ÖZKAYNAK YÖNTEMİYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR

Belgede TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI (sayfa 32-39)

30 Haziran 2013 ve 2012 tarihlerinde sona eren altı ve üç aylık ara hesap dönemlerinde Şirket’in özkaynak yöntemiyle değerlediği yatırımlarının karlarındaki payları sırasıyla 128.569 TL, 59.994 TL, 115.124 TL ve 65.650 TL’dir.

Şirket’in özkaynak yöntemiyle değerlediği Fintur ve A-Tel’in 30 Haziran 2013 tarihindeki kayıtlı değerleri sırasıyla 469.881 TL ve 46.817 TL’dir (31 Aralık 2012: 404.954 TL ve 47.340 TL).

Fintur, 2012 yılında 598.000 ABD Doları tutarında temettü dağıtım kararı almıştır. Turkcell, kendi payına düşen 247.871 ABD Doları tutarındaki temettüleri nakden tahsil etmiş ve konsolide finansal tablolarında Fintur iştirakini 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla bu tutarlarda azaltmıştır.

Fintur, 2013 yılında 105.000 ABD Doları tutarında temettü dağıtım kararı almıştır. Turkcell, kendi payına düşen 43.523 ABD Doları tutarındaki tahakkuk eden temettüler için konsolide finansal tablolarında Fintur iştirakini 30 Haziran 2013 tarihi itibarıyla bu tutarda azaltmıştır. Bu tutar nakden Temmuz 2013’de tahsil edilmiştir.

Şirket’in özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirdiği A-Tel’in 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren dönem itibarıyla faaliyet sonuçları %50 sahiplik oranı kullanılarak konsolide finansal tablolara dahil edilmiştir. A-Tel’in 30 Haziran 2013 tarihindeki kayıtlı değeri 46.817 TL’dir (31 Aralık 2012: 47.340 TL). Şirket, 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla hazırladığı konsolide finansal tablolarında, A-Tel’in yine bu tarih itibarıyla hazırlanmış finansal tablolarını özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirmiştir. Kasım 2012 tarihinde A-Tel Genel Kurulu 13.904 TL tutarında kar dağıtım kararı almıştır ve buna bağlı olarak Şirket, payına düşen 6.952 TL tutarındaki kar dağıtımını 31 Aralık 2012 tarihli konsolide finansal tabloda A-Tel’in kayıtlı değerinden düşürmüştür.

31 Ocak 2012 tarihli Şirket’in A-Tel ile olan servis sağlayıcı ve dağıtıcı firma sözleşmelerinin 1 Ağustos 2012 tarihinden geçerli olmak üzere sözleşme hükümlerine uygun biçimde feshine ilişkin tebligatı çerçevesinde A-Tel’in konsolide finansal tablolarda taşınan değeri A-Tel’in 31 Aralık 2012 tarihindeki net varlık tutarının Şirket’e ait kısmına indirilmiş ve buna paralel olarak 72.282 TL değer düşüklüğü 31 Aralık 2012 tarihinde sona eren konsolide gelir tablosunda diğer giderlere yansıtılmıştır. Ek olarak Şirket Yönetimi’nin tahminleri doğrultusunda 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide finansal tablolarda vergi etkisi öncesi 34.375 TL tutarında karşılık ayrılmıştır.

Ayrıca 30 Haziran 2013 tarihi itibariyle A-Tel’in %50 hissesini elinde bulunduran Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (“TMSF”), Not 13’de açıklandığı üzere bir dava açmıştır. Dava süreci devam etmektedir.

31

31 Aralık 2012 tarihinde sona eren hesap dönemindeki maddi duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir:

Girişler Çıkışlar Transfer

Yabancı para çevrim farkları ve hiperenflasyon

etkileri 31 Aralık 2012

1 Ocak 2012 Değer düşüklüğü

Maliyet

Şebeke ekipmanları(operasyonel) 9.506.608 167.361 (451.861) 1.079.879 - (18.032) 10.283.955

