B

İşletmenin faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla yapmış olduğu varlık ve hizmet tüketimlerinin parasal tutarına ne ad verilir?

1. faaliyetinde kullanmak amacıyla 500.000 TL'na bir vinç satın almıştır. Vinç bedelinin yarısı peşin ödenmiş, kalan yarısı için de çek verilmiştir. Satın alınan vincin işletmeye nakliyesi için 5.000 TL, nakliye sigortası için 2.500 TL, vincin montajı için 2.000 TL ödenmiştir. Vincin satın alma maliyeti kaç TL'dir?

2.

509.500 A)

507.500 B)

505.000 C)

502.000 D)

500.000 E)

Mamul ya da hizmet üretilmeden önce bilimsel ve teknik yöntemler kullanılmak suretiyle belirlenen ve üretim sürecinde ortaya çıkması beklenen giderlere ne ad verilir?

3.

Tahmini giderler A)

Sabit giderler B)

Standart giderler C)

Değişken giderler D)

Karma giderler E)

Aşağıdakilerden hangisi maliyet türlerinden biri değildir?

4.

Marjinal maliyet A)

Global maliyet B)

Ortalama maliyet C)

Toplam maliyet D)

Birim maliyet E)

Kapasite içinde belirli faaliyet aralıklarında sabit kalan, ancak bu aralıklar dışına çıkıldığında sıçramalar gösteren giderlere ne ad verilir?

5.

Sabit giderler A)

Değişken giderler B)

Yarı değişken giderler C)

Karma giderler D)

Yarı sabit giderler E)

Maliyet bilgisi aşağıdaki alanlardan hangisinde kullanılmaz?

6.

Stratejik kararların alınmasında A)

Bütçelerin hazırlanmasında B)

Maliyet raporlarının hazırlanmasında C)

Personel alımlarında D)

Satış fiyatının belirlenmesinde E)

Vergi Usul Kanunu’na göre aşağıdaki yöntemlerden hangisinin kullanılması zorunludur?

7.

Direkt maliyet yöntemi A)

Fiili maliyet yöntemi B)

Sipariş maliyet yöntemi C)

Normal maliyet yöntemi D)

Standart maliyet yöntemi E)

Sadece direkt ilk madde ve malzeme giderlerinin üretim maliyetine verildiği maliyet yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

8.

Tam maliyet yöntemi A)

Değişken maliyet yöntemi B)

Normal maliyet yöntemi C)

İleri değişken maliyetleme yöntemi D)

Direkt maliyet yöntemi E)

Genel üretim giderlerinin tamamının dönem gideri olarak kabul edildiği maliyet yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Tam maliyet yöntemi A)

Safha maliyet yöntemi B)

Direkt maliyet yöntemi C)

Sipariş maliyet yöntemi D)

Değişken maliyet yöntemi E)

İşletmenin üretim kapasitesinden gerçekleşen üretim miktarının düşülmesiyle elde edilen değerin, sabit genel üretim giderleri yükleme oranı ile çarpılması sonucunda elde edilen değer aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Malzeme farkı A)

İşçilik farkı B)

Bütçe farkı C)

Kapasite farkı D)

Verim farkı E)

2016 GÜZ ARA 3379-B

6 İzleyen sayfaya geçiniz.

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

B

Aşağıdakilerden hangisi hedef maliyetleme yaklaşımının ilkelerinden biri değildir?

11.

En yüksek kârlılık A)

Fiyata göre maliyetleme B)

Geniş kapsamlı katılım C)

Yaşam seyrince maliyet düşürme D)

Değerler zinciri ile ilgilenme E)

Aşağıdakilerden hangisi kalite maliyeti çalışmalarının sağlayacağı yararlardan biri değildir?

12.

Maliyetlerin azalması A)

Mamulün güvenilirliğinin artması B)

Zaman israfının azalması C)

İşçi sayısının artması D)

Mamul kalitesinin artması E)

Aşağıdakilerden hangisi araştırma geliştirme, tasarım, üretim, pazarlama, dağıtım ve müşteri hizmetleri maliyetlerinin tümünü esas alan çağdaş maliyetleme yaklaşımıdır?

13.

