• Sonuç bulunamadı

Tayland’da İslam din eğitimi devlet ve özel okullarının gelişme ve problemleri

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "Tayland’da İslam din eğitimi devlet ve özel okullarının gelişme ve problemleri"

Copied!
132
0
0

Tam metin

İkinci bölümde Tayland'da ağırlıklı olarak İslam dini eğitim sistemi kurumları tarafından kullanılan eğitim sistemi müfredatları ve içerikleriyle ilgili bazı konular açıklanmaya çalışılmıştır. Tayland'da sunulan İslam dini eğitim hizmetlerine bakmadan önce İslam'ın Tayland'a giriş ve yayılma tarihini bilmek önemlidir. Çalışmamın Tayland'da din eğitimi konusunda bilgi sahibi olmak isteyenlere ve bu konuya ilgi duyan akademisyenlere faydalı olmasını diliyorum.

ARAġTIRMA PROBLEMĠ

Devlet okulları ile özel okullar arasında İslam din eğitimi yaklaşımları, İslam dini öğretim müfredatı ve uygulama biçimleri açısından farklılıklar nelerdir? Tayland'daki devlet okulları ve özel okulların İslam dini eğitimi konusunda yaşadığı sorunlar nelerdir?

ARAġTIRMANIN KONUSU

Özel İslami Okul, din eğitimini pozitif bilimleri de içeren genel eğitimle birleştiren bir eğitim sistemine sahiptir. Tayland hükümeti, Müslümanların yoğunlaştığı bölgelerdeki devlet okullarında İslam dini eğitimi ihtiyacını karşılamak için çalışmalar yapmış ve bu amaçla 1973 yılında ilk İslami eğitim müfredatını kullanmıştır. Ancak bu çabalar yeterli olmayınca ebeveynler çocuklarını okullara göndermeyi tercih etmiştir. Özel İslam okulları.

ARAġTIRMANIN AMACI VE ÖNEMĠ

Pondok Okulu, öğretmenin bilgisi doğrultusunda işleyen, düzensiz, sistematik kuralları ve müfredatı olmayan bir okuldu.

ARAġTIRMANIN YÖNTEMĠ VE SINIRLARI

Hatta 1238-1378 yılları arasında Sukhothai şehri başkent olunca Taylandlılar memleketlerine "Sukhothai Eyaleti" adını vermişler ama başkent Sukhothai'den Ayutthaya şehrine taşınınca bu kez buraya "Ayutthaya Eyaleti" adını vermişlerdir. .4 Mayıs 1949 itibariyle Tayland devletinin resmi adı Thai'dir. Türkiye'de "Prades Thai", yabancı dillerde "Tayland", Türkçe'de "Tayland" olarak kullanılıyordu. Daha sonra Suwannabum bölgesine yerleştiler.7 Tayland'ın resmi dini Budizm'dir, ancak Müslümanlar Budistlerden sonra en kalabalık dini azınlık olarak kabul edilmektedir. 6“Özgür Dünya için Vikikitap Ücretsiz Metinleri”, Sukhothai Dönemi öncesinde Tayland'ın Nanjav Eyaleti https://th.wikibooks.org/w/index.php?title=&oldid=34459.

TAYLAND’DA ĠSLÂMĠYET’ĠN DOĞUġU VE YAYILIġI

İslam'ın yayılması Güney Arabistan Yarımadası'ndan Sumatra Adaları, Şava ve Malay Yarımadası'na kadar deniz yoluyla gerçekleşmiştir. İslam Tayland'a Malay-Endonezya takımadaları, Yemen (Hadramut), İran, Hindistan, Myanmar, Çin ve Kamboçya gibi farklı yönlerden yayıldı. Diğer Güneydoğu Asya Müslüman toplulukları gibi Tayland toplumu da iki gruptan oluşuyor: 'yerli/yerel Müslümanlar' ve 'göçmen Müslümanlar'.

