Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

Belgede Özet, yaprak test, deneme sınavı hizmetlerine adresindeki "Beta e-öğrenme" bağlantısından ulaşabilirsiniz. (sayfa 21-28)

B

Aşağıdakilerden hangisi bir sanayi kuruluşu için enerji verimliliğinin dayandırıldığı temel ilkelerden biri değildir?

11.

Birim enerji kullanım maliyetlerinin azaltılması

A)

Kaynakların etkin kullanılması B)

Enerji tasarrufu projelerinin karmaşık olmasından dolayı uygulanmaması

C)

Mevcut enerji tüketim noktalarında verimli kullanım teknolojilerinin kullanılması

D)

Ürün maliyetlerinde enerji maliyet oranının azaltılması

E)

Degazörden suyu alarak kazana gönderen ekipman aşağıdakilerden hangisidir?

12.

Alt blöf vanası A)

Presostat B)

Üst blöf vanası C)

Kazan besleme suyu pompası D)

Degazör vanası E)

Sanayi sektörlerindeki enerji kullanımı göz önüne alındığında, en yoğun enerji kullanımı aşağıdaki sektörlerden hangisinde gerçekleşir? hammaddelerinin belirli bir reçeteye göre karıştırılıp, sulu bir şekilde değirmende öğütülmesiyle seramik çamurunun elde edildiği işleme ne ad verilir?

14.

Aşağıdakilerden hangisi ideal şartlarda buharın boru içerisindeki hareket hızı için uygundur?

Buharlı sistemler ve bu sistemlerde enerji ekonomisi sağlama yolları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

16.

Besleme suyundaki karbonat, sülfat, klorit gibi malzemeler kazandaki su içinde erimiş halde bulunmaktadırlar.

A)

Kazanın bacasından atılan baca gazının enerjisinden yararlanmak için ekonomizör kullanılabilir.

B)

Buhar tesisinin verimli ve iyi işletilmesi kondensin ne kadar iyi toplandığı ile iyi ilişkilidir.

C)

Kazan yüzeyinde bulunan köpük üst blöf vanasının açılmasıyla ya da otomatik blöf alma sistemiyle dışarı alınır.

D)

Kondens suyunun doğrudan dışarı atılması ile enerji ekonomisi sağlanabilir.

E)

Buhar sisteminde oluşan kondensatın buharlaşması sonucu oluşan yapıya ne ad

Buhar iletim hatlarında ısı kayıpları sonucu buharın yoğuşmasıyla oluşan suya ne ad

Tekstil endüstrisinde baskı işleminde köpük emdirme prosesinin ortalama enerji tasarruf potansiyeli yüzde kaçtır?

19.

Kağıt alt sektöründe yakıt için enerji tasarruf potansiyeli yüzde kaçtır?

20. 2016 GÜZ ARA 3375-B

5 İzleyen sayfaya geçiniz.

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

B

Gerilim kaynağı ve yükten oluşan bir elektrik devresinde, kaynak geriliminin değeri olarak verilmiştir.

Devre akımının değeri ise

olarak ölçülmüştür.

Buna göre, bu değerlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

1.

Yüke ait karakteristik endüktiftir.

A)

Güç faktörünün değeri 1’den büyüktür.

B)

Güç faktörü ileridedir.

C)

Yüke ait karakteristik kapasitiftir.

D)

Yüke ait karakteristik rezistiftir.

E)

Türkiye'de yaygın olarak kullanılan alternatif akımın grafiksel şekli aşağıdakilerden hangisidir?

şeklinde verilen akım değerinin etkin değeri kaç A'dır?

3. elektrik devresinde, 10Ω değerindeki saf direnç üzerine uygulanan gerilimin değeri v(t)=150cos(320 t+50˚)V olarak verilmiştir.

Bu gerilim değerine bağlı olarak saf dirence ait çift frekanslı güç terimi aşağıdakilerden hangisidir?

Gerilim kaynağı ve saf endüktif yükten oluşan bir elektrik devresinde, gerilim ve akımın konumları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

5.

Gerilim ile akım aynı fazdadır.

A)

Gerilim, akımdan ileridedir.

B)

Gerilim, akımdan geridedir.

C)

Gerilim, akımdan ileridedir.

