• Sonuç bulunamadı

Stabil kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan hastalarda koroner arter hastalığı erken tanısında miyokard perfüzyon sintigrafisi ve koroner kalsiyum skorunun değeri

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "Stabil kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan hastalarda koroner arter hastalığı erken tanısında miyokard perfüzyon sintigrafisi ve koroner kalsiyum skorunun değeri"

Copied!
66
0
0

Tam metin

STABİL KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI OLAN HASTALARDA KORONER ARTER HASTALIĞININ ERKEN TANISINDA Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi ve Koroner Kalsiyum. Sigara içme, yaş, obezite ve inflamatuar patofizyoloji gibi ortak risk faktörlerini paylaşan koroner arter hastalığı ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) sıklıkla bir arada bulunur. Ancak toplumda önemli bir morbidite ve mortalite nedeni olan koroner hastalığın erken tanısının, gelecekte kalp krizi, malign aritmi, kalp yetmezliği ve ölüm riskini azalttığını biliyoruz.

Çalışmamızda GOLD sınıflamasına göre evre II KOAH hastalarında koroner arter hastalığının erken tanısında miyokard perfüzyon sintigrafisi ve koroner kalsiyum skorunun yararlılığının belirlenmesi ve risk faktörlerini dikkate alarak daha riskli hastaların seçilmesi amaçlandı. Araştırmanın örneklemi küçük olmasına rağmen; Diyabet, hipertansiyon, hiperlipidemi gibi koroner arter hastalığı risk faktörleri ne olursa olsun, evre II KOAH'lı, 10 yıldan uzun süredir KOAH tanısı alan, fiziksel hareketsizlik ve/veya aile öyküsü olan erkek hastalar koroner arter hastalığı açısından taranmalıdır. Erken dönemde ve koroner olaylar açısından takip edildi. . Anahtar kelimeler: Koroner arter hastalığı, Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, miyokard perfüzyon sintigrafisi, koroner kalsiyum skoru.

Koroner arter hastalığı (KAH), yaşamın ilk yıllarında koroner arterlerde yağlı çizgilerle başlayan, ilerleyen dönemlerde koroner kan akımında azalmaya ve tıkanma ile birlikte miyokard iskemisine neden olan aterosklerozun neden olduğu patolojik bir süreçtir (1). Perkütan koroner girişimler, fibrinolitik tedavi ve antitrombotik tedavideki ilerlemeler, KAH'a bağlı hastane içi ölümleri önemli ölçüde azaltmış olsa da, Dünya Sağlık Örgütü'nün 2020 yılı için hazırladığı ölüm nedenleri listesinde koroner arter hastalığı ilk sırada yer almaktadır (2).

Koroner Arter Kalsifikasyonu

Bir çalışmada, postmortem koroner arterlerdeki tüm aterosklerotik plaklarda intima ile sınırlı olmayan yoğun mineralizasyon buldular ve hücresel bağlayıcı protein (osteopontin), kalsiyum bağlayıcı bir protein (osteonektin) ve gama-karboksillenmiş protein (osteokalsin) tespit ettiler. mineralizasyonu düzenleyen. 455 hasta üzerinde yapılan bir çalışmada koroner kalsifikasyonun artmasıyla birlikte plazma IL-8 ve IL-13 düzeylerinin azaldığı, IL-6 düzeylerinin ise arttığı gözlenmiştir. Histopatolojik çalışmalar koroner kalsifikasyonun ateroskleroz gelişiminde önemli rol oynadığını ve plak yükü ile güçlü bir ilişki olduğunu göstermiştir (12).

