• Sonuç bulunamadı

Verilerin analizi SPSS 24.0 ile yapılmış ve sonuçlar %95 güven düzeyinde değerlendirilmiştir. Çalışmada ifadelere katılım sıklıkları hesaplanmasında her zaman cevabı 5, sık sık 4, ara sıra 3, nadiren 2 ve hiçbir zaman 1 puan olarak alınmıştır. Buna göre ortalama puan 1 ile 5 arasında değişmekte olup 5’ye yaklaştıkça her zaman cevabına yaklaştığı yorumu yapılmaktadır.

Araştırma kapsamında zaman yönetimi ifadelerinin sıklık dağılımı ve düzeyi verilirken bu düzeylerin öğrenim türüne ve not ortalamasına göre farklılık gösterme durumu bağımsız gruplar t testi, bölüme göre farklılık gösterme durumu ise ANOVA testi ile analiz edilmiştir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

5. ARAŞTIRMANIN BULGULARI

Araştırmaya katılan öğrencilerin planlama ile ilgili sorulara “her zaman” yanıtı verme oranları aşağıda verilmiştir.

Tablo 1. Kişisel Bilgi ve Akademik Bilgilere Göre Dağılım

n % Yaş 19,00 24 10,9% 20,00 33 15,0% 21,00 41 18,6% 22,00 48 21,8% 23,00 26 11,8% 24,00 19 8,6% 25,00 29 13,2% Cinsiyet Erkek 130 59,1% Kadın 90 40,9%

Öğretim Türü Birinci Öğretim İkinci Öğretim 181 82,3%

39 17,7%

Not ortalaması 2:00-3:00 Arası 124 56,4%

3:00-4:00 Arası 96 43,6% Bölüm Öğretmenlik 74 33,6% Antrenörlük 1.Öğretim 108 49,1% Antrenörlük 2.Öğretim 38 17,3% Sınıf Birinci Sınıf 53 24,1% İkinci Sınıf 62 28,2% Üçüncü Sınıf 105 47,7%

Grafik 1. Kişisel Bilgi ve Akademik Bilgilere Göre Dağılım 10,9%15,0%18,6% 21,8% 11,8%8,6%13,2% 82,3% 17,7% 59,1% 40,9% 56,4% 43,6% 33,6% 49,1% 17,3%24,1% 28,2% 47,7% 19,00 20,00 21,00 22,00 23,00 24,00 25,00 b iri n ci ö ğre ti m iki n ci ö ğre ti m er ke k kad ın 2:00-3:00 aras ı 3:00-4:00 aras ı ö ğre tme n lik an tr en ö rl ü k… an tr en ö rl ü k… b iri n ci s ın ıf iki n ci s ın ıf ü çü n cü s ın ıf

Tablo 2. Planlama Soruları H er za ma n Sık s ık Ara s ıra Na diren H içbir za ma n Ort. ss n % n % n % n % n % Güne zamanınızı planlayarak mı başlarsınız? 13 5,9% 29 13,2% 75 34,1% 57 25,9% 46 20,9% 2,57 1,134 Her gün yapmak zorunda

olduğunuz şeylerin

listesini yapar mısınız? 31 14,1% 50 22,7% 76 34,5% 41 18,6% 22 10,0% 3,12 1,170 Okul günlerinde yapmak

zorunda olduğunuz aktivitelerin programını yapar mısınız?

13 5,9% 28 12,7% 77 35,0% 67 30,5% 35 15,9% 2,62 1,081 Bir hafta sonra

yapacaklarınızı önceden kafanızda netleştirir misiniz?

17 7,7% 30 13,6% 72 32,7% 63 28,6% 38 17,3% 2,66 1,146 Çalışmalarınızı bitirmek

için kendinize tarih belirler misiniz?

14 6,4% 34 15,5% 71 32,3% 60 27,3% 41 18,6% 2,64 1,141 Sizin için önemli tarihleri

(Örn. sınav tarihleri, ödev teslim tarihleri vs.) bir takvim üzerinde işaretler misiniz?

36 16,4% 35 15,9% 48 21,8% 48 21,8% 53 24,1% 2,79 1,400 Yakın tarihte sınavınız

olmasa bile, ders notlarınızı düzenli olarak gözden geçirir, okur musunuz?

32 14,5% 61 27,7% 68 30,9% 40 18,2% 19 8,6% 3,21 1,161

Çalışma masanızda çalıştığınız derse ait olmayan materyalleri bulundurur musunuz?

