• Sonuç bulunamadı

bursa teknik üniversitesi ❖ sosyal bilimler enstitüsü

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Share "bursa teknik üniversitesi ❖ sosyal bilimler enstitüsü"

Copied!
171
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

"Almanya'da Aşırı Sağın Örgütlenmesi ve İslamofobi" başlıklı bu yüksek lisans tezi, Bursa Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümü Uluslararası Ekonomi Politikası Anabilim Dalı'nda hazırlanmıştır. Bu yıllardan sonra giderek güçlenen İslamofobi'yi gündeme getiren etken, Avrupa'daki aşırı sağcı partilerin Müslümanları ötekileştiren ırkçı söylemleri oldu.

Milliyetçilik

Kapitalizm, kentleşme, sekülerleşme, sanayileşme gibi modern süreçlerle ortaya çıkan ulusların ve milliyetçiliklerin bu süreçlerden ayrı düşünülemeyeceği ileri sürülmüştür (Çağırkan, 2018, s. 388). Modernizmin önemli şahsiyetlerinden biri olan Ernest Gellner'e göre insanlık tarihinde dönüm noktası sanayi toplumuna geçiştir ve milliyetçiliğin sanayileşmeyle birlikte ortaya çıktığını savunmuştur (Gellner, 2018, s. 28-29).

Irkçılık

Kültürel Irkçılık

Ağırlıklı olarak göçmenleri hedef alan bu yeni ırkçılık tarzı, yabancı düşmanlığı çerçevesinde değerlendirilmektedir (Sumbas, 2009, s. 267). Modern ırkçılık ya da kültürel ırkçılık olarak adlandırılan ve biyolojik/genetik özelliklerden ziyade kültürel-etnik ve dini özelliklerin belirleyici olduğu bu yeni ırkçılık türü, İslamofobinin belirginleştiği Soğuk Savaş sonrası dönemde ivme kazanmıştır.

Kimlik ve Kültür

Avrupa Kimliği

Avrupa Komisyonu'nun Portekiz'deki Coimbra Üniversitesi'nde 1996 yılında gerçekleştirdiği Avrupa kimliği üzerine çalışma raporunda, kimliği tanımlarken 'Avrupa' teriminin kullanılmasının kesin bir anlamı olmadığı vurgulanırken, Avrupa kimliğinin bölünmez olduğu belirtiliyordu. “Kalbimizde ve zihnimizde Hristiyanlığın kültürel-sosyal değerlerine” dayanmaktadır. Avrupa'nın varlığını tehdit eden 'ötekiler'in (Osmanlı, Arap gibi) yükselişiyle kendini keşfettiği 1500 yılına kadar olan dönem.

Yabancı Korkusu (Zenofobi)

Burada Avrupa'nın yabancı olarak gördüğü toplumun aslında göçmenler olduğunu ve onları hedef aldığını anlatmak gerekiyor. Avrupa'yı yabancı olarak tanımlayan grup aslında göçmenler ve özellikle kendi ülkelerinde yaşayan Müslüman göçmenlerdir.

Göç

Çokkültürlülük

Özellikle Avrupa gibi refah düzeyi yüksek ülkelerden gelen göçler bu farklılıkları oldukça artırmaktadır (Kanık, 2017, s. 146). Tarih boyunca dünyanın farklı yerlerinden gelen göç hareketleri, günümüzde Avrupa'nın çok kültürlü bir yapıya sahip olmasını sağlamıştır.

İslamofobi

Tarihsel olarak İslam'ın doğuşuyla başlayan ve günümüzde göçmen kriziyle devam eden "İslamofobi" terimi, etimolojik olarak "İslam" ve Antik Yunanca'da korku anlamına gelen "phobos" kelimelerinden türetilmiş olup, kısaca İslam korkusunu anlatmaktadır. (Gedik S., 2016, s. 69). İslamofobiyi tanımlamak için farklı tanım ve terimler kullanılsa da hepsinin ortak amacı İslam'a ve dolayısıyla Müslümanlara karşı düşmanlığı, nefreti, ayrımcılığı ve ırkçılığı tanımlamaktır (Gölcü ve Çuhadar, 2017, s. 75).