SUKHOTHAĠ DÖNEMĠ‟NDE ĠSLÂMĠYET (1249-1438)

Sukhothai'nin üçüncü güçlü hükümdarı Kral Rama Kamheng, eyaletin topraklarını güneye doğru genişletti ve Malay Yarımadası'ndaki ve Malakka'ya kadar olan bölgelerdeki Nakhon Sri Tammarat ve Patani krallıklarını ilhak etti. Şekil 3: 1833 yılında bulunan Sukhothai Yazıt Taşı (Sukhothai döneminden Kral Rama Kamheng'in yazıtları ve yazıtları). Tayland'da İslam'ın yayılmasıyla ilgili bir diğer ihtimal ise Tayland halkının "Market" kelimesine Çin'deyken aşina olmasıdır.

AYUTTHAYA DÖNEMĠ‟NDE ĠSLÂMĠYET (1350-1776)

Sukhothai şehri bu bölgede bir ekonomik kaynak ve ticaret merkezi olduğundan, o dönemde Arap Müslüman, İranlı Müslüman ve Hintli tüccarların deniz ve kara yoluyla oraya gidip geçici veya kalıcı olarak yerleşmiş olmaları kuvvetle muhtemeldir. Ayutthaya hakkında aşağıda vereceğimiz detaylı bilgiler İslam'ın bu bölgede yayılışı hakkında fikir verebilir. Hollandalı kaynaklara göre Malay Yarımadası'nın batısında Ayutthaya'ya bağlı bir liman kenti olan Tanavasi'de çeşitli ülkelerden Müslüman tüccarların olduğu söylenmektedir.25 Hintli Müslüman tüccarların uğrak noktası olan Tanavasi şehrinin yanı sıra. Hindistan'dan gelen Bengal Körfezi'ndeki Marid şehri de çok önemli, burası bir liman olduğu için buradaki gemilerden malları indirip Tanavasi şehrinden karayoluyla Ayutthaya'ya taşıyorlardı.

KRUNG THONBURĠ DÖNEM‟ĠNDE ĠSLÂMĠYET ( 1767-1780)

Tayland'da Müslümanların varlığı ve Tayland yönetimine dahil olmaları nedeniyle devlet Müslümanlara yönelik bazı çalışmalar yürütmüştür. 1909'dan itibaren Malay'ın Müslüman şehirleri Traiburi, Perlis, Kelantan ve Trangganu'daki Müslüman nüfus tamamen Tayland yönetiminden ayrılarak Malezya yönetimine katıldı.54 Patani Krallığı Rama (Phra Buddha Yodfachulaloke) tarafından yıkılınca, o da esir alındı. Tayland'ın iç kesimlerinde bulunan bir mahkum olarak.

Pondok okulları sistemli bir eğitim sistemine sahip olmasa da Tayland'da İslam dini eğitiminin başlangıcı sayılıyor. İkinci görüşe göre Pondok okulları ilk olarak Mısır'da kurulmuş, daha sonra sırasıyla Malezya ve Tayland'ın güney eyaletlerine yayılmıştır.19. Cami İslami Eğitim Merkezi (Tadika), Tayland'ın güney bölgesindeki toplumun İslami eğitim konusundaki temel ihtiyacını karşılamak amacıyla halkın talebi sonucu cami içerisinde kurulan bir kurumdur.

Farz-ı Ayn: Bu eğitim düzeyi, Tayland'da İslami zorunlu ilköğretimi (Farz-ı Ayn) ifade etmek için kullanılmaktadır. Tayland sınırları içerisinde yaşayan Müslümanların ülkeye gelişi genellikle ticaret, savaşlar ve göçler yoluyla olmuştur. Günümüzde devam eden Rattanahkosin dönemi, Tayland genelinde birçok Müslüman topluluğun yaşamlarını sürdürmesine olanak tanıyor.

Tayland'da Müslümanların varlığı ve Tayland'ın idaresinde yer almaları nedeniyle ülkenin Müslümanlara yönelik yürüttüğü çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Tayland'daki din eğitimini incelediğimizde İslami eğitim "örgün eğitim" ve "yaygın eğitim" olmak üzere iki şekilde yürütülmekte olup, bu eğitimin özel ve devlet okullarında gerçekleştiği görülmektedir. Ancak bu müfredat hala halkın ihtiyaçlarını karşılayamadığı için, 2008 Temel Eğitim Müfredatı'nda yer alan Yoğun İslami Eğitim programı, haftada yaklaşık 8-10 saat olmak üzere Tayland'ın sadece üç güney bölgesinde uygulandı.