34 15,5% 62 28,2% 72 32,7% 40 18,2% 12 5,5% 3,30 1,103

“Güne zamanınızı planlayarak mı başlarsınız?” ifadesine her zaman yanıtını verenlerin oranı 5,9%; “Her gün yapmak zorunda olduğunuz şeylerin listesini yapar mısınız?” ifadesine 14,1%; “Okul günlerinde yapmak zorunda olduğunuz aktivitelerin programını yapar mısınız?” ifadesine 5,9%; “Bir hafta sonra yapacaklarınızı önceden kafanızda netleştirir misiniz?” ifadesine 7,7%; “Çalışmalarınızı bitirmek için kendinize tarih belirler misiniz?” ifadesine 6,4%; “Sizin için önemli tarihleri (Örn. sınav tarihleri, ödev teslim tarihleri vs.) bir takvim

üzerinde işaretler misiniz?” ifadesine 16,4%; “Yakın tarihte sınavınız olmasa bile, ders notlarınızı düzenli olarak gözden geçirir, okur musunuz?” ifadesine 14,5% ve “Çalışma masanızda çalıştığınız derse ait olmayan materyalleri bulundurur musunuz?” ifadesine 15,5%’dir. Bununla birlikte ortalama sıklığa göre planlama ifadelerinin sıralanışı grafikte verilmiştir.

Grafik 2. Planlama İfadeleri

2,57 2,62 2,64 2,66 2,79 3,12 3,21 3,30

Güne zamanınızı planlayarak mı başlarsınız? Okul günlerinde yapmak zorunda olduğunuz

aktivitelerin programını yapar mısınız? Çalışmalarınızı bitirmek için kendinize tarih belirler

misiniz?

Bir hafta sonra yapacaklarınızı önceden kafanızda netleştirir misiniz?

Sizin için önemli tarihleri (Örn. sınav tarihleri, ödev teslim tarihleri vs.) bir takvim üzerinde işaretler

misiniz?

Her gün yapmak zorunda olduğunuz şeylerin listesini yapar mısınız?

Yakın tarihte sınavınız olmasa bile, ders notlarınızı düzenli olarak gözden geçirir, okur musunuz? Çalışma masanızda çalıştığınız derse ait olmayan

materyalleri bulundurur musunuz?

Tablo 3. Önceliklendirme Soruları H er za ma n Sık s ık Ara s ıra Na diren H içbir za ma n Ort. ss n % n % n % n % n %

Yapacağınız birden fazla iş olduğunda, bunları önem sırasına ne sıklıkla koymaya çalışırsınız?

6 2,7% 30 13,6% 74 33,6% 65 29,5% 45 20,5% 2,49 1,049 Fayda sağlamayan

alışkanlıklara veya aktivitelere devam eder misiniz?

64 29,1% 61 27,7% 37 16,8% 38 17,3% 20 9,1% 3,50 1,316

Araştırmaya katılan öğrencilerin önceliklendirme ile ilgili sorulardan “Yapacağınız birden fazla iş olduğunda, bunları önem sırasına ne sıklıkla koymaya çalışırsınız?” sorusuna her zaman yanıtı verme oranı %2,7 ve “Fayda sağlamayan alışkanlıklara veya aktivitelere devam eder misiniz?” sorusuna %29,1’dir.

Bununla birlikte ortalama sıklığa göre önceliklendirme ifadelerinin sıralanışı grafikte verilmiştir.

Grafik 3. Önceliklendirme Soruları Grafiği

2,49

3,50

Yapacağınız birden fazla iş olduğunda, bunları önem sırasına ne sıklıkla koymaya çalışırsınız? Fayda sağlamayan alışkanlıklara veya aktivitelere

devam eder misiniz?

Araştırmaya katılan öğrencilerin kararlılık ile ilgili sorulara “her zaman” yanıtı verme oranları aşağıda verilmiştir.

Tablo 4.Kararlılık Soruları

H er za ma n Sık s ık Ara s ıra Na diren H içbir za ma n Ort. ss n % n % n % n % n % Amaçlarınızı belirlerken zorlanır mısınız? 31 14,1% 70 31,8% 75 34,1% 29 13,2% 15 6,8% 3,33 1,087 Belirlediğiniz amaçları uygulamaya geçirmekte zorlanır mısınız? 28 12,7% 64 29,1% 83 37,7% 25 11,4% 20 9,1% 3,25 1,105 "Koca bir gün geçti,

hiçbir şey yapmadım." dediğiniz zamanlar oluyor mu?

9 4,1% 33 15,0% 98 44,5% 46 20,9% 34 15,5% 2,71 1,031 Bir okul gününde, kişisel

bakımınıza

derslerinizden daha fazla zaman ayırır mısınız?

37 16,8% 64 29,1% 55 25,0% 43 19,5% 21 9,5% 3,24 1,221 Telefonda (konuşma,

sms, internet vb) uzun vakit geçirir misiniz?

7 3,2% 44 20,0% 74 33,6% 63 28,6% 32 14,5% 2,69 1,050

“Amaçlarınızı belirlerken zorlanır mısınız?” ifadesine her zaman yanıtını verenlerin oranı 14,1%; “Belirlediğiniz amaçları uygulamaya geçirmekte zorlanır mısınız?” ifadesine 12,7%; "Koca bir gün geçti, hiçbir şey yapmadım." dediğiniz zamanlar oluyor mu?” ifadesine 4,1%; “Bir okul gününde, kişisel bakımınıza derslerinizden daha fazla zaman ayırır mısınız?” ifadesine 16,8% ve “Telefonda (konuşma, sms, internet vb) uzun vakit geçirir misiniz?” ifadesine her zaman yanıtını verenlerin oranı 3,2%’dir.