Oryantalizm ve Medeniyetler Çatışması Tezi

Said'in bir diğer tanımına göre Oryantalizm; Batı'nın Doğu'ya yönelik kendi planlarının ve Doğu'ya hakim olma arzusunun yansımasıdır (Said, 2017, s. 105). Sosyolog Weber'e göre Doğu ile Batı'nın ekonomik ve dini zihniyeti arasında bir tür ontolojik farklılık vardır (Said, 2017, s. 271).

İslamofobi’yi Doğuran ve Besleyen Sebepler

 • Teolojik Sebepler
 • Ekonomik Sebepler
 • Siyasi Sebepler
 • Diğer Sebepler

Söz konusu büyüme, Avrupa'nın gelecekte "Avrupalı" olacağı Batılı yazarlar tarafından kışkırtıcı bir üslupla yazıp çizilmektedir (Alıcı, 2019, s. 415-416). Dolayısıyla zaten Avrupa'da işsizliğin nedeni olarak görülen Müslümanların Avrupa kültürüne de bir tehdit olarak görülmesi, Müslümanların Avrupa'yı İslamlaştıracağı yönünde endişeler yaratıyor.

İslamofobi’nin Gelişimi

Avrupa’ya İşçigücü Göçü

Ancak 1970'li ve 1980'li yıllarda göçün düzeyi değişti ve çalışan nüfus Avrupa'yı gönüllü olarak kabul etti. Bu teoriye göre, Müslümanların doğum oranının yüksek olması yavaş yavaş İslam'ın Avrupa'da yayılmasına neden olacaktır.

Berlin Duvarı’nın Yıkılması

 • İslami terör ve islami köktencilik

Almanya'da kurulmaya çalışılan çok kültürlülüğün Alman kültürünün saflığının korunmasına tehdit oluşturabileceği ileri sürülüyor (Eryücel, 2019, s. 2-3). Yeni sistemde yeni tip ırkçılık ve ötekileştirme Almanya'da, özellikle de Doğu Almanya'da etkisini gösterdi. Genç ailesini savunan avukat Rainer Brüssow, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Solingen, 2. Dünya Savaşı sonrası Almanya'da bulunuyor.

Boston'dan Los Angeles'a sabah 9.30'da uçan United Airlines'a ait 175 sefer sayılı uçuş, Dünya Ticaret Merkezi'nin Güney Kulesi'ne çarptı. Washington'dan Los Angeles'a 9.37'de uçan American Airlines'ın 77 numaralı uçağı Washington'daki Pentagon binasına düştü. 11 Eylül olayları ve ardından gelen terör saldırılarıyla birlikte Müslüman göçmen varlığının yoğun olduğu Avrupa'nın önde gelen ülkelerinden Almanya'da da İslam'a ve Müslümanlara karşı olumsuz ötekileştirme gözlendi.

Amerika ve diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Almanya'da da terör ve İslam hep birlikte anılmış, terörle bağlantılı olarak medya ve siyaset aracılığıyla kamuoyunda yeni bir Müslüman olgusu yaratılmıştır.

Arap Baharı ve Mülteciler Krizi

 • Arap baharının ortaya çıkışı
 • IŞİD varlığı ve müslüman terörist kavramı
 • Mültecilerin varlığı ve tek tip müslüman algısı

Avrupa'da yaşanan terör saldırıları ve tüm Müslümanların kökten dincilikle ilişkilendirilmesi, Müslümanların dini kimlikleri nedeniyle ötekileştirilmesine yol açmıştır. Avrupa'daki tüm bu terör saldırılarından en çok zarar görenler burada yaşayan Müslümanlar oldu. Çatışmaların başlangıcından bu yana pek çok mülteci Ege Denizi ve Akdeniz'i geçerek Avrupa'ya ulaşmak istedi.

La Stampa gazetesi Ayla Kürdi'nin fotoğrafını "Avrupa'nın öldüğü kumsal" başlığıyla yayınladı (Pınar, 2015). Sonuç olarak yeni göç dalgasıyla baş edemeyen Türkiye, Avrupa'ya geçmek isteyen mültecilerin geçişini engellememe kararı aldı. Mültecilerin varlığıyla aynı dönemde ortaya çıkan IŞİD gibi terör örgütlerinin eylemleri, Avrupa'nın gözünde birlik Müslüman algısının oluşmasına neden oldu.

