Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi2015-2016 Güz DönemiDönem Sonu Sınavı

Belgede Derslere ait özet, yaprak test ve deneme sınavı yardımcı malzemelerine adresinden ulaşabilirsiniz. (sayfa 21-26)

B

Aşağıdaki formüllerden hangisi toplam maliyetleri (TC) verir?

9.

Rekabetçi bir firmanın kârını maksimize edeceği üretim koşulu aşağıdakilerden hangisidir?

Rekabetçi bir işletmenin marjinal geliri, marjinal maliyetinden yüksek ise işletmenin kârını artırmak için gerçekleştirmesi gereken uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Fiyatı yükseltmek A)

Firmayı kapatmak B)

Ölçeği küçültmek C)

Üretimi artırmak D)

Üretimi durdurmak E)

Hiç üretim yapılmasa da firmanın karşılaması gereken giderlere ne ad verilir?

12.

Ortalama değişken maliyet A)

Ortalama toplam maliyet B)

Fırsat maliyeti C)

Sabit maliyet D)

Değişken maliyet E)

I

. Tam fiyat farklılaştırması II. Kısmi fiyat farklılaştırması

III. Miktarlar arası fiyat farklılaştırması IV. Alıcılar arası fiyat farklılaştırması

Yukarıdakilerden hangileri tekelci bir firmanın yapacağı fiyat farklılaştırması türleri arasında yer almaz?

13.

Yalnız II A)

Yalnız III B)

Aşağıdakilerden hangisi, belli koşullar altında negatif veya pozitif dışsallıkların varlığında devlet müdahalesi gerektirmeden özel taraflar arasında etkin bir çözüm sağlanmasını ifade eder?

14.

Asimetrik bilgi A)

Coase Teoremi B)

Dışsallığın içselleştirilmesi C)

Ters seçim D)

Negatif dışsallık E)

Negatif dışsallıklar durumunda devletin negatif dışsallığın söz konusu olduğu mala vergi uygulayarak üretimini optimal düzeyde sağlamak amacıyla kullandığı vergilere ne ad verilir?

15.

Sözleşmeli vergiler A)

Ayırımcı vergiler B)

Otonom vergiler C)

Pigoucu vergiler D)

Sabit vergiler E)

2016 GÜZ DÖNEM SONU 2102-B

5 İzleyen sayfaya geçiniz.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015-2016 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı

B

I.

Kartel II. Dirsekli talep III. Fiyat liderliği

Yukarıdakilerden hangileri oligopol türleri arasında yer alır?

16.

Yalnız I A)

Yalnız II B)

Aşağıdakilerden hangisi tekelci rekabet piyasasının özelliklerinden biri değildir?

17.

Piyasadaki firmaların farklılaştırılmış ürünler satması

A)

Firmaların az da olsa piyasa fiyatını etkileyebilmesi

B)

Birçok alıcı ve birçok satıcı bulunması C)

Firmaların azalan eğime sahip bir talep eğrisi ile karşı karşıya olmaları

D)

Piyasaya giriş ve çıkışın zor olması E)

I.

Yasal engeller II. Ölçek ekonomileri

III. Gerekli bir kaynağın yalnız bir firmanın kullanımında olması

Yukarıdakilerden hangileri tekel piyasasına girişin engelleri arasında yer alır?

18.

Yalnız I A)

Yalnız II B)

Aşağıdakilerden hangisi asimetrik bilgi sorunu nedeniyle, yüksek kalitedeki ürünlerin ya da yüksek kaliteli tüketicilerin niteliklerini gösteremedikleri için piyasadan dışlanması durumunu ifade eder?

19.

Dışlanamayan mal A)

Ters seçim B)

Kamusal mal C)

Sübvansiyon D)

Doğal tekel E)

Üreticiler ve üzerlerine maliyet yüklenen birimler tarafından maruz kalınan marjinal maliyete ne ad verilir?

20.

Marjinal dışsal maliyet A)

Marjinal maliyet B)

Marjinal sosyal maliyet C)

Dışsallık D)

Marjinal sosyal fayda E)

2016 GÜZ DÖNEM SONU 2102-B

6 İzleyen sayfaya geçiniz.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015-2016 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı

PAZARLAMA YÖNETİMİ B

Pazarlama faaliyetlerince yaratılan faydalar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

1.

Aşağıdakilerden hangisi tesadüfi örnekleme yöntemleri arasında yer almaz?

2.

Basit tesadüfi örnekleme A)

Kümelere göre örnekleme B)

Sistematik örnekleme C)

Zümrelere göre örnekleme D)

Kota örneklemesi E)

Ürünün belirlenmiş pazar bölümlerine götürülebilmesi, pazarın sahip olması gereken aşağıdaki özelliklerinden hangisini ifade eder?

3.

Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin, gıda sektöründe faaliyet göstermeye başlaması ne tür bir çeşitlendirmeyi ifade eder?

4.

İlişkisiz çeşitlendirmeyi A)

İlişkili çeşitlendirmeyi B)

Birebir çeşitlendirmeyi C)

Gerileyen çeşitlendirmeyi D)

Doğrudan çeşitlendirmeyi E)

Buzdolapları üzerindeki A, B, C sınıfı gibi enerji sınıflarının yer aldığı etiketler, aşağıdaki etiket türlerinin hangisi kapsamında yer alır?

