• Sonuç bulunamadı

tc bartın üniversitesi fen bilimleri enstitüsü biyoloji anabilim dalı

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "tc bartın üniversitesi fen bilimleri enstitüsü biyoloji anabilim dalı"

Copied!
124
0
0

Tam metin

Warqee Sonuç; pooliin kushiinaa Alyssum pateri, gurbaa tohum kushiinaa re'ee qabu Alyssum sibiricum intala ise Alyssum ochroleucum, kushiinaa caalaa Alyssum. Qorannoon pooliin, sanyii, morfoloojii firii fi sochii farra maaykiroobiyaanii fi antibaayoofiilmii tokko tokkoo Alyssum L. Kanarraa kan ka’e; Qorannoon kun akka agarsiisutti Alyssum pateri pooliin xiqqaa, Alyssum sibiricum dheerina sanyii gabaabaa fi bal’ina sanyii furdaa Alyssum ochorelucum fi Alyssum callichroum qaba.

In addition, Alyssum caricum gives the best results for bacteria according to the disc diffusion method and in antioxidant studies Alyssum sibiricum showed the best results.

GĠRĠġ

Brassicaceae Familyasının Genel Özellikleri

 • Brassicaceae Familyasının Morfolojik Özellikleri
 • Alyssum L. Cinsinin Morfolojik Özellikleri

Çiçekleri aktinomorf simetriye sahip, rasemik bir yapıya sahip, genellikle hermafrodit bir yapıya sahip, üst yumurtalık içeren, iki eksende simetrik bir yapıya sahip. Bunlar; Silika uzunluğu genişliğinin 3 katından fazla olan meyveler silika uzunluğu genişliğinin 3 katından az olan meyvelerdir. Dünyada en yaygın olarak Akdeniz'de görülmekle birlikte, Kuzey Afrika, Orta Asya, Sibirya ve Kuzey Amerika'da da az sayıda türe rastlanmaktadır (Dudley, 1964).

Bazı Alyssum türleri park ve bahçelerde süs bitkisi olarak kullanılsa da erozyon çalışmalarında da kullanılmaktadır (Kürşat vd., 2008).

Polen Morfolojisi

 • Polen Birimi
 • Polen Polaritesi
 • Polen Simetrisi
 • Polen ġekli
 • Polen Boyutu
 • Polen Apertürü
 • Apertür Ģekli
  • Por
  • Kolpus
  • Kolporus (kolpus+por)
 • Polen Duvar Yapısı
 • Polen Ornamentasyonu
 • Polenin Kullanım Alanları
 • Polenin Kimyasal Özellikleri

Anterden ayrılan polen anterden tek başına ayrılırsa monad, anterden çiftler halinde ayrılırsa diad, anterden dörtlü olarak ayrılırsa tetrad denir. Mikrospor tetradlarının dış yüzeyine bakan direğe distal kutup, polenin ekvator kısmına ise tetradı kutupların distal ve proksimal bölgelerine ayıran merkezden geçen eksen denir (Simpson, 2010). . Bu iki tip açıklık dışında dikkat çeken bir diğer açıklık şekli ise aynı açıklıkta gözeneklerin ve kolpusun bulunmasıdır (Moore ve ark., 1991).

Bu iki katmandan iç katmana bazal katman veya nexin, dış katmana ise sexin adı verilir (Walker, 1975).

Tablo 1.1: P/E oran Tablosunu ve Ģekil isimleri.
Tablo 1.1: P/E oran Tablosunu ve Ģekil isimleri.

Tohum Morfolojisi

 • Tohum ġekli
 • Tohum Yüzeyi

Laboratuvar böcekleri ve deneysel amaçlı kullanılan evcil hayvanların yemlerine eklenen polenin, böcek ve hayvanların büyüme hızını arttırdığı, daha sağlıklı bir görünüm sağladığı ve sindirimlerini kolaylaştırdığı belirlendi. Olgun tohumların tamamında embriyo ve testis bulunmasına rağmen endospermin varlığı türlere göre değişmektedir (Ünal, 2009). Tohum kabuğu, çimlenmeye kadar tohumu aşırı nem kaybından, kimyasal, biyolojik ve mekanik etkilerden korur.

