B

İnsanın diğerleriyle yaşadığı sosyallik açısından ihtiyaç duyduğu ilk kurum aşağıdakilerden hangisidir?

1.

İlkel toplumlarda yaşayan kadın ve erkeğin aile içindeki işlevleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

2.

Kadın yetiştirici, erkek avcıdır.

A)

Kadın düzenleyici, erkek üreticidir.

B)

Kadın avcı, erkek düzenleyicidir.

C)

Kadın toplayıcı, erkek avcıdır.

D)

Kadın üretici, erkek toplayıcıdır.

E)

Ailelerin karşılıklı olarak çocuklarını birbirleri ile evlendirmeleriyle kurulan aile tipi aşağıdakilerden hangisidir?

3.

Berdel ailesi A)

Taygeldi ailesi B)

Monogamik aile C)

Ataerkil aile D)

Anasoylu aile E)

Aşağıdaki aile tiplerinden hangisi, aile içi egemenliğin anne ya da babada olmasına göre yapılan sınıflama içinde yer alır?

4.

Geleneksel Aile A)

Ana Soylu Aile B)

Monogamik Aile C)

Eşitlikçi Aile D)

Patrikol Aile E)

Taygeldi ailesi aile tipleri sınıflamasında hangi başlık altında bulunur?

5.

Yerleşim yerine göre A)

Yaşam biçimine göre B)

Yöresel özelliklerine göre C)

Evlenme biçimine göre D)

Aile içi egemenliğe göre E)

Eşlerin yakınlarıyla sağlıklı ilişkiler kurması için aşağıdakilerden hangisini yapmaları gerekir?

6.

Aile büyüklerinin uyarı ve öğütlerini tepki ile karşılamaları

A)

Anne ve babaların çocuklarının evlenmesiyle onları kaybettiklerini anlamaları

B)

Yakınlarla ilişkiler konusunu nişanlılık döneminde tartışmaları

C)

Gençlerin, evliliğin sadece kendileri için olduğunu unutmamaları

D)

Eşleriyle anne ve babaları arasında bir seçim yapmaları

E)

Çocukların evden ayrılması üzerine, anne ve babanın yaşadığı döneme ne ad verilir?

7.

İkinci Bahar Sendromu A)

Boş Yuva Sendromu B)

Yalnız Kalma Sendromu C)

Kendini Tanıma Sendromu D)

Kabullenme Sendromu E)

Aşağıdakilerden hangisi, anne ve babanın temel sorumluluklarından biridir?

8.

Çocuklarının bakımlarını üstlenmek A)

Diğer anne ve babalara örnek olmak B)

Komşularıyla olan birlikteliği önemsemek C)

Kendi anne ve babasıyla iyi geçinmek D)

Akrabalarıyla olan ilişkilere özen göstermek E)

İleri yaşta çocuk sahibi olanlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

9.

Ekonomileri daha iyidir.

A)

Ne istediklerini bilirler.

B)

Yaşlılık nedeniyle çocuklarıyla daha az nitelikli zaman geçirirler.

C)

Çocuklarından büyük bir doyum sağlamaktadırlar.

D)

Çocuklarına karşı daha duyarlıdırlar.

E)

Çocuk, kreş gibi okul öncesi kurumlara uyum sağlayabilmek için gerekli sosyalleşmeyi yaklaşık hangi aylarda kazanır?

10.

2016 GÜZ ARA 1133-B

5 İzleyen sayfaya geçiniz.

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

B

Bir iletişimin yapılandırılmasında ortalama olarak beden dilinin kullanım oranı yüzde kaçtır?

İletici ve hedef arasındaki iletişimi sağlayan araca ne ad verilir?

12.

Çatışma çözümünde kullanılan “ben kazanayım, sen kazan” yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

13.

Kişilik tanımıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

14.

Sadece bir kişinin objektif (nesnel) olarak gözlemlenebilen davranışlarından oluşmaktadır.

A)

Sadece bir kişinin bildirdiği sübjektif (öznel) iç yaşantılarından oluşmaktadır.

B)

Objekif (nesnel) özellikler, insanın kendi kişiliğini nasıl algıladığıyla ilişkilidir.

