• Sonuç bulunamadı

Yeşim Bayram.pdf

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "Yeşim Bayram.pdf"

Copied!
92
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

While students in the simulation-based experimental group supported the 5E learning cycle model approach, students in the control group traditionally implemented the 5E learning cycle model approach in a laboratory setting. There were 14 students in the experimental group (4 girls, 10 boys), and 14 students in the control group (8 girls, 6 boys).

 • Problem Durumu
  • Problem Cümlesi
  • Alt Problemler
 • Araştırmanın Amacı
 • Araştırmanın Önemi
 • Sayıltılar
 • Sınırlılıklar
 • Tanımlar

Bu araştırmanın problem cümlesi şu şekildedir: "Geleneksel laboratuvar destekli 5E öğrenme döngüsü modeliyle karşılaştırıldığında, simülasyon destekli 5E öğrenme döngüsü modeli öğrencilerin ampul parlaklığı, elektrik devre elemanları, akım, seri ve seri gibi kavramlara ilişkin kavramsal anlamalarını geliştirmektedir. 7.sınıf fen bilgisi elektrik devreleri ünitesi çerçevesinde paralel bağlantı." Elektrik kavramlarını anlama ve ilgi duyma açısından önemi nedir?” şeklinde belirlenmiştir. Fen eğitiminde yapılan çalışmalar incelendiğinde yapılandırmacı yaklaşımla uyumlu olması nedeniyle 5E öğrenme döngüsü modeli kullanılmaktadır (Kaynar, Tekkaya ve Çakıroğlu, 2009; Dikici, Türker ve Özdemir, 2010; Hokkanen, 2011; Bı201klı, ).

Yapılandırmacı Yaklaşım ve Fen Eğitimi

Elde edilen verilere göre kavram kazanımındaki artış en fazla 5E öğrenme modelinin kullanıldığı deney grubunda olmuştur. Küçük ve Çalık (2015) yaptıkları çalışmada "Elektrik Akımı" konusunun öğretiminde zenginleştirilmiş 5E öğrenme döngüsü modeli çerçevesinde animasyondan yararlanmışlardır.

Şekil 2.1.Dale
Şekil 2.1.Dale'nin Yaşantı Konisi (Öztaş, 2008)

Bilgisayar Destekli Eğitim (BDE)

 • Bilgisayar Destekli Eğitimin Yararları
 • Bilgisayar Destekli Eğitimin Sınırlılıkları
 • Bilgisayar Destekli Eğitimde Öğretmenin Rolü
 • Bilgisayar Destekli Eğitim Uygulamaları
 • Bilgisayar Destekli Eğitim Yazılımları
  • Benzetim (Simülasyon) Yazılımları
  • Benzetim (Simülasyon) Tekniğinin Sağladığı Yararlar

Araştırma sonucunda veriler incelendiğinde CAI'nin öğrenci başarısını artırmada geleneksel öğretim yöntemine göre daha başarılı olduğu belirlendi. Araştırma sonuçları değerlendirildiğinde, öğrencilerin şekil ve sayıları anlamalarında CAI'nin geleneksel öğretime göre daha etkili olduğunu göstermektedir. Kahraman (2007) yaptığı çalışmada fen bilgisi dersinde fizik öğretiminde kullanılan bilgisayar destekli geleneksel öğrenme yönteminin yedinci sınıf öğrencilerinin ders başarısına ve tutumlarına etkisini incelemiştir.

Hangül (2010) matematik dersi konularından biri olan "Geometrik Nesneler" konusunun kavramlarının öğretiminde CAI'nin öğrenci başarısı ve tutumuna etkisini araştırmıştır. Araştırma verilerine göre CAI'nin öğrencilerin tutum ve başarılarında yapılandırmacı yaklaşıma göre daha etkili olduğu tespit edilmiştir. Bulgulara göre bilgisayar destekli kavramsal değişim metinlerinin uygulandığı deney grubunun kavram yanılgılarında anlamlı bir azalma olduğu tespit edilmiştir.