Arazi ve binalar 448.981 9.926 (808) 6.367 - (615) 463.851

Döşeme, demirbaş, tesis ve cihazlar 440.957 36.597 (4.760) 260 - (236) 472.818

Motorlu taşıtlar 28.537 3.544 (1.204) - - 242 31.119

Özel maliyetler 210.347 3.603 (317) 242 - (137) 213.738

Yapılmakta olan yatırımlar 427.457 1.154.754 (2.942) (1.066.797) (11.209) (133) 501.130

11.062.887 1.375.785 (461.892) 19.951 (11.209) (18.911) 11.966.611

Birikmiş amortismanlar ve değer

düşüklükleri

Şebeke ekipmanları(operasyonel) (5.199.931) (888.755) 443.635 (11.646) (58.674) (5.899) (5.721.270)

Binalar (171.913) (16.865) 92 - - (135) (188.821)

Döşeme, demirbaş, tesis ve cihazlar (388.626) (19.452) 4.551 - - 114 (403.413)

Motorlu taşıtlar (20.101) (3.531) 894 - - (251) (22.989)

Özel maliyetler (175.886) (7.104) 236 - - (205) (182.959)

(5.956.457) (935.707) 449.408 (11.646) (58.674) (6.376) (6.519.452)

Maddi duran varlıklar, net 5.106.430 440.078 (12.484) 8.305 (69.883) (25.287) 5.447.159

Girişler Çıkışlar Transfer

Yabancı para çevrim farkları ve hiperenflasyon

etkileri 30 Haziran 2013

1 Ocak 2013 Değer düşüklüğü

Maliyet

Şebeke ekipmanları(operasyonel) 10.283.955 56.651 (229.506) 366.053 - 200.587 10.677.740

Arazi ve binalar 463.851 7.478 - 321 - 2.713 474.363

Döşeme, demirbaş, tesis ve cihazlar 472.818 8.615 (2.387) 755 - 2.695 482.496

Motorlu taşıtlar 31.119 1.434 (1.168) - - 625 32.010

Özel maliyetler 213.738 4.196 (139) - - 997 218.792

Yapılmakta olan yatırımlar 501.130 314.668 (453) (367.249) (320) 24.399 472.175

11.966.611 393.042 (233.653) (120) (320) 232.016 12.357.576

Birikmiş amortismanlar ve değer

düşüklükleri

Şebeke ekipmanları(operasyonel) (5.721.270) (483.456) 227.730 - (4.314) (143.201) (6.124.511)

Binalar (188.821) (8.697) - - - (1.335) (198.853)

Döşeme, demirbaş, tesis ve cihazlar (403.413) (12.050) 2.207 - (299) (2.426) (415.981)

Motorlu taşıtlar (22.989) (1.916) 1.071 - - (484) (24.318)

Özel maliyetler (182.959) (3.616) 139 - - (1.019) (187.455)

(6.519.452) (509.735) 231.147 - (4.613) (148.465) (6.951.118)

Maddi duran varlıklar, net 5.447.159 (116.693) (2.506) (120) (4.933) 83.551 5.406.458

30 Haziran 2013 ve 2012 tarihlerinde sona eren altı ve üç aylık ara hesap dönemlerinde, değer düşüklüğünü de içeren amortisman giderleri sırasıyla 514.668 TL, 258.552 TL, 480.462 TL ve 243.291 TL’dir ve satışların maliyeti hesabına kaydedilmiştir.

30 Haziran 2013 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap döneminde maddi duran varlıklarda yaşanan değer düşüklüklerine istinaden 4.933 TL amortisman gideri satışların maliyeti hesabına kaydedilmiştir (30 Haziran 2012: 34.381 TL).

sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013 ve 24 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.

33

Varlıklarda değer düşüklüğü:

Şirket, ilgili finansal durum tablosu tarihinde bir varlığa ilişkin değer kaybının olduğuna dair herhangi bir gösterge olup olmadığını değerlendirir. Eğer böyle bir gösterge mevcutsa, o varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir. Eğer söz konusu varlığın geri kazanılabilir tutarı, o varlığın veya o varlığa ait nakit üreten herhangi bir biriminin kayıtlı değerinden yüksekse, değer düşüklüğü meydana gelmemiştir.

