• Sonuç bulunamadı

7.3 Karışımların Hazırlanması ve Numunelerin Kürü

7.3.2 Alkali Silika Reaksiyonu (ASR)

Şekil 7.4 ‘ te alkali silika reaksiyonu deneyi için hazırlanan örneklerin adedi ve boyutları verilmiştir.

Şekil 7.4 ASR deneyi için hazırlanan örneklerin adedi ve boyutları.

Alkali silika reaksiyonu deneyi için 32 adet 25x25x285 mm’lik harç çubuğu örnekleri hazırlanmıştır.

II. Grup: 16 adet

Süperakışkanlaştırıcı kullanılarak hazırlanan örnekler.

I. Grup: 16 adet

Süperakışkanlaştırıcı kullanılmadan hazırlanan örnekler.

25x25x285 mm boyutlarındaki harç çubuğu örnekleri TS EN 196-1 standardına uygun olarak hazırlanmıştır. Harç çubuğu örnekleri ASTM C305 ve ASTM C109 standartlarına uygun olarak karıştırılmış ve sıkıştırılmıştır. Her bir karışım Hobart mikserde hazırlanmıştır. Mikser haznesine kum, çimento ve metakaolin konulmuş ve 30 sn karıştırılmış ve karışıma su ilave edilmiştir. II. Deney grubu için ihtiyaç duyulan süperakışkanlaştırıcı miktarı da belirlenerek karışıma katılmış ve karışım 1 dakika boyunca karıştırılmıştır. Mikser durdurularak kabın kenarında ve dibinde kuru malzeme kalmamasını sağlamak için kaşık ile karıştırılmış ve 30 sn daha mikser çalıştırılmıştır.

Tüm örnekler ASTM C230 standardına uygun olarak uygun olarak sarsma tablası deneyi yapılmış ve harçların işlenebilirlik özellikleri belirlenmiştir. Süperakışkanlaştırıcı kullanmadan hazırlanan I. Grup ve süperakışkanlaştırıcı kullanılarak hazırlanan II. Grupta harçların sarsma tablası yayılma değerleri 110-120 mm arasında tutularak su ihtiyacı belirlenmiştir.

Hazırlanan karışımlar kalıplara iki kademede doldurulmuş ve tokmaklanmıştır. Daha sonra sarsma tablasında titreşim etkisine tabi tutularak harcın sıkıştırılması sağlanmıştır. Örnekler 24±2 saat bekletildikten sonra kalıplardan çıkarılmış ve ilk boy ölçümleri yapılmıştır(Li). 24±2 saat 800C saf suda bekletilen örneklerin tekrar

boy ölçümü yapılmıştır(L0) . Bu aşamadan sonra örnekler, 800C sıcaklıktaki 1M

NaOH çözeltisi içinde 14 gün bekletilmiştir. Belirli aralıklarla, genellikle en az 3 ara ölçüm yapılmıştır. 14 gün sonunda yapılan son ölçüm (LS) alınarak aşağıdaki

denklemde yerine konarak genleşme miktarı % cinsinden bulunmuştur.

(7.1)

Deney sonuçlarını değerlendirmede hızlandırılmış metod olarak bilinen Kanada (CSA A23.2-25A) standardı kullanılmıştır. Buna göre, 14 gün sonunda genleşme değeri %0,15’i geçmemelidir.

Şekil 7.5. ASR deneyi için kullanılan harç çubuğu kalıpları.

Şekil 7.6 ASR harç çubuğu örneklerinin 800C sıcaklıkta NaOH çözeltisi içinde kür edilmesi ve boy değişimlerinin ölçülmesi.

7.3.3 Klor Geçirimliliği

Klor geçirimliliği deneyi için hazırlanan örneklerin sayıları ve boyutları Şekil 7.7’ de verilmiştir.

Şekil 7.7. Klor geçirimliliği deneyi için hazırlanan örneklerin adedi ve boyutları.

Φ100/50 mm silindirik örnekler TS EN 196-1 standardına uygun olarak hazırlanmıştır. Her bir karışım Hobart mikserde hazırlanmıştır. Mikser haznesine kum, çimento ve metakaolin konulmuş ve 30 sn karıştırılmıştır. İhtiyaç duyulan su hesaplanarak karışıma ilave edilmiştir. II. Deney grubu için ihtiyaç duyulan süperakışkanlaştırıcı miktarı da belirlenerek karışıma katılmış ve karışım 1 dakika boyunca karıştırılmıştır. Mikser durdurularak kabın kenarında ve dibinde kuru malzeme kalmamasını sağlamak için kaşık ile karıştırılmış ve 30 sn daha mikser çalıştırılmıştır.

Tüm örnekler ASTM C230 standardına uygun olarak uygun olarak sarsma tablası deneyi yapılmış ve harçların işlenebilirlik özellikleri belirlenmiştir. Süperakışkanlaştırıcı kullanmadan hazırlanan I. Grup ve süperakışkanlaştırıcı kullanılarak hazırlanan II. Grupta harçların sarsma tablası yayılma değerleri 110-120 mm arasında tutularak su ihtiyacı belirlenmiştir.

