• Sonuç bulunamadı

KÜRESEL TİCARETTE LOJİSTİK PERFORMANS DÜZEYİ İLE HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "KÜRESEL TİCARETTE LOJİSTİK PERFORMANS DÜZEYİ İLE HAVAYOLU KARGO TAŞIMACILIĞI "

Copied!
81
0
0

Tam metin

Bu çalışma, ülkelerin hava kargo taşıma sistemini daha yoğun kullanmasıyla ticari kabiliyetlerinin ve kalitelerinin artacağını ve ülkelerin LPE puanlarına olumlu katkı sağlayacağını öngörüyor. Bu dönemde lojistik hizmetleri özellikle küresel pazarlarda yer almak ve verimliliği korumak açısından önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Bu standartları oluşturduktan sonra çeşitli araştırmalarla ülkelerin küresel ticarete yaklaşımlarını gözlemliyor ve bulgularını periyodik olarak tüm ülkelerle paylaşıyorlar.

Bu nedenle öncelikle küreselleşmeyle birlikte gelişen lojistik gerçekliğinin özelliklerine, lojistik performans kavramına ve kriterlerine bakmak, küreselleşme kapsamında dünyada yaşanan bu kaçınılmaz değişimi anlamaya çalışmak, Bu süreçte yaşanan değişimin etkilerini inceler.

KÜRESELLEŞME VE KÜRESEL TİCARET

Küreselleşme ve Boyutları

 • Küreselleşmenin Siyasi Boyutu
 • Küreselleşmenin Sosyal ve Kültürel Boyutu
 • Küreselleşmenin Ekonomik Boyutu

Ancak ülkeler arası ilişkiler arttıkça etkileşim de artmakta ve buna paralel olarak insanların refah ve huzur içinde yaşayacakları yerlere doğru yönelme ihtiyacı ortaya çıkmaktadır (Yılmaz, 2014). İletişim ve bilgi alışverişi seçenekleri artırıyor ancak bunun cevabı aynı zamanda yerel kültürlerin korunmasından geçiyor. İnsan hakları ve demokrasi, çevre ve sivil toplum gibi kavramlar tartışılmaya başlanmış, aynı zamanda devletler bu konularda çalışan uluslararası kuruluşlara katılarak taahhütlerde bulunmuş ve imzalar atmıştır.

Fischer'in dediği gibi, "ekonomik küreselleşme, ülkeler arasında mal, sermaye ve emek akışının artması ve karşılıklı etkileşimlerin dünya ölçeğinde yoğunlaşması ve genişlemesi sonucunda ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesidir" (2003, s. 3). ).

Küresel Ticaretin Temel Unsurları

 • Çok Uluslu Şirketler
 • Uluslararası Örgütler
  • Siyasi ve Askeri Amaçlı Örgütler
  • Ekonomik Amaçlı Örgütler

Uluslararası şirket ve kuruluşlar ya da şimdiki adıyla çok uluslu şirket ve kuruluşlar bu sistemin en önemli aktörleridir. Birleşmiş Milletler raporlarına göre dünyanın en büyük 200 çokuluslu şirketinin toplam büyüklüğü 7,1 trilyon ABD dolarını aşıyor. Çok uluslu şirketlerin burada karşılaştıkları en büyük sorun, yatırım yaptıkları ülkenin hukuki veya ekonomik koşullarından olumsuz etkilenmeleridir.

Bu durumda çok uluslu şirketler, büyük yatırımlar ve uluslararası kuruluşların desteği nedeniyle taleplerini ulus devletlere dayatma konusunda avantajlı bir konumdadır (Zenginoğlu, 2013).