Astelit:

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla Astelit’in maddi duran varlıklar ve maddi olmayan duran varlıklar değer düşüklüğü testi; Astelit’in nakit üreten birim olduğu varsayımıyla yapılmıştır. 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla, kullanım yoluyla geri kazanılabilir tutarlar, Astelit’e ait nakit üreten birimlerin kayıtlı değerlerinden yüksek olduğu için, bu varlıklar için değer düşüklüğü meydana gelmemiştir. 31 Aralık 2012 itibarıyla kullanım değeri hesaplanırken aşağıdaki varsayımlar kullanılmıştır:

Astelit’in iş planına dayanarak gelecek 5 yıllık projeksiyon üzerinden yapılmıştır. Vergi sonrası iskonto oranı olarak ağırlıklı sermaye maliyeti oranı 2013-2017 yıllar aralığı için %14,9, 2017 yılı sonrası için ise

%14,8 ve nihai büyüme oranı olarak da %2,5 kullanılmıştır. Astelit’in geri kazanılabilir değeri bağımsız değerleme kuruluşu tarafından hesaplanmıştır. Raporlama açısından vergi öncesi iskonto oranı

%14,9’dur.

31 Aralık 2012 tarihinde sona eren hesap döneminde maddi olmayan duran varlık hareketleri aşağıdaki gibidir:

1 Ocak 2012 Girişler Çıkışlar Transfer Değer Düşüklüğü

Yabancı para çevrim farkları ve

hiperenflasyon etkisi 31 Aralık 2012

Maliyet

GSM ve diğer telekomünikasyon işletme lisansları 2.203.015 2.246 (6.036) 6.257 - 10.620 2.216.102

Bilgisayar yazılımları 3.358.066 74.778 (331) 263.136 - (3.652) 3.691.997

Feshedilemeyen haklar 34.833 - - - - - 34.833

Transmisyon hatları 48.324 239 - - - - 48.563

Marka değeri 7.040 - - - - - 7.040

Müşteri tabanı 14.189 - - - - - 14.189

Kontrata dayalı vergi muafiyeti hakları 88.300 - (98.134) - - 9.834 -

Merkezi şans oyunları sistemi işletim hakkı 9.272 1.144 - - - - 10.416

Şerefiye 32.834 - - - - - 32.834

Yapılmakta olan yatırımlar - 292.444 - (289.344) - - 3.100

5.795.873 370.851 (104.501) (19.951) - 16.802 6.059.074

Birikmiş itfa payları

GSM ve diğer telekomünikasyon işletme lisansları (919.913) (100.923) 6.036 - (1.914) (10.485) (1.027.199)

Bilgisayar yazılımları (2.403.954) (279.469) 188 11.646 (2.427) 1.246 (2.672.770)

Feshedilemeyen haklar (4.644) (2.369) - - - - (7.013)

Transmisyon hatları (42.053) (1.777) - - - - (43.830)

Marka değeri (2.288) (704) - - - - (2.992)

Müşteri tabanı (5.024) (1.085) - - - - (6.109)

Kontrata dayalı vergi muafiyeti hakları (78.998) (3.843) 98.134 - (5.897) (9.396) -

Merkezi şans oyunları sistemi işletim hakkı (6.488) (527) - - - - (7.015)

(3.463.362) (390.697) 104.358 11.646 (10.238) (18.635) (3.766.928)

Maddi olmayan duran varlıklar, net 2.332.511 (19.846) (143) (8.305) (10.238) (1.833) 2.292.146

35

30 Haziran 2013 ve 2012 tarihlerinde sona eren altı ve üç aylık hesap dönemlerinde değer düşüklüğünü de içeren itfa payları sırasıyla 209.508 TL, 106.758 TL, 192.230 TL ve 97.736 TL olup satışların maliyeti hesabına kaydedilmiştir (30 Haziran 2013 tarihinde sona eren altı aylık dönemde değer düşüklüğü bulunmamaktadır).

Bilgisayar yazılımları maddi olmayan duran varlık kriterlerini taşıyan şirket içi yazılım geliştirme maliyetlerini kapsamaktadır. 30 Haziran 2013 tarihinde sona eren hesap dönemi itibarıyla Grup içinde yaratılan bilgisayar yazılımları tutarı 33.955 TL’dir (30 Haziran 2012: 31.161 TL).