C)

Subjektif (öznel) özellikler, çevredeki insanların kişide gördüğü özelliklerle ilişkilidir.

D)

Subjektif (öznel) özellikler, bireyin kendisi açısından fizyolojik, zihinsel ve ruhsal özellikleriyle ilişkilidir.

E)

İletişim engelleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

15.

Kişiyi sorgulamak, kişiye güvenilmediği duygusunu verebilir.

A)

Öğüt vermek, kişinin sorunlarını kendi kendine çözmesini sağlayabilir.

B)

Kişilerin düşüncelerini desteklemek iletişimi engelleyebilir.

C)

Konuyu saptırmak, sorunların çözümünü erteler.

D)

Kişinin kendilik algısına uymayan değerlendirmeler, o kişiyi kızdırabilir.

E)

Backman'a göre aşağıdakilerden hangisi bir ilişkinin gelişip şekillenme aşamalarından biri değildir?

16.

Ayrılık denemesi aşaması A)

İlk karşılaşma ve farkına varma aşaması B)

Seçim aşaması C)

İkili ilişkiyi geliştirme aşaması D)

İlişkiyi devam ettirip ettirmeme kararı aşaması

E)

Aşağıdakilerden hangisi, evliliğin kişisel ve toplumsal işlevlerinden biri değildir?

17.

İş bölümünü belirler.

A)

Toplumsal statü sağlar.

B)

Duygusal destek sağlar.

C)

Soy çizgisini belirler.

D)

Bağımsızlık sağlar.

E)

Aşağıdakilerden hangisi evlilikte uyumun artırılmasına yönelik davranışlardan biri değildir?

18.

Sorunların açıkça konuşulup tartışılması A)

Sağlıklı iletişim kurulması B)

Empatik tepkiler verilmesi C)

Çatışmalarla başetme becerisinin kazanılması

D)

Eşlerden birinin duygularını ifade etmede çekinik kalması

E)

Aşağıdakilerden hangisi evlilik motivasyonlarından biri değildir?

19.

Kendi cinsinden nesiller üretme arzusu A)

Arzu duyulan kişi tarafından sevilme ve seçilme isteği

B)

Karşı cins ile ilişki hazzı C)

Topluma karşı gelme arzusu D)

Beraberliğin sürekliliğinden kaynaklanan güven

E)

Eşlerden bir tarafın, kendi isteklerini karşı tarafın engellediği veya engellemek üzere olduğunu algılaması ile başlayan ve iki tarafın algılarını, duygularını, sözel ve fiziksel saldırganlığını kapsayan davranışları içeren sürece ne ad verilir?

20.

Sevgisizlik D)

Şiddet E) 2016 GÜZ ARA 1133-B

6 İzleyen sayfaya geçiniz.

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

İLETİŞİM BİLGİSİ

B

Aşağıdakilerden hangisi kişinin referans çerçevesini belirleyen yapılardan biridir?

1.

Duygular A)

Düşünme B)

Denem alanı C)

Çatışma D)

Süreç E)

Kalem denildiğinde aklımıza nesne olarak kalem gelmesi aşağıdaki göstergelerden hangisine örnektir?

2.

Kaynağın merkezi sinir sisteminde oluşan düşünceleri başkaları tarafından algılanabilir ve anlaşılabilir örgütlenmiş simge sistemlerine dönüştürmesi işlemine ne ad verilir?

3.

Süreç A)

Denem alanı B)

Empati C)

Kod açma D)

Kodlama E)

Kişilerin diğer insanlardan aldığı olumlu, olumsuz ya da tarafsız iletilerle kim olduğunu belirlemesinin önemli bir rol oynamasıyla ilgili olan iletişim ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

4.

İletişim karmaşık bir süreçtir.

A)

İletişimin niceliği niteliğini arttırmaz.

B)

İletişimin hem bir içeriği hem de bir ilişkili boyutu vardır.

C)

İletişim diğerlerini içerir.

D)

İletişim kendinizde başlar.

E)

Bir olayın düzenli olarak birbirini izleyen değişmelerle gelişmesi, başka bir olaya dönüşmesine ne ad verilir?

5.

