Pascual Roch “A Modern Method for the Guitar-School of Tárrega” Tárrega”

Belgede FRANCISCO TARREGA’NIN KLASÝK GÝTAR EÐÝTÝMÝNE KATKILARI (sayfa 88-92)

2.3. Tarrega Okulunu Temel Alan Metotlar

2.3.3. Pascual Roch “A Modern Method for the Guitar-School of Tárrega” Tárrega”

76 çalýºmalarý bulunmaktadýr. Çýkýcý ve inici bað konularý iºlendikten sonra kitabýn sonuna kadar öðrencinin çalýºmasý için bir dizi etüt verilmiºtir. Etütler incelendiðinde tek ses, aralýk, akor, arpej, yarým ve tam bare, bað ve glissando gibi konularýn pekiºtirilmesi için verildiði düºünülebilir. Kitabýn son kýsmýnda ise doðal armonikler ve kýrýk akorlar konusu iºlenmektedir.

Ýkinci kitabýn ilk sayfasý dýºýnda, hiçbir sayfada açýklama yapýlmamýºtýr. Ýlk sayfada yapýlan açýklamada günlük çalýºmanýn önemi anlatýlmaktadýr. Tam bare konusu için hazýrlanan ikinci alýºtýrmada üçüncü perdeye kadar yazýlan çalýºmanýn, öðrencinin 12. perdeye kadar çalýºýlmasý istenmektedir. Baðlarýn yavaº ama güçlü çalýºýlmasý gerektiði belirtilmiºtir.125

Ýkinci kitapta, birinci kitaptan farklý olan bir konu iºlenmemekte, ancak birinci kitapta geçen konularýn üst düzey alýºtýrmalarýný içermektedir. Ýkinci kitabýn en belirgin eðitimbilimsel özelliði olarak içerdiði etüt ve prelütlerin çeºitliliði söylenebilir. Kitapta Sor’un 5, Aguado’nun 10, Tarrega’nýn 4, Carcassi ve Coste’nin 1’er, Fortea’nýn 15 çalýºmasý yer almaktadýr.

2.3.3. Pascual Roch “A Modern Method for the Guitar-School of

77 Resim 45

Roch’un metodu

Birinci Kitap iki bölüme ayrýlmaktadýr; birinci bölüm konu baºlýklarý Romen rakamlarýyla belirlenmiº on yedi bölümü kapsamaktadýr. “Giriº” baºlýklý yazý ile baºlayan bölümde Tarrega Okulu ve Roch’un yazdýðý üç kitap hakkýnda ayrýntýlý bilgiler içermektedir. “Ýyi bir gitarda olmasý gerekenler” baºlýðýyla devam eden bölümü, konser gitarlarýnýn özellikleri, gitar tutuº pozisyonu, sol elin kullanýlýºý, sað el pozisyonu, tel seçimi, akort yapma konularý takip etmektedir.

“Sor-Aguado Okullarý ve Gitar Metotlarý ile Tarrega ve Benzersiz Metodu”

baºlýklý yazýda Roch, Tarrega’nýn gitarý Sor ve Aguado’dan farklý bir bakýº açýsýyla deðerlendirdiðine dikkat çekmektedir. Özellikle sað elde yüzük parmaðýný kýsmen kullanan bir anlayýºa sahip olan Sor ve Aguado’dan farklý olarak Tarrega’nýn yüzük parmaðýný diðer parmaklara rakip olacak ºekilde kullandýðýný belirtilmektedir. Ayrýca Tarrega’nýn belirlediði yeni sað el tekniðinin, gitardan cazibeli ve güzel tonlar ürettiði dile getirilmektedir. Roch:

“Daha önce seneler boyunca çalýºýp da uzmanlaºamayan gitaristler, ºimdi Tarrega Metodu sayesinde birkaç sene içinde mükemmel çalabiliyor ve hem erkek hem de kadýn ünlü gitaristler ortaya çýkýyor”126

diyerek Tarrega Okulunun gitar eðitimini kolaylaºtýrdýðýný iddia etmektedir. Bu açýklamalardan sonra dizileri tanýmanýn önemi, nasýl çalýºýlacaðý, gitarýn ses alaný ve unisonlar tanýtýlmaktadýr. Basit sýralý parmak egzersizi, sað el baºparmak kullanýmý,

126 Pascual ROCH, A Modern Method For Guitar, School of Tàrrega, Volume I, önce verildi, s.21

78 tremolo, arpej konularý ve bu konularla ilgili egzersizleri içeren çalýºmalarla birinci bölüm sona ermektedir.

Kitabýn ikinci bölümünde genel olarak diziler, yarým bare, tremolo çalýºmasý, büyük bare, akorlar, tüm tonlarda bitiº kadanslarý ayrýntýlý olarak çalýºýlmaktadýr. Bu bölümde diziler konusu, 15 alt baºlýk altýnda iºlenmiº olmasý nedeniyle ilgi çekicidir.

Akorlar konusu da diziler konusu kadar detaylý çalýºýlmaktadýr.

Derslerden sonra “Etüt ve Prelütler” baºlýðý altýnda sekiz çalýºma sunulmaktadýr.

Kitabýn son bölümünde “Eðlenceli Çalýºmalar” adý altýnda 20 çalýºma yer almaktadýr.

Bu çalýºmalar, 18’i çeºitli bestecilerin eserlerinin Roch tarafýndan gitara uyarlamasýndan, diðer 2 eser ise Roch’un orijinal eserlerinden oluºturmaktadýr. Kitapta

“Eðlenceli Çalýºmalar” bölümü dýºýnda kullanýlan tüm egzersizler Rocha aittir. Zaman zaman fotoðraflarla desteklenen derslerde kullanýlan fotoðraf sayýsý sekizdir.

Roch’un ikinci kitabý üst düzey konularý içermektedir. Majör tonlarda bareli tremolo çalýºmalarýyla baºlayan derslere kýrýk akorlar, bareli arpejler, kromatik diziler ile devam edilmektedir. Ýki notanýn çýkýcý ve inici baðý, üçleme, dörtleme, altýlama, çift üçleme gibi tartýmlarýn baðý ayrýntýlý olarak iºlenmektedir. Bað konusunda derin çalýºýlmasý gerektiðini düºünen Roch iki komºu telde yapýlan baðlar ile arada bir tel olan baðlarý çalýºtýktan sonra üçlü, altýlý, oktav aralýklarýn baðlý çalýnmasýný iºlemektedir.

Süslemeler konusunda kýsa, uzun apojyatür, kýsa vurgulu apojyatür, çift apojyatür, üçlü grupetto, dörtlü grupetto ve tril ayrýntýlý olarak çalýºýlmaktadýr.

“Gitarda Artistik ve Hoº Efektler” baºlýðý altýnda Tarrega’nýn eserlerinde kullandýðý tüm süslemelerin nasýl yapýldýðýna dair ayrýntýlý bilgiler yer almaktadýr. Söz konusu süslemeler; doðal, yapay armonikler yalnýz sol el ile yapýlan armonikler arrastre, arrastre türleri, boðuk ton, çan efekti, arp tonu, trampet efekti, davul efekti, uzayan ses tonu, trompet efekti, trombon efekti, klarinet ya da obua efekti, çatlak yaºlý insan sesi benzetimi, hýçkýrarak aðlama benzetimi, aðlama benzetimi, kekeme benzetimi, sadece sol el çalma, arpej ve kýrýk akor gibi yüksek düzey gerektiren çalýºmalar ºeklinde

79 sýralanabilir. Bu bölüm fotoðraf yardýmýyla desteklenmiº ve her konuya en az bir örnek verilerek kullaným yerleri hakkýnda bilgi verilmiºtir.