5.

Sınıflandırma etiketi A)

Yineleme etiketi B)

Geleneksel etiket C)

Döngüsel etiket D)

Dönüşen etiket E)

Aşağıdakilerden hangisi soyut üründür?

6.

Bilgisayar A)

İlaç B)

Eğitim danışmanlığı C)

Cep telefonu D)

Araba E)

Ürünlerin yapımında kullanılan ancak hammaddelerden daha karmaşık, çoğunlukla daha önce bir üretim sürecinden geçerek bu sürece yeniden katılmış endüstriyel ürün grubuna ne ad verilir?

7.

Çaprazlama gereçler A)

Demirbaşlar B)

İşletme gereçleri C)

Süreç malzemeleri D)

Ana ekipman E)

Kolayda ürünlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

8.

Satın alınırken üzerinde çok az düşünülür.

A)

Kolayca ikame edilemezler.

B)

Pahalıdırlar.

C)

Satın alımı sık değildir.

D)

Örnek olarak cep telefonu, ev ve otomobil verilebilir.

E) 2016 GÜZ DÖNEM SONU 2102-B

7 İzleyen sayfaya geçiniz.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015-2016 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı

B

I. Maliyetler II. Talep III. Rakipler IV. Dağıtım kanalı

Yukarıdakilerden hangileri fiyatlamada göz önünde tutulması gereken temel etkenlerdendir?

Tüketicilerin değişim sürecinde satın aldıkları mal ya da hizmetler için ödedikleri değere ne ad verilir?

10.

Etiket E)

I. Çok sayıda işletmenin bulunması II. Kaynakların sınırlı dolaşımı

III. Alıcı ve satıcıların piyasaya ilişkin tam bilgi sahibi olması

IV. Ticarette kısıtlama olması

Yukarıdakilerden hangileri tam rekabet piyasasının oluşmasında gerekli olan varsayımlardandır?

11.

Yalnız II A)

I. Rakiplerin maliyeti II. Alıcıların maliyeti III.Üreticilerin maliyeti

Yukarıdakilerden hangileri fiyatlama kararlarındaki maliyetleri etkileyen etmenlerdendir?

12.

Yalnız I A)

Yalnız II B)

Yalnız III C) dağıtımının yapıldığı ve kolayda ürünlerin dağıtımında tercih edilen dağıtım düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?

13.

Spesifik durağan dağıtım A)

Özel dağıtım B)

Sınırlı dağıtım C)

Yoğun dağıtım D)

Seçimlik dağıtım E)

Üretimde kullanılan malzemelerin üretim süreci öncesinde, üretim aşamalarında ve üretim sonrasında yer değiştirmeleriyle ilgili hareketlerine ne ad verilir?

14.

Malzeme aktarımı E)

Tedarikçilerden sağlanan malzemelerin organizasyon içindeki hareketlerine ve hammaddelerin tedarikçiden toplanmasını, depolanmasını ve üretimini düzenleyen faaliyetlerine ne ad verilir?

15.

Gelen yük lojistiği A)

Müşteri hizmetleri B)

Giden yük lojistiği C)

Pazarlama yönetimi D)

Tutundurma zinciri E)

2016 GÜZ DÖNEM SONU 2102-B

8 İzleyen sayfaya geçiniz.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015-2016 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı

B

Lojistikte stok kavramı kapsamına alınan unsurlar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

16.

Hammaddeler-Ekipmanlar-Bitmiş ürünler A)

Hammaddeler-Demirbaşlar-Bitmiş ürünler B)

Demirbaşlar-Ekipmanlar C)

Hammaddeler-Yarı bitmiş ürünler-Bitmiş ürünler

D)

Ekipmanlar-Bitmiş ürünler E)

Mesajı gönderenin bilgi ya da düşüncelerini paylaşmak istediği kişi ya da kişilere ne ad verilir?

17.

Tepki A)

Alıcı B)

Kanal C)

Mesaj D)

Gürültü E)

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama iletişimi karması unsurlarından biri değildir?

18.

Satış tutundurma A)

Lojistik B)

Doğrudan pazarlama C)

Kişisel satış D)

Reklam E)

Kurumların ikna, inandırma ve tanıtma tekniklerini kullanarak karar alıcıların kararlarını etkilemeye yönelik girişimlerine ne ad verilir?

19.

Markalama A)

Patentleme B)

Leasing C)

Lobicilik D)

Lisanslama E)

Bir ürünün gerçek boyutuyla ya da denenmesi amacıyla tasarlanmış daha küçük bir boyutta tüketicilere verilmesine ne ad verilir?

20.

Standart yarışlar A)

Kâr dağıtımı B)

Örnek ürün dağıtımı C)

Standart dağıtım D)

Lojistik analizi E)

2016 GÜZ DÖNEM SONU 2102-B

9 TEST BİTTİ.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi

2015-2016 Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı

Belgede Derslere ait özet, yaprak test ve deneme sınavı yardımcı malzemelerine adresinden ulaşabilirsiniz. (sayfa 21-26)