Görüldüğü gibi Avrupa'nın zihninde yaratılan peçe ve cübbe giyen Müslümanların Avrupa'daki yaşamı zorlaştırılmaktadır.

ALMAN TOPLUMU VE ÖTEKİLERE YAKLAŞIMI

 • Irk Kuramları ile Yaratılan alman Kimliği ve Milliyetçiliği
 • Alman Literatüründe Yaratılan Türk Korkusu
 • Alman Soy Bağına Dayalı Vatandaşlık Anlayışı
 • Almanya’da Göç Olgusu ve Alman Çokkültürlülüğü
 • Almanya’da Türk Göçmenlerin Entegrasyonu Sorunu

Almanya'da yayınlanan ilk gazete (Yeni Zeitung) 1502 yılında Türklere haber vermek amacıyla basılmıştır (Alıcı, 2019, s. 421). Fransız devrimi sonrasında ortaya çıkan milliyetçi hareketle birlikte Almanya'da millileştirme hedefinin yanı sıra vatandaşlık anlamı da oluşmuştur. Ancak uzun yıllardır Almanya'da yaşayan Türkiye'den gelen göçmenlere köken farklılıkları nedeniyle vatandaşlık verilmiyor.

Geçici işçilerin kalıcı hale gelmesi olayları farklı bir boyuta taşıdı ve Almanya'da ırkçılık yeniden yüzünü gösterdi. 11 Eylül öncesinden beri varlığını sürdüren İslam karşıtlığı, Almanya'daki terör olaylarıyla birlikte kalıcı bir akım haline geldi. Her milletin kendine has geleneklerinin olduğu ve göçün ulusal kültüre yönelik en büyük tehdit olarak görüldüğü Almanya'da çokkültürlülüğe karşı çıkılmaktadır (Gedik E., 2010, s. 47).

Almanya'da Türklerin açık bir yabancı düşmanlığı hedefi olmasının en büyük nedeni, Türklerin en büyük azınlık grubu olmalarıdır.

ALMANYA’DA AŞIRI SAĞIN ETKİSİ VE YÜKSELEN İSLAMOFOBİ

Oy Verme Davranışı (Voting Behavior)

Seçmen oy vermeye araçsal bir anlam yüklediğinden ait olduğu toplumsal grubun çıkarlarını en iyi koruyan partiye oy verir (Aydoğan Ünsal, 2016, s. 97). Seçmen ile siyasi parti arasındaki bu bağ, tıpkı din örneğinde olduğu gibi, erken yaşlarda ailede kazanılan değerlerin akran ve meslektaşları arasında görülen davranışsal uygulamalardan etkilenmesi ve bireylerin partiyle kimlik kurması ile ortaya çıkmaktadır. ailelerinden etkilenerek partilerini şekillendirmektedir (Aydoğan Ünsal, 2016, s. 101). Anthony Downs'ın 1957'de ortaya attığı ekonomik oylama modelinde seçmenler, beklentilerini en iyi karşılayan ve görüşlerini en iyi temsil eden aday veya partilere oy veriyor.

Oy verme kararında, bir gruba bağlılık, bir gruba ait olma gibi psikolojik ve sosyolojik faktörler değil, seçmenin beklentilerinin dikkate alınması gibi rasyonel hesaplamalar etkilidir (Aydoğan Ünsal, 2016, s. 106). Bu nedenle seçimler, seçmenlerin gözünde sadece tercihlerin bir ifadesi olmaktan ziyade, hükümeti veya kazananı belirlemenin bir yolu olarak görülüyor. Alman seçmen, sosyal hayattaki varlığından rahatsız olduğu yabancıların bir siyasi parti tarafından eleştirildiğini görünce bu durumdan kolaylıkla yararlanıyor.

Destek olarak gördükleri bu siyasi grubu seçimde oy kullanarak parlamentoya getiren Alman seçmen, aslında İslamofobinin ülkede kurumsallaşmasının yolunun seçimden geçtiğini bize gösteriyor.

