• Sonuç bulunamadı

MERAL TEZ - of DSpace - Akdeniz Üniversitesi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Share "MERAL TEZ - of DSpace - Akdeniz Üniversitesi"

Copied!
125
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

Bu çağda sadece bireyin bedeni merkezi bir öneme sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda nüfusun bedeni de iktidarın varlığı için önemli bir unsur haline geliyor. Kadın bedeni, iktidarın en sık sorun yaşadığı bedendir, çünkü bu beden eksiklikle tanımlanır. İnam'ın belirttiği gibi, “İstesem de istemesem de bedenim benim zorunlu mülkümdür.”7 Bu mülkiyette söz sahibi olan pek çok güç merkezi, birey, kurum ve ideoloji bulunmaktadır.

BÖLÜM

Bedenin Görünmeyen Yüzü: Ruh ve Beden Ayrımı

Spinoza ise Descartes'ın çoklu madde anlayışına gönderme yapar; Ruh ve bedenin cevherine karşı çıkıyor ve tek bir cevherin varlığından söz ediyor. Barok dönemin önemli filozoflarından biri olan Leibniz, Descartes'tan farklı olarak ruh ve beden arasındaki farka dair farklı bir değerlendirme yaparak tartışmaya yeni bir boyut katar. Leibniz'de onlar bir aradadırlar. “Her monad, bedeni ve ruhu bir arada taşır ve her monadın bir bedeni ve ruhu vardır.”17 Leibniz'e göre, “ruh ve beden birbirini etkilemeyen iki saat gibidir.

Aydınlanma’nın Ötekisi Olarak Beden

Locke ve Hume'a göre insanlar, gereksiz akıl yürütmelerin sonucu olan ve felsefi anlamda duyu ve izlenime dayalı anlayışa karşı çıkan metafizik tartışmaları bir kenara bırakmalıdır. Işık'a göre Aydınlanma'nın kökeninde yatan Kartezyen düşünce, göz ardı edilecek basit bir düşünce değildir. Horkheimer'a göre Aydınlanma'nın çelişkisi bir yandan insanı ve doğayı nesneleştirerek bir makineye benzetmesi, diğer yandan insanı doğadan üstün tutmasından kaynaklanmaktadır.

Kartezyen Düşüncenin Eleştirisi ve Fenomenolojik Yaklaşım

Ancak bedenin her parçası aslen birbiriyle bağlantılıdır ve beden bir bütündür.35 Ponty'ye göre insan hem düşünen fiziksel benlik hem de düşünen öznedir. Benliğin bedenden daha fazlası olması ve ikisinin ayrılmaz bir bütün oluşturması şeklinde kendini gösteren bu paradoksal durum, ego ve beden arasındaki epistemolojik ayrımın varoluşsal bir temele sahip olmamasından kaynaklanmaktadır. Eğer nefs veya ruh denilen bir varlık ve beden veya beden denilen ilk varlıktan ayrı bir varlık olsaydı, o zaman ontolojik ayrım epistemolojik ayrıma karşıt olacağından söz konusu uyumsuzluk ortadan kalkacaktı; Ama bu kez bu iki ayrı varlık arasındaki ilişki sorunu Descartes'ta olduğu gibi çözümsüz kalacaktı.”39.

Sosyolojik Bedene Doğru

 • Klasik Sosyolojide Beden
 • Bedene Artan İlgi ve Beden Sosyolojisinin Gelişimi

Durkheim'e göre toplum, birey ile toplumsal varlık arasındaki gerilime ve insan doğasının bencilliğine ve ahlaki değerlerine dayanmaktadır. Turner'a göre, Weber'in Protestan ahlakındaki çileciliğin kökenlerine ilişkin analizi ile Michel Foucault'nun modern disiplin uygulamaları ve bunların kaynaklarına ilişkin daha sonraki analizi arasında bir benzerlik olacaktır. Parsons'a göre sosyal eylem için önemli bir merkezi konuma sahip olan dört sistem vardır.

Kuramsal Açıdan Beden Sosyolojisi

 • Bourdieu: Habitus ve Beden Algısı
 • Turner: Beden Sosyolojisi Kuramına Doğru
 • Elias: Uygarlaşan Beden

Aktörlerin sahip olduğu bir tür dünya görüşü veya kozmoloji olarak - Beceriler ve pratik sosyal beceriler olarak. Bunlardan ilki bedenin içi veya iç bedeni problemi, diğeri ise dış bedeni veya dış bedeni problemidir. Beden dışı ya da dış beden sorunu duygu ve hislerle algılanır ve kamusal bir alandır.