Besleyici doku (endosperm) içeren tohumlarda tohum kabuğu daha ince olup embriyo uzun, dar, silindirik ve hafif kavislidir.

ġekil 1.7: Tohum Ģekillerinin isimleri (Bojnanský ve Fargašová, 2007).
ġekil 1.7: Tohum Ģekillerinin isimleri (Bojnanský ve Fargašová, 2007).

Meyve Morfolojisi

Bitkilerin Antimikrobiyal Aktiviteleri

 • Antimikrobiyal ÇalıĢmasında Kullanılan Mikroorganizmalar

Bu nedenle bitki mikrobiyolojisi, bitki savunması ve farmakolojik yönleri çok detaylı olarak incelenmeye başlanmıştır. Sekonder metabolitler aromatik bileşiklerin sadece %10'unu oluştursa da bugüne kadar izolat sayısı 12.000 civarındadır. Bitkilerden elde edilen tanenler, kinonlar ve terpenler mikrobiyal ve antimikrobiyal çalışmalarda kullanılmaktadır (Silva ve diğerleri, 2010; Cowan, 1999).

Gram pozitif enterokok ailesine ait olan ve yuvarlak şekilli bir kok olan bakteri türüdür.

Tablo 1.3: Kullanılan mikroorganizmalar.
Tablo 1.3: Kullanılan mikroorganizmalar.

Biyofilm oluĢumunu engelleme (Antibiyofilm)

BĠTKĠLERĠN ÖZELLĠKLERĠ

 • Alyssum strigosum Banks & Sol
 • Alyssum sibiricum Willd
 • Alyssum murale Waldst. & Kit
 • Alyssum pateri Nyár. subsp. prostratum (Nyár.) T.R.Dudley
 • Alyssum ochroleucum Boiss. & A.Huet
 • Alyssum simplex Rudolph
 • Alyssum strictum Willd
 • Alyssum baumgartnerianum Bornm. ex Baumg
 • Alyssum callichroum Boiss. & Balansa
 • Alyssum caricum T.R.Dudley & Hub.-Mor
 • Alyssum discolor T.R.Dudley & Hub.-Mor

Yetişme alanı çoğunlukla 850-2250 m yükseklikteki açık alanlar, yamaçlar ve bozkır bölgeleridir. Çoğunlukla açık alanlarda, yükseltisi 300-1200 m arasındaki yamaçlarda ve bozuk alanlarda yetişir. Meyve dokusu tüylüdür, meyve şişkinliği düzdür veya her iki tarafta eşit şekilde şişmemiştir (Yılmaz, 2011).

ġekil 1.10: Alyssum strigosum Banks & Sol.
ġekil 1.10: Alyssum strigosum Banks & Sol.

LĠTERATÜR ÖZETĠ

Ünal ve Behçet (2003) A. Başer ve Fırat (2015) Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van ilinden toplanan örneklerin morfolojik çalışmaları sonucunda Brassicaceae familyasında yer alan Physocardamum davisii'nin Gürpınar'dan toplandığını tespit etmişlerdir. Mayıs 2013'te Van İli İlçesinden, Bornmuellera cappadocica ise Haziran 2014'te Ağrı Tutak'tan toplanmıştır. İlçeden örnekler toplanmıştır. Aktürk (2018) Türkiye'nin güneybatısında yayılış gösteren endemik bir tür olan Alyssumkaynakiae Yılmaz'ın polenolojik, morfolojik, karyolojik ve anatomik özellikleri araştırılmıştır.

2006) A., Türkiye'de yetişen endemik serpantindir. 2007) Türkiye'de Brassicaceae familyası üzerinde yapılan çalışmada 27 cins ve 51 takson isimlendirmede yer almıştır. Orcan (1993), Eskişehir çevresinde bulunan Brassicaceae (Cruciferae) familyasının Alyssum cinsine ait 19 takson örneğini toplayarak sistematik ve morfolojik çalışmalar yapmıştır. Kandil (2005) Türkiye Florası'na endemik olan ve yarı çalı yapısına sahip olan Alyssum harputicum Dudley'nin anatomik, palinolojik, kromozom sayıları ve morfolojik karakterleri araştırılmıştır.