Bununla birlikte ortalama sıklığa göre kararlılık ifadelerinin sıralanışı grafikte verilmiştir.

Grafik 4. Kararlılık Soruları Grafiği Tablo 5. İş Takibi Soruları

H er za ma n Sık s ık Ara s ıra Na diren H içbir za ma n Ort. ss n % n % n % n % n % Günlük olarak

belirlediğiniz amaçları bir ajandaya not alır mısınız?

22 10,0% 26 11,8% 79 35,9% 78 35,5% 15 6,8% 2,83 1,059 Bir günün sonunda o gün

zamanı nasıl kullandığınızı değerlendirir misiniz?

7 3,2% 23 10,5% 98 44,5% 79 35,9% 13 5,9% 2,69 0,857

Araştırmaya katılan öğrencilerin iş takibi ile ilgili sorulardan “Günlük olarak belirlediğiniz amaçları bir ajandaya not alır mısınız?” sorusuna her zaman yanıtı verme oranı %10,0 ve “Bir günün sonunda o gün zamanı nasıl kullandığınızı değerlendirir misiniz?” sorusuna %3,2’dir.

2,69 2,71

3,24 3,25 3,33

Telefonda (konuşma, sms, internet vb) uzun vakit geçirir misiniz?

"Koca bir gün geçti, hiçbir şey yapmadım." dediğiniz zamanlar oluyor mu? Bir okul gününde, kişisel bakımınıza derslerinizden

daha fazla zaman ayırır mısınız?

Belirlediğiniz amaçları uygulamaya geçirmekte zorlanır mısınız?

Amaçlarınızı belirlerken zorlanır mısınız?

Bununla birlikte ortalama sıklığa göre iş takibi ifadelerinin sıralanışı grafikte verilmiştir.

Grafik 5. İş Takibi Soruları Grafiği

Araştırmaya katılan öğrencilerin erteleme ile ilgili sorulara “her zaman” yanıtı verme oranları aşağıda verilmiştir.

Tablo 6. Erteleme Soruları

H er za ma n Sık s ık Ara s ıra Na diren H içbir za ma n Ort. ss n % n % n % n % n % Arkadaşlarınıza "Hayır" diyemediğiniz için ders çalışmanızı engelleyen işler yaptığınız olur mu?

12 5,5% 52 23,6% 81 36,8% 47 21,4% 28 12,7% 2,88 1,081 Geceleri geç vakitlere

kadar ders çalıştığınız olur mu? 21 9,5% 39 17,7% 69 31,4% 55 25,0% 36 16,4% 2,79 1,194 Sorumluluğunuzda olan işleri erteleme alışkanlığınız var mıdır? 28 12,7% 76 34,5% 63 28,6% 41 18,6% 12 5,5% 3,30 1,082 Önemli bir ders ödevinin

son teslim gününden bir gece önce hâlâ onun üzerinde çalışır mısınız?

10 4,5% 33 15,0% 74 33,6% 60 27,3% 43 19,5% 2,58 1,101

“Arkadaşlarınıza "Hayır" diyemediğiniz için ders çalışmanızı engelleyen işler yaptığınız olur mu?” ifadesine her zaman yanıtını verenlerin oranı 5,5%;

2,69

2,83

Bir günün sonunda o gün zamanı nasıl kullandığınızı değerlendirir misiniz?

Günlük olarak belirlediğiniz amaçları bir ajandaya not alır mısınız?

“Geceleri geç vakitlere kadar ders çalıştığınız olur mu?” ifadesine 9,5%; “Sorumluluğunuzda olan işleri erteleme alışkanlığınız var mıdır?” ifadesine 12,7% ve “Önemli bir ders ödevinin son teslim gününden bir gece önce hâlâ onun üzerinde çalışır mısınız?” ifadesine 4,5%’dir.

Bununla birlikte ortalama sıklığa göre erteleme ifadelerinin sıralanışı grafikte verilmiştir.

Grafik 6. Erteleme Soruları Grafiği Tablo 7. Serbest Zaman Soruları

H er za ma n Sık s ık Ara s ıra Na diren H içbir za ma n Ort. ss n % n % n % n % n %

Ders aktiviteleri dışında geceleri geç vakitlere kadar internette kaldığınız olur mu?

13 5,9% 50 22,7% 71 32,3% 56 25,5% 30 13,6% 2,82 1,112 Üzerinde çalışabileceğiniz

şeyleri serbest (boş) zaman bulduğunuzda yapabilmek için yanınızda taşır mısınız?

11 5,0% 41 18,6% 88 40,0% 52 23,6% 28 12,7% 2,80 1,046

Araştırmaya katılan öğrencilerin serbest zaman ile ilgili sorulardan “Ders aktiviteleri dışında geceleri geç vakitlere kadar internette kaldığınız olur mu?”

2,58 2,79

2,88 3,30

Önemli bir ders ödevinin son teslim gününden bir gece önce hâlâ onun üzerinde çalışır mısınız? Geceleri geç vakitlere kadar ders çalıştığınız olur

mu?

