B

Vergilendirme ilkelerini ve vergi ilişkilerinden doğan hak, yetki ve ödevlerin gerçekleştirilme ve kullanılma biçimlerini gösteren hukuk dalı aşağıdakilerden hangisidir?

1.

Vergi Usul Hukuku A)

Vergi Ceza Hukuku B)

Vergi İcra Hukuku C)

Uluslararası Vergi Hukuku D)

Vergi Yargılama Hukuku E)

Aşağıdakilerden hangisi genel vergi hukukunun kapsamı içinde yer almaz?

2. yükümlülüklerin muaflık, istisna, indirim ve oranlarına ilişkin hükümlerinde kanunun belirttiği aşağı ve yukarı sınırlar içinde değişiklik yapma yetkisine sahip olan organ aşağıdakilerden hangisidir?

3.

Gelir İdaresi Başkanlığı A)

Başbakanlık B)

Ekonomi Bakanlığı C)

Bakanlar Kurulu D)

Maliye Bakanlığı E)

Aşağıdakilerden hangisi vergi hukukunun yoğun bir ilişkisinin olduğu özel hukuk dallarından biridir?

4.

İdare hukuku A)

Ceza hukuku B)

Uluslararası hukuk C)

Anayasa hukuku D)

Ticaret hukuku E)

Aşağıdaki kanunlardan hangisinde vergi yargılaması hukukuna ilişkin düzenlemeler yer almaz?

5.

Hukuk Muhakemeleri Kanunu A)

Danıştay Kanunu B)

Vergi Usul Kanunu C)

İdari Yargılama Usulü Kanunu D)

Belediye Gelirleri Kanunu E)

Bir devleti oluşturan yasama, yürütme ve yargı gibi temel organları, bunların birbirleriyle ilişkilerini ve insan haklarını düzenleyen en üst hukuki metin aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Kanun Hükmünde Kararnameler E)

Vergi durumları ve vergi uygulaması bakımından açık olmayan ve tereddüt edilen konular hakkında aynı durumda olan tüm mükellef ve vergi sorumluları için uygulamaya yön vermek ve açıklık getirmek üzere Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Özelge A)

Genelge B)

Yönetmelik C)

Tüzük D)

Sirküler E)

Olağanüstü yönetim zamanında çıkarılan kanun hükmünde kararnamelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

8.

Bakanlar Kurulu toplantısına Cumhurbaşkanı bizzat başkanlık eder.

A)

Anayasa’dan alınan güç doğrultusunda çıkarılabilir.

B)

Kapsam sınırı yoktur.

C)

Anayasa Mahkemesi'nde iptal davası açılabilir.

D)

Resmi Gazete'de yayımlanır ve TBMM’nin bilgisine sunulur.

E)

Her mali yılda devletin ve diğer idarelerin toplayacağı kamu gelirlerinin yasal dayanağını gösteren bütçe cetveli aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Aşağıdakilerden hangisi idareden doğan kaynaklardan biridir?

10.

Anayasa A)

İçtihadı birleştirme kararları B)

Kanun C)

Genel tebliğ D)

Uluslararası vergi antlaşmaları E)

2016 GÜZ ARA 3340-B

7 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

B

Tamamlanmış, hukuki sonuçlarını doğurmuş bir hukuki işlem ya da olaya daha sonra kabul edilmiş bir kanunun uygulanmasına ne ad verilir?

11.

Sürenin sona ermesi A)

Gerçek geçmişe yürüme B)

Gerçek olmayan geçmişe yürüme C)

Kanunların geleceğe yürümemesi D)

Yürürlükten kaldırma E)

Bir vergi kanununda yürürlük tarihine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmuyorsa, bu kanun Resmi Gazete'de yayımını izleyen günden başlayarak kaç gün sonra yürürlüğe girer?

12. III. Almanya

Fransa'da çalışan, Alman vatandaşı olan Bay Hans, Eskişehir'de bir ev aldığı takdirde emlâk vergisini yukarıdaki ülkelerden hangilerine öder?

13.