Gül ve Yeşilyurt (2011), yapılandırmacı yaklaşıma dayanan CAI'nin öğrencilerin tutum ve başarıları üzerindeki etkisini araştırmıştır. Güven ve Sülün (2012) tarafından yapılan çalışmada "Maddenin Yapısı ve Özellikleri" konusunu içeren BDE'nin öğrencilerin fen derslerindeki tutumlarına ve performanslarına etkisi araştırılmıştır.

Tablo 2.1.BDE
Tablo 2.1.BDE'nin Derste Kullanım Alanları (Demirel, 2005, akt; Arslan, 2006) Kullanım Alanları BDE Özellikleri

Fen Eğitiminde Benzetim (Simülasyon) Uygulamaları

Simülasyon ve laboratuvar uygulamalarının "Elektrik Devreleri" konusunun öğretimine etkisi Eren ve Yılmaz (2014) tarafından karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Elde edilen veriler incelendiğinde deney grubundaki öğrencilerin kontrol grubundaki öğrencilere göre daha başarılı oldukları sonucuna varılmıştır. Sonuçlar analiz edildiğinde gruplar arasındaki puan farkının deney grubu lehine pozitif yönde olduğu belirlendi.

Araştırma grubunun kontrol grubundaki deneyler laboratuvar malzemeleriyle yapılırken, deney grubunda simülasyon ve animasyona dayalı deneyler kullanıldı. Elde edilen verilere göre animasyon ve simülasyonların kullanıldığı deney grubunda öz-yeterlik inançlarında herhangi bir artış olmazken, kontrol grubunda inançların olumlu yönde arttığı tespit edildi. Veri toplama aracından elde edilen sonuçları incelediğimizde deney grubundaki öğrencilerin deneysel becerilerinin kontrol grubundaki öğrencilere göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Lise ikinci sınıf öğrencileri arasında yapılan araştırmada 48 kişiden oluşan deney ve kontrol grubu oluşturuldu. Ön ve son test verilerinin sonuçları incelendiğinde, BDE alan öğrencilerin kavramsal anlamalarında, laboratuvar destekli eğitim alan öğrencilerin kavramsal anlamalarına göre anlamlı bir artış olduğu sonucuna varılmıştır. Uygulama sonucunda elde edilen istatistiksel veriler incelendiğinde bilime ilişkin kavramsal anlayışta farklılık olduğu ancak bilime yönelik tutum açısından anlamlı bir farklılık olmadığı dikkat çekti.

 • Araştırma Deseni
 • Araştırmanın Evren ve Örneklemi
 • Değişkenler
 • Verilerin Toplanması ve Ölçme Araçları
  • Basit Elektrik Devreleri Tanı Testi (BEDTT)
  • Elektrik Konusuna Karşı İlgi ve Tecrübe Anketi (EKKİTA)
 • Verilerin Analizi ve Çözümlenmesi
 • Uygulama Süreci

Kavramsal anlama değişkenini değerlendirmek için Basit Elektrik Devreleri Teşhis Testi (BEDTT), elektriğe olan ilgi değişkenini değerlendirmek için Elektrik İlgi ve Deneyim Anketi (EKKİTA) kullanıldı. Elektrik Devreleri ünitesi kazanımı kapsamında literatür incelendikten sonra (bkz. EK 1), BEDTT'nin öğrenci başarısına uygun hale getirilerek uygulama sürecinde kullanılmasına ve alanında uzman bir öğretim üyesinden uzman girdisi alınmasına karar verilmiştir. fen bilgisi eğitimi öğretmeni ve iki fen bilgisi öğretmeni ile ünite sonuçları fen bilgisi dersi öğretmeni ile karşılaştırılmıştır. Bu bölüm için kullanılan kriterler ve puanlar Tablo 3.4'te verilmiştir. Ölçeğin güvenirlik katsayısı Peşman (2005) tarafından 0,89 olarak belirlenmiştir.

