(ii) Faiz oranı riski

UFRS 16 Kiralama İşlemleri

Yeni kiralama işlemleri standardı 13 Ocak 2016 tarihinde UMSK tarafından yayınlanmıştır. Bu standart kiralama işlemlerini yöneten mevcut TMS 17 Kiralama İşlemleri, TFRS Yorum 4 Bir Anlaşmanın Kiralama İşlemi İçerip İçermediğinin Belirlenmesi, TMS Yorum 15 Faaliyet Kiralamaları – Teşvikler ve TMS Yorum 27 Yasal Açıdan Kiralama Görünümündeki İşlemlerin Özünün Değerlendirilmesi standartlarının yerini almakta ve TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller standardında da değişikliklere sebep olmaktadır. UFRS 16, kiracılar açısından mevcut uygulama olan finansal kiralama işlemlerinin bilançoda ve operasyonel kiralama işlemlerinin bilanço dışında gösterilmesi şeklindeki ikili muhasebe modelini ortadan kaldırmaktadır. Bunun yerine, mevcut finansal kiralama muhasebesine benzer olarak bilanço bazlı tekil bir muhasebe modeli ortaya koyulmaktadır.

Kiralayanlar için muhasebeleştirme mevcut uygulamalara benzer şekilde devam etmektedir. Bu değişiklik 1 Ocak 2019 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olacaktır ve UFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmeler standardını uygulayan işletmeler için erken uygulamaya izin verilmektedir. Grup, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir.

Uluslararası Finansal Raporlama Yorumlama Kurumu (“UFRYK”) 23 Gelir Vergisi İşlemlerine ilişkin belirsizlikler

17 Haziran 2017'de, UMSK tarafından gelir vergilerinin hesaplanmasına ilişkin belirsizliklerin finansal tablolara nasıl yansıtılacağını belirlemek üzere UFRYK 23 Gelir Vergisi İşlemlerine İlişkin Belirsizlikler Yorumunu yayımlanmıştır. Belirli bir işlem veya duruma vergi düzenlemelerinin nasıl uygulanacağına veya vergi otoritesinin bir şirketin vergi işlemlerini kabul edip etmeyeceğine yönelik belirsizlikler bulunabilir. TMS 12 "Gelir Vergileri", cari ve ertelenmiş verginin nasıl hesaplanacağına açıklık getirmekle birlikte, ancak bunlara ilişkin belirsizliklerin etkilerinin finansal tablolara nasıl yansıtılacağına yönelik rehberlik sağlamamaktadır. UFRYK 23, gelir vergilerinin muhasebeleştirmesinde gelir vergilerine ilişkin belirsizliğin etkilerinin finansal tablolara nasıl yansıtılacağına açıklık getirmek suretiyle TMS 12'de yer alan hükümlere ilave gereklilikler getirmektedir. Bu yorumun yürürlük tarihi 1 Ocak 2019 ve sonrasında başlayan raporlama dönemleri olmakla birlikte, erken uygulanmasına izin verilmektedir. Grup, UFRYK 23’ün uygulanmasının konsolide finansal tabloları üzerindeki muhtemel etkilerini değerlendirmektedir.

2.8 Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi

Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Şirket’in konsolide finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem konsolide finansal tabloların sunumu ile uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden sınıflandırılır ve önemli farklılıklar açıklanır.

3 DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLAR

a) Bağlı Ortaklıklar

Şirket’in yapısı

Şirket’in yapısı Not 1 ve 2’de açıklanmıştır.

Şirket’in tamamına sahip olmadığı ve önemli kontrol gücü olmayan paylara sahip bağlı ortaklıklarına ilişkin bilgiler:

Aşağıdaki tablo Şirket’in tamamına sahip olmadığı ve önemli düzeyde kontrol gücü olmayan paylara sahip bağlı ortaklıklarının detayını göstermektedir.

Kontrol gücü olmayan payların Kontrol gücü

sermayedeki pay oranı ve oy olmayan paylara Birikmiş kontrol gücü kullanma hakkı oranı düşen kar/(zarar) olmayan paylar Kuruluş ve 31 Aralık 31 Aralık 31 Aralık 31 Aralık 31 Aralık 31 Aralık Bağlı ortaklık faaliyet yeri 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Inteltek Türkiye %45,00 %45,00 35.924 39.346 46.072 50.863

Önemli tutarda kontrol gücü

olmayan payı olan bağlı ortaklıklar 22.706 12.369 9.855 5.769

58.630 51.715 55.927 56.632

Inteltek özet finansal bilgiler

31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

Dönen varlıklar 223.119 191.199

Duran varlıklar 9.290 17.367

Kısa vadeli yükümlülükler 125.286 30.516

Uzun vadeli yükümlülükler 4.742 65.020

Ana ortaklığa ait özkaynaklar 102.381 113.030

31 Aralık 2017 31 Aralık 2016

Hasılat 184.025 178.408

Giderler (104.194) (90.973)

Dönem karı 79.831 87.435

Diğer kapsamlı (gider) 172 (618)

Kontrol gücü olmayan pay sahiplerine ödenen temettüler (46.582) (44.888)

İşletme faaliyetlerinden elde edilen net nakit 73.575 69.497

Yatırım faaliyetlerinden elde edilen net nakit 19.930 17.470

Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit (75.113) (119.751)

Yabancı para çevrim farklarının nakit ve nakit benzerleri

üzerindeki etkisi 8.574 18.213

Elde edilen (kullanılan) net nakit 26.966 (14.571)

b) İştirakler

Detayları Not 29 açıklandığı üzere, Fintur 1 Ekim 2016 tarihi itibarıyla satış amaçlı elde tutulan duran varlıklar olarak sınıflanmış ve 1 Ekim 2016 tarihinden sonra oluşan faaliyet sonuçları muhasebeleştirilmemiştir. Şirket’in 1 Ocak – 1 Ekim 2016 döneminde Fintur’un zararlarından aldığı pay 42.164 TL’dir.

