• Sonuç bulunamadı

Bir mizah unsuru olarak klasik Arap kaynaklarında ‘yellenme’ teması

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "Bir mizah unsuru olarak klasik Arap kaynaklarında ‘yellenme’ teması"

Copied!
58
0
0

Tam metin

Ancak bunların arasında 'osuruk' olgusu (tıbbi anlamda şişkinlik), diğerlerine göre çok daha yaygın ve kronolojik olarak daha eski bir mizah biçimini (gaz mizahı) yansıtmaktadır. Bu makale, dünyada pek çok insanı kahkahada buluşturan belki de tek söz ve eylem olan 'osuruk'un klasik Arap edebiyatındaki örneklerini konu alıyor. 2 Mizaha son derece yatkın bir konu olan 'osuruk' teması, ilgi çekme potansiyeli yüksek olan her konuyu çok iyi değerlendiren Hollywood'da sinema sektörü tarafından da unutulmadı.

Çünkü 'osuruk' gibi bir konu doğası gereği mizahi bir üsluba, bazen de alaycı ve alaycı bir tona uygundur. ile).

Konu, İsfehânî'nin (ö. 356/967) Muhâdarâtu'l-udebâ'sında mimmâ câe fi'd-durât ve'l-fesv (Sesli ve sessiz osuruk bölümü) başlığı altında ayrıntılı olarak incelenmiştir. 'Osuruk' kavramı Arapça'da iki temel fiil ve bunların çeşitli türevleri, zamanlar, mastar ve üstünlük ile ifade edilir. Burada gözden kaçırılmaması gereken bir diğer önemli nokta da Arap kültür ve geleneklerinin, olumsuz çağrışımlarının etkin olması nedeniyle fizyolojik bir olgu olan 'osuruk' temasının gücünden fazlasıyla yararlanmasıdır.

Arap atasözlerinde (deyim kültürü) 'osuruk' kavramı Günlük hayatın hemen her durumuna ilişkin kısa ve kesin açıklamalara sahip olan klasik Arapça deyimler, doğal olarak hazine içerisinde 'osuruk' konusuna da yer ayırmıştır. Bu konudaki kıssaların en meşhuru 'korkak' vasfının osurukla özdeşleştirildiği َ ِ ُ ْM َT'dir.

ءא ٌ`ْ&0 ُ )

Helal olsun, bana göre Zübeyr'in ölümü, Zü'l-Cuhfe diyarında ayaklanan bir keçiden başka bir şey değildir.60. Sessizce kaynayan bu kabileyi hicvetmek için mükemmel bir fırsat bulan İbn Ebi Alkame şöyle dedi: "Ey Abdülkays kavmi. Koca göbekli bir adam olan Ebu Celda, abdest almak için kalktığında gürültülü bir şekilde bayıldı. , orada bulunan herkes gülmeye başladı.

Bundan sonra Ebu Celda kılıcını kınından çıkardı ve şöyle dedi: "Söz veriyorum, içinizden kim buraya gelmezse, bu kılıçla onun boynuna vuracağım." Ebu Jalda, moralini biraz yumuşatmak istedi ve şöyle dedi: "Biliyorum, 'Abdulkaysîler yüksek sesle osuramazlar, bu yüzden sizden on sessiz osuruk kabul ediyorum. Ancak Ebu Jalda, İbn Sevan'ın eğildiğini gördü ve büyük bir çabayla karnını çekti. Rüzgarı geçti ve sonunda bu isteğinden vazgeçerek orada bulunanlara şu dersi verdi: "Gülmeye başladığınız bu davranışın, başkaları yaptığında sizden gelmesi çok aşağılayıcı bir durum değil mi? !"63.

Başlangıçta posta teşkilatından (sâhibu'l-bérid) sorumlu olan Süleyman b., daha sonra Abbasi halifeliği sarayının önemli vezirlerinden biri oldu. Vehb'in bir toplantıdaki gelişigüzel söylediği sözler efsane haline geldi ve bazı esprili dilbilimciler tarafından tanımlandı ve daha sonra edebiyat akademisyenleri arasında yaygın olarak kullanıldı. Vehb'in adı bazı kaynaklarda 'kaynayan/gaz makinesi' anlamına gelen ed-Darrât mahlasıyla da geçmektedir65.