Aşırı Sağ Partilerin Gelişimi

 • Aşırı Sağ Kavramı
 • Avrupa Tarihinde Aşırı Sağ
 • Aşırı Sağ Partiler, Özellikleri ve Söylemleri

1990'lı yıllarda göçmenlere yönelik algılar ırkçılık ve yabancı düşmanlığı söylemlerine kaymış ve bu söylemler aracılığıyla aşırı sağ partiler ortaya çıkmaya başlamıştır (Alkan, 2015, s. 278). 2010'lu yıllar aşırı sağ partilerin yükselişe geçtiği, ırkçı söylemlerin yoğunlaştığı bir dönem oldu. Artık yeni aşırı sağ partiler olarak adlandırılan popülist partilerin en çok tartışılan yönü, klasik faşist partilerle karşılaştırılmasıdır.

Yeni ırkçı aşırı sağ partilerin temel ortak düşmanı, diğer tehditkar, yabancı ve potansiyel teröristler olarak gördükleri göçmenlerdir. Avrupa'da aşırı sağ partilerin büyümesini inceleyen araştırmalara göre; Avrupa genelinde aşırı sağ partiler 1990'lı yıllardan bu yana yükselişte ve bu büyüme 2000'li yıllardan itibaren arttı. Neo-aşırı sağ bağlamında Avrupa'da aşırı sağın ilk işareti 1999 yılında Avusturya'da ortaya çıktı. Jörg Haider liderliğindeki Özgürlükçü Parti (FPÖ) yüzde 26 oy aldı (Aktaş, 2014). .

İslamofobinin Avrupa'da yayılmasında en önemli etken olan aşırı sağ partilerin yükselişi, 2014 yılında yapılan Avrupa Parlamentosu seçimleriyle ortaya çıktı.

Almanya’nın Aşırı Sağ Haritası

 • NSDAP’tan AfD’ye Aşırı Sağ Siyaset
 • Neo-Nazizm ve NSU Oluşumları
 • PEGİDA Gösterileri ve Thilo Sarrazin
 • Alman Medyasında İslamofobi

Bu sayede aşırı sağ görüşler Doğu ve Batı Almanya'da hiçbir zaman kitlesel bir harekete dönüşmedi. İki Almanya'nın birleşmesine kadar ülkede aşırı sağda küçük de olsa bazı gelişmeler yaşandı. İki Almanya'nın birleşmesiyle savaş işgalinin sona ermesiyle aşırı sağ gruplar Alman milliyetçiliğini canlandırmak için harekete geçti.

Savaş sonrası Batı Almanya'da şu ana kadar elde edilen oylar dikkate alındığında AfD, diğer aşırı sağ partilerden daha yüksek bir oy oranına ulaştı. AfD, Almanya'daki hakim kültürün Alman diline dayandığını söylerken, AfD bu kültürün üç kaynaktan geldiğini açıklıyor. 1990 yılında Almanya'nın resmi olarak birleşmesiyle birlikte 90'lı yıllar Doğu Almanya'da ırkçı saldırıların arttığı yıllardı (Lewicki, 2018, s. 504).

Almanya'nın Schönberg kentinde bisiklet sürerken dengesini kaybeden 9 yaşındaki Suriyeli çocuk, traktörün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Almanya’da İslamofobi Rakamları ve Örnekler

Özellikle Arap Baharı sonrasında Müslüman nüfusun arttığı Almanya'da İslamofobik söylemlerin ve şiddetin sayısı da her geçen yıl artıyor. 2008 yılı Almanya'da neo-Nazilerin yükselişe geçtiği, aşırı sağ ideolojinin ve yabancı düşmanlığının izlerini taşıyan suçların rekor düzeyde arttığı bir yıl oldu. Allensbach Enstitüsü'nün Mayıs 2006'da yaptığı bir ankete katılanların yüzde 46'sı, Almanya'da çok sayıda Müslüman bulunduğunu ve bazen aralarında çok sayıda terörist olmasından korktuklarını söyledi.

