3.14 Deprem Konteyneri

Belgede STANBUL DEPREM MASTER PLANI PROJES (sayfa 57-73)

SDEB S Veri Katalogu Versiyon 1 A.Temel Topografik Nesneler

A. 3.14 Deprem Konteyneri

Tanım: Olası bir depremde kullanılmak üzere içinde bazı gerekli alet ve malzemenin korundu u kapalı ve kilitli sandıklardır.

Planimetrik obje tipi: Alansal Adı:

Kısaltması Adı (Veri Tipi: string, Kardinallik: 1:1) ADI Co rafi Adı (Resmi Adı)

Öznitelikleri:

Kısaltması Kodu Adı Kardinallik Veri Tipi

Sayfa No:

SDEB S Veri Katalogu

Versiyon 1 A.Temel Topografik Nesneler

(Varlıklar): Obje Grubu:

Kodu: Adı: Kodu: Adı: grubu altında ayrı obje sınıfı olaka ele alınmaktadırlar. Bir bina tek bir obje kimli ine sahip olacaktır. Yani bir binada ayrı kapı numarasına sahip i yerleri içeriyorsa bu özellik Kullanım Türü özniteli inin kardinalli i ile çözümlenecektir.

Planimetrik obje tipi: Noktasal, Alansal Adı:

Kısaltması Adı (Veri Tipi: string, Kardinallik: 1:1) ADI Co rafi Adı (Resmi Adı)

Öznitelikleri:

Kısaltması Kodu Adı Kardinallik Veri Tipi

FNK Kullanım Türü 1:? integer

201 dari

501 Parlamento

502 Gümrük

503 Adliye

504 Meteoroloji

505 E itim ve ara tırma 205 Kültür Merkezi 506 Tiyatro

507 Opera

508 Konser salonu 509 Kütüphane 510 Plantonluk 511 Nikah dairesi

512 Apartman

513 Ev(müstakil) 514 Otel, Motel

515 Yurt

516 Baraka

517 Mü temilat

518 Büro

519 Ticarethane 102 Alı veri merkezi 520 Akaryakıt istasyonu Sayfa No:

SDEB S Veri Katalogu

Versiyon 1 A.Temel Topografik Nesneler

(Varlıklar): Obje Grubu:

Kodu: Adı: Kodu: Adı:

A.A. Yerle me Alanı A.A.4. Binalar

Obje Türü:

Kodu: Adı:

A.A.4.01 Bina

Kısaltması Kodu Adı Kardinallik Veri Tipi

FNK Kullanım Türü (Devam) 1:? integer

521 Sergi salonu

522 Lokal

523 malathane 525 Yel de irmeni 526 Su de irmeni 527 Kapalı otopark

528 Garaj

529 Kapalı oto galerisi 530 Özel su deposu

541 Orman kulübesi

542 Sera

548 Dispanser 549 Sa lık oca ı

SDEB S Veri Katalogu

Versiyon 1 A.Temel Topografik Nesneler

(Varlıklar): Obje Grubu:

Kodu: Adı: Kodu: Adı:

A.A. Yerle me Alanı A.A.4. Binalar

Obje Türü:

Kodu: Adı:

A.A.4.01 Bina

Kısaltması Kodu Adı Kardinallik Veri Tipi

FNK Kullanım Türü (Devam) 1:? integer

568 Kayık, motor atölyesi

569 Gi e

570 stasyon 571 Vagon deposu 572 Terminal

573 Trafik kontrol istasyonu 574 A ırlık kontrol istasyonu 575 Telefon kulübesi

576 Cami

577 Katolik kilisesi 578 Protestan kilisesi 579 Ortodoks kilisesi 580 Sinagog

581 Cemevi

582 Yabancı diplomatik temsilcilik 583 Postane

584 Telefon santralı 585 Ekmek fırını

210 Konut

211 Müze

212 hanı

213 Otel-Motel 659 Sı ınak 660 Gıda deposu 661 Hububat deposu 662 n aat malzeme deposu Sayfa No:

SDEB S Veri Katalogu

Versiyon 1 A.Temel Topografik Nesneler

(Varlıklar): Obje Grubu:

Kodu: Adı: Kodu: Adı:

A.A. Yerle me Alanı A.A.4. Binalar

Obje Türü:

Kodu: Adı:

A.A.4.01 Bina

Kısaltması Kodu Adı Kardinallik Veri Tipi

FNK Kullanım Türü (Devam) 671 Finans kurumu 672 Ta ımacılık

673 A evi

674 Çayevi (Kıraathane) 675 Huzurevi

676 Sanat galerisi

677 Sinema

Yı ma veya karma binalar için geçerli olacak özniteliktir.

BOD Duvar Bo luk Düzeni 0:1 integer

SDEB S Veri Katalogu

Versiyon 1 A.Temel Topografik Nesneler

(Varlıklar): Obje Grubu:

Kodu: Adı: Kodu: Adı:

A.A. Yerle me Alanı A.A.4. Binalar

Obje Türü:

Kodu: Adı:

A.A.4.01 Bina

Kısaltması Kodu Adı Kardinallik Veri Tipi

BDP Bina Deprem Puanı 0:1 integer

stanbul Deprem Master Planında öngörülen biçimde bir bina için hesaplanan de er yazılacaktır.

KNM Konumu 0:1 integer

103 Bilinmiyor

KBS Kom u Binaya Seviye Farkı 0:1 integer

101 Var

102 Yok

PLD Planda Düzensizlik 0:1 integer

101 Var

102 Yok

KED Kesitte Düzensizlik 0:1 integer

101 Var

103 Bilinmiyor

DCT Donatı Çelik Türü 0:1 integer

103 Bilinmiyor

SDEB S Veri Katalogu

Versiyon 1 A.Temel Topografik Nesneler

(Varlıklar): Obje Grubu:

Kodu: Adı: Kodu: Adı:

A.A. Yerle me Alanı A.A.4. Binalar

Obje Türü:

Kodu: Adı:

A.A.4.01 Bina

Kısaltması Kodu Adı Kardinallik Veri Tipi

DNT Donatı Türü 0:1 integer

101 Düz

102 Nervürlü 103 Bilinmiyor

DNP Donatıda Paslanma 0:1 integer

101 Var

102 Yok

103 Bilinmiyor

BEC Beton Elemanlarda Çatlak 0:1 integer

101 Var

102 Yok

103 Bilinmiyor

Dı beton elemanlarda boyuna çatlak durumu de erlendirilecektir.

DOS Dö eme Sistemi 0:1 integer

101 Kiri li plak

102 Asmolen dolgulu di li 103 Dolgusuz di li

101 Betonarme çerçeve 102 Betonarme çerçeve-Perde 103 Karma (Betonarme+Yı ma)

104 Yı ma

SDEB S Veri Katalogu

Versiyon 1 A.Temel Topografik Nesneler

(Varlıklar): Obje Grubu:

Kodu: Adı: Kodu: Adı:

A.A. Yerle me Alanı A.A.4. Binalar

Obje Türü:

Kodu: Adı:

A.A.4.01 Bina

Kısaltması Kodu Adı Kardinallik Veri Tipi

BEK Beton Kalitesi 0:1 integer

101 yi

102 yi de il

DMK Dolgu Malzeme Kalitesi 0:1 integer

101 yi

mar planlarındaki yo unluk nedeniyle kat artırımının yapılıp yapılmadı ı yazılacaktır.