Hazırlanan karışımlar kalıplara iki kademede doldurulmuş ve tokmaklanmıştır. Daha sonra sarsma tablasında titreşim etkisine tabi tutularak harcın sıkıştırılması sağlanmıştır. Dökümden 24±2 saat sonra kalıplar alınmış ve örnekler 200C kirece doygun suda 28 gün kür edilmiştir.

Klor geçirimliliği deneyi için 32 adet Φ100/50 mm’lik silindir örnekler.

II. Grup: 16 adet Süperakışkanlaştırı cı kullanılarak hazırlanan örnekler. I. Grup: 16 adet Süperakışkanlaştırı cı kullanılmadan hazırlanan örnekler.

Kür süresinin tamamlanmasının ardından kuru yüzey doygun haldeki örnekler Şekil 7.8’ de gösterilen deney düzeneğine yerleştirilmiştir. Çözeltilerin dışarı çıkmasına engel olmak için silindir örneğin açıkta kalan yan yüzeyi silikonla kaplanmıştır (Şekil 7.9). Düzeneğin bir hücresine 30 g/l NaCl, diğer hücresine 12 g/l NaOH çözeltisi doldurulmuş ve silindir örneğin karşılıklı iki yüzü bu sıvıyla temas ettirilmiştir.

Şekil 7.8 Klor Geçirimliliği deneyi düzeneği.

Şekil 7.9 NaCl ve NaOH çözeltileri ve örneğin deneye hazırlanması.

Örneğin iki yüzü arasında 60 V değerinde akım geçirilmiştir. 6 saat süren deneyin ardından, örnekten geçen toplam yük coulomb cinsinden cihazın dijital ekranından

okunur. Klor iyon geçirgenliği, örnekten geçen toplam yük ile bağlantılandırılmıştır. Tablo 7.12’ de geçen yük miktarına göre betonun geçirgenlik düzeyi verilmiştir.

Tablo 7.12 Klor geçirgenliği değerlendirme kriterleri.

Geçen Elektrik Yükü

(Coulomb) Geçirgenlik >4000 Yüksek 4000 – 2000 Orta 2000 – 1000 Düşük 1000 – 100 Çok Düşük <100 İhmal edilebilir

7.3.4 Kapiler Ve Toplam Su Emme

Kapiler su emme deneyinde kullanılan örneklerin adedi ve boyutları Şekil 7.10’ da verilmiştir.

Şekil 7.10 Kapiler su emme deneyinde kullanılan örneklerin adedi ve boyutları.

40x40x160 cm. prizmatik örnekler ASTM C 348 standartlarına uygun olarak karıştırılmış ve sıkıştırılmıştır. Her bir karışım Hobart mikserde hazırlanmıştır.

Kapiler su emme deneyi için 48 adet 40x40x160 mm’lik

prizmatik örnekler.

II. Grup: 24 adet Süperakışkanlaştırıcı kullanılarak hazırlanan örnekler. I. Grup: 24 adet Süperakışkanlaştırıcı kullanılmadan hazırlanan örnekler.

Mikser haznesine kum, çimento ve metakaolin konulmuş ve 30 sn karıştırılmıştır. İhtiyaç duyulan su hesaplanarak karışıma ilave edilmiştir. II. Deney grubu için ihtiyaç duyulan süperakışkanlaştırıcı miktarı da belirlenerek karışıma katılmış ve karışım 1 dakika boyunca karıştırılmıştır. Mikser durdurularak kabın kenarında ve dibinde kuru malzeme kalmamasını sağlamak için kaşık ile karıştırılmış ve 30 sn daha mikser çalıştırılmıştır.

Tüm örnekler ASTM C230 standardına uygun olarak uygun olarak sarsma tablası deneyi yapılmış ve harçların işlenebilirlik özellikleri belirlenmiştir. Süperakışkanlaştırıcı kullanmadan hazırlanan I. Grup ve süperakışkanlaştırıcı kullanılarak hazırlanan II. Grupta harçların sarsma tablası yayılma değerleri 110-120 mm arasında tutularak su ihtiyacı belirlenmiştir.

Hazırlanan karışımlar kalıplara iki kademede doldurulmuş ve tokmaklanmıştır. Daha sonra sarsma tablasında titreşim etkisine tabi tutularak harcın sıkıştırılması sağlanmıştır. Kalıplara yerleştirilen örnekler 24±2 saat bekletilmiş ve daha sonra kalıpları alınarak 28 gün boyunca 200C deki kirece doygun suda kür edilmiştir. Kürün ardından örnekler 1000C etüvde 24 saat süreyle kurutulmuştur. Kurutma işleminin ardından örnekler tartılmış ve alt yüzeyleri suyla 1-3 mm. temas edecek şekilde deney kabına yerleştirilmiş ve ağırlıkları belirli aralıklarla Şekil 7.11’ de gösterildiği gibi ölçülmüştür.

Benzer Belgeler