Arkadaşlarınıza "Hayır" diyemediğiniz için ders çalışmanızı engelleyen işler yaptığınız olur mu? Sorumluluğunuzda olan işleri erteleme alışkanlığınız

var mıdır?

sorusuna her zaman yanıtı verme oranı %5,9 ve “Üzerinde çalışabileceğiniz şeyleri serbest (boş) zaman bulduğunuzda yapabilmek için yanınızda taşır mısınız?” sorusuna %5,0’dir.

Bununla birlikte ortalama sıklığa göre serbest zaman ifadelerinin sıralanışı grafikte verilmiştir.

Grafik 7. Serbest Zaman Soruları Grafiği Tablo 8. Dosyalama Soruları

H er za ma n Sık s ık Ara s ıra Na diren H içbir za ma n Ort. ss n % n % n % n % n %

Kısa vadede işinize yaramayan ancak gelecekte yararlı olacağını

düşündüğünüz basılı kaynakları saklar mısınız?

11 5,0% 38 17,3% 57 25,9% 58 26,4% 56 25,5% 2,50 1,188 İhtiyacınız olan şeyleri

aradığınız zaman kolayca bulabilir misiniz?

16 7,3% 35 15,9% 65 29,5% 62 28,2% 42 19,1% 2,64 1,172

2,80

2,82

Üzerinde çalışabileceğiniz şeyleri serbest (boş) zaman bulduğunuzda yapabilmek için yanınızda taşır

mısınız?

Ders aktiviteleri dışında geceleri geç vakitlere kadar internette kaldığınız olur mu?

Araştırmaya katılan öğrencilerin dosyalama ile ilgili sorulardan “Kısa vadede işinize yaramayan ancak gelecekte yararlı olacağını düşündüğünüz basılı kaynakları saklar mısınız?” sorusuna her zaman yanıtı verme oranı %5,0 ve “İhtiyacınız olan şeyleri aradığınız zaman kolayca bulabilir misiniz?” sorusuna %7,3’tür.

Bununla birlikte ortalama sıklığa göre dosyalama ifadelerinin sıralanışı grafikte verilmiştir.

Grafik 8. Dosyalama Soruları Grafiği

2,50

2,64

Kısa vadede işinize yaramayan ancak gelecekte yararlı olacağını düşündüğünüz basılı kaynakları

saklar mısınız?

İhtiyacınız olan şeyleri aradığınız zaman kolayca bulabilir misiniz?

Tablo 9. Öğretim Türüne Göre Zaman Yönetimi İfadelerine Katılım Düzeyi Analizi Öğretim Türü Karşılaştırma Testi Birinci öğretim İkinci öğretim Ort. ss Ort. ss t p Planlama

Güne zamanınızı planlayarak mı

başlarsınız? 2,53 1,13 2,77 1,16 -1,194 0,234 Her gün yapmak zorunda olduğunuz

şeylerin listesini yapar mısınız? 3,08 1,15 3,33 1,24 -1,241 0,216 Okul günlerinde yapmak zorunda

olduğunuz aktivitelerin programını yapar

mısınız? 2,59 1,06 2,77 1,18 -0,933 0,352 Bir hafta sonra yapacaklarınızı önceden

kafanızda netleştirir misiniz? 2,61 1,12 2,87 1,26 -1,280 0,202 Çalışmalarınızı bitirmek için kendinize

tarih belirler misiniz? 2,63 1,14 2,67 1,18 -0,183 0,855 Sizin için önemli tarihleri (Örn. sınav

tarihleri, ödev teslim tarihleri vs.) bir takvim üzerinde işaretler misiniz?

2,79 1,36 2,77 1,58 0,084 0,933 Yakın tarihte sınavınız olmasa bile, ders

notlarınızı düzenli olarak gözden geçirir, okur musunuz?

3,20 1,13 3,26 1,29 -0,253 0,800 Çalışma masanızda çalıştığınız derse ait

olmayan materyalleri bulundurur musunuz?

3,34 1,09 3,13 1,17 1,073 0,284

Önceliklendirme

Yapacağınız birden fazla iş olduğunda, bunları önem sırasına ne sıklıkla

koymaya çalışırsınız? 2,48 1,03 2,54 1,14 -0,341 0,733 Fayda sağlamayan alışkanlıklara veya

aktivitelere devam eder misiniz? 3,48 1,31 3,64 1,33 -0,713 0,476

Kararlılık

Amaçlarınızı belirlerken zorlanır

mısınız? 3,28 1,11 3,56 0,97 -1,475 0,142 Belirlediğiniz amaçları uygulamaya

geçirmekte zorlanır mısınız? 3,17 1,12 3,62 0,96 -2,299 0,022* "Koca bir gün geçti, hiçbir şey

yapmadım." dediğiniz zamanlar oluyor mu?

2,75 1,03 2,54 1,05 1,170 0,243 Bir okul gününde, kişisel bakımınıza

derslerinizden daha fazla zaman ayırır mısınız?