Abdullah et-Tahir'in meclisinde İbn Ebi'Avn (ö. 322/h.) ile yaptığı tartışmada biraz saldırgan bir tavır takınmış ve İbn Ebi'Avn. Ali b.

ـ ِ' ِ'&

Cellat kılıcı çektiğinde adam korkudan bayılmış, kılıç celladın elinden kaymış, morali bozulmuş, Abdullah'ın komutasındaki at da korkmuştu. Harun Reşid bir defasında yürüyüşe çıkmış, muhafızlardan uzaklaşıp Fadl b.'nin yanına gitmiş.Bu sırada ikisi, altında sıska bir eşek olan, gözleri sulanan yaşlı bir adam görmüşler. Müseylime, "Bu kadın nedir?!" diye sorunca Secâh, "Vahyinin ağırlığı budur, başka bir şey değil!" dedi.

Ancak Bedevi, (erkeğin "Sübhanallah" demesinin bir manası olmadığını fark ederek, "Seni kötü kadının çocuğu!" dedi. Saldırdı: “Farkında değilsin ama benim zartam senin “Cübhanallah!”tan daha belagatlidir82. Sakîl ilk seferinde Beşşar'ın yanlışlıkla bayıldığını düşünerek onu görmezden geldi, ancak ikincisinde iyi niyetini korudu. Ancak üçüncü defa ses duyunca, "Bu nedir ya Ebu Muaz?" dedi. Merak etti.

Şaka ve sefahat üzerine kurulu mizahi edebiyat söz konusu olduğunda Ash'ab'ın kuşkusuz özel bir yeri vardır. 91 İlginçtir ki, tarihi bir şahsiyet olan Ash'ab, osuruk olayını hem mizah hem de çıkar amaçlı bir konu haline getirmeyi başardı. Mervan eve döndüğünde Ash'ab yanına geldi ve "Kan paramı bana ver!" dedi.

Eshab'ın yukarıda bahsettiğimiz fırsatçı tutumunun kendisinden sonraki dönemde bazı akıllı kişiler tarafından taklit edilmeye çalışıldığı görülmektedir. Meclis kahkahalara boğulunca Bishri bu duruma sinirlendi ve hemen orada bulunanlara sordu: "Bu zartanın diyeti ne kadar (ki bu olayın size sızmaması için gerekli)?" O sordu.

Osurmanın (utanç giderme) rızkının 40 dirhem ve kadife kumaş değerinde elbise olduğu halk arasında söylenmiştir. Bişr, Hilal kabilesine bu adam için 40.000 dirhem ve kırk kadife elbise vermesini emretti. Burada da görüldüğü gibi osurma, zor bir durum veya fiziksel zorlama sonucu ortaya çıkan tesadüfi bir durum olarak da anlatılmaktadır.

Bardak sanatçısı mihcam'ı (kan toplama şişesini) yerleştirdiğinde adam sessiz ama kötü kokulu bir gaz çıkardı, ancak fincan sanatçısı bunu görmezden geldi. Bir süre sonra sunağımın üzerinde kirli kan birikince adam öncekinden daha da iğrenç bir gaz daha saldı. Fincan sanatçısı neşteri eline alıp ensede kesi yapmaya başlamadan önce müşterisini uyardı: “Bak dostum, şimdi sıra neşterde.

İster insanlardan ister çevredeki bir hayvandan gelsin bir olgu olarak 'ateş etme', Arap zekasının çok iyi kullandığı bir mizah ve hiciv aracıdır. Ancak kadının buna verdiği cevap daha da aşağılayıcıdır: 'Annen seni dokuz ay boyunca nasıl bir rüzgârla karnında taşıdı!'92. Bir gün Vali vergi tahsildarlarıyla konuşurken kâtibi bir kağıt parçasına şunu yazıp önüne koydu: “Allah, Vali Hazretlerinin işlerini bereketli kılsın.