Aterosklerotik Kalp Hastalığı

Risk Faktörleri

 • Dislipidemi: Yüksek serum total kolesterol (TK) ve LDL kolesterol düzeyleri ile düşük HDL kolesterol düzeyi KAH için bağımsız risk
 • Sigara Kullanımı: Ateroskleroz ile ilişkili düzeltilebilir çevresel etkenlerden en önemlisi sigara kullanımıdır. Tüm dünyada yaklaşık 1 milyar
 • Obezite: Obezitede koroner arter hastalığı ve inme riski artmıştır. Obezite Amerikan Kalp Derneği (AHA) tarafından koroner kalp
 • Fiziksel İnaktivite : Fiziksel aktivite, yağ dokusunu ve kan basıncını azaltırken, glukoz toleransını, kardiyovasküler ve pulmoner
 • Ailede Koroner Kalp Hastalığı Öyküsü Bulunması: Koroner kalp hastalığı ile ailede birinci derece yakınlarında erken yaşta koroner kalp
 • Lipoprotein(a) [Lp(a)] Yüksekligi: Lp (a), Apo B-100’e disülfid bağıyla bağlanmış bir Apo(a) molekülü içeren lipoprotein olup; hem

Artan sistemik kan basıncı, aterosklerotik kalp hastalığı ve felç riski yaratan endotel disfonksiyonuna yol açar. Hipertansif bireylerde koroner arter hastalığı ve koroner arter hastalığına bağlı ölüm oranları, normotansif bireylere göre daha yüksektir. Sigara içmek; Miyokard enfarktüsünün yanı sıra ani ölüm, aort anevrizması, semptomatik periferik arter hastalığı ve iskemik inme ile de doğrudan ilişkilidir.

Ülkemizdeki Türk Erişkinlerinde Kalp Hastalıkları ve Risk Faktörleri (TEKHARF) çalışmasının verilerine göre erişkinlerde MS sıklığı erkeklerde %31, kadınlarda %43 görülürken, erişkinlerde MS sıklığı görülmektedir. 20 yıllık. Türkiye Metabolik Sendrom Araştırması (METSAR) sonuçlarında yaş ve üzeri oranın %35 olduğu belirtiliyor. Hareketsiz erkek bireylerde koroner arter hastalığı riski, fiziksel olarak aktif bireylere göre 2-3 kat daha fazla olup, fiziksel hareketsizlik kişinin ölümcül kalp krizi riskini iki katına çıkarmaktadır. Yaş ve cinsiyet: Yaş, koroner arter hastalığı insidansı ve prevalansı açısından güçlü bir risk faktörüdür (29).

Temel risk faktörleri her iki cinste de aynı olsa da ateroskleroz erkeklerde kadınlara göre daha erken başlar. Babada veya birinci derece başka bir erkek akrabada 55 yaşından önce, annede veya başka bir birinci derece kadın akrabada 65 yaşından önce erken koroner arter hastalığı gelişmesi, o kişide ateroskleroz gelişme riskini artırır. 1,3-1,6 kez (32).

Tanı Yöntemleri

 • Diğer Tanı Yöntemleri
 • Egzersiz Stres Testi
 • Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi
 • Bilgisayarlı Tomografi
  • Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi
  • Koroner BT Kalsiyum Skoru
 • Konvansiyonel Koroner Anjiografi

Koroner arter hastalığında koroner arter stenozu nedeniyle kan akımının azalması, miyokard perfüzyonunun bozulmasına neden olur. Egzersiz sonrası elde edilen MPS görüntülerinde perfüzyon yetersizliği olan bölgedeki istirahat görüntülerinde normal perfüzyon görülürken, bu yeniden dağılım veya geri dönüşlülük olarak tanımlanır ve bu durum iskemiye işaret eder; Stres ve dinlenme görüntülerinde defektte bir değişiklik görülmezse bulgunun skar dokusuyla uyumlu olduğu kabul edilir. Maksimum efor düzeyinde TI-201 enjeksiyonundan 10 dakika sonra stres görüntüleri, 3-4 saat sonra ise dinlenme görüntüleri alınır.

Stres ve dinlenme görüntülerinde sabit perfüzyon defekti görülmesi durumunda ilave doz Tl-201 enjekte edilerek (re-enjeksiyon) re-enjeksiyon görüntüleri alınır. Tl-201'in daha yüksek ve daha hızlı ekstraksiyonuna rağmen, Tl ve MIBI'nin net miyokardiyal izleyici konsantrasyonu, izleyici enjeksiyonundan sonra görüntüleme sırasında benzerdir. Tc-99m MIBI'nin miyokarddan temizlenmesi çok yavaştır ve enjeksiyondan 3-4 saat sonra yeniden dağıtımı neredeyse yoktur.

