B

Aşağıdakilerden hangisi sabit objektifli fotoğraf makinelerinin sahip olduğu avantajlardandır?

1.

Optik bakaç A)

Malzeme kalitesi B)

Optik tasarım C)

Algılayıcı büyüklüğü D)

Modüler yapı E)

Aşağıdakilerden hangisi EVF modeller için kullanılan bir tanımdır?

2.

Retro A)

Ultra kompakt B)

SLR’ye benzer C)

Mini D)

DSLR E)

Fotoğraf makinesinde yazılım güncellemesi ile aşağıdaki özelliklerden hangisi iyileştirilemez?

3.

Bellek kartı ile uyum A)

Görüntü kalitesinin iyileşmesi B)

Peş peşe çekim hızının artması C)

Çözünürlük artışı D)

Pil ömrünün uzaması E)

Aşağıdakilerden hangisi EVF modellerin DSLR modellerden daha hafif ve ucuz olmasının asıl nedenidir?

4.

Uzun aralıklı zoom objektif A)

Malzeme kalitesinin düşüklüğü B)

Ayna ve prizmanın bulunmayışı C)

Tasarım avantajı D)

Objektiflerin değişmek zorunda olmayışı E)

Sabit objektifli fotoğraf makinelerinin çok büyük bir bölümünün sahip olduğu temel sorun aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Çok hafif olmaları A)

Algılayıcı boyutlarının küçük olması B)

Duyarlılıklarının düşük olması C)

Boyutlarına göre pahalı olmaları D)

Ergonomik olmamaları E)

Kaliteleri ne kadar gelişirse gelişsin, o günün koşullarında en düşük kalitede görüntü üreten fotoğraf makineleri aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Sualtı kameraları A)

Gizli kameralar B)

Mobese kameraları C)

Video kameralar D)

Gece görüş kameraları E)

Herhangi bir boyuttaki algılayıcı üzerine düşen net görüntünün daire çapı ile eşit odak uzunluğuna sahip objektife, o algılayıcı ile ilgili olarak ne ad verilir?

7.

Tele objektif A)

Prime objektif B)

Geniş açı objektif C)

Normal objektif D)

Yumuşak odaklı objektif E)

DSLR fotoğraf makinelerinin tanımlamasında kullanılan “D” takısı aşağıdaki terimlerden hangisinin kısaltmasıdır?

8.

Digital A)

Diyafram B)

Aşağıdakilerden hangisi örtücü hızı önceliği fonksiyonunu ifade eder?

9.

Sayısal fotoğraf makinelerinin ışığı tutan, alüminyum, alaşım ya da polikarbonat malzemeden kompozit olarak üretilen ve bünyesinde algılayıcı, pentaprizma ve ayna gibi parçaları barındıran bölümüne ne ad

Aynalı objektif C)

Objektif D)

Sayısal arkalık E)

Değişebilir objektifli fotoğraf makinesi sistemlerinde, objektifi, fotoğraf makinesi gövdesine bağlayan kilit sistemlerine ne ad verilir?

Uzatma tüpü D)

Bayonet E)

2016 GÜZ ARA 3382-B

6 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

B

Gerçekte var olmayan piksellerin yerine, en yakın komşu pikselden referans değeri alınması yöntemi ile yeni pikseller üreterek boyut ve keskinlik artırma yöntemine ne ad verilir?

12.

Yüksek çözünürlük A)

Piksel kirliliği B)

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Mikro 4/3 sistemine ait fotoğraf makinelerinin özelliklerinden biridir?

13.

Küçük ve refleks makinelerdir.

A)

Daha küçük boyutlu makinelerdir.

B)

Değiştirilemeyen objektifli makinelerdir.

C)

En küçük algılayıcıya sahip makinelerdir.

D)

En yüksek görüntü çözünürlüğü sunan makinelerdir.

