• Sonuç bulunamadı

KUR’ÂN’DA ULEMÂ KAVRAMI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Share "KUR’ÂN’DA ULEMÂ KAVRAMI"

Copied!
127
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

"Kuran'da Ulema Kavramı" başlıklı Yüksek Lisans Tezi Şırnak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzuna uygun olarak hazırlanmıştır. O eczaneden faydalanmanın yolu ise şüphesiz Kur'an-ı Kerim'i iyice ve doğru anlamaktır. Kur'an'da Ulema Kavramı başlıklı bu çalışmamızda Kur'an'ın ortasında yer alan "ulema" kavramını çok yönlü olarak ele almaya çalıştık.

Kur'an-ı Kerim'de Yahudi din alimleri için kullanılan terimleri ve Hıristiyan din alimleri için Kur'an'da kullanılan terimleri ele aldık. Bu yöntemlerden biri de Kur'an'da geçen bir kavramı incelemek, o kavramı detaylı bir şekilde incelemek ve değerlendirmektir. Kur'an'ı okuyoruz ve yemin ederim bundan sonra da okuyacağız, eşlerimize, çocuklarımıza da okutacağız.

Araştırmanı Amacı

Araştırmanın Önemi

Araştırmanın Yöntemi

İlim

 • Lugat Anlamı
 • Istılah Anlamı
 • İlmin Çeşitleri
  • Şer’i İlimler (Nakli İlimler)
  • Akli İlimler
 • İlim Elde EtmeYolları
 • İlim-Âlim İlişkisi
 • İlim-Amel İlişkisi
 • İlim-Ahlâk İlişkisi

Bilim; Kur'an-ı Kerim öncelikle tefsir ve Kur'an'ı anlamaya yönelik disiplinler çerçevesinde gelişmiştir. Buna göre Mushaf, Arap olmayan Müslümanların Kuran'ı doğru okuyabilmeleri için kopyalanarak İslam devletinin çeşitli bölgelerine gönderildi. Örneğin; Üçüncü yüzyılda esbâbü'n-nüzul, nâsih-mansûh ilimleri ve Kur'an'ın faziletleri üzerine eserler yazılmıştır.

Kur'an'da bu kelime aynı zamanda insanlar47 ve İsrailoğullarının alimleri48 için de çoğul olarak Allah46 anlamında kullanılmaktadır. İlim ve amel birliği konusuna gelince; bunların birbirinin süsü ve tamamlayıcısı olduğu Kur'an-ı Kerim ve hadislerde belirtilmektedir. Ehl-i Sünnet'in bu konudaki delilleri şöyledir: 58.. a) Kur'an'da amel ve iman bazı ayetlerde arka arkaya, bazı ayetlerde ise ayrı ayrı zikredilmektedir.

Ulemâ

 • Istılah Anlamı

İbn Teymiyye'ye (ö. 728/1328) göre; "Hakkı bilmeyen veya hakikati bilmeyenleri 'ulema' olarak kabul eden kişi de cahildir." Yani alim, hakkı bilmeli, hakkı bilenleri de tanımalı ve tanımalıdır.90 Diğer bazı tanımlar ise şöyledir: "Âlim, ilmiyle amel eden, haramlardan kaçınan kişidir. 91 "Ulema", sadece iyiyi zarardan ayırmakla kalmayıp, aynı zamanda iki iyinin en iyisi ile iki zararın en kötüsünü de ayırt edebilen insanlardır.

Yahudi Geleneğinde “Ulemâ” ile İlgili Kavramlar

 • Levi
 • Kohen, Kâhin ( نهاك )
 • Haham, Hakham ( ماَخاَح )
 • Râbbî ( بيار )
 • Sofer ( رفوس )

Ayrıca Midraş'ın oluşum süreçleri de dörde ayrılır: Midraş, Yahudilerin Tanah'ı kendine özgü ve belirli bir düzende yorumlama faaliyeti sonucunda oluşmuştur; beşe bölünür. a-Çifte Tevrat inancı:. İsimleri İbranicedir ve katipler anlamına gelir. Tanah'ı yazmakla meşguller, kelime ve harfleri saymak gibi işlerle meşguller.112. İki anlamı vardır; a.a.) Mişna'nın yazıldığı ve kaydedildiği dönemde yazılı Tora'yı açıklayan ve tekrarlayan öğretmendir.