BÖLÜM

İktidar Kavramı

Düzenleme, eşit olmayan güç ilişkilerini düzene koymak ve bu ilişkileri düzenlemektir; Bazı kişi veya grupların diğer kişi veya gruplar üzerinde meşru yetkilerle donatılması, onlara ceza veya ödül konusunda özel yetki verilmesi, ancak diğer taraftan bu yetkilere sahip kişilerin toplumun başarısına uygun kurallara bağımlı hale getirilmesidir. izlenen hedefler.111. Weber'e göre güç, bir iradenin diğerine üstünlüğüdür.113 Başka bir deyişle güç, bir aktörün diğeri üzerindeki gücüne dayanmaktadır. İktidarı hem politik hem de sosyolojik açıdan analiz eden düşünür Fransız yazar Michel Foucault'dur.

Might, “…buranın orasının neresi olduğu asla belli olmaz, asla kimsenin elinde değildir, asla zenginlik değildir. İktidar bir ağ şeklinde işler ve bireyler sadece bu ağ üzerinde dolaşmakla kalmaz, bu güce katlanmak ve sürekli olarak bu gücü kullanmak zorundadırlar.”120 Foucault'nun çalışmalarının odak noktası aslında iktidarın toplum ve birey üzerindeki etkileri, kontrolüdür. . ve disiplin tutumu, ne olabileceği ya da olamayacağından ziyade. Foucault'ya göre iktidarın yalnızca hükümetin elinde olduğu ve polis, ordu gibi belirli kurumlar tarafından yürütüldüğü düşüncesi yaygın bir inanıştır.

Bütün bu kurumların millet veya devlet adına belirli kararlar almak, herkesi bilgilendirmek, uygulamak ve uymayanları cezalandırmak için farklı politikalar oluşturdukları bilinmektedir. İktidar da sanki siyasi iktidarla hiçbir ilişkisi yokmuş gibi, onunla yakın ilişkisi olan bazı kurumlar aracılığıyla kullanılıyor.122 Foucault'ya göre iktidar, yalnızca belirli belirli kurumlar aracılığıyla değil, aynı zamanda toplumdaki ona yakın kurumlar tarafından da üretiliyor. . aile ve üniversite gibi güç üretimiyle ilgilidir. Güç ilişkileri devlet sınırlarını aşar çünkü devlet, kendi araçlarının mutlak gücüne rağmen, gerçek güç ilişkilerinin tüm alanını işgal etme gücünden yoksundur.

İktidar kavramının pek çok tanımı bulunsa da Michel Foucault'nun tanımları ve çalışmaları iktidar ve beden arasındaki ilişkinin incelenmesi açısından önemlidir.

Beden ve İktidar İlişkisi

 • Ortaçağ ve İktidar Anlayışı
  • İki Kılıç Kuramı
  • Siyasal İktidarın Temsili: Kralın Bedeni
  • Pastoral İktidar ve Beden
 • Modern Dönem ve İktidar-Beden İlişkisi
  • Baskıcı İktidardan Disiplinci İktidara
  • Panoptikon Beden ve Gözetim
  • Biyo- İktidar ve Biyo-Politika
  • Tüketim Toplumu ve Bedenin Denetimi

Sonuçta, Foucault'nun dediği gibi, "güç her yerde ve her biçimde, açık ya da örtülü." Foucault'ya göre iktidar ve onun insan davranışını ve bedenini düzenleyen araçları modern dönemin icadı değil, modern öncesi dünyada da mevcuttu. Beden ancak hem üretken bir beden hem de tabi bir beden olduğu için yararlı bir güç haline gelebilir.”134 Foucault'ya göre bedenin bu tabi kılınma süreci ideoloji ya da şiddet yoluyla mümkündür.

Foucault'nun önerdiği pastoral iktidar, Hıristiyan düşüncesinde beden üzerinde kontrol sağlayan iktidar türüdür. Foucault'ya göre feodal sistemden, yani toprak devletinden nüfus devletine geçiş söz konusuydu. Foucault'ya göre, "cezalandırma teknikleri -ister bedeni bir işkence ritüeliyle tuzağa düşürsün, ister ruha hitap etsin- o siyasi bedenin tarihi içinde konumlandırılmalıdır.

Daha önce de belirtildiği gibi Weber'in disiplin toplumu analizleri Foucault'nun düşüncelerinin temelini oluşturmasına yardımcı olabilir. Foucault'ya göre biyoiktidar hayata iki şekilde müdahale eder: İnsan bedenine bir makine gibi yaklaşan birinci biçim 'disiplinleyici' bir iktidardır. Foucault'ya göre cinsellik “ne doğal bir özelliktir ne de insan yaşamının bir olgusudur.