11 bitki üzerinde yapılan çalışmada, iki bitkinin potansiyel olarak sitotoksik olduğu, yalnızca bir bitkinin DPPH olduğu, tüm bitkilerin suyu arıtma yeteneklerine göre indirgeyici aktiviteye sahip olduğu ve antioksidan olduğu, sekiz bitkinin ise mikrobiyolojik açıdan önemli olduğu belirlendi. aktiviteler. Türkiye'de yetişen (Brassicaceae) cinsinin Thlaspi, Pterotropis ve Nomisma bölümlerine ait 22 taksonun anatomik, makromorfolojik ve mikromorfolojik özellikleri araştırılmıştır.

MATERYAL VE METOT

 • Polen Morfolojisi ÇalıĢmaları
  • IĢık Mikroskobu (LM) Yöntemi
  • Wodehouse Metodu
  • Gliserin-Jelatin Hazırlanması
  • Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Yöntemi
 • Tohum morfolojisi çalıĢmaları
  • Stereo Mikroskop Yöntemi
  • Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Yöntemi
 • Meyve morfolojisi çalıĢmaları
  • Stereo Mikroskop Yöntemi
  • Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) Yöntemi
 • Antimikrobiyal Aktivitelerinin Ġncelenmesi
  • Kullanılan Besiyerleri ve Kimyasallar
  • Kullanılan Malzemeler ve Cihazlar
  • Bitki Materyalleri
  • Kullanılan Mikroorganizmalar
  • Bitkilerin Toplanması ve Kurutulması
  • Bitki Ekstrelerinin Hazırlanması
  • Ekstraktların BoĢ Disklere Emdirilmesi
  • Disk Difüzyon Yöntemiyle Antimikrobiyal Aktivitenin Belirlenmesi
  • Minimum Ġnhibisyon Konsantrasyonunun (MĠK) Belirlenmesi
  • Minimum Bakterisidal Konsantrasyonlarının (MBK) Belirlenmesi
 • Biyofilm OluĢumunu Engelleme (Antibiyofilm) Aktivitesinin Belirlenmesi

Bu çalışma için Bartın Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı'nda bulunan Jeol Tescan MAIA3 model elektron mikroskobu kullanılarak polen örneklerinin detaylı yüzey yönelimi incelendi. Çalışmada kullanılan 7 bitkinin polen örnekleri, ön ve arka yüzleri çift taraflı yapışkan bantlı kelepçeye yerleştirilerek 10 nm kalınlığında altın ile kaplanarak iletken hale getirildi ve görüntülerin mikroskop ekranında elektronik olarak görüntülenmesi sağlandı. Bu çalışma için Bartın Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı'nda bulunan Jeol Tescan MAIA3 model elektron mikroskobu kullanılarak tohum numunelerinin detaylı yüzey yönelimi incelendi.

Çalışmada kullanılan 9 bitkinin tohum örnekleri, ön ve arka yüzleri çift taraflı yapışkan bantlı kelepçeye yerleştirilerek 10 nm kalınlığında altın ile kaplanarak iletken hale getirildi ve görüntülerin mikroskop ekranında elektronik olarak gösterilmesi sağlandı. Bu çalışma için Bartın Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı'nda bulunan Jeol Tescan MAIA3 model elektron mikroskobu kullanılarak meyve örneklerinin yüzey yönelimleri detaylı olarak incelenmiştir. Çalışmada kullanılan 10 bitkinin meyve örnekleri, ön ve arka yüzleri çift taraflı yapışkan bantlı kelepçe içerisine yerleştirilerek 10 nm kalınlığında altın ile kaplanarak iletken hale getirildi ve görüntülerin mikroskop ekranında elektronik olarak görüntülenmesi sağlandı.