Bunlar ilim ve fikir adamı bir sınıf olup, yazılı Tevrat'ı halka anlatmak ve açıklamakla meşgul oldukları gibi, Tevrat'ın kurallarının dini çevrelerde ve sosyal çevrelerde kurumsallaşmasında da etkili olmuşlardır.125. Haham kaynaklarında 'sofer', Tevrat'ın açıklamalarını yazıya dökmek ve kutsal metinleri muhafaza etmek görevini yerine getiren kişiler olarak tanımlanır. İki Sofer Tevrat'ı yazmaya başladıklarında ilk olarak şu sözlerle başlamışlardır: "Ben bu Tevrat'ı kutsallık adına, Tanrı'nın ve O'nun kutsallığı adına yazıyorum"126.

Hıristiyan Geleneğinde “Ulemâ” ile İlgili Kavramlar

 • Clericalizm (clergy)
 • Rahip, Ruhban ( بهار / نابهر )
  • Asceticism
  • Papa
  • Kardinal
  • Piskopos
  • Patrik
  • Papaz
  • Diyakoz

Rahip, hücresinde inzivaya çekilen Hıristiyan vaizdir.129 Rahip, Hıristiyanlıkta zahmetli münzevi eylemler gerçekleştiren, lezzetli yiyeceklerden ve yumuşak giysilerden vazgeçen, halkla ilişkileri kesen ve hakikate yönelen kişidir.130 Kelime, Kuran'ın bazı ayetlerinde Hıristiyan din adamları 131 Bu Arapça kelimenin çoğulu 'din adamları'dır. 132 Türkçede anlamı 'din adamları' anlamına gelecek şekilde genişletilmiştir. Ayrıca bu sınıfa giren din adamları, büyük bir korku ve arzuyla ibadet eden, dünya zevklerinden vazgeçip aşırı zühd içinde ibadet eden kişiler olarak tanımlanmaktadır.135. Rahip, esas olarak Hristiyan terminolojisine ait bir kelime olarak bilinse de diğer inanç gruplarında da din adamı görevini yerine getiren ve bu mesleği icra eden kişiler için zaman zaman kullanılmaktadır.

Rahiplik kurumunun, İsa'nın son yemeği olan Kutsal Efkaristiya töreni sırasında başladığına inanılmaktadır.157 Bu tür başlıklar; Hıristiyan din adamlarının Yahudilik gibi belirli bir kabilesi yoktur. Batı Kilisesi'nin başındaki Papa'nın Tanrı'yı ​​ve İsa'yı temsil ettiği kabul edildiği için daha otoriter bir yapı söz konusudur. Bu sınıf, Hıristiyan din adamları kategorisinin en altında yer alır, ayinlere katılanlara ayın önemli anlarını hatırlatır ve halk ile rahipler arasındaki bağlantıyı kurar.159 Diyakozlar, Hz.

Cahiliye Döneminde “Ulemâ” ile İlgili Kavramlar

 • Kâhin “ نهاك ”
 • Arrâf ( فارع )
 • Nessâb ( باسن )
 • Müneccim ( مجنم )
 • Ehl-i Kitap ( باتكلا لها )

Şirk yapanlara müşrik, şirk yapanlara da müşrik denir.166 Arapların tapındığı ve kutsal saydığı putlar çoğunlukla taştan yapılmıştır. İsmail soyundan gelen Arapların Mekke'de yaptıkları saldırılar sonucunda Mekke'den ayrıldıklarında her kabile saygı duyduğu Kabe'den bir taş aldı. Kusay, Hubel'i Kabe'nin içine yerleştirmişti.170 Hubel dışında Kureyş ve diğer Arap kabilelerinin başka putları da vardı.

