Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

Belgede Özet, yaprak test, deneme sınavı hizmetlerine adresindeki "Beta e-öğrenme" bağlantısından ulaşabilirsiniz. (sayfa 21-25)

B

Bir iletişimin yapılandırılmasında ortalama olarak beden dilinin kullanım oranı yüzde kaçtır?

İletici ve hedef arasındaki iletişimi sağlayan araca ne ad verilir?

12.

Çatışma çözümünde kullanılan “ben kazanayım, sen kazan” yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

13.

Kişilik tanımıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

14.

Sadece bir kişinin objektif (nesnel) olarak gözlemlenebilen davranışlarından oluşmaktadır.

A)

Sadece bir kişinin bildirdiği sübjektif (öznel) iç yaşantılarından oluşmaktadır.

B)

Objekif (nesnel) özellikler, insanın kendi kişiliğini nasıl algıladığıyla ilişkilidir.

C)

Subjektif (öznel) özellikler, çevredeki insanların kişide gördüğü özelliklerle ilişkilidir.

D)

Subjektif (öznel) özellikler, bireyin kendisi açısından fizyolojik, zihinsel ve ruhsal özellikleriyle ilişkilidir.

E)

İletişim engelleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

15.

Kişiyi sorgulamak, kişiye güvenilmediği duygusunu verebilir.

A)

Öğüt vermek, kişinin sorunlarını kendi kendine çözmesini sağlayabilir.

B)

Kişilerin düşüncelerini desteklemek iletişimi engelleyebilir.

C)

Konuyu saptırmak, sorunların çözümünü erteler.

D)

Kişinin kendilik algısına uymayan değerlendirmeler, o kişiyi kızdırabilir.

E)

Backman'a göre aşağıdakilerden hangisi bir ilişkinin gelişip şekillenme aşamalarından biri değildir?

16.

Ayrılık denemesi aşaması A)

İlk karşılaşma ve farkına varma aşaması B)

Seçim aşaması C)

İkili ilişkiyi geliştirme aşaması D)

İlişkiyi devam ettirip ettirmeme kararı aşaması

E)

Aşağıdakilerden hangisi, evliliğin kişisel ve toplumsal işlevlerinden biri değildir?

17.

İş bölümünü belirler.

A)

Toplumsal statü sağlar.

B)

Duygusal destek sağlar.

C)

Soy çizgisini belirler.

D)

Bağımsızlık sağlar.

E)

Aşağıdakilerden hangisi evlilikte uyumun artırılmasına yönelik davranışlardan biri değildir?

18.

Sorunların açıkça konuşulup tartışılması A)

Sağlıklı iletişim kurulması B)

Empatik tepkiler verilmesi C)

Çatışmalarla başetme becerisinin kazanılması

D)

Eşlerden birinin duygularını ifade etmede çekinik kalması

E)

Aşağıdakilerden hangisi evlilik motivasyonlarından biri değildir?

19.

Kendi cinsinden nesiller üretme arzusu A)

Arzu duyulan kişi tarafından sevilme ve seçilme isteği

B)

Karşı cins ile ilişki hazzı C)

Topluma karşı gelme arzusu D)

Beraberliğin sürekliliğinden kaynaklanan güven

E)

Eşlerden bir tarafın, kendi isteklerini karşı tarafın engellediği veya engellemek üzere olduğunu algılaması ile başlayan ve iki tarafın algılarını, duygularını, sözel ve fiziksel saldırganlığını kapsayan davranışları içeren sürece ne ad verilir?

20.

Sevgisizlik D)

Şiddet E) 2016 GÜZ ARA 1195-B

5 İzleyen sayfaya geçiniz.

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

B

Bir fizik öğretmeninin sınıfındaki otuz öğrenciye uyguladığı fizik testinde, öğrencilerin notları 100 üzerinden 46 ile 62 arasında değişiyor.

Buna göre notların bu şekilde dar bir aralıkta kalması en çok hangi ölçüm probleminin varlığını gösterir?

1.

Test, yeterli içsel güvenilirliğe sahip değildir.

A)

Test, yeterli “test-yeniden test”

güvenilirliğine sahip değildir.

B)

Test başka değişkenlerle kirlenmiş bir ölçümdür.

C)

Test, gözlemciler arası güvenilirliğe yeterli oranda sahip değildir.

D)

Test, yeterli ölçümsel duyarlılığa sahip değildir.

E)

İnsanların davranışlarını ve tutumlarını iş ortamında inceleyen psikoloji alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?

2.

Kültürel psikoloji A)

Gelişimsel psikoloji B)

Kişilik psikolojisi C)

Örgüt psikolojisi D)

Bilişsel psikoloji E)

Doğal seleksiyon kavramına dayanan psikoloji yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

3.

Bilişsel yaklaşım A)

Biyolojik yaklaşım B)

Evrimsel yaklaşım C)

İnsancıl yaklaşım D)

Sosyokültürel yaklaşım E)

Aşağıdaki kitaplardan hangisi “sözdebilim”

örneklerinden biridir?

4.