3,18 1,23 3,51 1,14 -1,539 0,125 Telefonda (konuşma, sms, internet vb)

uzun vakit geçirir misiniz? 2,68 1,06 2,72 1,00 -0,207 0,836

İş Takibi

Günlük olarak belirlediğiniz amaçları bir

ajandaya not alır mısınız? 2,72 0,94 3,33 1,38 -3,368 0,001* Bir günün sonunda o gün zamanı nasıl

kullandığınızı değerlendirir misiniz? 2,63 0,86 2,97 0,78 -2,298 0,022*

Erteleme

Arkadaşlarınıza "Hayır" diyemediğiniz için ders çalışmanızı engelleyen işler

yaptığınız olur mu? 2,91 1,09 2,72 1,02 1,015 0,311 Geceleri geç vakitlere kadar ders

çalıştığınız olur mu? 2,89 1,17 2,33 1,20 2,675 0,008* Sorumluluğunuzda olan işleri erteleme 3,26 1,08 3,51 1,07 -1,327 0,186

alışkanlığınız var mıdır?

Önemli bir ders ödevinin son teslim gününden bir gece önce hâlâ onun

üzerinde çalışır mısınız? 2,59 1,08 2,51 1,19 0,402 0,688

Serbest Zaman

Ders aktiviteleri dışında geceleri geç vakitlere kadar internette kaldığınız olur mu?

2,81 1,11 2,85 1,11 -0,173 0,863 Üzerinde çalışabileceğiniz şeyleri serbest

(boş) zaman bulduğunuzda yapabilmek

için yanınızda taşır mısınız? 2,81 1,04 2,72 1,10 0,509 0,611

Dosyalama

Kısa vadede işinize yaramayan ancak gelecekte yararlı olacağını

düşündüğünüz basılı kaynakları saklar mısınız?

2,44 1,17 2,79 1,24 -1,717 0,087 İhtiyacınız olan şeyleri aradığınız zaman

kolayca bulabilir misiniz? 2,65 1,19 2,62 1,09 0,150 0,881

*p<0,05

Kararlılık ifadelerinden “Belirlediğiniz amaçları uygulamaya geçirmekte zorlanır mısınız?” ifadesine katılım sıklığı öğretim türüne göre farklılık göstermektedir (p<0,05). Birinci öğretimde öğrenim görenlerin sıklık ortalaması 3,17 iken ikinci öğretimde öğrenim görenlerin 3,62’dir. Buna göre ikinci öğretimde öğrenim görenlerin, belirlediği amaçları uygulamaya geçirmekte zorlanma sıklığı daha yüksektir.

İş takibi ifadelerinden “Günlük olarak belirlediğiniz amaçları bir ajandaya not alır mısınız?” ifadesine katılım sıklığı öğretim türüne göre farklılık göstermektedir (p<0,05). Birinci öğretimde öğrenim görenlerin sıklık ortalaması 2,72 iken ikinci öğretimde öğrenim görenlerin 3,33’tür. Buna göre ikinci öğretimde öğrenim görenlerin, günlük olarak belirlediği amaçları bir ajandaya not alma sıklığı daha yüksektir.

İş takibi ifadelerinden “Bir günün sonunda o gün zamanı nasıl kullandığınızı değerlendirir misiniz?” ifadesine katılım sıklığı öğretim türüne göre farklılık göstermektedir (p<0,05). Birinci öğretimde öğrenim görenlerin sıklık ortalaması 2,63 iken ikinci öğretimde öğrenim görenlerin 2,97’dir. Buna göre ikinci öğretimde öğrenim görenlerin, bir günün sonunda o gün zamanı nasıl kullandığını değerlendirme sıklığı daha yüksektir.

Erteleme ifadelerinden “Geceleri geç vakitlere kadar ders çalıştığınız olur mu?” ifadesine katılım sıklığı öğretim türüne göre farklılık göstermektedir (p<0,05).

Birinci öğretimde öğrenim görenlerin sıklık ortalaması 2,89 iken ikinci öğretimde öğrenim görenlerin 2,33’dür. Buna göre birinci öğretimde öğrenim görenlerin, geceleri geç vakitlere kadar ders çalışma sıklığı daha yüksektir.

Diğer ifadelere katılım sıklığı, öğrenim türüne göre anlamlı farklılık göstermemektedir (p>0,05).

Tablo 10. Not Ortalamasına Göre Zaman Yönetimi İfadelerine Katılım Düzeyi Analizi

Not ortalaması Karşılaştırma

Testi 2:00-3:00 arası 3:00-4:00 arası Ort. ss Ort. ss t p Planlama

Güne zamanınızı planlayarak mı

başlarsınız? 2,66 1,12 2,46 1,15 1,318 0,189 Her gün yapmak zorunda olduğunuz

şeylerin listesini yapar mısınız? 3,23 1,14 2,98 1,20 1,607 0,109 Okul günlerinde yapmak zorunda

olduğunuz aktivitelerin programını yapar

mısınız? 2,69 1,10 2,54 1,06 0,979 0,329 Bir hafta sonra yapacaklarınızı önceden

kafanızda netleştirir misiniz? 2,69 1,15 2,63 1,14 0,388 0,699 Çalışmalarınızı bitirmek için kendinize

tarih belirler misiniz? 2,76 1,13 2,48 1,14 1,808 0,072 Sizin için önemli tarihleri (Örn. sınav

tarihleri, ödev teslim tarihleri vs.) bir

takvim üzerinde işaretler misiniz? 2,78 1,39 2,79 1,41 -0,049 0,961 Yakın tarihte sınavınız olmasa bile, ders

notlarınızı düzenli olarak gözden geçirir, okur musunuz?

