3. SINIF BAHAR YARIYILI DERS İÇERİKLERİ İKT302 Uluslararası İktisat II

Dış ödemeler bilançosu, ödemeler bilançosunun denkleşmesi, kur değişmelerini açıklamaya yönelik teoriler, uluslararası özel mali sermaye akımları, geleceğe yönelik döviz piyasaları, açık ekonomilerde makro ekonomik politikalar, uluslararası para sistemi, sanayileşme ve dış ticaret politikaları, uluslararası tarım ürünleri ticareti, uluslararası resmi krediler, dolaysız yabancı sermaye yatırımları, uluslararası teknoloji transferi, uluslararası hizmet ticareti, uluslararası işgücü akımları.

Ders Kitabı:

• Uluslararası İktisat Teori Politika ve Uygulama, Seyidoğlu, H., Genişletilmiş 15.

Baskı, İstanbul, 2003.

Yardımcı Ders Kitapları

• Uluslararası Ekonomi, Karluk, S. R., 7. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul, 2003.

İKT304 Para Politikası

Para politikasının genel yapısı (para politikasının amaçları, para politikasının araçları : zorunlu karşılık oranı, reeskont oranı, açık piyasa işlemleri, faiz oranı, selektif kredi kontrolü), para politikası stratejileri (nominal çapanın rolü, döviz kuru hedeflemesi, parasal hedefleme, enflasyon hedeflemesi, Türkiye’de para politikası uygulamaları), para ve maliye politikaları (reel ve parasal kesimler, IS-LM analizi) para politikasının aktarım mekanizması.

Ders Kitabı:

Para Teorisi ve Politikası, Özyurt, H., Derya Kitabevi, Trabzon, 2003.

Yardımcı Ders Kitapları

The Economics of Money, Mishkin, F. S., Banking and Financial Markets, Sixth Edition, USA, 2003.

İKT306 Ekonometri II

Değişen varyans probleminin tespiti, etkisi ve giderilmesi, otokorelasyon probleminin tespiti, etkisi ve giderilmesi, gecikmesi dağıtılmış regresyon modelleri, eşanlı denklem sistemleri, durağanlık testleri, ko-entegrasyon testleri, nedensellik testleri ve hata düzeltme modeli.

Ders Kitabı:

• RATS Handbook and Applied Econometric Time Series books, Walter Enders.

Yardımcı Ders Kitapları

• Basic Econometrics, Gujarati, D., 3rd ed., McGraw-Hill, 1995.

İKT308 Bölgesel İktisat

Bölgesel gelir, nüfus ve göç analizleri, bölgesel gelişme teorileri ve politikaları, bölgesel ve ekonomik farklılıklar, farklılıkları gidermeye yönelik politika araçları ve uygulamalar, Türkiye’de bölgesel farklılıklar.

Ders Kitabı:

Bölgesel İktisat, Dinler, Z., Ekin Kitabevi, Bursa, 2000.

Yardımcı Ders Kitapları

Methods of Regional Analysis; Isard, W., An Introduction to Regional Science, The MIT Press, 1976.

İKT310 Kent Ekonomisi

Mekana Yapılan Yatırımların Küresel Krizle İlişkisinin Analizi, Kent Ekonomisinde Farklı Yaklaşımlara Karşılaştırmalı Bir Bakış, Chicago Okulu, Ekolojik Yaklaşım ve Neoklasik Kentsel Gelişme Teorileri, Mekan Kuramı ve Coğrafyacı Okul, Yeni Uluslararası İşbölümü Teorisi ve Global Kent Yaklaşımı, Bilgi Toplumu, Bilgi Kenti, Kenti Sermaye Birikim Sürecinde Analiz Eden Yaklaşımlar, Sermayenin İkinci Döngüsü Kuramı ve Yapılı Çevre Yatırımları, Kenti Sermaye Birikim Sürecinde Analiz Eden Yaklaşımlar: N. Smith, Soylulaştırma Teorisi, Kentsel Yenileme ve Kentsel Dönüşüm Projeleri, Mekana Yapılan Yatırımların Sermaye Birikiminde Yeri, Farklı Konut Sunum Biçimleri, Konut Finansman Yöntemleri, Kentleşmede Toprak Sorunu: Rant Teorileri, Arsa Spekülasyonu ve İmar Sorunları, Kentlerde Hizmet Sektörünün Önem kazanması, Göçmen İşgücü ve Ekonomide Enformelleşme, Süreçlerinin Mekana Yansıması, Mekansal Ayrışma, Kentlerin İmaj Oluşturma Yarışları ve Turizm Sektörü, Kent Hakkı ve Sürdürülebilir Kentsel Gelişme.

