• Sonuç bulunamadı

Bursa ormanların görülen büyüme anormalileri ve faydalanma imkanları

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Share "Bursa ormanların görülen büyüme anormalileri ve faydalanma imkanları"

Copied!
70
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

Bu yüksek lisans tezi, orman ekosisteminin içerdiği pek çok değerin sadece bir kısmını oluşturan bu gizli hazinenin, doğal haliyle sanayiye ulaştırılması halinde Genel Müdürlüğe önemli bir katkı sağlayacağı düşüncesiyle hazırlanmıştır. Ormancılık, mobilya sektörü ve ağırlıklı olarak orman üretimi yapan orman köylülerimiz. Endüstriyel odun üretimi, Orman Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatları tarafından, ormanların sürdürülebilirliği ilkesi ve ormancılık ihtiyaçları dikkate alınarak, ekosistem bazlı fonksiyonel orman yönetim planları kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Bursa Orman İşletme Müdürlüğü Arasdere ve Soğukpınar Orman İşletme Müdürlüğü, İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü Tahtaköprü Orman İşletme Müdürlüğü ve Uludağ Milli Eğitim Müdürlüğü sınırları içerisindeki ormanlardan alınan deneme alanlarında yapılan tespitlerde büyüme anormalliği gösteren ağaçlar tür bazında örneklenmiştir. Park.

Industrial timber production is carried out using ecosystem-based functional forest management plans by provincial organizations of the Directorate General of Forestry, taking into account the principle of forest sustainability and forestry needs. Abnormal formations are eliminated during forest maintenance until the end of the forest management period, as the aim is to obtain quality timber in the corporate forests. Bursa Forest Regional Directorate Bursa and Inegöl Forest Management Directorates and Uludag National Park within the boundaries of abnormal growth of tree populations constitute the material of the study.

Bursa Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Arasdere ve Soğukpınar Orman İşletme Şefleri, İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Tahtaköprü Orman İşletme Şefleri ve Uludağ Milli Parkı orman sınırları test alanlarından alınan, büyüme anormalliği olan ağaçlardan tür bazında örnek alındığı görüldü. "Türkiye'deki ormanların tamamına yakını devletin hüküm ve mülkiyeti altındadır ve sürdürülebilirlik ilkesi esas alınarak Orman Genel Müdürlüğü tarafından yönetilmektedir" (OGM, 2017). Temel orman ürünlerinden biri olan ahşabın endüstriyel üretimi, ormanların sürdürülebilirliği ve silvikültürel ihtiyaçlar dikkate alınarak, ekosistemlere dayalı fonksiyonel orman yönetim planları kullanılarak Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatları tarafından gerçekleştirilmektedir.

Ancak ormanlarda yaygın olarak görülen ve ağaçların çeşitli nedenlerle anormal büyümeleri sonucu oluşan farklı görünümdeki bazı oluşumlar doğal halleriyle sanayiye ulaşamamaktadır.

GENEL BİLGİLER

Bursa Ormanları

Ağaçlarda Anormal Büyümeler ve Büyüme Anormallikleri

 • Kalıtımla ilgili (genotip) anormal büyümeler
 • Dış çevre şartları etkisiyle (fenotip) meydana gelen anormal büyümeler….4
  • Bitkisel tümörler
  • Menevişli (hareli) odun yumruları
  • Cadı süpürgesi
  • Aşırı tomurcuk ve sürgün teşekkülü(tomurcuk ve sürgün düşkünlüğü)8
  • Aşırı kozalak teşekkülü (kozalak düşkünlüğü)
  • Dal, yaprak ve meyvelerde gal oluşumları
  • Anormal oluşumlardan faydalanma imkanları

Tek taraftan alınan ışık nedeniyle gövdenin kıvrılması, ışığın yetersiz olduğu ortamlarda patolojik olarak boy uzamasına eğilim ve dolayısıyla yaprak yüzeylerinin gelişememesi (Etiolement) ve sadece gelişme ile ortaya çıkan dallanma Tomurcukların ışığın alındığı yöndeki görünümü fotomorfoz örnekleridir. Çevre koşulları iyileştikçe ağaç büyümesi normal seyrine döner ve bu bireylerin tohumlarından normal ağaçlar ortaya çıkar (OGM, 2016). Yüksek bitkilerde olduğu gibi çok hücreli bir organizmanın gelişimi, büyüme hızının, hücre farklılaşmasının ve çoğalmasının sistemik kontrolüne bağlıdır ve bu kontrolün kaybı, tümör oluşumuna yol açabilir (Dodueva ve diğerleri, 2020).