1 Ocak 2013 Girişler Çıkışlar Transfer

Yabancı para çevrim farkları ve

hiperenflasyon etkisi 30 Haziran 2013

Maliyet

GSM ve diğer telekomünikasyon işletme lisansları 2.216.102 1.615 - 797 46.467 2.264.981

Bilgisayar yazılımları 3.691.997 140.295 (476) 22.992 16.708 3.871.516

Feshedilemeyen haklar 34.833 - - - - 34.833

Transmisyon hatları 48.563 185 - - - 48.748

Marka değeri 7.040 - - - - 7.040

Müşteri tabanı 14.189 - - - - 14.189

Merkezi şans oyunları sistemi işletim hakkı 10.416 566 - - - 10.982

Şerefiye 32.834 - - - - 32.834

Yapılmakta olan yatırımlar 3.100 21.633 - (23.669) 249 1.313

6.059.074 164.294 (476) 120 63.424 6.286.436

Birikmiş itfa payları

GSM ve diğer telekomünikasyon işletme lisansları (1.027.199) (50.014) - - (35.315) (1.112.528)

Bilgisayar yazılımları (2.672.770) (156.042) 89 - (9.704) (2.838.427)

Feshedilemeyen haklar (7.013) (1.324) - - - (8.337)

Transmisyon hatları (43.830) (875) - - - (44.705)

Marka değeri (2.992) (352) - - - (3.344)

Müşteri tabanı (6.109) (568) - - - (6.677)

Merkezi şans oyunları sistemi işletim hakkı (7.015) (333) - - - (7.348)

(3.766.928) (209.508) 89 - (45.019) (4.021.366)

Maddi olmayan duran varlıklar. net 2.292.146 (45.214) (387) 120 18.405 2.265.070

sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013 ve 24 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.

12 ŞEREFİYE

Şirket’in 30 Haziran 2013 tarihi itibarıyla Turkcell Superonline ile ilgili 32.834 TL (31 Aralık 2012:

32.834 TL) tutarında finansal tablolarına yansıttığı şerefiye bulunmaktadır. Belarus iktisabıyla ilgili şerefiyeye ilişkin 2011 yılında yapılan değer düşüklüğü testi sonrası şerefiye tamamen silinmiştir.

Şerefiye her yıl aynı zamanda değer düşüklüğü testine tabi tutulur. Geri kazanılabilir tutar varlığın net satış fiyatı ile kullanım değerinden yüksek olanı seçilerek bulunur. 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla Belarus Telekom ve Turkcell Superonline’ın geri kazanılabilir değerleri bağımsız değerleme kuruluşları tarafından hesaplanmıştır.

Gelecekteki nakit akımlarının net bugünkü değeri hesaplanırken, Şirket Yönetimi’nin FVAÖK’deki (amortisman ve itfa paylarından önceki operasyonel kar olarak hesaplanır) büyüme beklentisi, gelecekteki maddi ve maddi olmayan duran varlık alımlarının tutarı ve zamanlaması, uzun vadedeki büyüme oranı ve reeskont oranları tahminleri dikkate alınmıştır.

Belarus Telekom:

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla Belarus Telekom için değer düşüklüğü testi yapılmış ve 9.047 TL tutarında değer düşüklüğü hesaplanmış, ağırlıklı oranlarına göre ilgili maddi duran varlıklar ile maddi olmayan duran varlıklar hesaplarına dağıtılmış ve bu tutar kapsamlı gelir tablosu içinde amortisman ve itfa payı giderlerine yansıtılmıştır. Maddi duran varlıklar ile maddi olmayan duran varlıklar hesaplarına kaydedilen değer düşüş karşılığının vergi etkisi olarak 3.066 TL tutarında ertelenmiş vergi geliri ayrıca konsolide finansal tablolara yansıtılmıştır.