3,28 1,19 3,13 1,13 0,997 0,320 Çalışma masanızda çalıştığınız derse ait

olmayan materyalleri bulundurur musunuz?

3,27 1,04 3,34 1,19 -0,517 0,606

Önceliklendirme

Yapacağınız birden fazla iş olduğunda, bunları önem sırasına ne sıklıkla

koymaya çalışırsınız? 2,49 1,02 2,48 1,10 0,089 0,929 Fayda sağlamayan alışkanlıklara veya

aktivitelere devam eder misiniz? 3,36 1,36 3,69 1,24 -1,825 0,069

Kararlılık

Amaçlarınızı belirlerken zorlanır

mısınız? 3,31 1,06 3,36 1,13 -0,393 0,695 Belirlediğiniz amaçları uygulamaya

geçirmekte zorlanır mısınız? 3,15 1,14 3,39 1,05 -1,606 0,110 "Koca bir gün geçti, hiçbir şey

yapmadım." dediğiniz zamanlar oluyor mu?

2,65 1,04 2,80 1,02 -1,120 0,264 Bir okul gününde, kişisel bakımınıza

derslerinizden daha fazla zaman ayırır

mısınız? 3,07 1,19 3,46 1,23 -2,349 0,020* Telefonda (konuşma, sms, internet vb) 2,63 1,03 2,76 1,07 -0,920 0,358

uzun vakit geçirir misiniz?

İş Takibi

Günlük olarak belirlediğiniz amaçları bir

ajandaya not alır mısınız? 2,98 0,97 2,63 1,14 2,524 0,012* Bir günün sonunda o gün zamanı nasıl

kullandığınızı değerlendirir misiniz? 2,84 0,79 2,50 0,91 2,957 0,003*

Erteleme

Arkadaşlarınıza "Hayır" diyemediğiniz için ders çalışmanızı engelleyen işler

yaptığınız olur mu? 2,83 1,00 2,94 1,18 -0,727 0,468 Geceleri geç vakitlere kadar ders

çalıştığınız olur mu? 2,73 1,16 2,86 1,24 -0,804 0,422 Sorumluluğunuzda olan işleri erteleme

alışkanlığınız var mıdır? 3,23 1,10 3,41 1,06 -1,228 0,221 Önemli bir ders ödevinin son teslim

gününden bir gece önce hâlâ onun

üzerinde çalışır mısınız? 2,58 1,13 2,57 1,06 0,051 0,959

Serbest Zaman

Ders aktiviteleri dışında geceleri geç vakitlere kadar internette kaldığınız olur mu?

2,79 1,08 2,85 1,15 -0,422 0,674 Üzerinde çalışabileceğiniz şeyleri serbest

(boş) zaman bulduğunuzda yapabilmek

için yanınızda taşır mısınız? 2,77 1,02 2,82 1,09 -0,342 0,733

Dosyalama

Kısa vadede işinize yaramayan ancak gelecekte yararlı olacağını

düşündüğünüz basılı kaynakları saklar mısınız?

2,60 1,22 2,36 1,14 1,492 0,137 İhtiyacınız olan şeyleri aradığınız zaman

kolayca bulabilir misiniz? 2,70 1,19 2,56 1,15 0,873 0,384

*p<0,05

Kararlılık ifadelerinden “Bir okul gününde, kişisel bakımınıza derslerinizden daha fazla zaman ayırır mısınız?” ifadesine katılım sıklığı not ortalamasına göre farklılık göstermektedir (p<0,05). Not ortalaması 2.00-3.00 arasında olanların sıklık ortalaması 3,07 iken 3.00-4.00 arasında olanların 3,46’dır. Buna göre not ortalaması 3.00-4.00 arasında olanların, bir okul gününde, kişisel bakımına derslerinden daha fazla zaman ayırmak sıklığı daha yüksektir.

İş takibi ifadelerinden “Günlük olarak belirlediğiniz amaçları bir ajandaya not alır mısınız?” ifadesine katılım sıklığı not ortalamasına göre farklılık göstermektedir (p<0,05). Not ortalaması 2.00-3.00 arasında olanların sıklık ortalaması 2,98 iken 3.00-4.00 arasında olanların 2,63’tür. Buna göre not ortalaması 2.00-3.00 arasında olanların, günlük olarak belirlediği amaçları bir ajandaya not alma sıklığı daha yüksektir.

