En upplevd effekt av satsningen är att trygghet och jämställdhets- frågor i den offentliga miljön har getts ökad uppmärksamhet på politiskt håll i kommunerna. Genom ökat gehör och intresse från politiker är upplevelsen att trygghet och jämställdhetsperspektiv i samhällsplaneringen kommer ha mera inflytande i framtiden. Vil- ket innebär att möjligheterna till att kunna arbeta vidare med lik- nande frågor har ökat.

REFERENSER

Allas vårt ansvar (1996:59) Ett nationellt brottförebyggande program, Regeringen

Allas vårt ansvar – i praktiken (2001) Regeringen

Andersson Birgitta (2005) Risk. Om kvinnors erfarenhet och fysisk

planering. Centrum för kommunstrategiska studier, Linköpings universitet.

Andersson, Birgitta (2008) PM Trygghet i stads- och tätortsmiljöer ur

ett jämställdhetsperspektiv, Boverket

www.boverket.se/Global/Planera/Dokument/planeringsfragor/ja mstalld_trygg/pm_trygghet.pdf 2010-09-06

Andersson-Ek, Mia (2009) Tillgång till stadens rum. En utvärdering

av trygghetsvandringskonceptet, Magisteruppsats i kulturgeo- grafi, utgiven av Tryggare och Mänskligare Göteborg

Aretun, Å (2009) Ungdomars utsatthet i bostadsområden, Tema Barn,

LiU

Bauman, Zygmunt (2007) Flytande rädsla, Daidalos, Göteborg

Björn, Blom & Morén, Stefan (2007) Insatser och resultat i socialt arbete. Lund: Studentlitteratur

Bondi, Liz & Domosh, Mona (1998) On the Contours of Public

Space: A Tale of Three Women, Antipode Vol. 30(3)

Boverket (1996) Hela samhället. Jämställdhetsaspekter på fysisk pla-

nering och byggd miljö, 1996:4, Boverket

Boverket (1998) Brott, bebyggelse och planering, Boverket

Boverket (2006) Jämna steg. Checklista för jämställdhet i fysisk plane-

ring, Boverket

Brownlow, A. (2005) A Geography of Men’s Fear, Geoforum, Vol.

Cele, Sofia (2009) Genus, identitet och förväntan. Unga kvinnors upp-

fattning av staden. Geografiska Notiser, no 3, 2009.

Chen, H. T (1990) Theory-driven evaluation. Newbury Park, CA: Sage

Eriksson, Katarina (2008) Otrygghet och segregation. Bostadsområ-

dets betydelse för allmänhetens otrygghet och oro för brott,

NTU/BRÅ 2008:16

Fitzpatrick J L & Sanders J R & Worthen B R (2004) Program evaluation. Alternative approaches and practical guidelines. Boston: Pearson Education

Friberg, Tora, Brusman, Mats & Nilsson, Michael (2004) Person-

transporternas 'vita fläckar': Om arbetspendling med kollektiv- trafik ur ett jämställdhetsperspektiv, Centrum för kommunstra- tegiska studier

Friberg, Tora & Larsson, Anita (1999) Om kvinnligt och manligt i

planeringens könsneutrala värld, Nordisk tidskrift för arkitek- turforskning, 2:99

Dymén, Christian, Henriksson, Anu & Pettersson, Katarina (2009)

Att stärka tryggheten i stads- och tätortsmiljö ur ett jämställd- hetsperspektiv. En förstudie av ett antal länders arbete, Nordre- gio 2009

Hallin, P.O, Jashari, Alban, Listerborn, Carina & Popoola, Margareta

(2010) ”Det är inte stenarna som gör ont”. Röster om konflik-

ter och erkännande från Herrgården, Rosengård, Mapius, Malmö högskola

Harvey, David (2009) Social Justice and the City: Revised Edition, Un-

iv. of Georgia Press

Hillier, Bill (2004) Can streets be made safe?, Urban Design Interna-

tional, 9(1).

