kentin bir araya gelerek oluşturduğu grubu tanımlayan kavram aşağıdakilerden

Belgede Özet, yaprak test, deneme sınavı hizmetlerine adresindeki "Beta e-öğrenme" bağlantısından ulaşabilirsiniz. (sayfa 23-28)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

12 kentin bir araya gelerek oluşturduğu grubu tanımlayan kavram aşağıdakilerden

hangisidir?

Aşağıdakilerden hangisinde VI. yüzyıldan itibaren Türk kale kentlerinden söz edilmektedir?

Türkiye'de hizmete giren ilk serbest bölge uygulamaları aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

7.

Kocaeli ve TUBİTAK-MAM Serbest Bölgeleri A)

Mersin ve Antalya Serbest Bölgeleri B)

Kayseri ve Gaziantep Serbest Bölgeleri C)

Trabzon ve Adana Serbest Bölgeleri D)

Bursa ve Denizli Serbest Bölgeleri E)

Şehirlerin gelişimine hız kazandıran başlıca olay aşağıdakilerden hangisidir?

8.

Amerika kıtasının keşfi A)

2. Dünya Savaşı B)

Deniz ticaretinin gelişmesi C)

Sanayi Devrimi D)

Fransız Devrimi E)

Gelişmiş ülkelerdeki birçok büyükşehir, deniz taşımacılığının önem taşıdığı zamanlarda kurulmuş kıyı yerleşme alanlarıdır. (Rotterdam, Londra, New York, San Fransisco gibi)

Yukarıdaki ifade, aşağıdaki hangi klasik şehirleşme nedenini açıklar?

9.

Coğrafi nedenler A)

Çalışma olanakları B)

Ulaşım tekniklerinin ilerlemesi C)

Tarım tekniklerinin ilerlemesi D)

Göç etme eğilimi E)

Çevrenin anlaşılabilmesi için görsellik, mekân ve içerik açısından incelenmesi gerektiğini ileri süren kişi kimdir?

10.

2016 GÜZ ARA 3368-B

7 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

B

Hasol'a göre, aşağıdakilerden hangisi özellikle az gelişmiş ülkelerde yaşayan dar gelirli ailelere devlet desteği ile sağlanan ve ilerde aile geliştikçe ailenin olanakları ile yeni odalar eklenen küçük konut, nüve mesken olarak adlandırılır?

11.

Kente göçle birlikte başlayan nüfus dinamiğinin kentin belirli bir kesiminde kararlılık kazanmasına kadar süregelen aşamaya ne ad verilir?

12. düzenlemelere ne ad verilir?

13.

Aşağıdakilerden hangisi Toplu Konut İdaresi kaynaklarının kullanım amaçlarından biri değildir?

14.

Toplu konut alanlarına arsa temin edilmesi A)

Memurlara özel konut kooperatiflerinin kurulması

B)

Afet mahallelerinde konut yapımının teşvik edilmesi

C)

İş ve istihdam yaratmak üzere esnaf ve sanatkarlara ait işyerleri ve küçük sanayi teşebbüslerinin kredi yoluyla desteklenmesi D)

Ferdi ve toplu konut kredisi verilmesi E)

Habitat’67 projesi aşağıdaki mimarlardan hangisine aittir?

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 1945 yılında aldığı Marshall yardımının ülkeye etkilerinden biridir?

16.

Tarım sektöründe insan gücü faktörünü ön plana çıkarmıştır.

A)

Kent nüfusunun azalmasına sebep olmuştur.

B)

Tarım işçilerinin ve küçük toprak sahiplerinin işsiz kalmasına ve kente göç etmelerine neden olmuştur.

C)

Kent nüfus dengelerinin korunmasını sağlamıştır.

D)

Kentlerde gecekondulaşma ve yapsatçılık gerilemiştir.

E)

Mekânsal planlar aşağıdaki hangi iki ana kademede tanımlanır?

17.

Bölge Planları-İmar planları A)

Bölge Planları-Çevre Düzeni Planları B)

Nazım Planları-Çevre Düzeni Planları C)

Nazım Planları- Uygulama İmar Planları D)

İmar Planları- Çevre Düzeni Planları E)

Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk imar kanunu aşağıdakilerden hangisidir?

Ihtıra Beratı Kanunu C)

Usul Kanunu D)

Ebniye Kanunu E)

Tarihte bilinen ilk yerleşmeler hangi devirde görülmüştür?

Sokakların birbirini asla kesmemesi A)

Kare veya dörtgen biçimde oluşmaları B)

Merkezden çepere yayılarak oluşmaları C)

Merkez kısmı daire, çeperlerin ise kare şeklinde olması

D)

Dıştan içe doğru bir yayılmanın gözlenmesi E)

2016 GÜZ ARA 3368-B

8 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

TÜRK DİLİ-I

B

Bilimsel bakımdan dilin özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

1.

Dilin üretim yetisi sınırsızdır.