RATTANAHKOSĠN DÖNEMĠ (1782- GÜNÜMÜZE

PATANĠ BÖLGESĠ‟NDE ĠSLÂMĠYET‟ĠN YAYGINLAġMASI

  • Patani ve Ayutthaya Arasındaki ĠliĢki
  • Patani ve Bangkok (Rattanakosin Dönemi’nde) Arasındaki ĠliĢki
  • TAYLAND’DA EĞĠTĠM TARĠHĠ
  • TAYLAND’DA ĠSLÂM DĠN EĞĠTĠMĠNĠN TARĠHÇESĠ
  • GÜNÜMÜZDE TAYLAND’DA DĠN-DEVLET ĠLĠġKĠLERĠ

Daha sonraki dönemlerde Müslümanlar ibadethaneler ve camiler inşa ettiler.55 Böylece bölgeye yerleşen Müslümanlar, İslam'ın Tayland'ın iç kesimlerinde yayılmasına vesile oldu. Tayland'ın eğitim tarihi incelendiğinde Hindistan, Çin, İngiltere ve ABD gibi köklü bir geçmişe ve birçok bilgi kaynağına sahip olduğu anlaşılmaktadır. Tayland'da eğitim, "Eğitim insan yaratmanın anahtarıdır, toplum yaratmanın anahtarı insandır, millet yaratmanın anahtarı toplumdur" anlayışı çerçevesinde gelişmektedir.

TAYLAND ANAYASASI‟NA GÖRE DĠN VE DEVLET

TAYLAND’DA ĠSLÂM DĠN EĞĠTĠMĠ SĠSTEMĠ

TAYLAND ANAYASASI‟NA GÖRE EĞĠTĠM GÖRME HAKKI

Ağustos 1999'da hazırlanan Milli Eğitim Kanunu'nun yayımlanmasından bu yana eğitim reformu konusunda bir hareketlenme olmuş ve bu kanunun eğitim kurumlarında uygulanması bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu doğrultuda verilen eğitim ve öğretimin bireylerin bilgiyi analiz etme, sentezleme ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmesi amaçlanmaktadır.3 Bu nedenle halihazırda uygulanmakta olan öğretmen merkezli eğitim sisteminin öğrenene dönüşmesi sağlanmalıdır. yoğunlaştırılmış eğitim sistemi.4.

TAYLAND‟DA EĞĠTĠM SĠSTEMĠ

TAYLAND’DA DEVLET VE ÖZEL OKULLARIN ĠSLÂM DĠN EĞĠTĠMĠ

ĠSLÂM EĞĠTĠMĠ VEREN ÖZEL EĞĠTĠM OKULLARI

Yaygın Eğitim

Ancak Patani toplumundaki hayırseverlerin maddi desteği ve Tok Gru'nun yerini alacak kişinin yönetimi ve şöhreti ile Pondok okulları nesilden nesile günümüze kadar devam etmiştir. Pondok okullarında bazen tek bir Tok Gru bulunur, bazen de onun yanında Ketua Mutâla'ah adı verilen yardımcılar bulunur. Tok Fâkih kelimesinin nereden geldiğini iddia edenlere göre Pondok okulları mezunlarına toplum tarafından fakîh unvanı verilmektedir.

Üstelik Bendang Badang, Bengdang Kucil, Dalo, Berming ve Semela gibi Pondok okullarının kuruluşu net olarak bilinmemekle birlikte 17-19. yüzyıllara kadar uzanmaktadır. Patani'de Pondok okullarının kurulma nedenleri, örf ve dini unsurlar, ekonomik unsurlar, sosyal unsurlar ve Arap dünyasındaki eğitim sisteminin etkisi kapsamında incelenmektedir. 25Bu Pondok okulları daha sonraki dönemlerde hem dini eğitim veren okul hem de tekke olarak hizmet vermiştir.