Bu putları Allah ile kendi aralarında aracı yapmamışlar ve onlara Allah'ın kudreti dahilindeki bazı emirleri atfetmişlerdir. Ancak kutsal olan tek şey Allah (cc) ve Allah'ın Kur'an'da kutsal, mübarek gibi sıfatlarla tanımladığı şeylerdir. Çünkü Cenab-ı Hak, indirdiği Kuran'da bildirdiği gibi tevhid dinini tahrif edecek faaliyetlere kesin olarak karşı çıkmış ve böyle bir şeye teşebbüs edenlere büyük bir ceza bildirmiştir.172.

Peygamberimizin hadislerinden edindiğimiz bilgilere göre kehanetlerin verdiği bilgilerin doğru olma ihtimali yalnızca yüzde birdir. Bu tabir, kitap ehli veya kitap ehli anlamına gelir; Allah'ın peygamberlerine gönderdiği kitaplara inananları ifade eder. Bu ifade Kuran ayetlerinde de geçmektedir; "Kendilerine kitap verilenler",199 "kitap verdiğimiz kişiler",200 "kitabın bir kısmı kendilerine verilenler"201 gibi ifadelerle anılmaktadır.

Kur'an'da Yahudi ve Hıristiyanlar için "باتكلا لها kitap ehli" ifadesi kullanıldığı gibi,202 diğer peygamberlere indirilen kitaplara inananlar için de "kitap ehli" tabiri kullanılır.203 buna örnek olarak verilebilir.204. Sabiiler önce Harran merkezli ortaya çıkmışlar, daha sonra Cezire-i Arap'ın kuzey kısmına yayılarak Arap Yarımadası'na kadar inmişlerdir. İslam'ın tebliğ edildiği ilk dönemlerin ötesinde, diğer semavi dinlerin bu tebliğini engellemeye çalışanlar genellikle toplumun elit kesimi ve karizmatik yapıya sahip rahipler olmuştur.

Kuran'ın öne çıkardığı alim profili; Miras aldığı peygamberler gibi tebliğinin karşılığında hiçbir menfaat beklememek, her yerde ve herkese hakkı söylemek, hakikate teslim olmak, samimi, şefkatli, sabırlı, hoşgörülü, alçakgönüllü, güvenilir, dürüst ve etkili olmak gibi özellikleriyle. bilgisi ile.

Kur’ân’da Geçen Yahudi Din Adamları ile İlgili Kavramlar

 • Rabbânî ( نيبار )
 • Hibr ( برح )
 • Râsih ( خسار )
 • Ehlu’z-Zikr ( ِّرْكِّ ذلا َلْهَا )
 • Âlu Hârûn ( َنو رٰه لٰا )
 • Ellezine Ûtu’l-Kitâb ( باتكلا اوتوا نيذلا ): kendilerine kitap verdiklerimiz
 • İmâm ( ماما ): Önder, rehber

Ahbâr kelimesi Kur'an'da dört yerde Yahudi din adamlarını ifade etmek için kullanılmaktadır.226 Maide Suresi 5/44. Harun neslinin peygamberlerinin yolunu takip eden alim ve zahidlere işaret ettiğini ifade etmiştir.227 Söz konusu ayette, peygamberler gibi din adamlarının da Yahudi toplumunu korumak ve yönetmekle yükümlü olduğu ve bu görevlerin yerine getirildiği ifade edilmektedir. Tevrat hükümlerine göredir.228 Bunun aksine bunu yapan Yahudi Ahbarların/alimlerin de olduğu belirtilmektedir. Alimlerin çoğu "râsihun" kavramını, ilimde derinleşenler, Kur'an hükümlerinin hakikatini iyi bilenler ve tanıyanlar,230 ilimde derinleşip olgunlaşanlar olarak açıklamışlardır. 231 Hadis-i şerifte, verdikleri yemine sadık kalanlar, doğru sözlü olanlar, dürüst olanlar, haram yemek yemeyenler ve namuslarını koruyanlar, 232 ilim sahipleri, ilmi araştıranlar ve ilim sahibi olanlar vardır. diğer dinlerdeki bilgiler.233 Bunlar. Biraz farklı bir anlam veren Kitap Ehli ikiye ayrıldı.

