B

1. Aşağıdakilerden hangisi genel üretim maliyetlerinin, sipariş maliyet kartlarına ve yevmiye kayıtlarına tahmini olarak yüklenmesinin zorunlu olmasının nedenlerinden biri değildir?

A) Genel üretim maliyetlerinin zaman içinde düzensiz gelişme göstermesi

B) Genel üretim maliyetlerinin kesin tutarlarının ancak dönem sonunda belli olması

C) Genel üretim maliyetlerinin dönem içindeki kapasite değişikliklerinden etkilenmesi D) Dönemlik tutarları belli olmayan bazı

maliyetlerin bir kısmının üretim maliyetlerine yüklenmesinin istenmemesi

E) Genel üretim maliyetlerinin nitelikle ilgili birbirine benzemeyen alt maliyet unsurlarından oluşması

2. Safha maliyeti sisteminde her bir safhanın tüm çıktılarının nihai mamuller cinsinden ifade edilmesine ne ad verilir?

A) Eşdeğer birim B) Evre

C) Dağıtım anahtarı D) Yükleme oranı E) Tamamlanma derecesi

3. Aşağıdakilerden hangisi faaliyetlerin maliyet analizi sistemlerinin temeli olarak kullanılmasını zorunlu kılan nedenlerden biridir?

A) Kolaylıkla anlaşılmaması

B) Kendi aralarındaki karşılıklı bağımsızlığa dikkat çekmesi

C) Planlama, kontrolü ve karar destek sistemlerini birbirinden ayırması

D) Finansal ve finansal olmayan başarı ölçülerini bütünleştirmemesi

E) Değişim için uygun bir temel oluşturması

4. Bir döküm işletmesinde döküm işlerini yapan işçilerin aylık maliyeti 50.000.-Türk Lirası, bakım-onarım faaliyetlerini yürüten işçilerin aylık maliyeti 25.000.- Türk Lirası, işletmede çalışan ustabaşıların maliyeti de aylık 60.000.- Türk Lirasıdır.

Bu durumda, işletmenin aylık direkt işçilik maliyeti kaç Türk Lirasıdır?

A) 50.000 işçilik maliyetlerinden farklı olarak genel üretim maliyetlerinin, ürün maliyetlerine yüklenmesinin zor bir olmasının nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Genel üretim maliyetlerinin ortaya çıkmasına belirli bir mamul ya da bir mamul grubunun neden olması

B) Genel üretim maliyetleri ile mamuller arasında dolaylı bir ilişkinin söz konusu olması

C) Genel üretim maliyetlerinin nitelik ve kapasiteyle ilişkisi bakımından birbirine benzeyen alt maliyet unsurlarından oluşması D) Genel üretim maliyetlerinin mevsimsel olarak değişmemesi nedeniyle düzensizliklerin meydana gelmemesi

E) Genel üretim maliyetleri ile mamuller veya mamul grupları arasında direkt bir ilişkiden söz edilmesi

6. Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir:

Eylül ayından devralınan Dönem başı

mevcudu 20 ton 1.200Türk Lirası/ton Dönem içinde satın alınanlar

4 Ekim 5 ton 1.000 Türk Lirası/ton

Bu bilgilere ve ilk giren ilk çıkar stok değerleme yöntemine göre dönem sonunda stokta kalan malzemenin maliyeti kaç Türk Lirasıdır?

8 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

2015 BAHAR DÖNEM SONU 4440-B

B

7. Doğrudan dağıtım yöntemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Yardımcı maliyet merkezleri arasındaki karşılıklı hizmet ilişkisi yok kabul edilir.

B) Maliyet dağıtımı, geriye kalan hizmet miktarından yararlanılarak gerçekleştirilir.

C) Bu dağıtıma basit dağıtım yöntemi de denilmektedir.

D) Maliyeti dağıtılacak yardımcı maliyet merkezlerinin gerek kendisine gerekse diğer yardımcı maliyet merkezlerine sundukları hizmet miktarı, dağıtımda dikkate alınır.

E) Birinci maliyet dağıtımı sonrasında toplanan tüm maliyetler direkt olarak esas maliyet merkezlerine dağıtıldığı için bu dağıtım direkt dağıtım yöntemi olarak da adlandırılır.

8. Aşağıdakilerden hangisi analiz kavramını ifade etmektedir?

A) İstem dışı oluşan olaylar hakkında karar verilmesi

B) Bir bütünün ve bu bütünü oluşturan parçaların kendi aralarındaki ilişkilerinin incelenmesi

C) Zarar veren mekanizmalara karşı önlem alınması

D) Gerçekleşen olayların engellenmesi için önlemler alınması

E) Açıklayıcı bilgilerden yararlanarak plan yapılması

9. Aşağıdakilerden hangisi sabit sipariş stok kontrol yönteminin en önemli sakıncasını oluşturur?

A) Sistemde kullanılması gereken bilgisayar terminalleri arasında iletişim kurulamaması B) Hazırlanma maliyetlerinin ve yatırım

maliyetinin yüksek olması

C) Stok talep tahminlerinin dikkate alınmaması D) Sipariş verme düzeyinin yetkililerin görüşüne

kalmış olması

E) Stokların tüketim hızının verilen sabit sipariş miktarından farklı olabilmesi

10. Aşağıdakilerden hangisi muhasebe açısından işletmede ayrı maliyet merkezleri oluşturulmasının temel nedenlerinden biri değildir?