LOJİSTİK VE LOJİSTİK PERFORMANS ENDEKSİ

Lojistik

16 Kısaca lojistik, üretimden tüketiciye kadar ana ürünün doğru miktarda, doğru zamanda ve doğru şekilde ulaştırılmasını sağlayan sisteme verilen tanımdır (Durak, 2014). Bu yeni ticaret anlayışı ve şekli tüm dünyada yayılmaya başlamış ve buna bağlı olarak yeni tedarik zinciri kavramları da gelişmeye başlamıştır. Lojistik, küresel hizmet anlayışıyla rekabet avantajını güçlendirmek için teknolojiden yararlanıp maliyetlerini kontrol ederken, diğer yandan sahip olduğu bilgi sermayesi ile pazarın geleceğine ilişkin kararlar alıp buna göre hazırlanıyor (Erdal. & Çancı, 2003).

Ana ürünün ana müşteri için uygun koşullarda, doğru miktarda, doğru yerde, doğru zamanda, düşük maliyetle hareketliliğini sağlayan lojistik, süreç boyunca ürünün tüm aşamalarını kontrol ederek sürekliliği sağlar. sürecin.

Uluslararası Taşımacılık

Özellikle dış ticaretin her alanına dokunabilen lojistik, küresel pazarlarda rekabet edebilmenin önemli bir aracıdır. Küreselleşmeyle birlikte müşteri beklentileri de değiştikçe, uluslararası şirketler sattıkları ürünlerin piyasada kalıcı kalabilmesi için rekabete girdi ve yeni stratejiler geliştirmeye başladı. DHL ve Kuehne Nagel gibi şirketler, gelişen bu ihtiyaçları karşılamak ve küreselleşmeyi daha aktif hale getirecek oyuncular haline gelmek için bu faaliyetleri üstlendiler.

Uluslararası ticaretin büyümesiyle birlikte ara ve nihai malların farklı pazarlara taşınması gibi hizmetlere ihtiyaç duyulmaktadır. Dış ticaretin gelişmesi ve ekonominin dünya pazarlarıyla entegrasyonu açısından ulaştırma ve dağıtım hizmetleri son derece önemlidir. Bunun için uluslararası nakliye şirketleri nakliye ağlarını genişletmiş ve bugün dünyada birbirleriyle ticaret yapabilen 200'den fazla ülkeye hizmet vermektedir.

Bu aşamada önemli olan her ülkede sunulan taşımacılık hizmetlerinin kalitesinin küresel ticarete ve rekabete uygunluğudur. Tablo 1'de görüldüğü gibi dünyada ulaştırma hizmetleri ihracatı, toplam ticaret ve toplam ihracatla karşılaştırıldığında benzer bir gelişme görülmektedir. 20 Küresel ekonomik kriz nedeniyle 2008 yılında durağanlaşan ve gerileyen uluslararası ticaret, 2009 sonrasında yeniden ivme kazandı.

2012 yılında da küresel ticaret hacmi bir önceki yıla göre konumunu korumuş ve ciddi bir artış göstermemiştir. Öte yandan yatırımcıların kolayca planlama yapmalarına olanak tanır ve onlara diğer pazarlardaki rakiplerine göre rekabet avantajı sağlar.

Tablo 1. Dünyada Toplam İhracat, İthalat, Ulaştırma Hizmeti İhracı ve İthali, 2008-2012
Tablo 1. Dünyada Toplam İhracat, İthalat, Ulaştırma Hizmeti İhracı ve İthali, 2008-2012

Küresel Rekabet Aracı Olarak Hava Kargo Taşımacılığı

Gelişen teknoloji sayesinde uluslararası pazarda taşınan hava taşımacılığı miktarı 1990 yılından itibaren artış göstermiştir (bkz. Şekil 2). Öyle ki hızlı hava nakliyecileri, hizmetlerinde bu gönderilerden gelen bilgilerin de paket ve numunelerle birlikte taşındığını vurgulamışlardır. Bu da hava kargo taşımacılığının küresel ticaretteki gelişmeleri doğrudan takip edebilen proaktif bir sektör olduğunu kanıtlıyor.

Dünya ticaretinin büyümesine en fazla katkı sağlayan sektörlerden biri olarak kabul edilen lojistik sektörü, hava kargo taşımacılığının getirdiği avantajlar nedeniyle önemini artırmıştır. Özellikle e-ticaretin gelişmesiyle birlikte hava kargo trafiğinin yakın zamanda artarak finansal olarak dünya ticaretinin yarısının sorumlusu haline gelmesi mümkün. Başka bir çalışmaya göre küresel hava kargo sektörünün 2012 ile 2031 yılları arasında yıllık ortalama %4,25 oranında büyüyeceği öngörülmektedir (Oxford Economics, 2012).