Tc-99m-tetrofosmin'in başlangıçta miyokardiyal alımı bölgesel kan akışına bağlıdır, ancak ilk geçiş ekstraksiyon fraksiyonu Tl-201 ve Tc-99m MIBI'ninkinden daha düşüktür. Koroner arter hastalığından şüphelenilen veya tanısı konulan hastalarda miyokard perfüzyonunun normal sınırlar içinde olması iyi prognozun göstergesidir (38). Rumberger ve arkadaşları (40) yaptıkları otopsi çalışmasında koroner arterlerdeki toplam kalsifiye plak alanını histopatolojik olarak EBBT ile karşılaştırmışlar ve hem tek koroner arter düzeyinde hem de tüm kalp düzeyinde güçlü bir korelasyon bulmuşlardır.

Çok kesitli bilgisayarlı tomografi koroner anjiyografi, koroner arter anomalilerinin saptanması, koroner stenozun tanısı ve derecelendirilmesi, plak karakterizasyonu, bypass greft ve stent açıklığının değerlendirilmesi ve kalp fonksiyonunun değerlendirilmesinde yüksek doğrulukta sonuçlar sağlar. Koroner kalsiyum skorlaması, koroner BT anjiyografiden farklı olarak daha az zaman alır ve kontrast madde kullanmaz. 1985 yılında Elektron "Işın" tomografisi ile başlamış, 1998 yılında çok kesitli BT anjiyografinin kullanıma girmesiyle kullanımı artmıştır. Aksiyal kesitlerde sol ana koroner arter (LMCA), sol inen koroner arter (LAD), sirkumfleks arter (CX) ve sağ koroner arterleri (RCA) tüm yolları boyunca kalsifiye plak varlığı açısından kontrol edin.

Agatston skoruna göre total koroner kalsiyum skoru (CAKS), EBBT yönteminde olduğu gibi tüm tomografi kesitlerinde dört ana koroner arterde kalsifikasyon. Darlığı göstermek için segmental koroner kalsiyum skoru analizi yapıldığında konvansiyonel koroner anjiyografi ile güçlü bir korelasyon gözlendi (Tablo 5-6). 6722 erkek ve kadın hastanın katıldığı “Multi Ethnic Study of Atherosclerosis” (MESA) çalışmasında, koroner arter kalsiyum skorunun koroner olayları öngördürdüğü ve CACS'nin iki katına çıkmasının, koroner kalp hastalığında %26'lık bir artışla ilişkili olduğu gösterilmiştir. risk. kardiyovasküler hastalık (57).

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı

 • Tanım
 • Epidemiyoloji
 • Risk Faktörleri
 • Patoloji
 • İnflamasyon
 • Tanı

Sigaranın tetiklediği sistemik inflamasyon, kronik kalp yetmezliği, metabolik sendrom ve diğer kronik hastalıklara neden olan KOAH'ın doğal seyrine ve klinik semptomlarına katkıda bulunur. KOAH'ın gelişmesinde ve ilerlemesinde sigaranın en belirgin faktör olduğu bilinmesine rağmen, sigara içenlerin %25'inden azında KOAH gelişmesi ve sigara içmeyenlerde KOAH'a bağlı mortalitenin %15'in üzerinde olması, sigara içenlerin %25'inden daha azının KOAH'a yakalandığını desteklemektedir. Etiyolojide sigara dışında diğer faktörler de önemlidir. KOAH'a özgü patolojik değişiklikler büyük hava yollarında, periferik hava yollarında, akciğer parankiminde ve akciğer damar yatağındadır; inflamatuar hücre.

KOAH'ta inflamasyon büyük hava yollarını, küçük hava yollarını, akciğer parankimini ve pulmoner damarları içerir. Yine KOAH'ta aktive makrofajlar tarafından TNF-a, IL-8 ve LTB4 gibi çeşitli inflamatuar aracılar ve reaktif oksijen radikalleri salınır (69). KOAH'ta periferik hava yollarındaki akış sınırlıdır, FEV1 ve FEV1/FVC azalır, ekspirasyon sırasında periferik hava yollarındaki rezidüel hacim artar ve inspiratuar kapasite azalır.