Hedef maliyetleme A)

Mamul yaşam seyri maliyetleme B)

Kalite maliyetleri C)

Kaizen maliyetleme D)

Lojistik maliyetleme E)

Mamul ya da hizmetlerin tüketici isteklerine uygunsuzluğunu engellemek amacıyla işin başında yapılan ve özel tasarlanmış tüm faaliyetlere ilişkin giderlere ne ad verilir?

14.

Değerleme maliyetleri A)

Ölçme maliyetleri B)

Önleme maliyetleri C)

İç başarısızlık maliyetleri D)

Dış başarısızlık maliyetleri E)

Aşağıdakilerden hangisi Kaizen Maliyetleme yaklaşımının yararlarından biri değildir?

15.

Çalışanların bilgi düzeyinin sürekli gelişmesi A)

Ortak sorunların çözülmesi B)

Amaç birliği sağlaması C)

Çalışanların motivasyonunun artması D)

Tek dağıtım anahtarı kullanması E)

Lojistik sürecin kötü yönetilmesi halinde, üretim sürecinden bağımsız olarak aşağıdaki maliyetlerden hangisi ortaya çıkar?

16.

Bozulma maliyeti A)

İlk madde maliyeti B)

İşçilik maliyeti C)

Enerji maliyeti D)

Çevre maliyeti E)

Depo binasının sigorta ve amortisman gideri ne tür lojistik maliyettir?

17.

Yarı sabit lojistik maliyet A)

Sabit lojistik maliyet B)

Basamaklı lojistik maliyet C)

Değişken lojistik maliyet D)

Yarı değişken lojistik maliyet E)

Aşağıdakilerden hangisi belirgin lojistik maliyetlerden biridir?

18.

Koordinasyon maliyeti A)

Fırsat maliyeti B)

İletişim maliyeti C)

Hasar maliyeti D)

Vade farkı maliyeti E)

Depolama maliyetlerini belirleyen en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

19.

Deponun kiralanması A)

Tedarik ve satış politikası B)

Taşıma politikası C)

Alacak politikası D)

Kalite politikası E)

Tam zamanında üretim (Just in Time - JIT) politikasını benimseyen bir işletmede aşağıdaki lojistik maliyet unsurlarından hangisi belirgin oranda azalır?

20.

Taşıma maliyetleri A)

Elleçleme maliyetleri B)

Depolama maliyetleri C)

Paketleme maliyetleri D)

Tedarik maliyetleri E)

2016 GÜZ ARA 3379-B

7 İzleyen sayfaya geçiniz.

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

TÜRK DİLİ-I

B

Bilimsel bakımdan dilin özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

1.

Dilin üretim yetisi sınırsızdır.

A)

Dil, toplumsal ve ulusal bir kurumdur.

B)

Diller arasında benzerlikler ve ortaklıklar olabilir.

C)

İlkel dil - gelişmiş dil ayrımı vardır.

D)

Dil, hem araç hem malzeme hem de bu aracı ve malzemeyi kullanan sistemdir.

E)

Bir dil ailesi içinde yer alan; ancak coğrafî bakımdan ailenin diğer üyelerine komşu ya da yakın olmayan; eldeki dil bilimsel verilere göre herhangi bir dil ailesi içinde yer almayan veya aynı dil ailesi içinde yakın akrabası bulunmayan dillere ne ad verilir?

2.

Kutsal dil A)

B) Argo Yazı dili C)

İzole dil D)

Ölçünlü dil E)

Aşağıdakilerden hangisinde bağımsız diller birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

3.

Esperanto gibi yapay dillerin icat ediliş nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

4.

İnsan dillerinin yetersiz görülmesi A)

Doğal dillere göre daha üstün bir dil yaratmak istenmesi

B)

Diğer dilleri konuşan insanlara karşı ayrıcalık yaratmak istenmesi

C)

Bu dili bilmeyenlerin konuşmaları anlamaması

D)

İletişim engelinin kaldırılması ve insanların birbirlerini kolayca anlamalarının sağlanması E)

"Bir dilin tarihî, siyasî, sosyal ve kültürel nedenlerle değişik bölgelerde ses yapısı, şekil yapısı ve kelime hazinesi bakımından önemli farklarla birbirinden ayrılan kollarından her biridir." şeklinde tanımlanan terim aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Dil ailesi A)

Lehçe B)

Birey dili C)

Ana dil D)

Bölgesel dil E)

İbrani alfabesini XVI. yüzyıldan beri kullanan, günümüzde ise sadece dini metinlerde yer veren Türk boyu aşağıdakilerden hangisidir?

