2017/1288 HARİTA KOMİSYONU-KÜLTÜR VE SANAT

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 49-53)

KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU

KONUNUN ÖZÜ: Sokak İsimlendirilmesi Hk.

KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.09.2017 tarihli birleşiminde 2017/1288 sayı ile komisyonumuza intikal eden Harita Müdürlüğü’nün 22.08.2017 tarih ve 2418 sayılı yazısında;

BAŞKANLIK MAKAMINA

İlgi: 06/07/2017 tarihli, 230811 sayılı Şile Belediye Başkanlığının yazısı ve eki Meclis Kararları.

İlgi yazı ve eki Meclis Kararlan ile Şile İlçesi, Meşrutiyet Mahallesinde bulunan "Evliya Sokağı" ve

"Coşkunlar Sokağı"nın yol akslarının değiştirilmesi, "Oğuzhan Caddesi" ve "Mizan Sokağı " yol akslarının uzatılması, ayrıca isimsiz 21 adet yolun isimlendirilmesi talep edilmektedir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7/g maddesi gereğince; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmekle Büyükşehir Belediyesi'ne görev, yetki ve sorumluluk verilmiş olup, bu konularla ilgili kararların Büyükşehir Belediye Meclisi'nden alınması gerekmektedir.

Yapılan inceleme neticesinde; Şile Belediyesi tarafından ekli kroki ve listede belirtildiği şekliyle isimlendirilmesi talep edilen yolların 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında yol olarak göründüğü tespit edilmiş olup Meşrutiyet Mahallesi, "Evliya Sokağı" ve "Coşkunlar Sokağı" nın yol akslarının değiştirilmesi,

"Coşkunlar Sokağı" nın yol aksının değiştirilmesi sonucu "Kaşımağa Sokağı" ile "Coşkunlar Sokağı" arasında kalan isimsiz yolun "Mazhar Sokağı" olarak isimlendirilmesi, "Oğuzhan Caddesi" ve "Mizan Sokağı " yol akslarının uzatılması ve isimlendirilmesi talep edilen 21 adet isimsiz yollardan "Dere Sokağı", "Meşe Sokağı",

"Efendi Sokağı", "Efe Sokağı" ilçe genelinde mükerrerlik oluşturduğundan dolayı bahse konu yolların sırasıyla

"Çay Sokağı", "Kadı Sokağı", "Köprübaşı Sokağı" ve "Temsil Sokağı" " olarak isimlendirilmeleri Müdürlüğümüzce uygun görülmüştür.

Makamınızca da uygun görülmesi halinde ekli krokide işaretlenerek gösterilen; Yapılan inceleme neticesinde; Şile Belediyesi tarafından ekli kroki ve listede belirtildiği şekliyle isimlendirilmesi talep edilen yolların 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında yol olarak göründüğü tespit edilmiş olup Meşrutiyet Mahallesi,

"Evliya Sokağı" ve "Coşkunlar Sokağı" nın yol akslarının değiştirilmesi, "Coşkunlar Sokağı" nın yol aksının değiştirilmesi sonucu "Kasımağa Sokağı" ile "Coşkunlar Sokağı" arasında kalan isimsiz yolun "Mazhar Sokağı"

olarak isimlendirilmesi, "Oğuzhan Caddesi" ve "Mizan Sokağı "yol akslarının uzatılması ve isimlendirilmesi talep edilen 21 adet isimsiz yollardan "Dere Sokağı", "Meşe Sokağı", "Efendi Sokağı", "Efe Sokağı" ilçe genelinde mükerrerlik oluşturulduğundan dolayı bahse konu yolların sırasıyla "Çay Sokağı", "Kadı Sokağı", "Köprübaşı Sokağı" ve "Temsil Sokağı" " olarak isimlendirilmesi talebinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7/g maddesine göre değerlendirilip karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi'ne havalesi hususu olurlarınıza arz olunur denilmektedir.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Şile Belediyesi tarafından ekli kroki ve listede belirtildiği şekliyle isimlendirilmesi talep edilen yolların 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında yol olarak göründüğü tespit edilmiş olup Meşrutiyet Mahallesi, "Evliya Sokağı" ve "Coşkunlar Sokağı" nın yol akslarının değiştirilmesi,

"Coşkunlar Sokağı" nın yol aksının değiştirilmesi sonucu "Kasımağa Sokağı" ile "Coşkunlar Sokağı" arasında kalan isimsiz yolun "Mazhar Sokağı" olarak isimlendirilmesi, "Oğuzhan Caddesi" ve "Mizan Sokağı "yol akslarının uzatılması ve isimlendirilmesi talep edilen 21 adet isimsiz yollardan "Dere Sokağı", "Meşe Sokağı",

"Efendi Sokağı", "Efe Sokağı" ilçe genelinde mükerrerlik oluşturulduğundan dolayı bahse konu yolların sırasıyla

"Çay Sokağı", "Kadı Sokağı", "Köprübaşı Sokağı" ve "Temsil Sokağı" " olarak isimlendirilmesi talebi incelenmiş olup; Müdürlüğünden geldiği şekliyle Komisyonlarımızca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.