Yine bu iki büyük firmanın yayınladığı çalışmalarda hava taşımacılığı sektörünün gelecek öngörüleri bölgesel çerçevede Avrupa için detaylı bir şekilde anlatılmaktadır (bkz. Tablo 2). Her ne kadar bu iki firma için bazı bölgelere ilişkin büyüme öngörüleri farklı olsa da uçak üreticisi olmaları nedeniyle hava kargo taşımacılığı sektörünün geleceğine yönelik olumlu öngörülerde bulundukları söylenebilir. Öte yandan hava taşımacılığı sektörü dünyada yaşanabilecek küresel ekonomik krizlerden en olumsuz etkilenecek sektörlerin başında geliyor.

Ayrıca uluslararası terörizm ve siyasi istikrarsızlık da havacılık sektörünün ve dolayısıyla hava kargo sektörünün gelişim hızını engellemektedir. Boeing ve Airbus şirketlerinin Avrupa bölgesinde hava kargo taşımacılığına yönelik yıllık büyüme tahminleri.

Lojistik Performans Kavramı

 • Lojistik Performansının Tanımı
 • Lojistik Performansının Önemi

Aksi halde lojistik performansı doğru ölçülmediği için iyileştirilemez ve rekabet avantajı sağlamaktan ziyade, bundan yararlanan firmalar için rekabet eksikliğine ve hatta pazar kaybına neden olabilir. Dünya ticaretinin gelişmesi ve iletişim araçları sayesinde küresel üretim davranışının yaygınlaşması nedeniyle tüketim artmış, giderek zorlaşan piyasa koşulları nedeniyle lojistik operasyonları "stratejik rekabet avantajı" (Canıtez) elde etmede önemli bir araç haline gelmiştir. , 2011). Küresel ortamda sevkiyatın nasıl ve ne zaman yapılacağı konusunda müşteriler açısından netlik gerektiren konular var.

Lojistik sistemin güvenilirliği ve bir bütün olarak performansı, hem ticari tüketiciler hem de onlara hizmet sunan tedarikçiler için en temel konudur (Tuna, 2013). Bu genişleme bir yandan dünya ticaretinin önünü açarken diğer yandan başka konuları da gündeme getirmiştir.

Lojistik Performans Endeksi

 • Lojistik Performans Endeksinin Tanımı
 • Lojistik Performans Endeksinin Kapsamı

31 Dünya Bankası'nın yaptığı bu araştırmada, taşımacılık alanında ticari malların bir ülkeye girişi ve çıkışının tüm aşamaları incelenmiş ve analiz edilmiştir. Lojistik ve ticaret açısından kullanılan altyapı düzeyi • Rekabetçi uluslararası gönderileri organize etme kolaylığı • Yerel lojistik sektöründe yeterlilik. Lojistik Performans Endeksi, bu verilerin daha kolay anlaşılmasını ve tek bir sonuçta birleştirilmesini sağlamak için normal istatistiksel yöntemleri kullanır.

Uluslararası bölümde; Gümrük ve sınır yönetimi yetkinliği, Dış ticaret ve ilgili taşımacılık altyapısının uygunluğu, Lojistik faaliyetlerin bütünlüğü ve verimliliği, Planlı ve öngörülen sürede alıcıya ulaşan sevkiyatın sıklığı, Rekabetçi fiyatla sevkiyat kolaylığı ve sevkiyat takibi yeteneği. Çıkış yerinden varış noktasına yapılan sevkiyatlar sorgulanmaya başlandı. 2016 yılı için 1051 uzman lojistik profesyoneli, ticari faaliyet yürüttükleri ülkelerdeki lojistik performansını 1 (en kötü) ile 5 (en iyi) arasında puan vererek değerlendiriyor.