Stabil KOAH'ta Evre I ve II hastalarda CRP plazma konsantrasyonları mortalite ile ilişkilidir ancak Evre III ve IV'te böyle bir ilişki saptanmamıştır (71,72). Son zamanlarda KOAH'ta inflamasyonun etkilerinin akciğerler ve hava yollarıyla sınırlı olmadığı, birçok organ sistemiyle yakından ilişkili olduğu konusundaki bilgilerimiz artmıştır (74,75). KOAH'ta sistemik inflamasyon sonucu salınan proinflamatuar sitokinler insülin reseptörlerini bloke ederek koroner arter hastalığında önemli bir risk faktörü olan insülin direncine neden olur.

Fabbri ve ark. (77), 10 paket/yılı'dan fazla sigara içen ve 40 yaş üstü KOAH hastalarında tanının sadece KOAH ile sınırlı kalmaması gerektiğini; Kronik sistemik inflamatuar sendromun ipuçlarını aramak için solunum, kardiyovasküler ve metabolik sistemlerin klinik ve fonksiyonel olarak ayrıntılı olarak incelenmesi gerektiği belirtildi. KOAH'lı hastalarda sağlıklı sigara içen ve içmeyenlerle karşılaştırıldığında hastalığın ciddiyeti ne olursa olsun arteriyel sertlik artmaktadır (81,82). KOAH'lı hastalarla yapılan başka bir çalışmada FEV1 <50 olan hastalarda FEV1 >50 olan hastalara göre arteriyel sertliğin arttığı gösterilmiştir (78).

Öte yandan bazı çalışmalar KOAH'ta mortalite ve morbiditenin temel nedeni olan inflamasyonun rol oynadığı ateroskleroza karşı antiinflamatuar tedavinin koruyucu etkisini ortaya koymuştur (84). KOAH hastalarında kardiyovasküler nedenlere bağlı hastaneye yatış, akciğer nedenlerine göre 3 kat daha fazladır. Aslında KOAH'lı hastaların çoğu, kardiyovasküler hastalık (~%25), kanser (özellikle akciğer kanseri) ve diğer nedenler (%30) gibi solunumla ilgili olmayan hastalıklardan ölmektedir.

Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi

Çok kesitli Bilgisayarlı Tomografi

İstatistiksel Analiz

The relationship between reduced lung function and cardiovascular mortality: B eaty TH, Newill CA, Cohen BH, et al.

Referanslar

Benzer Belgeler

Epikardiyal koroner arter hastalığı olmasa bile yaş, hipertansiyon ve diyabet mikrovasküler disfonksiyona neden olup egzersiz sırasında koroner kan

Koroner arter bypass greftleme (KABG) cerrahisi uygulanan kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) tanısı almış olgularda solunum fonksiyonları ve RKG’ne ait

Koroner arter hastalığı varlığı açısından karşılaştırıldığında serum osteopontin düzeyleri, koroner arter hastalığı saptanan hastalarda kontrol

Koroner arter hastalığı şüphesi olan veya olduğu bilinen ve miyokard perfüzyon sintigrafisi normal olarak değerlendirilen hastalarda gelecekteki kardiyak olay riskinin çok

Amputasyon işlemi uygulanan hastalarda sigara kullanımı, hiperlipidemi, hipertansiyon, di- yabet, koroner arter hastalığı, kronik obstrüktif ak- ciğer hastalığı, kronik böbrek

Amaç: Bu çalışmada elektif koroner arter baypas greft (KABG) cerrahisi geçiren, preoperatif dönemde beta-bloker kullanan kronik obstrüktif akciğer hastalığı

Diyabet ve koroner arter hastalığı aynı madalyonun iki yüzü gibidir: Diyabet bugün için koroner kalp hastalığı eşdeğeri olarak kabul edilmektedir.Birçok koroner kalp

Amaç: Bu çalışmada elektif koroner arter baypas greft (KABG) cerrahisi geçiren, preoperatif dönemde beta-bloker kullanan kronik obstrüktif akciğer hastalığı

Kadın hastalarda erkek hastalara göre risk faktörlerinden koroner arter hastalığı, konjestif kalp yetmezliği, atrial fibrilasyon, hiperlipidemi diabetes