ÖĞRENİM HEDEFLERİ BİLGİ

Belgede AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem IV Eğitim Rehberi (sayfa 42-47)

 Genel çocuk anamnez ve muayene teknikleri

 Antropometrik ölçümleri yapması ve değerlendirmesi.

 Çocukta vital bulguların alınması ve değerlendirilmesi

 Ateşi olan çocuğa yaklaşım

 Çocukta nörolojik sistem anamnezi ve muayenesi

 Psikomotor gelişmenin değerlendirilmesi

 Febril, afebril konvülziyonlu çocuğa yaklaşım, status epileptikus tedavisi

 Bilinç bozukluğu olan çocuğa yaklaşım

 Hipotonik infanta ve akut flask paraliziye yaklaşım

 Pediatrik Hematoloji-onkolojik hastaya yaklaşım, anamnez ve muayene

 Tam kan sayımı parametrelerinin yorumlanması

 Periferik yayma hazırlama, boyama ve yorumlanması

 PZ,aPTZ ve trombosit fonksiyon analizör (kanama zamanı) testinin yorumlanması

 Anemili, nötropenili, trombositopenili çocuğa yaklaşım

 Trombozlu çocuğa yaklaşım

 Lösemili çocuğa yaklaşım

 Solid tümörlü çocuğa yaklaşım

 Febril nötropenili çocuğa yaklaşım

 Onkolojik acillere yaklaşım

 Lenfadenopatili çocuğa yaklaşım

 Boyunda, göğüste, karında kitlesi olan çocuğa yaklaşım

 Böbrek ve üriner sistem hastalıkları anamnez ve muayene teknikleri

 Kan basıncının ölçüm ve değerlendirilmesi

 İdrarın değerlendirilmesi

 Böbrek ve idrar yolları ile ilgili görüntüleme yöntemlerinin değerlendirilmesi

 İdrar yolu enfeksiyonu ve profilaksisi reçetesi yazabilme becerisi

 Puberte muayenesi ve evrelemesi

 Tiroid muayenesi

 Kan şekeri ölçümü ve değerlendirilmesi

 Boy, kilo, vücut kitle indeksi SDS, persantil değerlendirilmesi

 Yenidoğan dönemi anamnezi ve muayenesi

 Yenidoğan sarılığının değerlendirilmesi

 Solunum sıkıntısı olan yenidoğana yaklaşım

 Yenidoğan dönemine ait hemogram, biyokimya, görüntüleme yöntemleri ve kan gazı değerlerinin değerlendirilmesi

 Çocuk kardiyolojide anamnez ve muayene teknikleri

 Stestoskopik muayene

 Çocuk yoğun bakım rutin işlemleri becerisi

 İshali ve dehidratasyonu olan çocuğa yaklaşım

 Santral sinir sistemi enfeksiyonu olan çocuğa yaklaşım

 Solunum sıkıntısı olan hastaya yaklaşım

 Tüberkülozun birinci basamakta tanı ve tedavisi

 Çocuk Acillerine yaklaşım

 Gastrointestinal sistem anamnezi ve muayenesi,

 Sağlam çocuk beslenmesinin değerlendirilmesi,

 Malnütrisyonlu olan çocuğa yaklaşım,

 Üst ve/veya alt gastrointestinal sistem kanaması olan çocuğa yaklaşım,

 Karın ağrısı olan çocuğa yaklaşım,

 Kabızlığı olan çocuğa yaklaşım,

 Hepatomegalisi olan çocuk hastaya yaklaşım,

 Transaminaz yüksekliği olan çocuk hastaya yaklaşım, BECERİ

1. Çocuk hastalardan ve çocukların a leler nden ayrıntılı anamnez almayı b lmel d r.

2. Çocuk hastaların tüm organ s stemler n kapsayan tam b r f z k muayene yapab lmel ve yaşla b rl kte değ şkenl k gösteren normal muayene bulgularını ayırab lmel d r.

3. Yen doğan, süt çocukluğu, çocukluk ve ergenl k dönemler n n kend ne a t normaller n (büyüme eğr ler , ps komotor gel ş m basamakları, v tal bulgular) b lmel ve çocuğun büyüme-gel şme durumunu değerlend r p bu alandak bozuklukları tesp t edebilmelidir.

4. Çocukta antropometr k ölçümler doğru olarak yapab lmel , normal çocuk büyümes n persant l üzer nde zleyeb lmel , anormal sapmaları tesp t ed p soruna çözüm bulab lmel veya uygun bölüme sevk edeb lmel d r.