Yalnız I A)

Yalnız III B)

Bir devletin ülkesinde bulunan vergi konuları ile gerçekleşen vergiyi doğuran olayların o devletin vergilendirme yetkisine bağlanması ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

14.

Hukuki güvenlik A)

Uygulama alanı hem mülkilik hem de şahsilik ilkesine göre belirlenen vergi türü aşağıdakilerden hangisidir?

15.

Emlak Vergisi A)

Damga Vergisi B)

Gümrük Vergisi C)

Motorlu Taşıtlar Vergisi D)

Veraset ve İntikal Vergisi E)

Türk Vergi Hukuku'nda, yoruma ilişkin genel düzenlemenin yapıldığı kanun aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Vergi Usul Kanunu A)

Vergi Barışı Kanunu B)

Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun

C)

Gelir Vergisi Kanunu D)

İdari Yargılama Usulü Kanunu E)

Vergilendirme bakımından farklı durumda olanlara farklılıkları ölçüsünde değişik işlem yapılmasını öngören ilke aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Yatay eşitlik ilkesi A)

Dikey eşitlik ilkesi B)

Hukuki güvenlik ilkesi C)

Kanunilik ilkesi D)

Vergilendirmede belirlilik ilkesi E)

Vergi yasalarının ülkenin her yerinde tek düze bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla çıkarılan genel tebliğlerde yer alan görüşleri kapsayan yorum türü aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Bilimsel A)

Yargısal E)

Öze ilişkin yorumun, deyimsel yorumun gerisinde kalması anlamına gelen yorum türü aşağıdakilerden hangisidir?

19.

Aşağıdakilerden hangisi yorum yöntemlerinden biri değildir?

20.

Amaçsal yorum yöntemi A)

Sistematik yorum yöntemi B)

Tarihi yorum yöntemi C)

Deyimsel yorum yöntemi D)

Bilimsel yorum yöntemi E)

2016 GÜZ ARA 3340-B

8 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

TÜRK DİLİ-I

B

Bilimsel bakımdan dilin özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

1.

Dilin üretim yetisi sınırsızdır.

A)

Dil, toplumsal ve ulusal bir kurumdur.

B)

Diller arasında benzerlikler ve ortaklıklar olabilir.

C)

İlkel dil - gelişmiş dil ayrımı vardır.

D)

Dil, hem araç hem malzeme hem de bu aracı ve malzemeyi kullanan sistemdir.

E)

Bir dil ailesi içinde yer alan; ancak coğrafî bakımdan ailenin diğer üyelerine komşu ya da yakın olmayan; eldeki dil bilimsel verilere göre herhangi bir dil ailesi içinde yer almayan veya aynı dil ailesi içinde yakın akrabası bulunmayan dillere ne ad verilir?

2.

Kutsal dil A)

B) Argo Yazı dili C)

İzole dil D)

Ölçünlü dil E)

Aşağıdakilerden hangisinde bağımsız diller birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

3.

Arnavutça-Yunanca-Ermenice A)

Ermenice-Almanca-İngilizce B)

Yunanca-Fransızca-İspanyolca C)

Macarca-İngilizce-Ermenice D)

İtalyanca-Almanca-Yunanca E)

Esperanto gibi yapay dillerin icat ediliş nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

4.

İnsan dillerinin yetersiz görülmesi A)

Doğal dillere göre daha üstün bir dil yaratmak istenmesi

B)

Diğer dilleri konuşan insanlara karşı ayrıcalık yaratmak istenmesi

C)

Bu dili bilmeyenlerin konuşmaları anlamaması

D)

İletişim engelinin kaldırılması ve insanların birbirlerini kolayca anlamalarının sağlanması E)

"Bir dilin tarihî, siyasî, sosyal ve kültürel nedenlerle değişik bölgelerde ses yapısı, şekil yapısı ve kelime hazinesi bakımından önemli farklarla birbirinden ayrılan kollarından her biridir." şeklinde tanımlanan terim aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Dil ailesi A)

Lehçe B)

Birey dili C)

Ana dil D)

Bölgesel dil E)

İbrani alfabesini XVI. yüzyıldan beri kullanan, günümüzde ise sadece dini metinlerde yer veren Türk boyu aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Gagauz A)

Kumuk B)

Karaçay C)

Karay D)

Kazak E) 2016 GÜZ ARA 3340-B

9 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

B

Asıl Kıpçak sahasına ait Avrupalılar tarafından yazılmış eser aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Muhabbetname A)

Codex Cumanicus B)

Garib-nâme C)

Divan-ı Hikmet D)

Nehcü’l- Feradis E)

Uygur alfabesinin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

8.