Foucault'ya göre Batı'nın cinsellik bilimi, Çin, Japonya, Hindistan ve Roma İmparatorluğu gibi diğer medeniyetlerdeki erotizm sanatından farklıdır. Histerizasyona göre kadın bedeni "sözde cinselliğe doymuştu" ve bu nedenle patolojik bir durum olarak tıbbi muayeneye değerdi. Özellikle Foucault'nun Panoptik Toplum'da öne sürdüğü gibi, bireysel insanların öznellikleri ortadan kalkıyor ve bedenleri şekillenip şekilleniyor.

BÖLÜM

Doğa ve Kültür Arasında Kalmış Bir Beden: Kadın Bedeni

Erkek bedeni doğası gereği tüm olumlu nitelikleri bünyesinde barındırırken, kadın bedeni de her türlü tartışmanın konusudur. Kadın bedeni ise erkek bedenine göre cinsiyet ayrımcılığının damgasını daha fazla taşıyor ve bir 'nesne' olarak 'kusurları' daha görünür oluyor!”230. Doğa bilinmeyeni ve tehlikeyi temsil ederken, kadın bedeni hem gizemi hem de gizli gücü temsil eder.

Kadın bedeni bir yandan gizemi ve derinliği temsil ederken diğer yandan üretkenliğiyle bereketi temsil eder. Madde kasıtlı olarak rasyonel olmayan, düzensiz ve keyfi olanın hakim olduğu alana indirgenirken, form, rasyonel, bilen zihinle karşılıklılık ilişkisi sürdürülerek elde edilir. Batı düşüncesinin tarihi kaydedildi ve biçim ile madde arasındaki ayrım ayrımcılığa indirgendi. Kadın bedeninin maddeye, erkeğin ise şekle karşılık geldiği düşüncesi ve bu yazışmada forma verilen üstünlük, Aristoteles'in görüşlerinde daha da belirgin hale gelmiştir.

Rousseau'ya göre yüce varlık, insana sınırsız arzu ve bu arzuyu kontrol etme gücünü, yani arzularını kontrol edebilecek aklı vermiştir. Kadın bedeni, erkeklerin sınırsız arzu ve isteklerine cevap verecek bir nesneye dönüşürken, "...güzelliğinin anahtarını elinde bulunduran erkek bakışı her zaman belirleyici, bazen de düşüncelidir"243. Böylece Batı düşünce tarihinde kadın-erkek arasında yaratılan karşıtlıklar metaforik temellerinden sıyrılacak ve kadın bedeni üzerindeki tahakkümde önemli bir yer edinecektir.

Kadın cinsiyetine yönelik yaklaşım ve tutumlar, "Psikanalizin gelişmesiyle birlikte kadınlık karanlık psikolojik düzeyde tartışılmış ve Freud kadınları "Karanlık kıta" olarak tanımlamıştır.245 Kadın bedeni karanlık bir kıtaydı, histerikti ve acı çekiyordu. kıskançlık çünkü penisi yoktu, bu bir eksiklikti, kendine ait bir arzusu yoktu, sadece erkeğin arzusunu uyandıran pasif bir nesneydi.246.

Kadın Bedeni ve Psikanaliz

 • Freud “Kadının Eksikliği” ve Babanın İktidarı
 • Lacan ve Fallus Göstereni

Kadın ve erkeğin kimliği ve iktidarla ilişkileri de Oedipus kompleksi tarafından tanımlanır. Freud'un teorisini eleştiriye açan ve birçok açıdan daha iyi hale getiren şey onun kadındaki eksikliği nesnel bir gerçeklik olarak sunması ve bunu anatomik farklılığın bilinçsizce yorumlanmasının sonucu olarak düşünmesidir.252 Penis eksikliğinin bir hastalık olduğunu göstermeye çalışmak. evrensel sorun. Freud da tüm kadınlar arasında baba yasasını evrensel olarak kabul ederek onu başka bir boyuta taşıyor. Lacan, Freud'un fikirlerini yeniden yorumlayan ve Freud'dan sonra teorik psikanalizi geliştiren önemli düşünürlerden biridir.

Onun eserini Freud'un eserlerinden ayıran ve benzersiz kılan dil ve psikanaliz arasında kurduğu ilişkidir. Lacan'da ayna evresi, çocuğun nirvanaya ulaşmaya çalıştığı ve nirvanaya ulaşmak için annesiyle özdeşleştiği, kendi beden imgesinin, annesinin her şeyi olma arzusunun olduğu dönemdir. 257 Nami BAŞER, "Psikozun Yorumcusu Olarak Lacan", Çağdaş Fransız Düşüncesi, Zeynep Direk, Refik Güremen, (eds.), Epos Yayınları, Ankara, 2004, s.