5. Çocukluk çağının beslenme yöntemler ve beslenme bozuklukları hakkında b lg sah b olmalı, çocuklardak beslenme bozukluklarını saptayab lmel , bu konuda danışmanlık yapab lmel ve gerekt ğ durumlarda üst merkeze yönlend reb lmel d r.

6. Rut n aşılama programını b lmel , c lt altı ve kas ç enjeks yon, oral aşı uygulamalarını yapabilmelidir.

7. Tam drar tetk k , per fer k kan yayması, bey n-omur l k sıvısının m kroskob k ncelenmes , dışkı yayması g b tetk kler yapab lmel ve bu tetk kler n sonuçlarını doğru yorumlayabilmelidir.

8. Yenidoğan ve çocuk canlandırmasını yapabilmelidir.

9. Yen doğan bebeğ n doğum sonrasındak g r ş m ve bakım uygulamalarını yapabilmelidir.

10. Tam drar ncelemes , tam kan sayımı, per fer k kan yayması, kan gazı, elektrol tler, karac ğer ve böbrek fonks yon testler , t ro d fonks yon testler , koagülasyon parametreler , dışkı bakısı, gram boyama, boğaz- drar-dışkı-kan kültürü, elektrokard yograf , akc ğer graf s , telekard yograf g b sık kullanılan laboratuvar ve radyolojik testlerin end kasyonlarını b lmel ve sonuçlarını yorumlayab lmel d r.

11. Per fer k damar yolu açılması, ntramüsküler ve ntravenöz enjeks yon, lomber ponks yon yapılması, bey n omur l k sıvısının ncelenmes ve değerlend r lmes , nazogastrik veya orogastrik sonda yerleşt r lmes , mesane kateter zasyonu, torasentez, oks jen tedav s , nebul zasyonla laç uygulanması, nabız oks metres uygulanması, glukometreyle kap ller glukoz ölçme ve değerlend rme, fototerap uygulaması ve tak b , endotrakeal entübasyon ve mekanik ventilasyon uygulamalarını yapabilmelidir.

12. Kem k l ğ asp rasyonu, parasentez, kan değ ş m , eklem ç asp rasyon, karac ğer ve böbrek b yops ler , endoskop , kolonoskop , pH mon tör zasyonu, ekokard yograf , deri testleri, endokrinolojik uyarı ve nh b syon testler , akc ğer fonks yon testler n gözlemlemel , uygulama end kasyonlarını ve bu g r ş mlere a t olası kompl kasyonları bilmelidir.

TUTUM

1. Hasta, hasta yakınları ve çalışma arkadaşları ile etk l let ş m kurar.

2. Çocuklarda doğru tanı ç n y b r h kaye (a le h kayes dah l) ve tam b r s stem k muayene ile bütüncül yaklaşımın öneminin farkında olur.

3. Tanı yöntemler n bas tten karmaşığa basamaklar hal nde kullanır.

4. Hastalıklar ve tedavileri hakkında aileleri bilgilendirir.

5. Hastalıkların önlenmes ç n koruyucu h zmetler n önem n ve sağlıklı çocuk zlem n benimser.

6. Hasta yakınına çocuklar konusunda koruyucu sağlık eğ t m ver r.

7. Anne sütünün önem n b l r, doğru emz rme yöntemler n uygular, emz rmey teşv k eder.

8. Hasta ve yakınlarına danışmanlık h zmet ver rken (bağışıklama, beslenme, büyüme, gel şme, anne sütünün önem g b ) d kkat ed lmes gereken prens pler açıklar.

9. Çocuklarda beslenme ve bağışıklama konularında danışmanlık yapar.

10. Hasta mahrem yet ne özen göster r.

11. Sağlık h zmet sunarken kanıta dayalı tıp uygulamalarını kullanır ve güncel l teratürü takip eder.

12. Hastalara yapılacak olan tanısal ve tedav g r ş mler konusunda a ley b lg lend reb l r ve onamlarını alabilir.

13. Hastanın tanı, tedav ve tak b nde üst merkeze veya d ğer branşlara yönlend rme yapabilir.

14. Enfeks yon kontrol kurallarına (başta el h jyen olmak üzere) uygun çalışır.

15. Akılcı laç kullanımı lkeler n ben mser ve uygular.

16. Birinci basamaktaki bildirimi zorunlu hastalıkları tanır ve bu hastalıkların bildirimini yapar.

Belgede AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem IV Eğitim Rehberi (sayfa 42-47)