Jacobs, Jane (1961) The death and life of great American cities, Vin-

tage, New York

Koskela, Hille (1997) “Bold walks and breakings’: women’s spatial

confidence versus fear of violence, Gender, Place and Culture,

4(3):301-319

Larsson, Anita (2008) Jämställdhet nästa! Samhällsplanering ur ett

Lekare, Kerstin (2009) Hot och handlingsstrategier: En komparativ studie av tre bostadsområden i Örebro. Uppsala universitet, So- ciologiska institutionen

Listerborn, Carina & Holm, Eva (2000) Tryggare stad – kan man för-

ändra rädslans platser? Göteborgs Stadsbyggnadskontor

Listerborn, Carina (2000) Om rätten att slippa skyddas. En studie av

trygghetsskapande och brottsförebyggande projekt och kvin- nors rädsla för att röra sig i stadens rum, Chalmers, Göteborg, lic. (A)

Listerborn, C. (2001) ”Rädslans geografi – om ”privata” kvinnor och

”offentliga” män.” Kvinnovetenskaplig tidskrift No. 2/2001:

83-98

Listerborn, Carina (2002) Trygg stad. Diskurser om kvinnors rädsla i

forskning, policyutveckling och lokal praktik. Chalmers, Göte- borg, akad.av. 2002:(A).

Listerborn, Carina (2003) ”Prostitution as ‘Urban Radical Chic’? A

Note on the Silent Acceptance of Female Exploitation.” CITY:

analysis of urban trends, culture, theory, policy, action. CCIT Vol.7, no. 2, pp. 237-245

Listerborn, C. (2009) ”Det sexualiserade rummet”, I Den lärande sta-

den, Åkerblom. P, Lieberg, M. och de Laval, S. (red), Boreá för-

lag, Umeå

Lofland, Lynn (1971) A world of strangers, Waveland Press

Mitchell, Don (2003) The Right to the City: Social Justice and the

Fight for the Public Space, Guildford Press

NTU (2009) Nationella trygghetsundersökningen 2008. Om utsatthet,

trygghet och förtroende, BRÅ 2009:2

Pain, Rachel (2000) Place, social relations and the fear of crime: a re-

view. Progress in Human Geography, 24 (3): 365-388

Pain, Rachel (2001) Gender, race, age and fear in the city. Urban Stu-

dies, 38(5-6): 899-913

Pain, Rachel (2009) ’Globalized fear? Towards an emotional geopolit-

ics’, Progress in Human Geography, 33(4): 466-486

Planera Bygga Bo (2009) Tema: Planera tryggt och jämställt, Nr. 2, Boverket

Regeringskansliet (2009) Mot våld och förtryck. Att bekämpa mäns

våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck och våld i samkönade relationer, Stockholm

Sandstig, Gabriella (2010) Otrygghetens landskap. En kartläggning av otryggheten i stadsrummet och en analys av bakomliggande or- saker, med fokus på mediernas roll, diss, Göteborgs universitet

SCB (2008) På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet,

Statistiska centralbyrån

Smith, Neil (1996) The New Urban Frontier: Gentrification and the

Revanchist City, Routledge

SOU (1995) Trygghet mot brott: rollfördelning och samverkan,

Trygghetsutredningen, Statens offentliga utredningar, 1995:146

Valentine, Gill (1989) ”The Geography of Women’s Fear”, Area,

vol.21:4

Wacquant, Loïc (2008) Urban Outcasts: A Comparative Sociology of

Advanced Marginality. Polity Press

Wekerle, Gerda & Whitzman, Carolyn (1994) Safe Cities: Guidelines

For Planning, Design, And Management, New York

Whitzman, Carolyn (2008) The Handbook of Community Safety,

Gender, and Violence Prevention: practical planning tools, London: Earthscan

Wiklund, Gunilla (1990) Kvinnor och brott, BRÅ 1990:1

Young, Iris Marion (1990) Justice and the politics of difference,

Princeton

Bilaga 1

In document Türkiye'de doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının gelişmekte olan ülkeler çerçevesinde değerlendirilmesi:Ampirik bir analiz (Page 70-155)

Related documents