Üstelik o dönemde Malay Yarımadası'ndaki Müslümanlar, Arap ülkelerine okumaya gitmeden önce Patani'deki Pondok okullarında okumayı gelenek haline getirmişlerdi. -65; Narongraksakhet, Yeni Teori: Müslüman Güney Sınır Eyaletlerindeki Eğitim Enstitüleri, s. 40 Mohd, Malay Dünyasında İslam Medeniyeti, s. 41 Madmarn, Pattani'deki Pondok ve Medrese, s. 57; Narongraksakhet, Yeni Teori: Müslüman Güney Sınır Eyaletlerindeki Eğitim Enstitüleri, s. Abdullah el-Fetânî, Wan Abdullah b. Muhammed el-Fatani, Wan Muhammed b. 6) Pondok okullarının toplumdaki yeri ve önemi. Pondok okullarının temel amacı Allah yolunda hizmet etmek olduğundan buraya kayıtlı öğrencilerden herhangi bir ücret alınmamaktadır.

Pondok okullarının maddi ihtiyaçları genel olarak toplumdaki hayırsever kişilerin maddi destekleri, bağışladıkları mallar ve verdikleri zekatlarla karşılanmaktadır.49.

Örgün Eğitim

Daha sonra 1983 yılında Özel Okullar Kanunu'na uygun olarak İslami Özel Okul olarak yeniden adlandırıldı.71. Bugün Tayland İslami Özel Okullar Birliği'ne kayıtlı toplam 320 İslami özel okul bulunmaktadır. İslami Özel Okullar Bölümü Özel İslami Okullar Kanunu uyarınca, yaygın eğitim verilen bu okullarda Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı esnek bir şekilde uygulanmaktadır.80.

Pondok okullarının zaman içinde geçirdiği dönüşümlerin sonuncusu olarak bilinen İslami özel okullar, 1982 tarihli Özel Okullar Kanunu'na göre iki türe ayrılmıştır: İslami Özel Okullar, Bölüm 15 (1) ve İslami özel okullar, bölüm 15. (2). ve bu okullar devlet tarafından desteklenmektedir. Tayland Özel İslami Okullar Birliği'nin 2011 yılı verilerine göre 85 derneğe kayıtlı 320 özel İslami okul bulunmaktadır. İslami özel okulların müfredatları incelendiğinde bazı okulların öğrencilerin öğrenme becerilerini geliştirmek için farklı öğretim yöntemleri benimsedikleri görülmektedir.

İslami Zorunlu Temel Eğitim Müfredatı (Farz-i Ayn), 1982 tarihli İslami Özel Okullar Kanunu; Özel İslami okullar Madde 15(2) kapsamındadır. "88. Krusampan İslam Derneği tarafından hazırlanan ve 2002 yılında uygulanmaya başlanan İslami Zorunlu Temel Eğitim Müfredatı'na göre, 1-6. Sınıflarda Birliğin belirlediği ortalama nota ulaşan öğrenciye Zorunlu Temel Eğitim Sertifikası verilir. Eğitim Müfredatı İslami (Farz-ı Ayn).

89 “İslam Zorunlu Eğitim Müfredatı (Farz-ı Ayn) ve Farz-ı Kifâye Toplantısı 2017 Belgeleri”, Krusampan İslam Derneği, (2018), s.

DEVLET OKULLARINDA ĠSLÂM EĞĠTĠMĠ

Devlet Okullarında Verilen Ġslâmî Eğitimin Tarihçesi

Yukarıda sıralanan sorunlar sonucunda devlet, ulusal güvenliğini korumak ve bölge halkının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla İslami eğitim çalışmalarını hızlandırmış ve uygulamaya koymuştur. Ancak bu müfredatların uygulanmasında önemli olan, müfredatı uygulayanların İslami eğitim müfredatını iyi bilmeleri ve bilinçli olarak uygulamalarıdır.95.

