Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

Belgede Özet, yaprak test, deneme sınavı hizmetlerine adresindeki "Beta e-öğrenme" bağlantısından ulaşabilirsiniz. (sayfa 21-26)

B

Aşağıdakilerden hangisi performans yönetiminin temel unsurlarından biri değildir?

1.

Performansın planlanması A)

Değerlendirilen bireye planlama ve kriterlere ilişkin geri-besleme sağlanması

B)

Performansın geliştirilmesi için kişinin yönlendirilmesi

C)

Performansı değerlendirebilmek için gerekli kriterlerin belirlenmesi

D)

Performans değerlendirme sonuçlarının temel alınması

E)

Aşağıdaki faaliyetlerden hangisinde yetkinliklere dayalı insan kaynakları yönetimi

kullanılmaz?

2.

İşten çıkarma A)

Eğitim ve geliştirme B)

Ücretleme C)

Personel temin ve seçimi D)

İş analizi E)

Aşağıdakilerden hangisi performans yönetiminin değerlendirilenler açısından yararlarından biri değildir?

3.

Çalışanlar, işletme içindeki sorumluluklarını daha iyi anlarlar.

A)

Çalışanlar, güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerini tanırlar.

B)

Çalışanların iş tatmini gelişir.

C)

Çalışanların yetki devrini kolaylaştırır.

D)

Çalışanlar, işletmenin kendilerinden neler beklediğini öğrenirler.

E)

Bir işletmede kimin hangi konuya, ne zaman, ne ölçüde ihtiyacı olduğunu belirlemek için yapılan çalışmalara ne ad verilir?

4.

Eğitim ihtiyaç analizi E)

"Zor ve karmaşık mesajları anlar ve karşı tarafın da anlamasını sağlar" olarak ifade edilen davranış göstergesinin ait olduğu yetkinlik aşağıdakilerden hangisidir?

5.

Aşağıdakilerden hangisi performans hedeflerinin özelliklerinden biri değildir?

6.

Zor ulaşılabilir olması D)

Zaman sınırlı olması E)

Aşağıdakilerden hangisi ortak performans standartlarına ve kriterlerine dayalı yöntemlerden biridir?

7.

İkili karşılaştırma A)

Standartlara göre karşılaştırma B)

Aşağıdakilerden hangisi sadece genel performans kriterlerine dayalı bir performans değerlendirmede ele alınması önerilen başlıca kriterlerden biri değildir?

8.

Verimlilik A)

Yöneticilik becerileri B)

Müşteri sorunlarına yaklaşım C)

İşbirliği ve iletişim kurma D)

Kendini geliştirme çabası E)

Sürece dayalı performans değerlemesi gerektirmesi nedeniyle hizmet sektöründe yararlı olan performans yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Derecelendirme A)

Standartlara dayalı yöntem B)

Kontrol listesi C)

Zorunlu dağılım D)

Davranış temeline dayalı ölçekler E)

Aşağıdakilerden hangisi çalışanın performansı açısından davranış ifadesi ile uygunluğunu ölçmeye dayalıdır?

10.

Standartlara dayalı yöntem A)

Davranış beklenti ölçeği B)

Derecelendirme yöntemi C)

Kritik olaylar yöntemi D)

Kontrol listesi E)

2016 GÜZ ARA 3722-B

5 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

B

Performans görüşme sürecindeki tutumlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

11.

Üstünlük değil eşitlik yansıtılmalıdır.

A)

Yönlendirici değil destekleyici olunmalıdır.

B)

Tanımlayıcı değil yargılayıcı olunmalıdır.

C)

Otoriter değil demokratik olunmalıdır.

D)

Yargılayıcı değil tanımlayıcı olunmalıdır.

E)

Aşağıdakilerden hangisi performans yönetimi sisteminin değerlendirilmesinde değerlendiriciden kaynaklanan hatalardan biridir?

Aşağıdakilerden hangisi “ne yapacağımı biliyorum” anlamına gelen ve bireysel performansın sağlanması için gerekli olan unsurlardan biridir?

Aşağıdakilerden hangisi performans görüşmesi formunda bulunması gereken temel bilgilerden biri değildir?

14.

Çalışanın medeni durumu A) başka kişi tarafından soruyla tekrarlanmasına ne ad verilir?

15.

Kapalı uçlu soru A)

Yanıltıcı soru B)

Açık uçlu soru C)

Yansıtıcı soru D)

Yönlendirici soru E)

Aşağıdakilerden hangisi performans yetersizliğine neden olan işletme politikaları ve uygulamaları ile ilgili faktörlerden biridir?

16.

Duygusal ve ruhsal bozukluklar A)

Tehlikeli çalışma koşulları B)

İş ahlakının düşük oluşu C)

Yetersiz eğitim D)

Yönetim-çalışan çatışması E)

Aşağıdakilerden hangisi çalışanların ideal performans düzeyine ulaşmasına yardımcı olacak önerilerden biri değildir?

17.