Kullanım değeri, birimin sürekli kullanımından ve faydalı ömrü sonunda elden çıkarılmasından elde edilmesi beklenen nakit akımlarının iskonto edilmesi suretiyle hesaplanmıştır. 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla kullanım değeri hesaplanırken aşağıdaki varsayımlar kullanılmıştır:

Belarus Telekom değer düşüklüğü testi için, 1 Ocak 2013 ve 31 Aralık 2017 tarihleri aralığında 5 yıllık projeksiyon üzerinden yapılmıştır. Gelecek dönemlerde oluşacak nakit akımlarını (sonsuz) tahmin edebilmek için sabit büyüme oranı olarak, ülke ekonomisinin tahmini ortalama büyüme oranını geçmeyen

%3,0 kullanılmıştır.

Birimin geri kazanılabilir değerini hesaplayabilmek için vergi sonrası iskonto oranı olarak ağırlıklı sermaye maliyeti oranı 2013 – 2017 yılları aralığı için %16,7, 2017 yılı sonrası için ise %16,5 kullanılmıştır. Vergi sonrası oran, vergi sebebiyle oluşacak nakit çıkışları, gelecekteki diğer vergisel nakit akımları ve varlıkların maliyeti ile vergi matrahları arasındaki farklar göz önünde bulundurularak düzeltilmiştir. Gösterim amaçlı vergi öncesi iskonto oranı %18,32’dir.

Turkcell Superonline:

31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla Turkcell Superonline’nın kayıtlı şerefiye değeri Global İletişim satınalması ve birleşmesinden kaynaklanan 143 TL şerefiye dahil 32.834 TL’dir. Nakit yaratan birimlerin kullanılan değerine dayanarak bulunan geri kazanılabilir değerin, defter değerinden yüksek olduğu tahmin edildiği için Superonline’ın alımı sırasında oluşan Şerefiye’ye ilişkin değer düşüklüğü karşılığı

sona eren finansal yıla ait konsolide finansal tablolar, 21 Nisan 2011, 11 Ağustos 2011 ve 12 Ekim 2011 tarihlerinde yapılan Genel Kurul toplantılarında Genel Kurul tarafından onaylanmamış; 29 Haziran 2012, 22 Mayıs 2013 ve 24 Haziran 2013 tarihli Genel Kurul toplantıları toplantı yeter sayısı sağlanamadığından yapılamamış ve 31 Aralık 2010, 31 Aralık 2011ve 31 Aralık 2012 tarihlerinde sona eren finansal yıllara ait konsolide finansal tablolar Genel Kurul onayına sunulamamıştır.

37

Projeksiyon yapılan dönem için tahmin edilen FVAÖK, Turkcell Superonline’ın Grup’un bir parçası olarak faaliyet göstermekten kaynaklanan sinerjiyi de içermektedir. Bu önemli varsayım için belirlenen değer, etkin gelişim ve sinerji hariç geçmiş tecrübeyi yansıtmaktadır. Şirket Yönetimi’ne göre, geri kazanılabilir tutarı belirlerken esas alınan kilit bir varsayımdaki yeterince muhtemel bir değişim, Turkcell Superonline’ın defter değerinin geri kazanılabilir tutarını aşmasına sebebiyet vermemektedir.

Turkcell Superonline’ın iktisabında ortaya çıkan Şerefiye’nin değer düşüklüğü testi için, 1 Ocak 2013 ve 31 Aralık 2019 tarihleri aralığında 7 yıllık projeksiyon üzerinden yapılmıştır.

Gelecek dönemlerde oluşacak nakit akımlarını (sonsuz) tahmin edebilmek için sabit büyüme oranı olarak, Turkcell Superonline’ın faaliyet gösterdiği piyasadaki uzun vadeli ortalama büyüme oranını geçmeyen

%3,1 kullanılmıştır.

Birimin 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla geri kazanılabilir değerini hesaplayabilmek için vergi sonrası iskonto oranı olarak ağırlıklı sermaye maliyeti oranı 2013 – 2016 yılları aralığı için %14,6; 2016 yılı sonrası için ise %14,3 kullanılmıştır.

Vergi sonrası oran, vergi sebebiyle oluşacak nakit çıkışları, gelecekteki diğer vergisel nakit akımları ve varlıkların maliyeti ile vergi matrahları arasındaki farklar göz önünde bulundurularak düzeltilmiştir.

Raporlama açısından vergi öncesi iskonto oranı %16,1’dır.

13 KARŞILIKLAR, KOŞULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Belgede TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI (sayfa 32-39)