Bebeğin kullanacağı dilin simgeleri için gerekli konuşma seslerini toplayıp biriktirdiği ve ses kodu, ses şifreleri dizgesini edinmeye başladığı süreç aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Jest evresi A)

Dil öncesi seslenme evresi B)

Telaffuz edilen dil evresi C)

Doyumsuzluk evresi D)

Biyolojik dil evresi E)

Aşağıdakilerden hangisi konuşmanın doğuşuyla ilgili kuramlardan biri değildir?

7.

Fizyolojik kuram A)

Yansıtma kuramı B)

Toplum denetim kuramı C)

Ünlem kuramı D)

İş şarkısı kuramı E)

Aşağıdakilerden hangisi bilgi hiyerarşisinde yer alan düzeylerden biri değildir?

8.

Aşağıdakilerden hangisi güncel bir şeye referans gösterme çengeli içinde yer almaz?

9.

Haber hikâyeleri A)

Güncel olaylar B)

Geçirilmiş bir hastalık C)

Fiziksel yer D)

Konuşmanın tarihi E)

Konuşmanın, soluk alma gibi birincil önemdeki biyolojik hareketlerin yanında ikincil bir eylem olarak değerlendirildiği konuşma boyutu aşağıdakilerden hangisidir?

10.

2016 GÜZ ARA 1133-B

7 İzleyen sayfaya geçiniz.

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

B

Sheldon, vücut tipi ile kişilik arasında bir ilişki olduğunu iddia etmiştir. Buna göre somatotonic (kendine güveni yüksek, görev odaklı, agresif) kişilik özelliğine sahip kişilerin vücut yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

Aşağıdakilerden hangisi kalabalık algısını etkileyen faktörlerden biri değildir?

12.

Çevresel faktörler A)

Kişisel faktörler B)

Sosyal faktörler C)

Fiziksel faktörler D)

Amaç ilişkili faktörler E)

Aşağıdakilerden hangisi vücut dili işaretlerinin işlev açısından sınıflandırılmalarından biri değildir?

13.

Bir iletişim ortamı, güç ve güçsüzlük ayrımını belirleyen vücut duruşu ve beden dili özellikleri açısından değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi gücü ifade eden davranışlardan biri değildir?

14.

Dik bakmak A)

İletişimi kesmek konusunda rahat olmak B)

Durağan ve doğrudan bakmak C)

Ayakları sandalyenin altına kıvırmak D)

Yakın durma konusunda rahat olmak E)

Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişim kodlarının ortak özelliklerinden biri değildir?

15.

Kültüre göre biçimlenme A)

Tamamlama B)

İletişim yokluğunu olanaksız kılma C)

Duygu ve coşkuları yetkin biçimde dile getirme

D)

Güvenilir iletiler aktarma E)

Bireylerarası iletişimde çatışmayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

16.

Çatışma negatif bir davranıştır.

A)

Bireylerarası iletişimde çatışma kaçınılmazdır.

B)

Çatışma saldırganlık değildir.

C)

Rekabet ve saldırganlık farklı şeylerdir.

D)

Gerginlik yaratsa da hem negatif hem pozitif bir tarafı vardır.

E)

Aşağıdakilerden hangisi bireylerarası iletişimde dinleme sürecinin unsurlarından biri değildir?

17.

Anlama A) yaklaşıldığında girilmiş olan alan aşağıdakilerden hangisidir?

18.

Özel alan A)

Kişisel alan B)

Sosyal alan C)

Kamusal alan D)

Fiziksel alan E)

Aşağıdakilerden hangisi bireylerarası iletişimde sözel olmayan mesajların işlevlerinden biri değildir?

19.

Yerine geçme E)

Aşağıdakilerden hangisi bireylerarası iletişimin ilkelerinden biri değildir?

20.

Bir süreç olması A)

Tekrar edilemez olması B)

İletişimin yorumlanmasının niyetinden daha önemli olması

C)

Referans çerçevelerinin ayrıştığı noktada ortaya çıkması

D)

Unsurların birbirine bağlı olması E)

2016 GÜZ ARA 1133-B

8 İzleyen sayfaya geçiniz.

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi

2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

Belgede Özet, yaprak test, deneme sınavı hizmetlerine adresindeki "Beta e-öğrenme" bağlantısından ulaşabilirsiniz. (sayfa 21-25)