Ders Kitabı:

Tarık ŞENGÜL, Kentsel Çelişki ve Siyaset, İmge Yayınevi, 2009.

Yardımcı Ders Kitapları

Ruşen KELEŞ, Kentleşme Politikası, İmge Yayınevi, 1984.

Cağlar KEYDER, Istanbul Küresel ile Yerel Arasında, Metis Yayınları, 1999.

İKT312 Gümrük Uygulamaları

Gümrükle ilgili temel kavramlar, gümrük vergisi uygulaması, kıymet kavramı ve kıymet tespit yöntemleri, giriş rejimi, dahilde işleme rejimi, hariçte işleme rejimi, çıkış-transit ve aktarma rejimleri, diğer gümrük rejimleri ve serbest bölgelerde gümrük denetimi, tek tip gümrük beyannamelerinin kullanılması, gümrük mevzuatı.

Ders Kitabı:

Uygulamalı Gümrük Mevzuatı; Murat Canıtez (Gazi Yayınevi, Ankara, 2008);

Yardımcı Ders Kitapları

Gümrük İşlemleri, Ufuk Selen (Ekin Yayınevi, Bursa, 2009)

Dış Ticaret Gümrük Kambiyo ve İlgili Mevzuatı, Ali Dölek (Beta Yayınevi, İstanbul, 2000); Dış Ticaret Rehberi, Tunay Köksal (Adalet Yayınevi, Ankara, 2009)

İKT314 Maliye Politikası

Maliye politikasının tanımı, amaçları, araçları ve sınırları. Maliye politikasının etkilerinin ölçülmesi. Farklı yaklaşımlara göre maliye politikasının etkinliğinin değerlendirilmesi.

Maliye politikasının uygulanmasına ilişkin yöntemler: İhtiyari maliye politikası, otomatik istikrar sağlayıcı maliye politikası ve formül esnekliği yöntemi. Enflasyon, durgunluk ve stagflasyon ile mücadelede kullanılan maliye politikaları. Bütçe açığı sorunu ve bu açığın

Aktan, C.C, Dileyici D., Vural, İ.Y., Kurumsal Maliye Politikası, Seçkin Yayınları.

İKT316 Oyun Teorisi

Matris Oyunları: Tanımı ve temel kavramları, minimaks teoremi, 2´2 lik oyunlar, 2´n lik oyunlar, m´2 lik oyunlar, m´n lik oyunlar, köşegen oyunlar, simetrik oyunlar, çeşitli uygulamalar. Sonsuz muhalif oyunlar: denge durumları, optimal stretejiler, şartlı kompakt oyunlar, birim karede sürekli oyunlar, konveks oyunlar, çeşitli uygulamalar. Ortaksız oyunlar:

Nash teoremi, mahkumların açmazı, cinsiyetlerin uyuşmazlığı ve çeşitli uygulamalar. Ortaklı oyunlar: karakteristik fonksiyonlar, imputasyonlar ve baskınlığı, bir oyunun çekirdeği, von Neumann-Morgenstern çözümleri, Shapley vektörü, dengeli koleksiyonlar, çeşitli uygulamalar. Aşamalı oyunlar: davranış stratejileri, tükenme oyunları, stokastik oyunlar, tekrarlı oyunlar.