Şirket, 1 Ocak – 1 Ekim 2016 dönemleri için hazırladığı konsolide finansal tablolarında, Fintur’un Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na uygun olarak ABD Doları cinsinden hazırlanmış konsolide finansal tablolarını özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirmiştir. Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların finansal tabloları Şirket’in benzer işlemler ve koşullardaki olaylar için uyguladığı farklı muhasebe politikaları ile uyumlu hale getirilmiştir.

4 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA

Şirket entegre bir iletişim ve teknoloji servisi sunma stratejisi çerçevesinde ve ekonomik bütünlük sağlayacak şekilde ana faaliyet bölümlerini “Turkcell Türkiye” ve “Turkcell Uluslararası” olmak üzere iki gruba ayırmaktadır. Bu stratejik bölümlerin bir kısmı aynı servisin hizmetini vermesine rağmen, farklı ekonomik durumlardan ve farklı coğrafi konumlardan etkilendikleri için kaynak tahsisi ve performanslarına göre Şirket’in faaliyetlerine ilişkin karar almaya yetkili mercii tarafından düzenli olarak gözden geçirilmektedir. Şirket’in faaliyetlerine ilişkin karar almaya yetkili mercii Yönetim Kurulu’dur. Ancak Yönetim Kurulu kanunda belirtilen devredilemez yetkileri dışındaki yetkilerini Genel Müdür ve diğer müdürlere devredebilir.

Turkcell Türkiye faaliyet bölümleri Turkcell, Turkcell Superonline, Turkcell Satış, Turkcell Global Bilgi (grup içi faaliyetler), Turktell, Turkcell Teknoloji, Global Tower, Rehberlik Hizmetleri, Turkcell Ödeme ve Turkcell Gayrimenkul şirketlerinin operasyonlarını içermektedir. Turkcell Uluslararası faaliyet bölümleri ise Kıbrıs Telekom, Eastasia, lifecell, Lifecell Ventures, Beltel, Belarus Telekom, Kule Ukrayna, Global Ukrayna, Turkcell Europe, Lifetech, Fintur, Beltower ve Lifecell Digital şirketlerinin operasyonlarını içermektedir.

“Diğer” faaliyet bölümü başlıca Türkiye ve Azerbaycan’daki bilgi ve eğlence servislerine ilişkin faaliyetler, Turkcell Global Bilgi grup dışı çağrı merkezi faaliyetleri, Turkcell Finansman, Turkcell Enerji ve Paycell LLC’den oluşmaktadır.

Her bir bölüm ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır. Şirket Yönetimi, bölüm performanslarının değerlendirilmesinde FAVÖK’ü (faiz, vergi ve amortisman öncesi kar) aynı sektörde yer alan şirketlerle karşılaştırılabilirliği açısından en uygun yöntem olarak görmektedir. FAVÖK, Şirket tarafından satış gelirleri, satışların maliyeti, pazarlama, satış dağıtım ve genel yönetim giderlerinin net tutarına amortisman gideri ve itfa paylarının eklenmesi sonucu hesaplanmaktadır. FAVÖK’ün konsolide net dönem karı ile mutabakatı ve FAVÖK’ün unsurları bu notun devamında verilmiştir.

FAVÖK, TMS'de tanımlanan bir finansal performans ölçüsü değildir ve diğer şirketler tarafından tanımlanan benzer göstergeler ile karşılaştırılabilir olmayabilir.

Turkcell Türkiye Turkcell Uluslararası Diğer Bölümlerarası

Eliminasyonlar Konsolide

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

Toplam segment gelirleri 15.450.136 12.787.592 1.067.078 874.692 1.187.454 661.923 (72.604) (38.646) 17.632.064 14.285.561 Bölümlerarası gelir (31.690) (19.680) (40.897) (18.964) (17) (2) 72.604 38.646 -Grup dışı gelirler 15.418.446 12.767.912 1.026.181 855.728 1.187.437 661.921 - - 17.632.064 14.285.561

FAVÖK 5.593.837 4.160.861 263.962 235.348 374.314 222.849 (3.859) 451 6.228.254 4.619.509

Şüpheli ticari alacaklar karşılık gideri 49.468 (195.472) (6.070) (5.956) (79.676) (9.956) - - (36.278) (211.384)

Hasılat, FAVÖK, varlık ve yükümlülük ve önemli tutardaki diğer kalemlere ilişkin

Belgede TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. 31 ARALIK 2017 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU (sayfa 43-48)