YAY Yapım Yılı String

Bina in aatının gerçekle tirildi i yıl yazılacaktır

SDEB S Veri Katalogu

Versiyon 1 A.Temel Topografik Nesneler

(Varlıklar): Obje Grubu:

Kodu: Adı: Kodu: Adı:

A.A. Yerle me Alanı A.A.4. Binalar

Obje Türü:

Kodu: Adı:

A.A.4.01 Bina

Kısaltması Kodu Adı Kardinallik Veri Tipi

YAU Yeraltı, Yerüstü 1:1 integer

301 Yeraltı 302 Yerüstü

TRD Koruma De eri 1:1 integer

101 Var-Tescilli 103 Var-Tescilsiz

102 Yok

IMI mar izni 1:1 integer

101 Yasal

102 Yasal olmayan

KAT Kat Sayısı 1:1 integer

Kat adedi yazılacaktır. Temel üzerindeki toplam kat adedi sayılacaktır. Kademeli binalarda, en fazla kat adedinin oldu u kısım geçerlidir. Çatı katı, bodrum veya ara kat varsa, tam kat olarak kat adedine eklenecektir.

YCS Yapı Cinsi 1:1 integer

101 Betonarme

102 Ah ap 102 1997-1998 Yapı Yönetmeli i

103 Yok

SDEB S Veri Katalogu

Versiyon 1 A.Temel Topografik Nesneler

(Varlıklar): Obje Grubu:

Kodu: Adı: Kodu: Adı:

A.A. Yerle me Alanı A.A.4. Binalar

Obje Türü:

Kodu: Adı:

A.A.4.01 Bina

Kısaltması Kodu Adı Kardinallik Veri Tipi

BBK Birim Sayısı 0:1 integer

Kat Mülkiyeti Kanunu

tanımına uyan ba ımsız bölüm sayısı yazılacaktır.

Binanın gündüz nüfusu yazılacaktır.

GEC Gece Nüfusu 0:1 integer

Binanın gece nüfusu yazılacaktır.

HIC Hafta çi Nüfusu 0:1 integer

Binanın hafta içi nüfusu yazılacaktır.

HSN Hafta Sonu Nüfusu 0:1 integer

Binanın hafta sonu nüfusu yazılacaktır.

YAZ Yaz Nüfusu 0:1 integer

Binanın yaz nüfusu yazılacaktır.

KIS Kı Nüfusu 0:1 integer

Binanın kı nüfusu yazılacaktır.

OZR Özürlü sayısı 0:1 integer

Binada ya ayan özürlü sayısı yazılacaktır.

YAB Yabancı Sayısı 0:1 integer

Binada ya ayan yabancı sayısı yazılacaktır.

Sayfa No:

SDEB S Veri Katalogu

Versiyon 1 A.Temel Topografik Nesneler

(Varlıklar): Obje Grubu:

Kodu: Adı: Kodu: Adı:

A.A. Yerle me Alanı A.A.4. Binalar

Obje Türü:

Kodu: Adı:

A.A.4.01 Bina

Kısaltması Kodu Adı Kardinallik Veri Tipi

COC Çocuk Sayısı 0:1 integer

Binada ya ayan çocuk sayısı yazılacaktır.

EVC Evcil Hayvan Sayısı 0:1 integer

Binada ya ayan evcil hayvan sayısı yazılacaktır.

Binanın bulundu u arazi e imi 30 dereceden fazla ise yamaç etkisi vardır. Aksi takdirde bu öznitelik de eri ″Yok″ olarak alınacaktır.

SIT Site Binası 0:1 integer

101 Evet

102 Hayır

DSK Dask Sayısı 0:1 integer

Binada bulunan Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmı ba ımsız bölüm sayısı yazılacaktır.

OTA Oturma Alanı 0:1 reel

Binanın zemine oturma alanı m2 biriminde dm2 ye kadar yazılacaktır.

NKA Normal Kat Alanı 0:1 reel

Binanın normal kat alanı m2 biriminde dm2 ye kadar yazılacaktır.