Bu çalışmada simülasyonların öğrencilerin elektrik devreleri konusunu öğrenirken kavram öğrenme düzeylerine ve elektrik konusuna olan ilgilerine etkisi araştırılmıştır. Hem kontrol hem de deney gruplarına yönelik ders planları oluşturulurken Milli Eğitim Bakanlığı Fen Bilimleri Müfredatı doğrultusunda 5E öğrenme döngüsü modelinin öğretim yaklaşımı esas alınmıştır. Örneğin: "Seri ve paralel bağlanmış lambalardan oluşan bir devre şeması çizer." Bunu başarmak için deney grubundaki her öğrenciden Şekil 3.2'deki simülasyona dayalı olarak bir elektrik devresi kurmaları istendi.

Başka bir örnekte öğrenciler Şekil 3.4'teki simülasyonda ampul kırıldığında tüm ampullerin söndüğünü gözlemleyerek devrede ampulün yanması için önemli olan noktalar hakkında çıkarımlarda bulunurlar. Deney grubundaki öğrenciler, Şekil 3.5 ve Şekil 3.6'daki simülasyonlarda devreyi başka bir uygulamada öğrendikleri devre elemanlarıyla tamamlamayı öğrenirler.

Şekil 3.1 incelendiğinde araştırma sürecinde Basit Elektrik Devreleri Tanı Testi (BEDTT) ve Elektrik Konusuna Karşı İlgi ve Tecrübe Anketi (EKKİTA)
Şekil 3.1 incelendiğinde araştırma sürecinde Basit Elektrik Devreleri Tanı Testi (BEDTT) ve Elektrik Konusuna Karşı İlgi ve Tecrübe Anketi (EKKİTA)'nin ön-test ve son-test olmak üzere iki kez uygulandığı görülmektedir

Betimsel İstatistik Sonuçları

 • Kavram Testine İlişkin Betimsel Sonuçlar
 • İlgi Anketine İlişkin Betimsel Sonuçlar

Bu değişken normallik testine göre (kontrol grubundaki son test hariç) normal dağılım gösterdiğinden bu değişkenin analizinde parametrik istatistikler kullanılmıştır. Kontrol grubunun son test sonuçları incelendiğinde çarpıklık ve basıklık değerlerinin normallik sınırları içerisinde olması ve ortalama değerden çok farklı olmaması nedeniyle bu değişkenin de normal dağılım gösterdiği varsayılmıştır. %5. kesilmiş ortalama (28.16). Ayrıca, çoklu varyans analizi için küçük örneklem büyüklüğü ve normal olmayan dağılım istenmemektedir (Tablo 4.5).

Ancak yukarıda da belirtildiği gibi önerilen çoklu varyans analizi yapılamamakta ancak tip 1 hataları önlemek amacıyla alfa değerine Bonferroni düzeltmesi yapılmıştır (Pallant, 2001).

Grafik 4.1. Kavram testi için ön-test ve son-test puanlarının normal dağılım grafikleri
Grafik 4.1. Kavram testi için ön-test ve son-test puanlarının normal dağılım grafikleri

Alt Problemlere İlişkin Bulgular

 • Kavram Değişkenine İlişkin Bulgular
 • İlgi Değişkenine İlişkin Bulgular

Alt Problem 1: Elektrik dersi kapsamında elektrik kavramlarına ilişkin 5E öğrenme döngüsünün simülasyona dayalı modeline dayanan deney grubunun ve 5E öğrenme döngüsünün geleneksel laboratuvar tabanlı modeline dayanan kontrol grubunun kavramsal anlayışı. 7. sınıf fen bilimleri dersi Devreler Ünitesi ön sınav sonuçları ile kontrol edilebilir. Yapıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir fark var mı? Bu problemin hipotezi şu şekildedir: "Simülasyona dayalı 5E öğrenme döngüsü modeline dayalı deney grubu ile geleneksel laboratuvar tabanlı 5E öğrenme döngüsü modeline dayalı kontrol grubunun kavramsal anlamaları arasında bir ön test 7. fen dersi Elektrik Devreleri ünitesinde yer alan elektrik kavramları ile ilgili." Kontrol sonuçları ile kontrol arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. Bu değerin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı (F p = 0,563) dolayısıyla kovaryans eşitliği sağlanmıştır. İstenilen analizin sağlanması sağlanır.