Soğut alfabesi A)

Köktürk alfabesi B)

Kiril alfabesi C)

İbrani alfabesi D)

Süryani alfabesi E)

"Pek Eski Türk Yazısı" adlı çalışmasıyla Osmanlı’da Orhun Yazıtları hakkında ilk yayın yapan kişi kimdir?

9.

Ali Canip A)

Şemsettin Sami B)

Ömer Seyfettin C)

Ziya Gökalp D)

Necip Asım E)

Karahanlı Türkçesi dönemine ait olup Türk devlet anlayışını ve Türk’ün dünya ile ilişkisini, insanlar arası ilişkileri, Türk’ün tabiat algısını, bilgi karşısındaki tavrını konu edinen eser aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Atabetü’l-Hakayık A)

Mukaddimetü’l-Edeb B)

Kutadgu Bilig C)

Divanü Lugat’it-Türk D)

Divan-ı Hikmet E)

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi "ünlü birleşmesi"ne bir örnektir?

11.

ıssız A)

azıcık B)

kahvaltı C)

D) uslu E) kapı

attar > aktar örneğinde görülen ses olayı aşağıdakilerden hangisidir?

12.

Göçüşme A)

Aykırılaşma B) aşağıdakilerden hangisidir?

13.

Benzeşme A)

Ünsüz türemesi B)

Ünsüz düşmesi C)

Aykırılaşma D)

Göçüşme E)

"Türkçede sözcük sonunda yalnızca belirli ünsüz çiftleri bulunabilir." Buna göre aşağıdaki sözcüklerden hangisi Türkçe kökenlidir?

14. 2016 GÜZ ARA 3340-B

10 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

B

Türk alfabesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

15.

Sesçil (fonetik) bir alfabedir.

A)

Temel Latin alfabesindeki bazı harflerden ayırıcı işaretlerle yeni harfler yapılmıştır.

B)

29 harf, 2 ayırıcı işaret vardır.

C)

Ön damak k'si ve art damak k'sı ayrı harflerle gösterilir.

D)

Ses-yazı karşılıklığı esastır.

E)

Aşağıdakilerden hangisi kasıtlı yaratma yoluyla üretilmiş bir kelimedir?

16.

uygar A) B) uçak

bilişim C)

bilgisayar D)

yazılım E)

Aşağıdakilerden hangisinde sıklık çatısı vardır?

17.

silkele-A)

getir-B)

bildir-C)

yoğunlaş-D)

kolla-E)

Alan, araç, asalak, denetlemek, deprenmek, doruk, umarsız ve ürün sözcüklerinin yazı diline kazandırılma şekli aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Birleştirme A)

Türetme B)

Derleme C)

Kısaltma D)

Tarama E)

"Kızlar eve gitti." cümlesinde kaç tane bağımlı biçim birim vardır?

19.

1 A)

2 B)

3 C) D) 4 E) 5

Tarihî dönemlerdeki kimi biçim birimlerin dil bilgisel işlevlerini yitirerek bugüne ulaşmasına ne ad verilir?

20.

Metatez A)

Değişme B)

Fosilleşme C)

Düşme D)

Türeme E)

2016 GÜZ ARA 3340-B

11 TEST BİTTİ.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi

2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

Belgede Özet, yaprak test, deneme sınavı hizmetlerine adresindeki "Beta e-öğrenme" bağlantısından ulaşabilirsiniz. (sayfa 23-28)

Benzer Belgeler