İş takibi ifadelerinden “Bir günün sonunda o gün zamanı nasıl kullandığınızı değerlendirir misiniz?” ifadesine katılım sıklığı not ortalamasına göre farklılık

göstermektedir (p<0,05). Not ortalaması 2.00-3.00 arasında olanların sıklık ortalaması 2,84 iken 3.00-4.00 arasında olanların 2,50’dir. Buna göre not ortalaması 2.00-3.00 arasında olanların, bir günün sonunda o gün zamanı nasıl kullandığını değerlendirme sıklığı daha yüksektir.

Diğer ifadelere katılım sıklığı, not ortalamasına göre anlamlı farklılık göstermemektedir (p>0,05).

Tablo 11. Bölüme Göre Zaman Yönetimi İfadelerine Katılım Düzeyi Analizi

Bölüm Karşılaştırma Testi Öğretmenlik Antrenörlük 1. öğretim Antrenörlük 2. öğretim

Ort. ss Ort. ss Ort. ss F p

Planlama Güne zamanınızı planlayarak mı başlarsınız? 2,66 1,06 2,45 1,17 2,74 1,16 1,225 0,296 Her gün yapmak zorunda olduğunuz şeylerin listesini yapar mısınız? 3,14 1,06 3,05 1,21 3,32 1,25 0,750 0,473 Okul günlerinde yapmak zorunda olduğunuz aktivitelerin programını yapar mısınız? 2,61 0,99 2,58 1,10 2,76 1,20 0,397 0,673 Bir hafta sonra

yapacaklarınızı önceden kafanızda netleştirir misiniz?

2,69 1,07 2,57 1,15 2,84 1,26 0,806 0,448 Çalışmalarınızı bitirmek

için kendinize tarih belirler misiniz?

2,78 1,11 2,54 1,15 2,63 1,17 1,028 0,359 Sizin için önemli

tarihleri (Örn. sınav tarihleri, ödev teslim tarihleri vs.) bir takvim üzerinde işaretler misiniz?

2,86 1,42 2,74 1,32 2,76 1,60 0,178 0,837 Yakın tarihte sınavınız

olmasa bile, ders notlarınızı düzenli olarak gözden geçirir, okur musunuz?

3,30 1,13 3,13 1,14 3,29 1,29 0,554 0,575 Çalışma masanızda

çalıştığınız derse ait olmayan materyalleri bulundurur musunuz?

3,38 1,02 3,31 1,13 3,13 1,19 0,630 0,534

Önceliklendirme Yapacağınız birden fazla iş olduğunda,

sıklıkla koymaya çalışırsınız? Fayda sağlamayan alışkanlıklara veya aktivitelere devam eder misiniz? 3,70 1,22 3,31 1,35 3,66 1,34 2,246 0,108 Kararlılık Amaçlarınızı belirlerken zorlanır mısınız? 3,39 1,07 3,20 1,13 3,58 0,98 1,860 0,158 Belirlediğiniz amaçları uygulamaya geçirmekte zorlanır mısınız? 3,35 0,93 3,05 1,22 3,63 0,97 4,558 0,012* "Koca bir gün geçti,

hiçbir şey yapmadım." dediğiniz zamanlar oluyor mu?

2,86 0,96 2,66 1,08 2,58 1,03 1,283 0,279 Bir okul gününde,

kişisel bakımınıza derslerinizden daha fazla zaman ayırır mısınız?

3,46 1,20 2,99 1,22 3,53 1,16 4,644 0,011* Telefonda (konuşma,

sms, internet vb) uzun

vakit geçirir misiniz? 2,65 1,07 2,70 1,06 2,71 1,01 0,072 0,931

İş takibi

Günlük olarak belirlediğiniz amaçları bir ajandaya not alır mısınız? 2,61 0,95 2,80 0,93 3,34 1,40 6,429 0,002* Bir günün sonunda o gün zamanı nasıl kullandığınızı değerlendirir misiniz? 2,76 1,03 2,55 0,72 2,97 0,79 3,923 0,021* Erteleme Arkadaşlarınıza "Hayır" diyemediğiniz için ders çalışmanızı engelleyen işler yaptığınız olur mu?

3,07 1,06 2,81 1,10 2,68 1,02 1,951 0,145 Geceleri geç vakitlere

kadar ders çalıştığınız olur mu?

2,97 1,26 2,82 1,11 2,34 1,21 3,672 0,027* Sorumluluğunuzda olan

işleri erteleme

alışkanlığınız var mıdır? 3,23 1,10 3,28 1,07 3,53 1,08 1,007 0,367 Önemli bir ders

ödevinin son teslim gününden bir gece önce hâlâ onun üzerinde çalışır mısınız?

2,65 0,97 2,56 1,15 2,50 1,20 0,268 0,765

Serbest Zaman

Ders aktiviteleri dışında geceleri geç vakitlere kadar internette kaldığınız olur mu?

2,86 1,11 2,78 1,11 2,84 1,13 0,144 0,866 Üzerinde

çalışabileceğiniz şeyleri serbest (boş) zaman bulduğunuzda yapabilmek için yanınızda taşır mısınız?

Dosyalama

Kısa vadede işinize yaramayan ancak gelecekte yararlı olacağını düşündüğünüz basılı kaynakları saklar mısınız?