Mustafa DEMİR Selçuk BOSTAN Bülent AŞKIN Harita Komisyon Başkanı Başkan Vekili Raportör

Abdulhamit DURSUN Mesut ÜNER Cevdet BAYRAM Üye Üye Üye

Canan SEZGİN Ayşegül OKUMUŞ GÖRGÜ Şenol YOLBİR Üye Üye Üye

Şenol CENGİZ Ahmet Hilmi BOYRAZ Derya UZUNBOY Kültür ve Sanat Başkan Vekili Raportör Komisyonu Başkanı

Hüseyin ERDOĞDU Necdet DURSUN Deniz ERZİNCAN Üye Üye Üye

Mesut KÖSEDAĞI Sabiha TÜZÜNOĞLU Belgin TEZER Üye Üye Üye

T.C

KOMİSYON İNCELEMESİ: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.09.2017 tarihli birleşiminde 2017/1322 sayı ile komisyonumuza intikal eden Harita Müdürlüğü’nün 13.09.2017 tarih ve 2544 sayılı yazısında;

BAŞKANLIK MAKAMINA

İlgi: a) İstanbul Valiliği'nin 03/10/2012 tarihli ve 51993 sayılı yazısı ile eki 21/09/2012 tarihli dilekçe.

b) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/11/2012 tarihli ve 2285 nolu Kararı.

c) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16/01/2013 tarihli ve 84 nolu Kararı.

d) Beykoz Belediye Başkanlığı'nın 17/11/2014 tarihli ve GD-30077 sayılı yazısı ile eki 07/11/2014 tarihli ve 2014/126 nolu Meclis Kararı.

e) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14/05/2015 tarihli ve 769 nolu Kararı.

f) Beykoz Belediye Başkanlığı'nın 18/12/2015 tarihli ve 21315 sayılı yazısı ile eki 11/12/2015 tarihli ve 2015/132 Nolu Meclis Kararı.

k) Beykoz Kaymakamlığının 31/05/2017 tarihli ve E. 1098 sayılı yazısı ile eki dilekçe.

1) 16/06/2017 tarihli ve 121506 sayılı Dağıtım yazımız.

m) Bila tarihli dilekçe.

İlgi (m) dilekçeyle; Beykoz İlçesi, Tokatköy Mahallesi'nde yer alan "Gazi Serdar Karakullukçu Çıkmazı Sokağı"

isminin "Şehit İzzet Taş Çıkmazı Sokağı" olarak değiştirilmesi talep edilmektedir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7/g maddesi gereğince; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaralan ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmekle Büyükşehir Belediyesi'ne görev, yetki ve sorumluluk verilmiş olup, bu konularla ilgili kararların Büyükşehir Belediye Meclisi'nden alınması gerekmektedir.

Müdürlüğümüzce yapılan incelemeler neticesinde; İlgi (a) yazı ve eki dilekçeyle, Beykoz İlçesi, Tokatköy Mahallesi'nde bulunan "Yonca Çıkmazı Sokağı" isminin "Gazi Serdar Karakullukçu Çıkmazı Sokağı" olarak değiştirilmesi talep edilmiş olup söz konusu talep ilgi (b) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı'yla uygun görülmüş, ancak bu Meclis Kararında yolun bulunduğu mahalle ismi belirtilmediğinden ilgi (c) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı'yla, bu yolun Tokatköy Mahallesi'nde olduğu belirtilerek, "Gazi Serdar Karakullukçu Çıkmazı Sokağı" olarak isimlendirilmiştir.

İlgi (d) yazıyla; bahse konu yol isminin, Beykoz İlçesi mükerrerlik çalışması kapsamında "Yonca Çıkmazı Sokağı" isminin sehven "Nezaket Çıkmazı" olarak değiştirilmesi teklif edilmiş olup ilgi (e) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı'yla "Nezaket Çıkmazı" olarak isimlendirilmiştir. İlgi (f) yazıyla ise; "Nezaket Çıkmazı"

isimlendirilmesinin hatalı olduğu belirtilerek bu yolun "Gazi Serdar Karakullukçu Çıkmazı Sokağı" olarak isimlendirilmesi talep edilmiş olup söz konusu talep ilgi (g) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı'yla uygun görülmüştür. İlgi (h) dilekçeyle; "Gazi Serdar Karakullukçu Çıkmazı Sokağı" isminin başka bir şehit ya da gazi ismiyle değiştirilmesi talebinde bulunulmuş olup ilgi (ı) İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı'yla isim değişikliği uygun görülmemiştir. İlgi (i) dilekçeyle; bahse konu yolun isminin "Tokatköy İsimsiz Şehitler Çıkmazı Sokağı" şeklinde değiştirilmesi talebinde bulunulmuş olup ilgi (j) yazımızla söz konusu isim değişikliği talebinin Başkanlığımızca uygun görülmediği belirtilmiştir. İlgi (k) Beykoz Kaymakamlığı'nın yazısı ve eki dilekçeyle; bahse konu yolun isminin değiştirilmesi yeniden talep edilmiş olup ilgi (1) dağıtımlı yazımızla söz konusu isim değişikliği talebinin uygun görülmediğini belirten cevabi açıklama bildirilmiştir.

Makamınızca uygun görülmesi halinde; ekli krokide işaretlenerek gösterilen, Beykoz İlçesi, Tokatköy Mahallesinde yer alan, "Gazi Serdar Karakullukçu Çıkmazı Sokağı" isminin "Şehit İzzet Taş Çıkmazı Sokağı"

olarak değiştirilmesi talebinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7/g maddesine göre değerlendirilip karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi'ne havalesi hususu olurlarınıza arz olunur denilmektedir.

Belgede KOMİSYON RAPORLARI (sayfa 49-53)