A) Mamul maliyetlerinin daha doğru belirlenmesi

B) Bütçelere temel oluşturacak iş birimlerinin belirlenmesi

C) Muhasebeleştirme için gerekli toplam maliyetlerin elde edilebilmesi

D) Maliyetleri, maliyet merkezlerinde biriktirerek kontrol altına almak ve bu merkezlerin sorumluluklarının belirlenmesi

E) İşçilik maliyetlerinin toplam olarak belirlemesi

maliyeti 255.000.- 120.000.- 75.000.- Direkt işçilik

maliyeti 345.000.- 40.000.- 260.000.- Genel üretim

maliyeti 430.000.- 15.000.- 35.000.- Sırasıyla, kesme, boyama ve montaj maliyet merkezlerinden geçerek üretilen ve yukarıda sipariş maliyeti kartı maliyet özeti bölümü verilen bir siparişten 5 adet üretilmişse, birim mamul maliyeti kaç Türk Lirasıdır?

12. Aşağıdakilerden hangisi, bir üretim işletmesinde genel üretim maliyetlerinin geleneksel olarak dağıtımında uygulanan dağıtım modelinin seçiminde dikkate alınması gereken unsurlardan biri değildir?

A) Maliyet sisteminin amacı B) Maliyet analistinin eğitim düzeyi

C) Maliyet dağıtımıyla elde edilebilecek yararlar D) İşletmede kullanılan üretim teknolojisi E) Yöntemin işletmede uygulanabilirliği

9 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

2015 BAHAR DÖNEM SONU 4440-B

B

13. Aşağıdakilerden hangisi üretim işletmelerinin hazırlayacağı sipariş maliyeti kartlarında değişiklik yaratacak bir neden olamaz?

A) İşçi sayısı B) Üretim yapısı C) Çalışma konusu D) İş hacmi

E) Yerine getirilen faaliyetlerin büyüklüğü

14. Aşağıdakilerden hangisi stok değerleme yöntemlerinden biri değildir?

A) İlk-Giren-İlk-Çıkar B) Son-Giren-İlk-Çıkar C) Sabit maliyet yöntemi D) Ortalama maliyet yöntemi E) Standart maliyet yöntemi

15. Aşağıdakilerden hangisi maliyet analizi tekniklerinden biri değildir?

A) Maliyet unsurlarının değerlendirilmesi B) Fiyat verilerinin doğrulanması

C) İlk madde tedarikçilerinin uygulamalarının gelecekteki maliyetlere etkisinin değerlendirilmesi

D) Maliyet paylarının gerçekleşmelerinin değerlendirilmesi

E) Maliyet verilerinin tanımlanması

16. Bir üretim işletmesinde çalışan işçilere, mamullere ilişkin olarak ortaya çıkan yoğun talep nedeniyle ödenecek fazla mesai ücretinin zamlı kısmı, 7/ A seçeneğinde aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir?

A) Genel Üretim Giderleri B) Endirekt İşçilik Giderleri C) İşçi Ücret ve Giderleri D) Memur Ücret ve Giderleri E) Üretim Maliyetleri

17. Aşağıdakilerden hangisi bir üretim işletmesinde yardımcı maliyet merkezlerinin sundukları destek faaliyetlerinden yararlanamaz?

A) Maliyet merkezinin kendisi B) Diğer yardımcı maliyet merkezleri C) Esas üretim maliyet merkezleri D) Hizmet eğitim merkezleri E) Birincil üretim maliyet merkezleri

18. Bir işletmenin dönem başı yarı mamul miktarı 22.000 birim, tamamlanma derecesi ise %60 tır.

Bu bilgilere göre dönem başı yarı mamul stoklarının eşdeğer birim sayısı kaçtır?

A) 5.600 B) 7.000 C) 13.200 D) 23.000 E) 35.000

19. Montaj yaparak makine üretimini tek safhada gerçekleştiren bir işletmede Mart ayı dönemi üretim bilgileri şöyledir:

Dönem Başı Yarı Mamuller Stoklarının

Miktarı 9.750

Dönem İçinde Üretimine Yeni Başlanan

Mamullerin Miktarı 8.200

Üretimi Tamamlanan Mamullerin Miktarı ? Dönem Sonu Yarı Mamul Stoklarının

Miktarı 3.500

Yukarıdaki bilgilere göre üretimi tamamlanan mamullerin miktarı kaç birimdir?

20. Yardımcı maliyet merkezleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Yardımcı maliyet merkezlerinde sadece destek faaliyetleri yerine getirilir.

B) Yardımcı maliyet merkezlerinde madde/malzemenin şekli ve yapısını değiştirmek için yürütülen faaliyetler yerine getirilir.

C) Yardımcı maliyet merkezlerinde yürütülen faaliyetlerin ürüne katkısı dolaylıdır.

D) Yardımcı maliyet merkezlerinin ürünle ilgili olarak fiziki bir çıktıları yoktur.

E) Yardımcı maliyet merkezlerinin ürünün üretimine doğrudan katkıları bulunmamaktadır.

10 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

2015 BAHAR DÖNEM SONU 4440-B

Belgede Yayınlanmış eski sınav soruları htttp://eogrenme.anadolu.edu.tr adresinde yer alan deneme sınavı hizmetinde öğrencilerimize sunulmaktadır. (sayfa 24-27)

Benzer Belgeler