Konakçı bitkilerde hiperplaziye neden olan patojenik bakterilerin en belirgin örnekleri, tümörlerin gelişimini (örneğin A. tumefaciens, A. vitis, A. rhizogenes ve A. rubi) veya tümör oluşumunu teşvik eden Agrobacterium cinsinin üyeleridir. çok sayıda büyük kök (Dodueva ve diğerleri, 2020). Bu şişlikler daha ziyade uykuda olan tomurcukların veya tesadüfi tomurcukların belirtileridir ve bu nedenle gerçek safra değildir (Faber ve Pavlik, 2006). Genetik olarak tümörlü bitki hücreleri, normal düzenleyici miktardan daha fazla bitki hormonu üretme yeteneğine sahiptir, bu da anormal derecede bol miktarda hücre proliferasyonu ve hücre büyümesine neden olur (Kahl ve Josef, 1982).

Normal ağaç taç formlarından farklı olarak, yoğun ve çok sayıda yanal sürgünün bir araya gelmesiyle oluşan kuş yuvası veya yuvarlak çalıları andıran sürgün gruplarına cadı süpürgesi denir. Bazı çam türlerinde görülen bu oluşum, erkek çiçeklerin çok sayıda dişi çiçekle yer değiştirmesi nedeniyle çok sayıda kozalak oluşmasıdır.

MATERYAL VE YÖNTEM

Araştırma Alanı

Araştırma Alanında Yapılan Çalışmalar

BULGULAR VE TARTIŞMA

Araştırma Alanında Anormal Büyüme Görülen Ağaçların Tespiti

 • Karaçamda tespit edilen anormal büyümeler
 • Kayında tespit edilen anormal büyümeler
 • Göknarda tespit edilen anormal büyümeler
 • Çınarda tespit edilen anormal büyümeler
 • Meşede tespit edilen anormal büyümeler
 • Kestanede tespit edilen anormal büyümeler

Sahada yapılan çalışma ve yönetim planları sonucunda anormal büyüme gösteren bireylerin çalışma alanındaki toplam birey sayısına oranının yaklaşık olarak 200.000 olduğu tespit edilmiştir. %8. Sahada yapılan çalışma ve yönetim planları sonucunda anormal büyüme gösteren bireylerin çalışma alanındaki toplam birey sayısına oranının yaklaşık olarak 200.000 olduğu tespit edilmiştir. %7. Sahada yapılan çalışma ve yönetim planları sonucunda anormal büyüme gösteren bireylerin çalışma alanındaki toplam birey sayısına oranının yaklaşık olarak 200.000 olduğu tespit edilmiştir. %12.

Saha ve amenajman planları incelenerek inceleme alanında anormal gelişim gösteren örneklerin toplam örnek sayısına oranının yaklaşık %5 olduğu belirlendi. Saha ve amenajman planları incelenerek, ele alınan alandaki toplam örnek sayısı içinde anormal gelişim gösteren örneklerin oranının yaklaşık %10 olduğu tespit edilmiştir.

Rampa ve Depolarda Bulunan Emvaller

Üretim Giderleri ve Satış Ortalamaları

1 m³ kağıtlık ahşap ortalama 134,94 TL maliyetle üretilirken, ortalama satış tutarı 213,58 TL olarak piyasaya sunuldu.