Kendinizi işinize verin.

A)

Kaynakları iyi kullanın.

B)

Hata yapmaktan kaçınmayın.

C)

Kaliteyi talep edin.

D)

Stresinizi kontrol altında tutun.

E)

Aşağıdakilerden hangisi bir otel işletmesinde kalite kültürünün oluşturulması sürecinde etkin değildir?

Çalışanların mesleki yaşamlarını düzenlemek için yapılan planlara ne ad verilir?

19.

Aşağıdakilerden hangisi performans düşüklüğünün organizasyonel faktörlerinden biri değildir?

20.

Motivasyon eksikliği A)

Göreve ilişkin belirsizlikler B)

İş yükü fazlalığı C)

Ast-üst ilişkilerindeki sorunlar D)

Teknik ekipmanların yetersizliği E)

2016 GÜZ ARA 3722-B

6 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

B

Bilimsel bakımdan dilin özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

1.

Dilin üretim yetisi sınırsızdır.

A)

Dil, toplumsal ve ulusal bir kurumdur.

B)

Diller arasında benzerlikler ve ortaklıklar olabilir.

C)

İlkel dil - gelişmiş dil ayrımı vardır.

D)

Dil, hem araç hem malzeme hem de bu aracı ve malzemeyi kullanan sistemdir.

E)

Bir dil ailesi içinde yer alan; ancak coğrafî bakımdan ailenin diğer üyelerine komşu ya da yakın olmayan; eldeki dil bilimsel verilere göre herhangi bir dil ailesi içinde yer almayan veya aynı dil ailesi içinde yakın akrabası bulunmayan dillere ne ad verilir?

2.

Aşağıdakilerden hangisinde bağımsız diller birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

3.

Esperanto gibi yapay dillerin icat ediliş nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

4.

İnsan dillerinin yetersiz görülmesi A)

Doğal dillere göre daha üstün bir dil yaratmak istenmesi

B)

Diğer dilleri konuşan insanlara karşı ayrıcalık yaratmak istenmesi

C)

Bu dili bilmeyenlerin konuşmaları anlamaması

D)

İletişim engelinin kaldırılması ve insanların birbirlerini kolayca anlamalarının sağlanması E)

"Bir dilin tarihî, siyasî, sosyal ve kültürel nedenlerle değişik bölgelerde ses yapısı, şekil yapısı ve kelime hazinesi bakımından önemli farklarla birbirinden ayrılan kollarından her biridir." şeklinde tanımlanan terim aşağıdakilerden hangisidir?

5.

İbrani alfabesini XVI. yüzyıldan beri kullanan, günümüzde ise sadece dini metinlerde yer veren Türk boyu aşağıdakilerden hangisidir?

6. 2016 GÜZ ARA 3722-B

7 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

B

Asıl Kıpçak sahasına ait Avrupalılar tarafından yazılmış eser aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Muhabbetname A)

Codex Cumanicus B)

Garib-nâme C)

Divan-ı Hikmet D)

Nehcü’l- Feradis E)

Uygur alfabesinin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı’da Orhun Yazıtları hakkında ilk yayın yapan kişi kimdir?

9. ilişkisini, insanlar arası ilişkileri, Türk’ün tabiat algısını, bilgi karşısındaki tavrını konu edinen eser aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi "ünlü birleşmesi"ne bir örnektir?

11. aşağıdakilerden hangisidir?

12.

"Türkçede sözcük sonunda yalnızca belirli ünsüz çiftleri bulunabilir." Buna göre aşağıdaki sözcüklerden hangisi Türkçe kökenlidir? 2016 GÜZ ARA 3722-B

8 İzleyen sayfaya geçiniz.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

B

Türk alfabesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

15.

Sesçil (fonetik) bir alfabedir.

A)

Temel Latin alfabesindeki bazı harflerden ayırıcı işaretlerle yeni harfler yapılmıştır.

B)

29 harf, 2 ayırıcı işaret vardır.

C)

Ön damak k'si ve art damak k'sı ayrı harflerle gösterilir.

D)

Ses-yazı karşılıklığı esastır.

E)

Aşağıdakilerden hangisi kasıtlı yaratma yoluyla üretilmiş bir kelimedir?

16.

Aşağıdakilerden hangisinde sıklık çatısı vardır?

Alan, araç, asalak, denetlemek, deprenmek, doruk, umarsız ve ürün sözcüklerinin yazı diline kazandırılma şekli aşağıdakilerden hangisidir? bağımlı biçim birim vardır?

19.

Tarihî dönemlerdeki kimi biçim birimlerin dil bilgisel işlevlerini yitirerek bugüne ulaşmasına ne ad verilir?

20.

2016 GÜZ ARA 3722-B

9 TEST BİTTİ.

aofdersnotlari.net

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi

2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

Belgede Özet, yaprak test, deneme sınavı hizmetlerine adresindeki "Beta e-öğrenme" bağlantısından ulaşabilirsiniz. (sayfa 21-26)