Kitabýn sonunda “Kullanýºlý Prelütler” baºlýðý altýnda Roch’un 3, Tarrega’nýn 9 uyarlamasý yer almaktadýr. Bu prelütler, kitapta anlatýlan artistik ve hoº efektleri içermektedir.

2.3.4. Julio S. Sagreras “Tecnica Superior de Guitarra- Escuela del Maestro Tárrega”

Julio Salvador Sagreras (1879–1942) Arjantinli bir gitaristtir. Tarrega Okulunu temel alan bu metodunun dýºýnda 6 kitaplýk bir metodu daha vardýr. 1922 yýlýnda Buenos Aires’de Ricordi tarafýndan yayýmlanan “Tecnica Superior de Guitarra”

(Gitarda Üstün Teknik) adlý metot alt baºlýk olarak “Üstat Tarrega Okulu” diye nitelendirilmiºtir. (Bkz.: Resim 46)

Resim 46 Sagreras’ýn metot kapaðý

“Sunuº” bölümünde yazar, Tarrega Okulu ve bu okulun temsilcileri hakkýnda genel bilgiler vermektedir. Kitabýn Tarrega Okulunun temel tekniklerini içerdiði belirtilmektedir. Ayrýca, kitapta verilen çalýºmalarýn genel planý ve öðrencinin nasýl

80 çalýºmasý gerektiði hakkýnda bilgiler sunulmaktadýr.127 Kitap “Diziler” ve “Teknik Etütler” olmak üzere ikiye ayrýlmýºtýr.

40 sayfalýk kitabýn 27 sayfalýk alanýnda, diziler konusunun ayrýntýlý bir ºekilde iºlendiði göze çarpmaktadýr; iki oktav ve üç oktav majör-minör dizilerin üç farklý çeºidi, kromatik diziler, dizilerin deðiºik tartým çeºitlemeleriyle çalýºmalarý (noktalý sekizlik-onaltýlýk, üçleme, bir sekizlik-iki onaltýlýk, dörtleme, altýlama, yedileme… gibi), ayný tel üzerinde kromatik çalýºmalar, üçlü, altýlý, sekizli aralýklý diziler sunulmaktadýr.

Kitabýn “Teknik Etütler” bölümünde bað, arpej ve sað elin deðiºik parmak kombinasyonlarýný içeren toplam 15 etüt yer almaktadýr. Bu etütler arasýnda iki elin birbiriyle uyumunu pekiºtirici etütler, sol elde pozisyon atlamalý çalýºmalar, onikinci pozisyon alýºtýrmalarý gibi çalýºmalar göze çarpmaktadýr.

Teknik Etütler bölümünün kolaydan zora doðru bir sýra ile dizildiði söylenebilir.

12. etütten baºlayarak sona kadar olan çalýºmalarýn yüksek düzey gerektiren etütler olduðu dile getirilebilir. Sagreras’ýn Tarrega Okulunu temel alan bu çalýºmasýnda sol ele büyük ölçüde aðýrlýk verdiði göze çarpmaktadýr. Ýlk bölümden kitabýn sonuna kadar, verilen teknik çalýºmalarla klavyede sol elin parmaklarýný, her türlü pozisyona uygun hale gelmesi hedeflenmektedir. Her tonun dizisinin, üç ayrý pozisyonda çalýºtýrýlmasýnýn, sol elin ayný tonlarda farklý pozisyonlara uyumunu saðlama amacýna dayandýðý düºünülmektedir. Verilen minör dizilerin, melodik minör olduðu dikkat çekmektedir. Her dizi çalýºmasýnda, sað el parmaklarýna en az iki çalma formülü sunulmasý; sað elin de geliºmesine yönelik çalýºmalar yapýldýðýný göstermektedir.

2.3.5. Emilio Pujol “Escuela Razonada de la Guitarra – basada en los

Belgede FRANCISCO TARREGA’NIN KLASÝK GÝTAR EÐÝTÝMÝNE KATKILARI (sayfa 88-92)