KNT Koruma Niteli i 0:1 integer

101 Anıtsal 102 Sivil

Sayfa No:

SDEB S Veri Katalogu

Versiyon 1 A.Temel Topografik Nesneler

(Varlıklar): Obje Grubu:

Kodu: Adı: Kodu: Adı:

A.B. dari Bölgeler A.B.1. dari Bölgeler

Tanım: Resmi bir adı olan yönetim ile ilgili hiyerar ik, alansal bölünmelerdir.

Obje Türleri:

Kodu: Adı: Sayfa:

A.B.1.01 l A.B.1.02 lçe A.B.1.03 Mahalle A.B.1.04 Köy A.B.1.05 Belediye A.B.1.06 Mücavir Alan

Sayfa No:

SDEB S Veri Katalogu

Versiyon 1 A.Temel Topografik Nesneler

(Varlıklar): Obje Grubu:

Kodu: Adı: Kodu: Adı:

A.B. dari Bölgeler A.B.1. dari Bölgeler

Obje Türü:

Kodu: Adı:

A.B.1.01 l

Tanım: Bir vali yönetiminde ilçelerden olu an idari bölgedir.

Planimetrik obje tipi: Alansal Adı:

Kısaltması Adı (Veri Tipi: string, Kardinallik: 1:1) ADI Co rafi Adı (Resmi Adı)

Öznitelikleri:

Kısaltması Kodu Adı Kardinallik Veri Tipi

ALN Alan 1:1 integer

Alanı km2 biriminde yazılacaktır.

SNS Son Nüfus Sayısı 1:1 integer

Son nüfus sayısı yazılacaktır.

YIL Kuruldu u Yıl 1:1 integer

Kuruldu u yıl yazılacaktır.

ILC lçe Sayısı 1:1 integer

lçe sayısı yazılacaktır.

OYK Okur Yazar Kadın 0:1 integer

Kadın okur yazar nüfus sayısı yazılacaktır.

OYE Okur Yazar Erkek 0:1 integer

Erkek okur yazar nüfus sayısı yazılacaktır.

IMZ lkö retim Mezunu 0:1 integer

lkö retim mezunu sayısı yazılacaktır.

LMZ Lise Mezunu 0:1 integer

Lise mezunu sayısı yazılacaktır.

UMZ Üniversite Mezunu 0:1 integer

Üniversite mezunu sayısı yazılacaktır.

NUY Nufus Yo unlu u 1:1 integer

lde km2 ba ına nufus sayısıdır.

Sayfa No:

SDEB S Veri Katalogu

Versiyon 1 A.Temel Topografik Nesneler

(Varlıklar): Obje Grubu:

Kodu: Adı: Kodu: Adı:

Kısaltması Kodu Adı Kardinallik Veri Tipi

TII Tarım kolunda stihdam 0:1 integer

Tarım i kolunda istihdam edilen sayısı yazılacaktır.

SII Sanayi kolunda stihdam 0:1 integer

Sanayi i kolunda istihdam edilen sayısı yazılacaktır.

TIC Ticaret kolunda stihdam 0:1 integer

Ticaret i kolunda istihdam edilen sayısı yazılacaktır.

HII Hizmet kolunda stihdam 0:1 integer

Hizmet i kolunda istihdam edilen sayısı yazılacaktır.

MKI Mali Kurumlar kolunda

istihdam 0:1 integer

Mali kurumlar i kolunda istihdam edilen sayısı yazılacaktır.

UCS Ücretli Çalı anların Sayısı 0:1 integer

Ücretli çalı anların sayısı yazılacaktır.

ISS malat Sanayi yeri Sayısı 0:1 integer

malat sanayi i yeri sayısı yazılacaktır.

GSM Ki i Ba ına Gayri Safi Milli

Hasıla 0:1 integer

Ki i ba ına gayri safi milli hasıla (milyon TL/Yıl) biriminde yazılacaktır.