Bu puanların ortalaması alınarak Lojistik Performans Endeksi (LPE) ve eyaletlerin yıllara göre sıralamaları oluşturulmaktadır (Dünya Bankası, 2016). Bunun en bilinen sebepleri siyasi huzursuzluk, az gelişmişlik, ekonomik istikrarsızlık, altyapı eksikliği ve küreselleşmeden yeterince pay alamama gibi sorunlardır. Bir başka çalışmada ise yolsuzluk algısı ile lojistik performansı arasındaki ilişki ve bunların dış ticaret hacmi ve küresel rekabet üzerindeki etkisi incelenmiştir.

İnovasyon, bir ülkenin ekonomik kalkınmasını sağlayabilmesi için önemli bir unsurdur ve yapılan bir araştırmada inovasyon göstergeleri ile lojistik performans endeksi arasında anlamlı bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır (Burmaoğlu, 2012). Erkan (2014) tarafından yapılan bir araştırma Küresel Rekabet Edebilirlik Endeksi ile Lojistik Performans Endeksi arasında bir ilişki olduğunu göstermektedir.

Şekil 4. Lojistik Performans Endeksi (LPE) göstergelerinin girdi ve çıktıları Kaynak: T.C
Şekil 4. Lojistik Performans Endeksi (LPE) göstergelerinin girdi ve çıktıları Kaynak: T.C

Araştırmanın Yöntemi

 • Araştırmanın Amacı ve Önemi
 • Evren ve Örneklem
 • Veri Toplama Yöntemi
 • Araştırmanın Hipotezleri
 • Araştırmanın Sınırlılıkları
 • Verilerin Analizi

Çalışmada 32 OECD ülkesi için hava taşımacılığı verileri (AFTK) ve aynı ülkelerin 2007 ile 2016 yılları arasındaki aynı lojistik performans endeksinden elde edilen beş genel ve alt gösterge sonuç verileri kullanıldı. Bu çalışmada hava kargo taşımacılığı ile lojistik performans endeksi ve bu endeksin altı alt faktörü arasındaki ilişki incelenmiştir. H2: AFTK'nın LPE alt faktörü gümrük verimliliği üzerinde anlamlı etkisi vardır H3: AFTK'nın LPE alt faktörü altyapı kalitesi üzerinde anlamlı etkisi vardır.

İsveç, Norveç ve Danimarka'ya ilişkin hava taşımacılığı verilerine erişilemediğinden bu çalışmada diğer 32 OECD ülkesi dikkate alınmıştır. İsrail, Yunanistan ve Macaristan'ın LPE araştırmasına dahil edilmediği yıllar bu ülkeler için değerlendirmenin dışında tutuldu. Ancak diğer taraftan havayolu ağı çok geniş olmayan ve belirli coğrafi bölgelere uçuş yapan ülkeler için de yeterli bir önlem olmayabilir.

Verilerin analize uygun hale getirilmesi için logaritmalar alınmış ve böylece veri seti normal dağılıma yakınsamıştır.

Bulgular ve Değerlendirme

 • AFTK ve LPE’ye İlişkin Betimleyici İstatistikler
 • AFTK’nın LPE ve Faktörleri Üzerine Etkisi

Çalışma sonucunda hava kargo taşımacılığının lojistik performans endeksi ve alt faktörleri ile ilişkisi araştırılmış ve toplam 7 hipotez ortaya konmuştur. H1 hipotezine göre hava kargo taşımacılığı ile lojistik performans endeksi genel puanı arasında anlamlı bir ilişki vardır. Diğer taşıma sistemleri de bu endekse olumlu katkı sağlayabilir ancak bu çalışma, hava kargo taşımacılığının Lojistik Performans Endeksi algısını artıran önemli bir taşıma sistemi olduğunu göstermektedir.