E)

Retrofokus tasarımlı objektiflerde yaşanan hangi kayıp, simetrik tasarımlı objektiflerde yaşanmaz?

14.

Keskinlik kaybı A)

Kontrast kaybı B)

Beyaz ayarı kaybı C)

Duyarlık kaybı D)

Pozlamada doğru değer kaybı E)

Aşağıdakilerden hangisi Micro Four Thirds sisteminde kullanılan algılayıcılardan biridir?

15.

Tam çerçeve A)

Aşağıdakilerden hangisinin Leica’nın M sisteminde bulunması beklenmez?

16.

Paralaks hatası A)

Zoom objektif B)

Sağlam gövde C)

Telemetre D)

Kaliteli işçilik E)

Objektifle birlikte algılayıcının da değişimini sağlayan fotoğraf makinesi sistemi, aşağıdaki kısaltmalardan hangisiyle tanımlanmaktadır?

NEX sisteminin en önemli avantajı aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Hafifliği A)

Dünyada 35mm’lik sistem için üretilmiş olan tüm objektifleri kullanabilmesi

B)

Küçüklüğü C)

Netleme hızı D)

Tasarımı E)

Değişebilir objektifli aynasız fotoğraf makinelerinde nasıl bir otomatik netleme sistemi kullanılmaktadır?

19.

Görüntü sabitlemeli netleme sistemi A)

Değişken geometrili netleme sistemi B)

Faz algılayan netleme sistemi C)

Kızıl ötesi netleme sistemi D)

Kontrast algılayan netleme sistemi E)

Micro Four Thirds sisteminin sahip olduğu algılayıcı boyutları göz önünde bulundurulduğunda, sistem hangi fotoğrafçıların kullanımı için daha az uygundur?

20.

Doğa fotoğrafı çekenler A)

Belgesel fotoğraf çekenler B)

Amatör fotoğrafçılar C)

Fotoröportajcılar D)

Tanıtım fotoğrafı çekenler E)

2016 GÜZ ARA 3382-B

7 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

TÜRK DİLİ-I

B

Bilimsel bakımdan dilin özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

1.

Dilin üretim yetisi sınırsızdır.

A)

Dil, toplumsal ve ulusal bir kurumdur.

B)

Diller arasında benzerlikler ve ortaklıklar olabilir.

C)

İlkel dil - gelişmiş dil ayrımı vardır.

D)

Dil, hem araç hem malzeme hem de bu aracı ve malzemeyi kullanan sistemdir.

E)

Bir dil ailesi içinde yer alan; ancak coğrafî bakımdan ailenin diğer üyelerine komşu ya da yakın olmayan; eldeki dil bilimsel verilere göre herhangi bir dil ailesi içinde yer almayan veya aynı dil ailesi içinde yakın akrabası bulunmayan dillere ne ad verilir?

2.

Kutsal dil A)

B) Argo Yazı dili C)

İzole dil D)

Ölçünlü dil E)

Aşağıdakilerden hangisinde bağımsız diller birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

3.

Esperanto gibi yapay dillerin icat ediliş nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

4.

İnsan dillerinin yetersiz görülmesi A)

Doğal dillere göre daha üstün bir dil yaratmak istenmesi

B)

Diğer dilleri konuşan insanlara karşı ayrıcalık yaratmak istenmesi

C)

Bu dili bilmeyenlerin konuşmaları anlamaması

D)

İletişim engelinin kaldırılması ve insanların birbirlerini kolayca anlamalarının sağlanması E)

"Bir dilin tarihî, siyasî, sosyal ve kültürel nedenlerle değişik bölgelerde ses yapısı, şekil yapısı ve kelime hazinesi bakımından önemli farklarla birbirinden ayrılan kollarından her biridir." şeklinde tanımlanan terim aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Dil ailesi A)

Lehçe B)

Birey dili C)

Ana dil D)

Bölgesel dil E)

İbrani alfabesini XVI. yüzyıldan beri kullanan, günümüzde ise sadece dini metinlerde yer veren Türk boyu aşağıdakilerden hangisidir?