Dolayısıyla deney grubu öğrencilerinin uygulama sonrası kavram testi puanları (ortalama = 2,00, SS = 1,18) ile kontrol grubu öğrencilerinin puanları (ortalama = 1,57, SD = 1,16) arasında istatistiksel olarak bir fark yoktur. Bu problemin hipotezi şu şekildedir: "5E öğrenme döngüsünün simülasyona dayalı modeline dayanan deney grubunun ve 5E'nin geleneksel laboratuvar tabanlı modeline dayanan kontrol grubunun ön test sonuçlarıyla kontrol Doğa bilimleri 7. sınıf Elektrik Devreleri ünitesi kapsamında elektrik kavramlarına yönelik öğrenme döngüsü." "Elektrik konularına olan ilgileri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yok." Bu hipotezi test etmek amacıyla kontrol ve deney grubundaki öğrencilere elektrik kavramlarına ilişkin uygulama öncesi ve sonrası anket uygulanmıştır. Bu değer istatistiksel olarak anlamlı bulunmamış (F p = 0,950) ve dolayısıyla istenilen analiz için kovaryans eşitliği sağlanmıştır.

Belirtilen hipoteze ilişkin bulguları test etmek amacıyla yapılan tekrarlı ölçümlü varyans analizi sonuçlarına göre öğrencilerin elektrik konularına ilgilerine ilişkin anket öncesi ve sonrası puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmiştir, F p < 0,025, kısmi η2 = 0,396 (tablo 4.7). Dolayısıyla deney grubu öğrencilerinin uygulama sonrası ilgi ölçeği puanları (M = 38,14, SD = 5,99) ile kontrol grubu öğrencilerinin puanları (M = 28,64, SD = 5,34) arasında istatistiksel olarak farklılık olduğu tespit edilmiştir. .

Tablo 4.6. Kavram değişkeni için tekrarlı ölçümler varyans analizi sonuçları Wilks’
Tablo 4.6. Kavram değişkeni için tekrarlı ölçümler varyans analizi sonuçları Wilks’

Tartışma ve Sonuç

 • Kavramsal Anlamaya Yönelik Tartışma ve Sonuç
 • İlgi Değişkenine Yönelik Sonuç ve Tartışma

Jaakola ve Nurmi (2008) tarafından yapılan çalışmada simülasyon ve geleneksel laboratuvar etkinlikleri karşılaştırıldığında öğrencilerin kavramsal anlamalarında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır. Öte yandan literatürde fen eğitiminde kullanılan simülasyon yazılımlarının kavramları anlama üzerindeki etkileri incelendiğinde, CAI tabanlı simülasyon yazılımı kullanan grupların, kullanmayan gruplara göre kavramları anlamada daha etkili olduğunu bulan çalışmalar da bulunmaktadır. kullanılmış. (Dağdalan ve Taş, 2017; Duman ve Avcı, 2016; Finkelstein). , Adams, Keller, Kohl, Perkins, Podolefsky ve Reid, 2005). Örneğin Dağdalan ve Taş (2017) fen bilimleri dersinde "Bileşen Kuvvet" konusuna ilişkin simülasyon destekli materyal kullanımının öğrencilerin kavramları anlamalarını olumlu yönde etkilediğini vurgulamışlardır.