2,36 1,15 2,48 1,18 2,82 1,25 1,849 0,160 İhtiyacınız olan şeyleri

aradığınız zaman kolayca bulabilir misiniz?

2,74 1,19 2,57 1,19 2,63 1,10 0,457 0,634

*p<0,05

Kararlılık ifadelerinden “Belirlediğiniz amaçları uygulamaya geçirmekte zorlanır mısınız?” ifadesine katılım sıklığı bölüme göre farklılık göstermektedir (p<0,05). Öğretmenlik bölümündekilerin sıklık ortalaması 3,35; Antrenörlük 1.öğretimdekilerin 3,05 ve Antrenörlük 2.öğretimdekilerin 3,63’tür. Buna göre Antrenörlük 2.öğretimdekilerin, belirlediğini amaçları uygulamaya geçirmekte zorlanma sıklığı en yüksektir.

Kararlılık ifadelerinden “Bir okul gününde, kişisel bakımınıza derslerinizden daha fazla zaman ayırır mısınız?” ifadesine katılım sıklığı bölüme göre farklılık göstermektedir (p<0,05). Öğretmenlik bölümündekilerin sıklık ortalaması 3,46; Antrenörlük 1.öğretimdekilerin 2,99 ve Antrenörlük 2.öğretimdekilerin 3,53’tür. Buna göre Antrenörlük 2.öğretimdekilerin, bir okul gününde, kişisel bakımına derslerinden daha fazla zaman ayırma sıklığı en yüksektir.

İş takibi ifadelerinden “Günlük olarak belirlediğiniz amaçları bir ajandaya not alır mısınız?” ifadesine katılım sıklığı bölüme göre farklılık göstermektedir (p<0,05). Öğretmenlik bölümündekilerin sıklık ortalaması 2,61; Antrenörlük 1.öğretimdekilerin 2,80 ve Antrenörlük 2.öğretimdekilerin 3,34’tür. Buna göre Antrenörlük 2.öğretimdekilerin, günlük olarak belirlediği amaçları bir ajandaya not alma sıklığı en yüksektir.

İş takibi ifadelerinden “Bir günün sonunda o gün zamanı nasıl kullandığınızı değerlendirir misiniz?” ifadesine katılım sıklığı bölüme göre farklılık göstermektedir (p<0,05). Öğretmenlik bölümündekilerin sıklık ortalaması 2,76; Antrenörlük 1.öğretimdekilerin 2,55 ve Antrenörlük 2.öğretimdekilerin 2,97’dir. Buna göre

Antrenörlük 2.öğretimdekilerin, bir günün sonunda o gün zamanı nasıl kullandığını değerlendirme sıklığı en yüksektir.

Erteleme ifadelerinden “Geceleri geç vakitlere kadar ders çalıştığınız olur mu?” ifadesine katılım sıklığı bölüme göre farklılık göstermektedir (p<0,05). Öğretmenlik bölümündekilerin sıklık ortalaması 2,97; Antrenörlük 1.öğretimdekilerin 2,82 ve Antrenörlük 2.öğretimdekilerin 2,34’tür. Buna göre öğretmenlik bölümündekilerin, geceleri geç vakitlere kadar ders çalıştığı zamanların olma sıklığı en yüksektir. Diğer ifadelere katılım sıklığı, bölüme göre anlamlı farklılık göstermemektedir (p>0,05).

TARTIŞMA ve SONUÇ

Zaman yönetimi, tanımlanmış amaçlara, eserlere ve faaliyetlere başlangıç ve bitişlerin belirlendiği bir sürede ulaşılmasına ilişkin tüm kaynakların verimli kullanımı olarak tanımlanmaktadır. Zaman yönetimi, zaman sürecini en etkili şekilde kullanmayı, zamanı kontrol etmeyi ve öncelikleri belirlemeyi gerektirir ve aynı zamanda, amaçlara ulaşmak için etkili bir kaynak olan zamanı kullanma çabasıdır. Zaman yönetiminin amacı sınırlı süreyi artırmak değil, bu sınırlı bir sürede gerçekleştirilen faaliyetlerin kalitesini arttırmaktır. Zaman, diğer kaynaklar olarak sahip olduğumuz sınırlı bir kaynaktır ve herkesin günde 24 saat ve haftada 7 günü vardır. İnsanlar zamanı hiçbir şekilde tasarruf edemez, ödünç veremez veya değiştiremez. Bu durumda zamanı en verimli şekilde kullanmak gerekmektedir. En basit aktiviteden en karmaşık olana kadar her seviyede her şey zaman içinde planlanır, uygulanır, geliştirilir ve değerlendirilir.

Zamanın en önemli özelliği, tüm insanlar için uygun ve eşit bir şekilde dağıtılmış adil bir kaynak olmasıdır. Herkes ona sahip ve hiçbir kimse onu artıramaz, azaltamaz, hızlandıramaz ya da yavaşlatamaz. Zaman kiralamaz, ödünç almaz veya depolamaz. Zaman kaybedenler asla telafi edemezler, ancak insanlar arasında

Benzer Belgeler