Arzu kavramı Lacan'ın teorisinde önemli bir yere sahiptir ve insanın tatmin edilemeyen bir özelliğidir. Oedipus'un ikinci aşamasında baba, yoksun bırakan, hadım eden olarak oyuna girer.261 Freudcu yaklaşımda penisin önemi ve anlamı, Lacan'da fallusun anlamına geri döner. Lacan, dil ve kültürün ataerkilliği güçlendirmeye yaradığını ve babanın egemenliği ve fallusun otoritesi etrafında inşa edildiğini, kadınları dilin dışında bıraktığını ve fallik otoritenin (penis tarafından somutlaşan erkek otoritesi) yokluğuyla tanımlandığını savunur.265 Bu noktada Lacan, kadınları fallik otoritenin dışında bırakan Freud'da olduğu gibi, Oedipus Kompleksi'ni fallus imgesi olarak tanımlar.

Donovan'a göre Lacan da, tıpkı Freud gibi, penis ya da fallus takıntısıyla benzer bir erkek yanlılığı sergiliyor.266 Kadınlar bu simgesel düzeni yaratan dilden dışlandıkları için simgesel düzene ne katılırlar ne de onu etkilerler.

Cinsiyet: Bedenin Temsil Sorunu ve Denetimi

Kadın bedeninin hayali anlamı ve temsil sorunu sıklıkla Tanrı'nın erkekliğinin kutsalın evrenselliğiyle çatıştığı dini bir çerçeve içerisinde aranır. Irigaray'a göre dil pratikleri nasıl erkek tebaaya yönelik üretiliyorsa, dini ve sivil geleneklerimiz de erkek merkezlidir. Bu nedenle Tanrı babadır; Bir oğlu var ve bunun için işlevi annelikle sınırlı olan bir kadını kullanıyor.”270 Kadın bedeni anne rolü etrafında şekilleniyor ve işlevselleşiyor.

Kadın bedeninin temsil sorunu, taşıdığı hormonlar ve üreme organının gelişimi ve ona yüklenen anlam açısından da ortaya çıkmaktadır, çünkü her kadının hayatı birbirini takip etmektedir. Kadın bir günde büyür (adet kanaması), bir günde bekaretini kaybeder, bir günde anne olur ve en önemlisi bunlar kadının hayatında bıraktığı izlerdir.”271 Önemli izler bırakan bu olaylar Kadının hayatındaki görüntü çoğu zaman kirliliğin, akışkan, yüzen bir bedenin temsili haline gelir. Bekaretten doğan ve kutsal bir beden taşıyan saf Meryem figürünü, lanetli Havva figürüyle karşılaştırırsak, kadın bedeninin nasıl erkeksi bir ideoloji tarafından şekillendirildiğini görürüz.

Bu noktada beden temsili sorunu yeniden ortaya çıkıyor; "kadın bedeni ("beden" ve duygular); erkek ise aklın/ruhun ve duyguların kontrolünü temsil eder"...272 İkinci bölümde de belirtildiği gibi kadın bedeni, normalleştirme amacıyla biyoiktidarın nesnesi haline getirilmiştir. Günümüz toplumunda kadın bedeninin temsili tüketim kültürü, piyasa mekanizmaları ve bu tüketimi kontrol eden güçler etrafında tartışılmaktadır.

Bir gün nergis bir gölete akan bir pınarın yanına gelir ve gölete doğru eğilir ve oradaki sudan içmeye başlar.

Feminist Yazın: Lacan ve Freud’u Yeniden Okumak

 • Post Yapısalcı Feministler ve Kadın Bedeni
  • Helene Cixous: Bedenin Yazısı
  • Luce İrigaray: Dilsel Kodlar ve Kadın Yazısı
  • Julia Kristeva: “Kadınlık” ve Konuşan Beden
 • Feminist Yazın ve Karşılaştırmalı Bir Analiz

ATAY Tayfun, "Erkeği Daha Çok Eziyor", Toplum ve Bilim, Erkeklik Özel Sayısı, Sayı: 104, Botimet Birikim, İstanbul, 2004, s. DIREK Zeynep, "Judith Butler: Cinsiyet ve Bedenin Materyalizasyonu", Cinsiyet Olmak, Zeynep Direk (Ed.), Botimet Yapı Kredi, İstanbul, 2007. DURUDOĞAN Hülya, "Unes Femmes: Kristeva, Psikanaliz ve kadın, cinsiyetlendirilmek ”, Zeynep Direk (Ed.), Sosyal Bilimlere Feminist Perspektifler, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2007.

SERT Mahmut, “Spor Dünyasında Beden-Güç İlişkisi”, Sosiale Wetenskap Futbol Özel Sayısı, Uitgawe: 16, Bağlık Yayınları, İstanbul, 2002, s.

Referanslar

Benzer Belgeler