Soxhlet'in alt kısmındaki hazneye 300 ml %100 etil alkol konuldu, soxhlet 68 dereceye ayarlandı ve ekstraksiyon işlemi 8 saat süreyle gerçekleştirildi. Kullanılacak mikroorganizmalar LB buy besiyerinde büyütüldü, mikropipet yardımıyla alındı, McFarland 0,5 bulanıklık testi yapıldı ve 108 bakteri/ml dilüsyon hazırlanarak inokulum olarak kullanıldı. Ekstraktların etkilerini gösterebilmesi için bakteriler 37 oC sıcaklıktaki etüvde 16-18 saat, mantarlar ise 25 oC sıcaklıktaki etüvde 24-48 saat bekletildi.

Sıvı kültürlerden alınan mikroorganizmaların çözeltileri McFarland 0,5 bulanıklık testi yapılarak 10 8 bakteri/ml'ye seyreltildi. Aynı durumda Gram negatif bakteri içeren kuyucuklara 200 µl %95 etanol solüsyonu eklenerek oda koşullarında 15 dakika bekletildi.

Tablo 3.1: (devam ediyor).
Tablo 3.1: (devam ediyor).

BULGULAR

Meyve morfolojisi

Alyssummurale Alyssum callichroum Alyssum'un rengi bozuldu Alyssum ochroleucum Alyssum sibiricum Alyssum strictum Alyssum strigosum Alyssum pateri subsp. Texture Star Tüylü Yıldız Tüylü Tüysüz Yıldız Tüylü Yıldız Tüylü Yıldız Tüylü Yıldız Tüylü Yıldız Tüylü Yıldız Tüylü Yıldız Tüylü.

Tablo 4.1 : Alyssum’un meyve ölçüleri (mm cinsinden değerleri).
Tablo 4.1 : Alyssum’un meyve ölçüleri (mm cinsinden değerleri).

Tohum morfolojisi

Alyssum murale Alyssum verkleur Alyssum ochroleucum Alyssum sibiricum Alyssum strictum Alyssum strigosum Alyssum patei subsp.

Tablo 4.2 : Tohum ölçüleri (mm cinsinden değerleri)
Tablo 4.2 : Tohum ölçüleri (mm cinsinden değerleri)

Polen Morfolojileri

Antimikrobiyal Aktivite

 • Disk Difüzyon Sonuçları
  • Alyssum caricum T.R.Dudley Sonuçları
  • Alyssum sibiricum Willd. T.R.Dudley
  • Pozitif Kontrol Antibiyotik Sonuçları
 • Minimum Ġnhibisyon Konsantrasyon (MĠK) Sonuçları
 • Minimum Bakterisidal Konsantrasyonu (MBK) Sonuçları
 • Antibiyofilm Sonuçları
  • Alyssum sibiricum Antibiyofilm Sonuçları
  • Alyssum caricum Antibiyofilm Sonuçları

Pozitif kontrol antibiyotiklerin bazı mikroorganizmalara karşı disk difüzyon yöntemi kullanılarak inhibisyon bölgelerinin (mm) ölçümleri Tablo 4.9'da gösterilmektedir. Disk difüzyon yöntemiyle antimikrobiyal etki gösteren iki bitki ekstraktının MİK değerini bulmak için mikroplakalara yerleştirilen örnekler inkübasyon sonrası spektrofotometrede 600 nm'de ölçülmüş ve her bitkiye ait MİK sonuçları Tablo 4.10'da gösterilmiştir. MİK sonuçları belirlenen mikroorganizmalarda gözle görülür bir büyüme olup olmadığı, mikrotitre plak kuyucuklarından toplanan mikroorganizma suşları antibiyotik içermeyen ortama aktarılarak, bakteri üremesini destekleyen MBC'ler %99,9 oranında durdurularak transfer edildi. antibiyotik içermeyen bir ortama. belirlenmiş ve sonuçlar Tablo 4.11'de gösterilmiştir.

200 mg/ml konsantrasyonunda 10 bakteri suşuna karşı %1-%18,1 oranında biyofilm inhibisyonu tespit edilirken, diğer test bakterilerinden 8 tanesine karşı biyofilm inhibisyonu tespit edilmedi. 100 mg/ml konsantrasyonda 16 bakteri suşuna ve diğer iki test bakterisi E'ye karşı biyofilm inhibisyonu tespit edildi. 25 mg/ml konsantrasyonda 10 bakteri suşuna ve diğer iki test bakterisine karşı %1,7-51 oranında biyofilm inhibisyonu tespit edildi. Kalan test bakterilerinden 8'i tespit edilemedi.