GBG Ki i Ba ına Genel Bütçe

Gelirleri 0:1 integer

Ki i ba ına genel bütçe gelirleri (milyon TL/Yıl) biriminde yazılacaktır.

Sayfa No:

SDEB S Veri Katalogu

Versiyon 1 A.Temel Topografik Nesneler

(Varlıklar): Obje Grubu:

Kodu: Adı: Kodu: Adı:

Kısaltması Kodu Adı Kardinallik Veri Tipi

GKV Ki i Ba ına Gelir ve

Kurumlar Vergisi 0:1 integer

Ki i ba ına gelir ve kurumlar vergisi (milyon TL/Yıl) biriminde yazılacaktır.

IHM Ki i Ba ına hracat Miktarı 0:1 integer

Ki i ba ına ihracat miktarı (milyon TL/Yıl) biriminde yazılacaktır.

ITM Ki i Ba ına thalat Miktarı 0:1 integer

Ki i ba ına ithalat miktarı (milyon TL/Yıl) biriminde yazılacaktır.

ELT Ki i Ba ına Elektrik

Tüketimi 0:1 integer

Ki i ba ına elektrik tüketimi (KW/Yıl)

birimindeyazılacaktır.

OOS Özel Otomobil Sayısı 0:1 integer

Özel otomobil sayısı yazılacaktır.

ILK l Kodu 1:1 string

Üç karakterli il kodu

yazılacaktır. Ayrıntı için lütfen doküman sonundaki ilgili açıklama kısmını okuyunuz !

Sayfa No:

SDEB S Veri Katalogu

Versiyon 1 A.Temel Topografik Nesneler

(Varlıklar): Obje Grubu:

Kodu: Adı: Kodu: Adı:

lçeler yalnızca bir il sınırı içerisinde kalmak zorundadır.

Planimetrik obje tipi: Alansal Adı:

Kısaltması Adı (Veri Tipi: string, Kardinallik: 1:1) ADI Co rafi Adı (Resmi Adı)

Öznitelikleri:

Kısaltması Kodu Adı Kardinallik Veri Tipi

BIL li 1:1 string

Son nüfus sayısı yazılacaktır.

YIL Kuruldu u Yıl 1:1 integer

Kuruldu u yıl yazılacaktır.

IKS Köy Sayısı 1:1 integer

lçeye ba lı köy sayısı yazılacaktır.

MHS Mahalle Sayısı 1:1 integer

lçeye ba lı mahalle sayısı yazılacaktır.

KAD Kaymakam 1:1 string

Kaymakamın adı yazılacaktır.

TLF Telefon 1:1 array of string

Kaymakamın telefon numarası alan koduyla beraber

yazılacaktır.

Sayfa No:

SDEB S Veri Katalogu

Versiyon 1 A.Temel Topografik Nesneler

(Varlıklar): Obje Grubu:

Kodu: Adı: Kodu: Adı:

Kısaltması Kodu Adı Kardinallik Veri Tipi

OYK Okur Yazar Kadın 0:1 integer

Kadın okur yazar nüfus sayısı yazılacaktır.

OYE Okur Yazar Erkek 0:1 integer

Erkek okur yazar nüfus sayısı yazılacaktır.

IMZ lkö retim Mezunu 0:1 integer

lkö retim mezunu sayısı yazılacaktır.

LMZ Lise Mezunu 0:1 integer

Lise mezunu sayısı yazılacaktır.

UMZ Üniversite Mezunu 0:1 integer

Üniversite mezunu sayısı yazılacaktır.

ICK lçe Kodu 1:1 string

Altı karakterli ilçe kodu yazılacaktır. Ayrıntı için lütfen doküman sonundaki ilgili açıklama kısmını okuyunuz !

NUY Nufus Yo unlu u 1:1 integer

lçede km2 ba ına nufus sayısıdır.

Sayfa No:

Belgede STANBUL DEPREM MASTER PLANI PROJES (sayfa 57-73)

Benzer Belgeler