Deneysel Psikolojinin Temelleri A)

Psikolojide Temel Kavramlar B)

Kuantum Yasası ile Başarı C)

Sosyal Psikolojinin Tarihi D)

Felsefeye Giriş E)

Antik Yunan'da insanın bilişsel yeteneklerinin doğuştan gelmediğini savunan ve doğduğunda insan beyninin

“tabula rasa” yani boş bir levha olduğunu ileri süren filozof kimdir?

5.

Psikoloji bilimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

6.

Psikoloji, objektif ve ampirik verilerle hareket eder.

A)

Zihinsel süreçler, psikolojinin çözümleme düzeylerinden biridir.

B)

Psikoloji, insanların yeni davranışlar edinmelerini sağlar.

C)

Psikoloji, soruların cevaplarını ararken bilimsel yöntem kullanır.

D)

Psikoloji, insanın sadece davranışlarını inceler.

E)

Memnuniyet kavramının “İşimden çok memnunum” gibi sorulardan oluşan bir ölçek yardımıyla puanlanıp değerlerin sayılara dönüştürülmesine ne ad verilir?

7.

Test güvenilirliği A)

İçsel güvenilirlik B)

Ölçümsel güvenilirlik C)

İşlemsel tanım D)

Kavramsal geçerlilik E)

Amerikalı yetişkinler üzerinde yapılan çalışmalarda özgüvenle mutluluk arasında yüksek bir pozitif korelasyon saptanmıştır.

Yukarıdaki araştırmanın sonucunun diğer kültürlere genellenip genellenemeyeceği aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

8.

Kavramsal geçerlilik A)

İç geçerlilik B)

İçsel güvenilirlik C)

Ölçümsel güvenilirlik D)

Dış geçerlilik E)

2016 GÜZ ARA 1195-B

6 İzleyen sayfaya geçiniz.

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

B

İnsanların zihinsel süreç ve davranışlarının hayat boyu nasıl değiştiğini inceleyen psikoloji alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Kültürel psikoloji A)

Sosyal psikoloji B)

Gelişimsel psikoloji C)

Biyolojik psikoloji D)

Klinik psikoloji E)

Korelasyon yöntemi aşağıdaki ifadelerden hangisini kesin olarak göstermez?

10.

A ile B arasındaki ilişki C ile D arasındaki ilişkiden daha kuvvetlidir.

A)

A ile B arasında pozitif doğrusal bir ilişki vardır.

B)

A ile B arasındaki ilişkinin katsayısı 0.45’tir.

C)

Sinir sonlanmalarından salgılanan ve özgün reseptörlerle etkileşime giren moleküllere ne ad verilir?

11.

İşitmeden sorumlu alıcılar nerede bulunur?

12.

Koklea A)

Orta kulak B)

Dış kulak C)

İç kulak D)

İşitme kanalı E)

Özellikle stres tepkisi sırasında etkinleşen ve başlattığı etkileşim ile kana kortizol salgılanmasına yol açan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

13. aşağıdaki dikkat türlerinden hangisini ifade eder?

14.

Ayrık dikkat A)

İşitsel dikkat B)

Bölünmüş dikkat C)

Görsel dikkat D)

Seçici dikkat E)

Aşağıdakilerden hangisi refleks yayını oluşturan öğelerden biri değildir?

15.

Asetilkolin A)

Efferent nöron B)

Afferent nöron C)

Yanıt organı D)

Refleks merkezi E)

Oldukça yoğun kar yağışı beklenen bir günde dışarı çıkarken yanına yedek kar paleti alıp bunu yolda kalanlara satıp kâr elde etmek gibi bireysel faydanın maksimize

edebileceğini öngören model

aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Höristik model A)

Seçici dikkat B)

Zihinsel temsil C)

Zihinsel model D)

Normatif model E)

2016 GÜZ ARA 1195-B

7 İzleyen sayfaya geçiniz.

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

B

Aşağıdakilerden hangisi beyin kabuğunun derin sulkuslarla ayrıldığı 4 ana lobdan biri değildir?

17.

Frontal lob A)

Oksipital lob B)

Parietal lob C)

Serebellum lob D)

Temporal lob E)

Kalp kası, salgı bezleri gibi bölümleri kontrol eden sinir sisteminin istemsiz çalışan bölümüne ne ad verilir?

18.

Omurilik A)

Otonom sinir sistemi B)

Amigdala C)

Beyin sapı D)

Beyin E)

Uzun bir süre boyunca mağarada karanlıkta kaldıktan sonra çıkışı bulan ve aydınlığa çıkan kişinin dışarıda duyu sisteminin yeniden düzenlenmesi durumuna ne ad verilir?

19.

Kör nokta A)

Duyusal adaptasyon B)

Karşıt renk süreçleri C)

Göz yanılması D)

Algısal oryantasyon E)

Yüzler, tarihler gibi bilgilerin depolandığı, olgulara dayanan bilgilerin oluşturulduğu uzun süreli bellek modülüne ne ad verilir?

20.

Örtük bellek A)

Bildirimsel bellek B)

Duyusal bellek C)

İşlemsel bellek D)

Açık bellek E)

2016 GÜZ ARA 1195-B

8 İzleyen sayfaya geçiniz.

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi

2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

Belgede Özet, yaprak test, deneme sınavı hizmetlerine adresindeki "Beta e-öğrenme" bağlantısından ulaşabilirsiniz. (sayfa 21-25)