Vali daha sonra bir not bıraktı: “Biz sizi saldığımız gazların miktarını takip etmekle değil, söylenenleri takip etmekle görevlendirdik. Aşağıdaki öyküde, yetmişli yılların karşı konulmaz bir olgusu olarak anlatılan 'osuruk', dil ve anlam bakımından sanatsal bir üslupla ifade edildiği şekliyle orijinal metinde verilecektir:

ــ َQ ُ'& ِ'

Gazın bir rahatsızlıkla ilişkilendirilmesi ve çoğu zaman istemsiz olarak ortaya çıkması, dini ritüellerden biri olan abdest meselesini ve ancak onunla birlikte yapıldığında makbul olan namaz ibadetini akla getirmektedir. Edebî eserlerde verilen bilgilere göre 'osuruk', bazı Arap toplulukları tarafından uğursuzluk işareti olarak değerlendiriliyordu. Bir gün Cuha'nın da bulunduğu bir toplantıda osurmaktan bahsedilmiş ve bunun kötü şans belirtisi olduğu yönünde yorumlar yapılmıştır.

Bunun üzerine Cuha şöyle dedi: "Söylediklerin asılsız!" Dedi ve ekledi: "Cezaevinde mahkûmlar her gün, sabah-akşam terlerler ama bu yine de onların birlik ve beraberliğini bozamaz!"99. Süleyman'ın havayı ve rüzgarı kontrol etmesi ve kontrol etmesi ile insanın kendi gazını kontrol edememesi arasındaki ironik karşıtlık mizah aracı olarak kullanılıyor. Hudayri adında bir hukukçu olan Sahib b. Bir gün Hudejri ders sırasında uyuyakaldı ve bayıldı.

Hudayrî'ye söyle: Utanma ve git, flüt veya ud sesine benzer bir ses çıkardı. Bir gün bu kişi Muti'nin huzurunda sinirlendi ve utancından dolayı bir daha cemaatine gidemedi.

ـــ ُ َ&ــ

Gaz olayının gizlenmesinin gerekliliğini bildiren bazı yayınların zamanla anekdotsal bir boyut kazandığı görülmektedir. Daha sonra Amr, Ebu'l-Esved'le karşılaştığında şöyle dedi: "Demek Halife'nin makamında osurdun!" dalga geçti. Ebu'l-Esved hemen Halife'nin huzuruna çıktı ve ona sordu: "Ben sana bunu kimseye söylememeni söylememiş miydim?" diyerek azarlamasını dile getirdi.

Muaviye, "Ben sadece Amr'a söyledim" deyince Ebu'l-Esvedi, "Korkarım zaten onu dinlemez" dedi ve ekledi: "Görünen o ki sen halifeliğe layık değilsin." Sağlığına kavuşan kral, Allah dostu olan kişiye: "Sen yerini al, ben kendimi bu görevden azat ettim" deyince, bu kişi şu ibretlik sözü söylemişti: "Neden böyle bir şeye ihtiyacım olsun ki? bir değeri var. ama ne iğrenç bir koku?" Bir Bedevi, (yeni mesleği olan imam olarak) hutbe vermek için ilk kez minbere çıktığında cemaatine şunları söyledi: “Allah'a yemin ederim ki, eğer bana saygı duyarsanız, ben de size saygı duyarım.

Durumu fark eden oyuncu hemen azarladı ancak rakibi maçta hile yapıldığını iddia ederek hakem olarak Ebu Bekir es-Sûlî es-Şatrancî'yi (ö. 335-946) istedi. Ancak daha önce böyle bir olay olmamışsa, bunun apaçık şike olduğu kabul edilmelidir."107 Bir gün Halife Me'mûn (ö. Hatim er-Rîş - tam anlamıyla bir gaz makinesiydi) ona şöyle hitap etti: "Sen, rüzgarların kumandanı ( َ ِBA0ــ %A َ0ــَِ)) şöyle dedi: Eğer ben, senin dediğin gibi osuranların emiri isem, benim hakimiyetim seninkinden daha geniştir.