Mustafa Çağrıcı, İbrahim Kâfi Dönmez, Sadretin Gümüş, Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir, II/ 142. Bu nedenle Kur'an'da geçen bu tabir, her ne kadar önceki ümmetlerin tarihindeki alimleri ifade etmektedir. inançsızlıktı. .241 ez-Zeccâcda (ö. 311/923) şerhinde buna yakın bir anlam vermiştir.242. Söz konusu terim, daha önce Ehlu'z-Zikr terimi gibi, bu sınıftaki kişilerin Yahudi alimleri olduğunu ve bu alimlerin, Kur'an'ın hak bir kitap olduğuna şehadet ettiklerini ifade etmektedir.

Yani Beni İsrail alimlerinden bazıları, Kur'an'ın Allah'ın hak ve gerçek sözü olduğunu kabul ediyorlardı. Eğer gerçekten inanıyorsanız, bilin ki bunda sizin için büyük bir ibret vardır."244 Yukarıdaki ayette bahsedilen tabut, yani sandıktır. Razi, "Allezineûtu'l-kitâb" kavramıyla anılan grubun Tevrat'ın tamamını bilen kişiler olduğunu ifade etti.

Kısaca bazı müfessirlerin açıklamaları dikkate alındığında Kur'an'da bu kavramla Yahudi din adamlarının kastedildiği anlaşılmaktadır. Bu ifade Kur'an'da dokuz yerde geçmektedir.253 Ancak Kur'an'da bu kavram tüm ayetlerde kitap ehlinin müminleri anlamında kullanılmamaktadır.254 Mesela "َمْلِعْلا اوُت" ۫وُا َنی ّ۪ذَّلا ِروُدُ Hayır. Muhammed Esad, tefsirinde ayetin bu kısmıyla ilgili olarak "hak ilmi ve anlama ve kavrama yeteneğiyle donatılmış olanlar" ifadesini kullanmıştır.256 Aynı müfessir kavramı şu ayette de tanımlamıştır: Bir başka ayette ise "faydalananlar. Allah'ın peygamber aracılığıyla insanlığa sunduğu doğru yolun bilgisindendir"257.

Bunlar, öncü sayılan, tebliğ ve irşadlarıyla insanları hakka ve hakikate ulaştıran kimselerdir.260 Müfessir es-Semerkandî (ö. 373/983) de kelimeye benzer bir anlam vermiştir.261 Her ne kadar bu kavrama biz de yer vermiş olsak da Buradaki Yahudilik konularında bu kavram sadece onlarla birlikte kullanılıyor.

Kur’ân’da Geçen Hıristiyan Din Adamları ile İlgili Kavramlar

 • Utû’l-Kitab ( َباَتِكْلا اوُت ۫وُا ): Kitap verilenler
 • Havâri ( يراوح )
 • Kıssîs ( سيسق )
 • Râhib/ Ruhban ( بهار / ن ابهر )

Sözlük tanımına göre havari, "utançtan arınmış, temizlenmiş, beyazlara bürünmüş, seçkin ve seçilmiş adam" anlamına gelir. Onlar, "insanlara dini esasları ve güzel ahlakı öğreten, nefsini temizleyen ve böylece insanları kötülüklerden arındıran kişiler" olarak tanımlanıyordu.270 Burada kastedilen daha çok manevi kimliktir. Kıssîs, sözlükte aynı zamanda "dedikodu ve iftira anlamına gelen, Hıristiyanlıktaki dini ve bilimsel önderlerin unvanı" anlamına da gelmektedir.276.