Anormal Görünümlü Masif Ağaç İşleyen Sektörün Durumu

Ağaçlarda safra oluşumuna ilişkin çalışmalarda, bitkilerin toprak üstü kısımlarında yer altı kısımlarına göre daha fazla safra türünün oluştuğu tespit edilmiştir. Firmaların masif ahşaba yönelik anormal işleme sürelerine bakıldığında yeni başlayan firmaların yanı sıra 40 yılını doldurmuş firmalar da bulunmaktadır (Şekil 4.42). Firmaların bu işe nasıl başladıkları değerlendirildiğinde bazılarının aile şirketi olarak başladıklarını, bazılarının ise iş değiştirerek başladıklarını ifade ettikleri görülmektedir (Şekil 4.43).

Firmaların yaklaşık %63'ü pazarlama sorunu yaşamadığını belirtirken, %37'si pazarlama sorunu olduğunu belirtti (Şekil 4.44). Bu sektördeki yetişmiş personel ihtiyacına bakıldığında yaklaşık olarak; Firmaların %88'i eğitimli personel sıkıntısı yaşadığını, %12'si ise personel sıkıntısının olmadığını belirtti. Bu tablodan sektörde faaliyet gösteren firmaların en az yarısının orman firmalarından sürekli ve yeterli mal tedariği bekledikleri anlaşılmaktadır (Şekil 4.48).

Anormal Görünümlü Ağaç Tasarımları

Sektörün ormancılık firmalarından beklentilerine baktığımızda %50'sinin beklentisi yok, %25'inin yeterli hammadde üretimi beklentisi var, %12,5'i. Örnek bir nesnenin fiyatı, ör. İçi boş ahşap tasarımda talep gören 30 cm çapında dekoratif ayna güncel teklif fiyatları üzerinden hesaplanır; Boşluğu 15 cm ve uzunluğu 1 m olan içi boş bir kütük 0,053 m³'e karşılık gelir. Maliyetler ve bu obje üzerinde yaratılan katma değer karşılaştırıldığında 16 adet dekoratif aynanın değeri yaklaşık 2,000 TL'dir. Bu hammaddeden 6500,00 TL üretilmektedir.

Aynı mal kaliteli mal olarak değerlendirilirse 2020 yılında 3,5 TL fiyatla üretilecek ve yaklaşık 10 TL değerinde bir ürün olarak piyasada yerini alacaktır. Ancak tasarımcıların ve bu alanda eğitim almış personelin işbirliği ile katma değeri çok yüksek bir ürün elde etmek mümkündür. Gördüğünüz gibi sadece satış rakamlarını karşılaştırarak yaratılan katma değer kaba bir hesapla 650 katına kadar çıkabiliyor, bazı ürünlerde bu oran daha da yüksek olabiliyor.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Göknarda dekoratif kökler

Referanslar

Benzer Belgeler

Çalışmanın yönteminde Bursa Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde 2013- 2017 yılları arasında çıkmış olan orman yangınlarının verileri

Veysel Ero ğlu, Uludağ dönüşüm projesini gerçekleştirmekte kararlı olduklarını belirterek, Bursa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Do ğa Koruma Milli Parklar

Çankırı, Ilgaz Bölgesi Devrez Alt Havzası'nda yer alan Ilgaz Dağları Milli Parkı sarıçam ve göknar ormanları peyzaj karakter alanı, Ilgaz merkezi ve

KARARIN ÖZÜ: Yeşilbayır Mahallesi Antalya Orman İşletme Müdürlüğü Döşemealtı Şefliği 477 numaralı bölmesinde kalan Spor Alanı'nın Emniyet Tesis Alam'na

müracaat sahasının yeri ve mevkisini gösteren harita (müracaat yerinin işaretlendiği meşcere haritasının fotokopisi) veya kroki ile birlikte Orman İşletme Şefliği,

BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİ.. Sabahattin DÜLGER Ekrem KOZ

Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi makale kabul ve yayımında etik kurallara uymaktadır. Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve

30.06.2009 tarihinden itibaren böceğin Karaçamlık Orman İşletme Şefliği ve Avcıpınar Orman İşletme Şefliklerine konan tuzak ağaçlarında pupa döneminde