Ders Kitabı:

•Mehmet Ahlatçıoğlu, Fatma Tiryaki, Oyunlar Teorisi, YTÜ Yayın No: YTÜ.FE.DK- 98.0343, İstanbul-1998.

Yardımcı Ders Kitapları

•Anatol Rapoport, N-Person Game Theory, Concepts and Applications, Dover Publications, Inc., Mineola, New York, 2001.

•Chalaralambos D. Aliprantis, Subir K. Chakrabarti, Games and Decision Making, New York, Oxford, Oxford University Press, Inc., 2000.

İKT318 Mesleki Yabancı Dil IV

Yabancı dili iş hayatında doğru kelime ve ifadeleri kullanarak anlaşılır bir şekilde konuşabilme. Mesleği ile ilgili konularda normal hızda konuşulanı anlayabilme. Mesleği ile ilgili gerekli konularda amaca uygun yazabilme, yazışmalar yapabilme. Mesleği ile ilgili konularda okuduğunu anlayabilme, kelime dağarcığını geliştirebilme.

Ders Kitabı:

Bob Dignen, Ian McMaster, International Business Communication, Harper Collins, 2013.

Yardımcı Ders Kitapları

Barry Tomalin, Key Business Skills, Harper Collins, 2012.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

4.SINIF GÜZ YARIYILI - SEÇMELİ DERSLER

KOD DERSİN ADI Z/S T U K AKTS

NOT: 4. Sınıf Güz Yarıyılında toplam 20 AKTS değerinde seçmeli ders seçilmesi gerekmektedir.

*2013, 2014 ve 2015 tarihlerinde 1. Sınıf Güz ve Bahar yarıyılında açılmış olan sırasıyla İKT 111 Finansal Okur- Yazarlık ve İKT 112 Finansal Okur-Yazarlık dersi kaldırılarak, 4. Sınıf Güz yarıyılına İKT 425 Finansal Okur-Yazarlık şeklinde eklenmiştir. 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılından itibaren 4. Sınıf Güz döneminde açılabilecek olan İKT 425 Finansal Okur-Yazarlık dersi, İKT 111 Finansal Okur-Yazarlık ve İKT 112 Finansal Okur-Yazarlık dersini 1. Sınıfta alıp başarısız olan veya yükseltmeye girmek isteyen öğrenciler için eşdeğer sayılmaktadır.

**2014, 2015, 2016 ve 2017 2. Sınıf Güz yarıyılında zorunlu olarak açılmış olan İKT 210 İktisadi Düşünceler Tarihi dersi kaldırılarak, 4. Sınıf Güz yarıyılına İKT 431 İktisadi Düşünceler Tarihi şeklinde eklenmiştir.

2019- 2020 Eğitim-Öğretim yılından önce İKT 210 İktisadi Düşünceler Tarihi dersini alıp başarısız olan veya yükseltmeye girmek isteyen öğrenciler için İKT 431 İktisadi Düşünceler Tarihi dersi, İKT 210 İktisadi Düşünceler Tarihi dersi ile eşdeğer sayılmaktadır.

***2013, 2014, 2015, 2016, 2017 ve 2018 tarihlerinde 4. Sınıf Bahar yarıyılında açılmış olan İKT 422 Girişimcilik dersi kaldırılarak, 4. Sınıf Güz yarıyılına İKT 437 Girişimcilik şeklinde eklenmiştir. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılından itibaren 4. Sınıf Güz döneminde açılabilecek olan İKT 437 Girişimcilik, İKT 422 Girişimcilik alıp başarısız olan veya yükseltmeye girmek isteyen öğrenciler için eşdeğer sayılmaktadır.

Belgede İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT BÖLÜMÜ 1. SINIF DERSLERİ (sayfa 22-25)

Benzer Belgeler