D)

Gerilim, akımdan geridedir.

E)

Güç üçgenine göre, 120 kW ve 160 kVAR güç değerlerine sahip bir yükün, kompleks güç değeri kaç kVA'dır?

6.

Aktif (gerçek) gücün birimi aşağıdakilerden hangisidir? 2016 GÜZ ARA 3375-B

6 İzleyen sayfaya geçiniz.

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

B

Üç-faz, dengeli, pozitif-sıralı Y bağlı bir gerilim kaynağında Eab faz-faz arası gerilim ile Ean faz-nötr arası gerilim arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

8.

A) B) C) D) E)

a fazörü şeklinde ifade

ediliyorken üç-fazlı dengeli bir sistemde, ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?

9.

A) B) C) D) E)

abc sıralaması ile verilen yukarıdaki dengeli hat-nötr gerilimlerine göre, bu sisteme ait negatif-sıralı gerilim bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?

10.

A) B) 0 C) D) E)

Simetrik yük tanımına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

11.

A) B) C)

Sıralı empedans matrisi köşegendir.

D)

Sıralı empedans matrisi devriktir.

E)

Dengeli sistemler ile dengesiz sistemler arasındaki ilişkiyi simetrik bileşenler metodunu kullanarak açıklayan ve uygulayan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

12.

Einstein A)

Faraday B)

Kirchoff C)

Newton D)

Fortescue E)

Y bağlı bir yükü besleyen c üç-fazlı bir hattın fazı devreden koparak, faz açık-devre haline gelmiştir. Yük üzerindeki nötr noktası topraklanmıştır ve dengesiz hat akımları yukarıdaki değerlerle verilmiştir.

Buna göre, yük üzerindeki negatif-sıralı akım bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?

13.

0 A) B) C) D) E) 2016 GÜZ ARA 3375-B

7 İzleyen sayfaya geçiniz.

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

B

Üç-fazlı sistemlerde; aralarında faz farkı bulunan, eşit büyüklüğe sahip ve saatin dönüş yönüne ters olarak sıralanmış elemanlara ne ad verilir?

14.

Eşdeğer devre bileşenleri D)

Sıfır-sıralı bileşenler E)

Çift sargılı, ideal, tek-fazlı bir transformatöre ait ikincil anma gerilimi 150 V ve birincil anma gerilimi 300 V ise, bu transformatöre ait aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

15.

Alçaltıcı tip, sarım oranı 0,5 dir.

A)

Alçaltıcı tip, sarım oranı 1 dir.

B)

Alçaltıcı tip, sarım oranı 2 dir.

C)

Yükseltici tip, sarım oranı 0,5 dir.

D)

Yükseltici tip, sarım oranı 2 dir.

E)

Bir transformatörde sekonder sargısına uygulanan gerilim değeri, primer sargısındaki gerilim değerinden daha büyük ise bu transformatörün çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? sekonder sarım sayısı 4, ortalama manyetik alan uzunluğu 0,4 m, manyetik geçirgenliği 2 Wb/A.m ve kesit alanı 4 cm2 olan bir transformatöre ait manyetik akı yoğunluğu kaç Wb/m2 dir? sekonder sarım sayısı 4, ortalama manyetik alan uzunluğu 0,4 m, manyetik geçirgenliği 2 Wb/A.m ve kesit alanı 4 cm2 olan bir transformatöre ait çekirdek akısının değeri kaç Wb dir?

Üzerinde oluşan kayıplar ihmal edildiğinde, alternatif akımın gücünü ve frekansını değiştirmeden gerilim değerini istenilen seviyelere ayarlayan cihaza ne ad verilir?

19.

Birim sistemle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 2016 GÜZ ARA 3375-B

8 İzleyen sayfaya geçiniz.

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

TÜRK DİLİ-I

B

Bilimsel bakımdan dilin özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

1.

Dilin üretim yetisi sınırsızdır.

A)

Dil, toplumsal ve ulusal bir kurumdur.

B)

Diller arasında benzerlikler ve ortaklıklar olabilir.

C)

İlkel dil - gelişmiş dil ayrımı vardır.

D)

Dil, hem araç hem malzeme hem de bu aracı ve malzemeyi kullanan sistemdir.