Aynı kurumun Kasım 2012'de "Almanya'daki İslam imajını" ölçmeyi amaçlayan araştırmasının sonuçlarına göre; Katılımcıların yüzde 83'ü İslam'ın kadınları mağdur ettiğini söylüyor. Üstelik Almanya'da camiye yapılan saldırının ardından belediye başkanının Alman gazetecilerin daha önce camiye gidip gitmediğiniz ve yangından sonra camiyi ziyaret edip etmediğiniz sorusuna verdiği yanıt; Bana göre cami yakmak çöp kutusunu yakmaya benzer. Aynı hafta Almanya'nın Bielefeld kentinde ırkçılar Müslümanları istemedikleri için yürüyüş düzenlediler ve yürüyüşten bir gün sonra Avusturya Irkçı Partisi internet sitesinde "Müslümanları öldürelim" diye yazdı.

2021 yılında Almanya'da memurların giyim ve görünüşlerine ilişkin kuralları içeren yasal düzenleme Temsilciler Meclisi tarafından kabul edildi. Bu kapsamda kurumlar, memurların kıyafetlerine, takılarına, sembollerine, dövmelerine, saç ve sakallarına müdahale edebilecek.

Almanya’da Online Anket Çalışması

Araştırmamızda İslamofobinin gelişiminde bir kırılma noktası olarak tanımladığımız Arap Baharı ve mülteci krizinin etkileri de araştırma sonuçlarına büyük ölçüde yansıdı. Araştırmamızda İslamofobinin siyasi yönünü açıklasak da aşırı sağ partilerin en büyük etkisi göçmen karşıtlığı ve yabancı düşmanlığıdır. Araştırmamızda İslamofobinin kırılma noktası olarak tanımladığımız 11 Eylül saldırıları ve ardından gelen terör saldırılarının İslam'a yönelik olumsuz bakış açısını artırdığı yönündeki iddiamız araştırma sonuçlarına da yansıdı.

Bu çelişkiler içerisinde İslamofobi'yi sona erdirme ve göçmenlerin yaşadıkları ülkelere başarılı bir şekilde entegre olma çabaları başarısızlıkla sonuçlanıyor. Bu çalışmada, Müslüman nüfusun yoğun olarak yaşadığı bir Avrupa ülkesi olan Almanya'da İslamofobinin yükselişindeki en büyük etkenin, ülkede mevcut olan aşırı sağ parti AfD'nin milliyetçi söylemi olduğu tespit edilmiştir. ve özellikle medya tarafından desteklenen kamuoyunun kışkırtıldığı. Tüm bu aşırı sağ görüşlerin Almanya'da örgütlenip halktan para kazandığı, İslamofobi'yi artırdığı tespit edildi.

Özellikle Avrupa ve Amerika'da yaygın olan İslamofobinin ırkçılık suçu olduğu sadece bu ülkelere değil tüm dünyaya anlatılmalı ve konunun insani boyutu vurgulanmalıdır.

Referanslar

Benzer Belgeler

Ersan ÖZ Pamukkale Üniversitesi Ferit KÜÇÜK Harran Üniversitesi Figen GÜNER DİLEK Gazi Üniversitesi Halil İbrahim BULUT Karadeniz Teknik Üniversitesi. Harun TERZİ

Bu araştırmanın amacı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan ve Bulgaristan’dan göç etmiş üçüncü kültür bireylerin ve anne-babalarının yaşam

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 7 - Sayı: 14 - Aralık 2017.. Karadeniz Technical University Institute of Social Sciences Journal

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi Yıl: 7 - Sayı: 13 - Haziran 2017.. Karadeniz Technical University Institute of Social Sciences Journal

Tablo 1’de yer alan yatırım duyurularının, ilgili firmaların paylarına olan etkisini ölçmek amacıyla, öncelikle kamuya duyurulma tarihinden 5 gün öncesi ve 5 gün sonrası

Çalışmanın ikinci bölümde Avrupa Birliği’nin göç politikası ve bu politikanın yasal dayanakları başlığı altında İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa’ya

İnsan, toplum, kültür açısından incelenen geleneksel Malatya evleri, kendine has sivil mimari özelliklerini korumakla birlikte, hızla değişen kültürel ortam, nüfus

(2017) “ Geleneksel Türk Halk Müziğinde Yörelere Özgü Müzikal Kimlik Saptamaları: Doğu Anadolu Bölgesi Örneği” (Yayınlanmamış Doktora Tezi), İnönü