İlgili ayette Yahudilerin ve müşriklerin Müslümanlara karşı sertlik ve düşmanlıklarından bahsedildikten sonra Müslümanların ancak Hıristiyanlarla ilişki kurabilecekleri ve onlardan hoşgörü ve iyi ilişkiler alabilecekleri belirtilmektedir. Çünkü onların arasında (sadece) keşişler ve rahipler vardır ve onlar kibirlenmezler." 278 Burada Hıristiyanların İncil'i ve içindekileri kaybettiği, ancak 'kissîs' grubunun din ve inançlarını orijinal haliyle korudukları, hak yolunda hayatlarını dini emirlere göre düzenledikleri belirtilmektedir.279 . Ayette 'kıssîs' (سيسق) kelimesi ile birlikte olumlu anlamda kullanılmıştır.284 Diğer iki ayette ise kelime 'ahbâr' ile birlikte olumsuz anlamda kullanılmıştır.

Bu ayetlerde Kıssis'in Allah'ın yolundan çekilmesini ve Hıristiyan ruhbanlığını ifade eden 'rahip' kelimesi, Allah'la birlikte Meryem oğlu İsa'yı da ifade etmektedir.

Kur’ân’da Geçen Müslüman/Mümin Din Adamları ile İlgili Kavramlar

 • Râsihûn ( َنوُخِسا َّرلا ): İlimde yüksek payeye ulaşanlar/derinleşenler
 • Ulu’l-İlm ( مْلِعْلا اوُل ۬وُا ): İlim Sahipleri
 • Liyetefekkehû ( ِني ّ۪ دلا يِف اوُهَّقَفَتَيِل ةَفِئآََط ): Dinde Tefekkuh Eden Tâife
 • Utu’l-İlm ( َمْلِعْلا اوُت ۫وُا ): Kendilerine İlim verilenler
 • Âlimûn ( نوُمِلاَعْلا ): Alimler
 • Ulu’l-Elbab ( ِباَبْلَ ْلْا اوُل ۬وُا ): Akıl iz’an sahibi
 • Ehlüz-Zikr ( ِرْكِ ذلا َلْهَا ): Bilenler, Akıllı insanlar
  • Mutevessimîn ( َني ّ۪مِ س َوَتُم ): Düşünüp görebilen
 • Hâşiûn/Müşfikûn ( نوقفشم / نوعشاخ ): Saygı duyan
 • Uli’n-Nühâ ( ى ٰهُّنلا يِل ۬وُا ): Akıl sahipleri
 • İmam ( مًامِا ): İmam, Önder, Rehber, kılavuzlar
  • Mesûliyet Duygusu ( ةيلؤسملا )
  • İhlâs ( صلاخلْا )
  • Tebliğ ( غيلبتلا )
  • Toplumda Ümit Işığı Olma
  • Allah’a Karşı Saygı ( الله ةيشخ / ىوقتلا )
  • Merhamet ( ةمحرملا )
  • Sabır ( ربصلا )
  • Tevâzu ( عضاوتلا )
  • Müsâmaha ( ةحماسملا ) : Hoşgörü
  • Sıdk ( ق دصلا ): Doğruluk
  • Güvenirlik ( دامتعلْا )
  • Bilgi ( ملعلا )
  • İlim-Amel Bütünlüğü
  • Hased ( دسحلا )
  • Kibir ( ربكلا )
  • Riya ( ءايرلا )
  • Hırs ( صرحلا )
  • Yalan ( بذكلا )
  • Müdâhene
  • Ölçüsüzlük
  • İlmin Kötüye Kullanılması
  • Aldanma-Gurur ( رورغلا )

Kuran'da hayatta yaptığımız her işte Allah'tan başka kimsenin rızasını ve iradesini aramamamız tavsiye edilmektedir. Allah'ın bu ayetlerini veya Allah'ın kelamı olan Kur'an'ın ayetlerini ilim olmadan tam olarak bilmek mümkün değildir. Kur'an ve hadislerde Yüce Allah'ın insanlarla olan muamelesi anlatılırken çoğunlukla Merhamet, Merhamet, Merhamet ve Merhamet sıfatlarından söz edilir.

Tan, Zeki, Kur'an'a Göre Toplumun Yapılanmasında Bilimin ve Alimlerin Rolü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Van 2002.

Referanslar

Benzer Belgeler