6. 2016 GÜZ ARA 3379-B

8 İzleyen sayfaya geçiniz.

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

B

Asıl Kıpçak sahasına ait Avrupalılar tarafından yazılmış eser aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Muhabbetname A)

Codex Cumanicus B)

Garib-nâme C)

Divan-ı Hikmet D)

Nehcü’l- Feradis E)

Uygur alfabesinin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

8.

Soğut alfabesi A)

Köktürk alfabesi B)

Kiril alfabesi C)

İbrani alfabesi D)

Süryani alfabesi E)

"Pek Eski Türk Yazısı" adlı çalışmasıyla Osmanlı’da Orhun Yazıtları hakkında ilk yayın yapan kişi kimdir?

9.

Ali Canip A)

Şemsettin Sami B)

Ömer Seyfettin C)

Ziya Gökalp D)

Necip Asım E)

Karahanlı Türkçesi dönemine ait olup Türk devlet anlayışını ve Türk’ün dünya ile ilişkisini, insanlar arası ilişkileri, Türk’ün tabiat algısını, bilgi karşısındaki tavrını konu edinen eser aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Atabetü’l-Hakayık A)

Mukaddimetü’l-Edeb B)

Kutadgu Bilig C)

Divanü Lugat’it-Türk D)

Divan-ı Hikmet E)

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi "ünlü birleşmesi"ne bir örnektir?

11.

ıssız A)

azıcık B)

kahvaltı C)

D) uslu E) kapı

attar > aktar örneğinde görülen ses olayı aşağıdakilerden hangisidir?

12.

Göçüşme A)

Aykırılaşma B) aşağıdakilerden hangisidir?

13.

Benzeşme A)

Ünsüz türemesi B)

Ünsüz düşmesi C)

Aykırılaşma D)

Göçüşme E)

"Türkçede sözcük sonunda yalnızca belirli ünsüz çiftleri bulunabilir." Buna göre aşağıdaki sözcüklerden hangisi Türkçe kökenlidir?

14. 2016 GÜZ ARA 3379-B

9 İzleyen sayfaya geçiniz.

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

B

Türk alfabesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

15.

Sesçil (fonetik) bir alfabedir.

A)

Temel Latin alfabesindeki bazı harflerden ayırıcı işaretlerle yeni harfler yapılmıştır.

B)

29 harf, 2 ayırıcı işaret vardır.

C)

Ön damak k'si ve art damak k'sı ayrı harflerle gösterilir.

D)

Ses-yazı karşılıklığı esastır.

E)

Aşağıdakilerden hangisi kasıtlı yaratma yoluyla üretilmiş bir kelimedir?

16.

uygar A) B) uçak

bilişim C)

bilgisayar D)

yazılım E)

Aşağıdakilerden hangisinde sıklık çatısı vardır?

17.

silkele-A)

getir-B)

bildir-C)

yoğunlaş-D)

kolla-E)

Alan, araç, asalak, denetlemek, deprenmek, doruk, umarsız ve ürün sözcüklerinin yazı diline kazandırılma şekli aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Birleştirme A)

Türetme B)

Derleme C)

Kısaltma D)

Tarama E)

"Kızlar eve gitti." cümlesinde kaç tane bağımlı biçim birim vardır?

19.

1 A)

2 B)

3 C) D) 4 E) 5

Tarihî dönemlerdeki kimi biçim birimlerin dil bilgisel işlevlerini yitirerek bugüne ulaşmasına ne ad verilir?

20.

Metatez A)

Değişme B)

Fosilleşme C)

Düşme D)

Türeme E)

2016 GÜZ ARA 3379-B

10 TEST BİTTİ.

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi

2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

Belgede Özet, yaprak test, deneme sınavı hizmetlerine adresindeki "Beta e-öğrenme" bağlantısından ulaşabilirsiniz. (sayfa 22-27)