A)

Dil, toplumsal ve ulusal bir kurumdur.

B)

Diller arasında benzerlikler ve ortaklıklar olabilir.

C)

İlkel dil - gelişmiş dil ayrımı vardır.

D)

Dil, hem araç hem malzeme hem de bu aracı ve malzemeyi kullanan sistemdir.

E)

Bir dil ailesi içinde yer alan; ancak coğrafî bakımdan ailenin diğer üyelerine komşu ya da yakın olmayan; eldeki dil bilimsel verilere göre herhangi bir dil ailesi içinde yer almayan veya aynı dil ailesi içinde yakın akrabası bulunmayan dillere ne ad verilir?

2.

Kutsal dil A)

B) Argo Yazı dili C)

İzole dil D)

Ölçünlü dil E)

Aşağıdakilerden hangisinde bağımsız diller birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

3.

Arnavutça-Yunanca-Ermenice A)

Ermenice-Almanca-İngilizce B)

Yunanca-Fransızca-İspanyolca C)

Macarca-İngilizce-Ermenice D)

İtalyanca-Almanca-Yunanca E)

Esperanto gibi yapay dillerin icat ediliş nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

4.

İnsan dillerinin yetersiz görülmesi A)

Doğal dillere göre daha üstün bir dil yaratmak istenmesi

B)

Diğer dilleri konuşan insanlara karşı ayrıcalık yaratmak istenmesi

C)

Bu dili bilmeyenlerin konuşmaları anlamaması

D)

İletişim engelinin kaldırılması ve insanların birbirlerini kolayca anlamalarının sağlanması E)

"Bir dilin tarihî, siyasî, sosyal ve kültürel nedenlerle değişik bölgelerde ses yapısı, şekil yapısı ve kelime hazinesi bakımından önemli farklarla birbirinden ayrılan kollarından her biridir." şeklinde tanımlanan terim aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Dil ailesi A)

Lehçe B)

Birey dili C)

Ana dil D)

Bölgesel dil E)

İbrani alfabesini XVI. yüzyıldan beri kullanan, günümüzde ise sadece dini metinlerde yer veren Türk boyu aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Gagauz A)

Kumuk B)

Karaçay C)

Karay D)

Kazak E) 2016 GÜZ ARA 3368-B

9 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

B

Asıl Kıpçak sahasına ait Avrupalılar tarafından yazılmış eser aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Muhabbetname A)

Codex Cumanicus B)

Garib-nâme C)

Divan-ı Hikmet D)

Nehcü’l- Feradis E)

Uygur alfabesinin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı’da Orhun Yazıtları hakkında ilk yayın yapan kişi kimdir?

9. ilişkisini, insanlar arası ilişkileri, Türk’ün tabiat algısını, bilgi karşısındaki tavrını konu edinen eser aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi "ünlü birleşmesi"ne bir örnektir?

11. aşağıdakilerden hangisidir?

12.

"Türkçede sözcük sonunda yalnızca belirli ünsüz çiftleri bulunabilir." Buna göre aşağıdaki sözcüklerden hangisi Türkçe kökenlidir? 2016 GÜZ ARA 3368-B

10 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

B

Türk alfabesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

15.

Sesçil (fonetik) bir alfabedir.

A)

Temel Latin alfabesindeki bazı harflerden ayırıcı işaretlerle yeni harfler yapılmıştır.

B)

29 harf, 2 ayırıcı işaret vardır.

C)

Ön damak k'si ve art damak k'sı ayrı harflerle gösterilir.

D)

Ses-yazı karşılıklığı esastır.

E)

Aşağıdakilerden hangisi kasıtlı yaratma yoluyla üretilmiş bir kelimedir?

16.

uygar A) B) uçak

bilişim C)

bilgisayar D)

yazılım E)

Aşağıdakilerden hangisinde sıklık çatısı vardır?

17.

silkele-A)

getir-B)

bildir-C)

yoğunlaş-D)

kolla-E)

Alan, araç, asalak, denetlemek, deprenmek, doruk, umarsız ve ürün sözcüklerinin yazı diline kazandırılma şekli aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Birleştirme A)

Türetme B)

Derleme C)

Kısaltma D)

Tarama E)

"Kızlar eve gitti." cümlesinde kaç tane bağımlı biçim birim vardır?

19.

1 A)

2 B)

3 C) D) 4 E) 5

Tarihî dönemlerdeki kimi biçim birimlerin dil bilgisel işlevlerini yitirerek bugüne ulaşmasına ne ad verilir?

20.

Metatez A)

Değişme B)

Fosilleşme C)

Düşme D)

Türeme E)

2016 GÜZ ARA 3368-B

11 TEST BİTTİ.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi

2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

Belgede Özet, yaprak test, deneme sınavı hizmetlerine adresindeki "Beta e-öğrenme" bağlantısından ulaşabilirsiniz. (sayfa 23-28)