Batıl inanç bir süre devam etse de sonunda yok olur; Gerçek yerinde durur, ne zayıflar, ne de yok olur!110 G. Gazla ilgili bazı hikâyelerde, yağlayan kişinin hızlı bilgisi nedeniyle verilen cevaplar cüretkarlıkla tartışılır.

0 َא ُ~&

Bunun üzerine şu cevabı verdi: "Allah'ın celali önünde osurmayan bir eşekten ne iyilik beklersiniz?"116. Karısı, "Hiç utanmıyor musun?!" Kadın onu azarlayınca adam, "Benim tek arzum aramızdaki sıcaklığın (sohbetin/samimiyetin) artmasıydı!" 126 Câhiz, Kitâbu'l-hayevân'ında Hîletu Ebî Ka'b el-Kâss başlığı altında, görkemli lezzetler, bazı dini ritüeller (camiden getirilen tekbirler ve tehliller) nedeniyle midesi çok gazlayan bir kusturucunun nasıl olduğunu anlatır. topluluk) şişkinliğini gizlemek için. .

Kız o kadar utanmıştı ki ne diyeceğini bilemedi ve sevgilisinin yanına gelerek "Senin için hangi rolü oynamamı istersin tatlım?" dedi. Ortamın atmosferini bir an önce değiştirmek istiyordu. Kussalardan biri şöyle dedi: "Allah'a hamd olsun ey cemaat!" O tutkuyla vaaz ederken cemaat ona "Neye şükretmeliyiz öğretmenim?" diye sordu. O sordu. Ebu Tahir (kafasında bir plan yaparak) Ebu Heffan'a şöyle dedi: "Sen ölü gibi davran, ben de kefen parası için Mu'alla'dan para alacağım." Daha sonra Ebu Heffan'ı bir çarşafla örterek Mualla'nın yanına gitti.

Bu da ne?!" diye sorduğunda Ebu Tahir şu gerekçeyi sundu: "Allah sana iyilik versin. Swift, Jonathan, The Benefit of Farting, (kitabın ikinci kısmı: Charles James Fox, An Assay Upon Wind) ), Oneworld Classics Ltd., 1. baskı, Birleşik Krallık, 2007. İbn Ebî Âvn, Simtu'l-leâlî fî şerhi emâlî 'l-Kâlî, Matbaatu lecneti't-te'lîf ve't-terceme ve' n-neşr , hayır.

Referanslar

Benzer Belgeler

Hikâyenin ana kahramanı olarak her ne kadar çileli bir hayatın sahibi olan ve hikâye de gerçek ismi geçmeyen bu kadın gibi görünse de konuşmalarıyla olsun yazılarıyla olsun

Resimde olsun, öteki sanat dallarında olsun, rastlantı olarak bir araya gelmiş toplulukların bir ekol, bir akım olabil­ mesi için derli toplu koşullar,

Ayrı bir cihetten bakıldığında İslam Tarihi kaynaklarında olsun hadis kaynaklarında olsun nübüvvet mührüne dair yer alan rivayetlerin ehl-i kitap harici

Şimdi böyle bir eserde edepli olsun, edepsiz olsun, hepsinin yayınlanması gerekir değil mi.. Ama Türkiye’de yayın işlerini yürütenler, resmi olsun, hususi

Son olarak  nun tekliğini gösterelim: Hipotezde verilen şartları sağlayan başka bir  '

Hemen hemen her birey, iş yaşamında olsun, iş dışı yaşamında olsun, bir yada birkaç grubun içinde yer alır, bir ya da birkaç grubun üyesidir.. Bir başka deyişle,

Bu kural eğitim basamağı ilkokul olsun, lise olsun, üniversite olsun veya sanat eğitimi veren bir akademi ol- sun, her eğitim kurumunun değişmez ku- ralıdır kanımızca.. O

ması dol ayısıyla olsun, her nasıl olursa olsun, kendisini [Hz.] Pegamberin [s.a.v.] ziyaret ettiği bir kişidir. Ya da, tarikierin çoğurıluğunun bu konularla

nın geri bırakılması kararı verilmiş olanlar bakımından herhangi bir şartsızlık söz konusu olmayacaktır.43 Memuriyet göreviyle ilgili olarak her ne şekilde olursa