48 H3 hipotezine göre hava yük taşımacılığı ile Lojistik Performans Endeksi'nin altyapı alt faktörü arasında anlamlı bir ilişki vardır. H4 hipotezine göre hava kargo taşımacılığı ile Lojistik Performans Endeksi alt faktörünün uluslararası taşımacılık düzeyi arasında anlamlı bir ilişki vardır. H5 hipotezine göre hava kargo taşımacılığı ile lojistik performans endeksinin lojistik yeterlilik düzeyi arasında anlamlı bir ilişki vardır.

H6 hipotezine göre hava kargo taşımacılığı ile gönderilerin takip düzeyi olan Lojistik Performans Endeksi alt faktörü arasında anlamlı bir ilişki vardır. H7 hipotezine göre hava kargo taşımacılığı ile Lojistik Performans Endeksi'nin zamanında teslimat düzeyi arasında anlamlı bir ilişki vardır. Bu açıdan bakıldığında Lojistik Performans Endeksi, ülkelerin küresel rekabet gücünü gösteren, yani ülkenin gelişmişlik derecesini ve dış ticarete olan eğilimini inceleyen önemli bir endekstir.

Sonuç olarak, hava kargo taşımacılığının Lojistik Performans Endeksi ve altı alt faktörünün tamamı ile anlamlı bir ilişkiye sahip olduğu bulunmuştur. Bir ülkenin dış ticarete ilişkin olumlu algısı, Lojistik Performans Endeksi gibi dünya çapında kabul gören bir çalışmada kendisini sağlıklı bir şekilde ifade etmesi halinde önem kazanmaktadır. Lojistik Performans Endeksi sonuçları değerlendirilirken buradaki amaç, ticaret yapmak isteyen uluslararası şirketlerin veya yatırımcıların önünü açmaktır.

Gelecek çalışmalarda havayolu dışındaki ulaşım sistemlerinin lojistik performans endeksi ile ilişkileri araştırılabilir.

Tablo 5. LPE’nin Yıl Bazında İstatistikleri
Tablo 5. LPE’nin Yıl Bazında İstatistikleri

Şekil

Tablo 1. Dünyada Toplam İhracat, İthalat, Ulaştırma Hizmeti İhracı ve İthali, 2008-2012
Şekil 4. Lojistik Performans Endeksi (LPE) göstergelerinin girdi ve çıktıları Kaynak: T.C
Tablo 3. Yıllara Göre İlk 10 ve Son 10 Ülkenin Ortalama LPE Puanları
Şekil 5. AFTK’nın Yıllara Göre Değişim Grafiği
+7

Referanslar

Benzer Belgeler

Bunlar; kişilik haklarına yapılan saldırının önlenmesi davası, saldırı yapılıyor ise bu saldırının durdurulması davası, saldırının tespiti davası,

Other antioxidant properties of all extracts of CM tubers and leaves, including free radical scavenging activity, reducing power and total phenolic compound

The free radical scavenging capacity of the extracts with methanol, ethanol, acetone and benzine through DPPH method; Extracts obtained from.. When comparing the

Looking at the answers given to the item of “I get bored in oral expression lessons.”, we see that the teacher candidates responded to this item negatively to a large extent

Klasik Yaklaşım’da ürünlere ait test ve muayene şartları açıkça belirtilmemektedir. Yeni Yaklaşım Yönetmelikleri ise ürün gruplarının uyması gereken temel

Étude des mots et expressions employés dans le texte.. - la perte -l’oubli

Şu ana kadar sperm eldesi için en uygun alanı işlem öncesi belirlemeye yardımcı bir seçe- nek bulunmamaktadır.. MikroTESE başarılı sperm eldesi ih- timalini arttırsa da

KONUT Mutfak Sorumlusu 405 ANTALYA MURATPAŞA FALEZ MTAL 969917 AYŞE KİPDEMİR Servis Sorumlusu 406 ANTALYA MURATPAŞA FALEZ MTAL 969917 NECMİYE ERİTEN Servis Sorumlusu 407

Yunanca “ δικαιουντες ”, Latince “ iustificatis ” kelimeleri ile ifade edilen ve Süryanice “ ܢܝ ܺܩ ܕܰܙܡܰ ܕ ” kelimesi ile karşılanan “S/D/K”