Ġslâmî Eğitim Verilen Devlet Okulları

Milli Eğitim Bakanlığı, 1987 tarihli İlköğretim İslami Eğitim Müfredatı'ndaki (1990'da revize edilmiştir) İslami eğitim tanımının, ortaöğretim düzeyindeki İslami eğitim tanımına uygun olmasını şart koşmuş ve müfredatın buna göre revize edilmesi uygun görülmüştür. amaç. İslami eğitim için bir müfredat geliştirmek amacıyla, 2001 yılında İlköğretim Genel Eğitim Müfredatında Eğitim, Din ve Kültür konuları yeniden düzenlendi. İslami Eğitim Müfredatını yönetmek için 1999 tarihli Milli Eğitim Kanunu (değiştirilmiş, 2002) ilkeleri tanımlıyor İslami eğitim müfredatı aşağıdaki gibidir:

2006 İlköğretim Dönemi İslam Eğitimi Öğretim Programının Yapısı (Pilot Uygulama). İslam İnancının Esasları 2) Sosyal Bilgiler ve Ahlak - İslam Tarihi. Temel Temel Eğitim Müfredatı 2008'e uygun olarak İslami eğitim müfredatı çerçevesinde çalışma süresinin düzenlenmesi; eğitim kurumları Temel Temel Eğitim Müfredatı 2008 ile Yoğun İslami Eğitim Müfredatı arasındaki çapraz öğrenmeyi yönetmelidir. Ders/etkinlik grubunda okulların imkanlarına göre yılda 40 saat, -İslami eğitim ek dersleri ise 200 saat olarak belirlenmiştir.

Öğrenci geliştirme faaliyetleri grubunda, Temel Temel Eğitim Müfredatı ve İslami Eğitim Müfredatı'nın yılda 80 saat ortak faaliyetleri bulunmaktadır. Konu/etkinlik grubunda okulların imkanlarına göre yılda 60 saat, - İslami eğitimin tamamlayıcı dersleri ise 200 saat olarak belirlenmiştir. Öğrenci geliştirme faaliyetleri grubunda 3 yıl içerisinde Temel Temel Eğitim Müfredatı ve İslami Eğitim Müfredatı'nın 240 saatlik ortak faaliyetleri bulunmaktadır.

Tabloya göre yoğun İslami eğitim müfredatı, 2008 ilköğretim müfredatı ile İslami eğitim müfredatının birleştirilmesiyle oluşturuldu. Yoğun İslami eğitim müfredatının eğitim sürecinin yapısı (yoğun İslami eğitim müfredatındaki dersler/faaliyetler ve 2008 temel müfredatındaki ek ders saatleri). 2014 yılında İslami eğitim vermeye başlayan kurum, 2008 Temel Temel Eğitim Müfredatı kapsamında oluşturulan İslami eğitim müfredatını kullanmaya başladı.

Referanslar

Benzer Belgeler

“Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve DanıĢma Hizmetleri Genel Müdürlüğü‟ne göre özel eğitim, Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri

Bu durumda; yukarıda metni verilen mevzuat hükümleri uyarınca ilçe milli eğitim müdürlerine, örgün eğitim kurumlarında uygulanmak üzere diğer resmi ve özel

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (2006) Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nde özel eğitimin temel ilkeleri, Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri

Yukanda teknik olarak anlatı­ lan pişirme süreci sonunda sıcak ve akıcı olan lokum kütlesi, içine nişasta serpilmiş tahta tabla veya tepsilere dökülerek, üzerine

Mili Eğitim Bakanlığı Özel eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Bilim ve Sanat Merkezleri Görsel Sanatlar Etkinlik Kitabı, özel yetenekli öğrencilerin

1960 yılı içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan raporda, “Unesco Milli Komisyonu ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaklaşa kurdukları Temel

: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Okul Öncesi Eğitim Kurumu olarak Türk Milli Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri, görev ve işleyişi, usul ve esasları

Fakültemizce, beden eğitimi öğretmeni yetiştirme, antrenörlük eğitimi, spor yöneticiliği ve rekreasyon alanlarında, Milli Eğitim Bakanlığı, özel ve devlet

Mühendislik ve mimarlık eğitimi konusunda eğitim kurumlarının genel olarak yeterliliği tartışılmakta iken, eğitimin, özel olarak da mühendislik ve mimarlık