Duman ve Avcı (2016) yaptıkları çalışmada sanal laboratuvar uygulamalarının fen derslerinde kavramların öğrenilmesine ve öğrenilen kavramların kalıcılığına etkisini incelemişlerdir. Bu nedenlerden biri her iki gruptaki öğrencilerin hem sanal hem de geleneksel laboratuvar ortamlarında birebir deneyimler yaşayarak aktif rol oynamalarıdır. Bu problem, 7. sınıf Elektrik Devreleri ünitesinde elektrik kavramlarına yönelik simülasyon destekli 5E öğrenme döngüsü modeline dayalı bir deney grubu ve geleneksel, laboratuvar tabanlı 5E öğrenme döngüsü modeline dayalı bir kontrol grubunun ön test sonuçlarıyla doğrulandığında fen konusuna ise "İlgilerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark yok" dedi. Hipotez, tekrarlanan ölçümler varyans analizi kullanılarak test edildi.

Ön test ve son test olarak kullanılan EKKİTA sonuçlarına göre deney grubunun ortalama puanı 33,71'den 38,14'e yükseldi. Örneğin Akpınar (2006), altıncı sınıf fen bilimleri dersi müfredatında yer alan "Sabit Elektrik" konusunun öğretiminde BDE tabanlı simülasyon yazılımı kullanılmasının öğrencilerde daha fazla ilgi gördüğünü ifade etmiştir.

Öneriler

Bilgisayar Destekli İngilizce Öğretiminin Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin İngilizceye ve Bilgisayara Yönelik Tutumlarına Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir. Sınıf Fizik Dersinde Optik Ünitesinin Bilgisayar Destekli Öğretiminde Kullanılan Animasyon ve Simülasyonların Akademik Başarı ve Kalıcılığa Etkisinin İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Pedagoji Fakültesi Dergisi, 29(1). Bilgisayar destekli öğretimin ilköğretim fen derslerinde fizik konularının öğretiminde öğrencilerin tutum ve başarılarına etkisi.

2016). Fen eğitiminde argümantasyona dayalı öğrenmenin akademik başarıya ve bilimsel süreç becerilerine etkisi: Bir meta-analiz çalışması. Bilgisayar destekli kavramsal metin değişikliklerinin fen bilgisi öğretmeni adaylarının fotosentez ve bitki solunumu konusundaki kavram yanılgılarını düzeltmeye etkisi. Bilgisayar destekli etkinliklerin fen bilimleri konusundaki öğrencilerin başarıları üzerindeki etkisi - asit-baz kavramları ve titrasyon örneği.

Işık ünitesinde simülasyon yönteminin kullanılmasının öğrencilerin bilimsel performanslarına ve bilimsel tutumlarına etkisi. Yüksek lisans tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Pedagojik Bilimler Enstitüsü, Temel Bilimler Anabilim Dalı, Çanakkale. Elektronik laboratuvarında bilgisayar simülasyonlarının kullanılmasının öğrenci başarısına etkisi: diyot deneyleri örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi. Lisans Eğitimi: Bartın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, Fen Bilgisi Eğitimi Programı, Yüksek Lisans: Bartın Üniversitesi, Pedagojik Bilimler Enstitüsü.

2.1. Şekil 4’de 1, 2 ve 3 noktalarındaki akımların büyüklükleri ile A ve B ampullerinin parlaklıklarını karşılaştırınız?
2.1. Şekil 4’de 1, 2 ve 3 noktalarındaki akımların büyüklükleri ile A ve B ampullerinin parlaklıklarını karşılaştırınız?

Şekil

Şekil 2.1.Dale'nin Yaşantı Konisi (Öztaş, 2008)
Tablo 2.1.BDE'nin Derste Kullanım Alanları (Demirel, 2005, akt; Arslan, 2006) Kullanım Alanları BDE Özellikleri
Şekil 3.1.Araştırma Süreci Uygulama Aşamaları
Şekil 3.1 incelendiğinde araştırma sürecinde Basit Elektrik Devreleri Tanı Testi (BEDTT) ve Elektrik Konusuna Karşı İlgi ve Tecrübe Anketi (EKKİTA)'nin ön-test ve son-test olmak üzere iki kez uygulandığı görülmektedir
+7

Referanslar

Benzer Belgeler