E)

Bir dil ailesi içinde yer alan; ancak coğrafî bakımdan ailenin diğer üyelerine komşu ya da yakın olmayan; eldeki dil bilimsel verilere göre herhangi bir dil ailesi içinde yer almayan veya aynı dil ailesi içinde yakın akrabası bulunmayan dillere ne ad verilir?

2.

Aşağıdakilerden hangisinde bağımsız diller birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

3.

Esperanto gibi yapay dillerin icat ediliş nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

4.

İnsan dillerinin yetersiz görülmesi A)

Doğal dillere göre daha üstün bir dil yaratmak istenmesi

B)

Diğer dilleri konuşan insanlara karşı ayrıcalık yaratmak istenmesi

C)

Bu dili bilmeyenlerin konuşmaları anlamaması

D)

İletişim engelinin kaldırılması ve insanların birbirlerini kolayca anlamalarının sağlanması E)

"Bir dilin tarihî, siyasî, sosyal ve kültürel nedenlerle değişik bölgelerde ses yapısı, şekil yapısı ve kelime hazinesi bakımından önemli farklarla birbirinden ayrılan kollarından her biridir." şeklinde tanımlanan terim aşağıdakilerden hangisidir?

5.

İbrani alfabesini XVI. yüzyıldan beri kullanan, günümüzde ise sadece dini metinlerde yer veren Türk boyu aşağıdakilerden hangisidir?

6. 2016 GÜZ ARA 3375-B

9 İzleyen sayfaya geçiniz.

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

B

Asıl Kıpçak sahasına ait Avrupalılar tarafından yazılmış eser aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Muhabbetname A)

Codex Cumanicus B)

Garib-nâme C)

Divan-ı Hikmet D)

Nehcü’l- Feradis E)

Uygur alfabesinin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı’da Orhun Yazıtları hakkında ilk yayın yapan kişi kimdir?

9. ilişkisini, insanlar arası ilişkileri, Türk’ün tabiat algısını, bilgi karşısındaki tavrını konu edinen eser aşağıdakilerden hangisidir?

10.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi "ünlü birleşmesi"ne bir örnektir?

11. aşağıdakilerden hangisidir?

12.

"Türkçede sözcük sonunda yalnızca belirli ünsüz çiftleri bulunabilir." Buna göre aşağıdaki sözcüklerden hangisi Türkçe kökenlidir? 2016 GÜZ ARA 3375-B

10 İzleyen sayfaya geçiniz.

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

B

Türk alfabesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

15.

Sesçil (fonetik) bir alfabedir.

A)

Temel Latin alfabesindeki bazı harflerden ayırıcı işaretlerle yeni harfler yapılmıştır.

B)

29 harf, 2 ayırıcı işaret vardır.

C)

Ön damak k'si ve art damak k'sı ayrı harflerle gösterilir.

D)

Ses-yazı karşılıklığı esastır.

E)

Aşağıdakilerden hangisi kasıtlı yaratma yoluyla üretilmiş bir kelimedir?

16.

uygar A) B) uçak

bilişim C)

bilgisayar D)

yazılım E)

Aşağıdakilerden hangisinde sıklık çatısı vardır?

17.

silkele-A)

getir-B)

bildir-C)

yoğunlaş-D)

kolla-E)

Alan, araç, asalak, denetlemek, deprenmek, doruk, umarsız ve ürün sözcüklerinin yazı diline kazandırılma şekli aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Birleştirme A)

Türetme B)

Derleme C)

Kısaltma D)

Tarama E)

"Kızlar eve gitti." cümlesinde kaç tane bağımlı biçim birim vardır?

19.

1 A)

2 B)

3 C) D) 4 E) 5

Tarihî dönemlerdeki kimi biçim birimlerin dil bilgisel işlevlerini yitirerek bugüne ulaşmasına ne ad verilir?

20.

Metatez A)

Değişme B)

Fosilleşme C)

Düşme D)

Türeme E)

2016 GÜZ ARA 3375-B

11 TEST BİTTİ.

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi

2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

Belgede Özet, yaprak test, deneme sınavı hizmetlerine adresindeki "Beta e-öğrenme" bağlantısından ulaşabilirsiniz. (sayfa 21-28)