6. 2016 GÜZ ARA 3382-B

8 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

B

Asıl Kıpçak sahasına ait Avrupalılar tarafından yazılmış eser aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Muhabbetname A)

Codex Cumanicus B)

Garib-nâme C)

Divan-ı Hikmet D)

Nehcü’l- Feradis E)

Uygur alfabesinin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

8.

Soğut alfabesi A)

Köktürk alfabesi B)

Kiril alfabesi C)

İbrani alfabesi D)

Süryani alfabesi E)

"Pek Eski Türk Yazısı" adlı çalışmasıyla Osmanlı’da Orhun Yazıtları hakkında ilk yayın yapan kişi kimdir?

9.

Ali Canip A)

Şemsettin Sami B)

Ömer Seyfettin C)

Ziya Gökalp D)

Necip Asım E)

Karahanlı Türkçesi dönemine ait olup Türk devlet anlayışını ve Türk’ün dünya ile ilişkisini, insanlar arası ilişkileri, Türk’ün tabiat algısını, bilgi karşısındaki tavrını konu edinen eser aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Atabetü’l-Hakayık A)

Mukaddimetü’l-Edeb B)

Kutadgu Bilig C)

Divanü Lugat’it-Türk D)

Divan-ı Hikmet E)

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi "ünlü birleşmesi"ne bir örnektir?

11.

ıssız A)

azıcık B)

kahvaltı C)

D) uslu E) kapı

attar > aktar örneğinde görülen ses olayı aşağıdakilerden hangisidir?

12.

Göçüşme A)

Aykırılaşma B) aşağıdakilerden hangisidir?

13.

Benzeşme A)

Ünsüz türemesi B)

Ünsüz düşmesi C)

Aykırılaşma D)

Göçüşme E)

"Türkçede sözcük sonunda yalnızca belirli ünsüz çiftleri bulunabilir." Buna göre aşağıdaki sözcüklerden hangisi Türkçe kökenlidir?

14. 2016 GÜZ ARA 3382-B

9 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

B

Türk alfabesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

15.

Sesçil (fonetik) bir alfabedir.

A)

Temel Latin alfabesindeki bazı harflerden ayırıcı işaretlerle yeni harfler yapılmıştır.

B)

29 harf, 2 ayırıcı işaret vardır.

C)

Ön damak k'si ve art damak k'sı ayrı harflerle gösterilir.

D)

Ses-yazı karşılıklığı esastır.

E)

Aşağıdakilerden hangisi kasıtlı yaratma yoluyla üretilmiş bir kelimedir?

16.

uygar A) B) uçak

bilişim C)

bilgisayar D)

yazılım E)

Aşağıdakilerden hangisinde sıklık çatısı vardır?

17.

silkele-A)

getir-B)

bildir-C)

yoğunlaş-D)

kolla-E)

Alan, araç, asalak, denetlemek, deprenmek, doruk, umarsız ve ürün sözcüklerinin yazı diline kazandırılma şekli aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Birleştirme A)

Türetme B)

Derleme C)

Kısaltma D)

Tarama E)

"Kızlar eve gitti." cümlesinde kaç tane bağımlı biçim birim vardır?

19.

1 A)

2 B)

3 C) D) 4 E) 5

Tarihî dönemlerdeki kimi biçim birimlerin dil bilgisel işlevlerini yitirerek bugüne ulaşmasına ne ad verilir?

20.

Metatez A)

Değişme B)

Fosilleşme C)

Düşme D)

Türeme E)

2016 GÜZ ARA 3382-B

10 TEST BİTTİ.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi

2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

Belgede Özet, yaprak test, deneme sınavı hizmetlerine adresindeki "Beta e-öğrenme" bağlantısından ulaşabilirsiniz. (sayfa 22-27)