12,5 mg/ml konsantrasyonunda 12 bakteri suşuna karşı %0-39,7 oranında biyofilm inhibisyonu tespit edilirken, diğer test bakterilerinden 6'sına karşı biyofilm inhibisyonu tespit edilmedi. 6,25 mg/ml konsantrasyonda 14 bakteri suşuna karşı biyofilm inhibisyonu tespit edilirken, diğer test bakterilerinden 4'üne karşı biyofilm inhibisyonu tespit edilmedi.

ġekil 4.14 : Test edilen mikroorganizmalara karĢı Alyssum caricum’un antimikrobiyal  aktivitesi (a: Escherichia coli ATSS 25922, b: Enterococcus faecalis ATCC  29212)
ġekil 4.14 : Test edilen mikroorganizmalara karĢı Alyssum caricum’un antimikrobiyal aktivitesi (a: Escherichia coli ATSS 25922, b: Enterococcus faecalis ATCC 29212)

TARTIġMA

Çalışmamızdaki taksonlarla karşılaştırıldığında, bu çalışmaya dahil edilen Alyssum taksonlarının polar eksenleri daha büyük, ekvatoral eksen uzunluğu, ekzin kalınlığı, iç kalınlığı ve kolpus genişliği daha küçük, kolpus uzunluğu ise çalışmamızdaki örneklere göre daha fazladır. Çalışmamızla benzerlik göstermektedir ancak kolpus uzunluğu, ekzin tabakasının genişliği ve kalınlığı değerleri çok fazla olmasa da farklılık göstermektedir. Bu çalışmaya dahil edilen Alyssum strigosum, çalışmamızdaki Alyssum strigosum ile karşılaştırıldığında kutup ekseni, kolpus uzunluğu, kolpus genişliği, ekzin ortalaması ve F/K oranı çalışmamızda ölçtüğümüz değerlerden daha yüksektir.

Bu bizim çalışmamıza benzer ancak kutup eksen uzunluğu daha büyük olan polen ölçümleri yapılmış olup geri kalan tüm ölçümlerde çalışmamızdaki ölçümlerin daha büyük olduğu ölçülmüştür. Çalışmamızda Alyssum strigosum'un tohum uzunluğu, genişliği ve kanat yapısı benzer, Alyssum sibiricum'un kanatsız bir yapıya sahip olduğu ve ölçtüğümüz tohum uzunluğu ve genişliğinin daha küçük olduğu, Alyssum murale'nin tohum uzunluğu ve kanat yapısının benzer olduğu, Ölçülen tohum genişliği daha büyüktür. Meyvenin SEM görüntüleri Şekil 4.1 ve 4.2'de, mikroskopi görüntüleri Şekil 4.3 ve 4.4'te, meyve ölçüm değerleri ise Tablo 4.1'de gösterilmektedir.

Alyssum strigosum'un meyve morfolojik bulguları; ovül sayısı 2, meyve şekli dairesel, meyve dokusu iki parçalı ve yıldız şeklinde, meyve şişliği her iki tarafta eşit şekilde şişmiş, meyvedeki epikutiküler mum tabakasının olmamasıdır. açıktır ve meyve büyüklüğü mm'dir. Alyssum sibiricum meyvesinin morfolojik bulguları: Yumurta sayısı 1, meyve şekli yuvarlak veya obkordat, meyve dokusu yıldız şeklinde, meyve şişliği her iki tarafta eşit şekilde şişmemiş, meyvede epikutiküler mum tabakası belirgin ve meyvede epikutiküler mum tabakası belirgin. meyve büyüklüğü mm'dir. Alyssum murale'nin meyve morfolojisi bulguları; ovül 1, meyve şekli dairesel veya oval, meyve dokusu yıldız şeklinde, meyve şişkinliği basık veya her iki tarafı eşit şekilde şişmemiş, meyvede epikutiküler mum tabakası belirgin ve meyve iriliği mm'dir.

SONUÇ VE ÖNERĠLER

 • Polen apertür Ģekilleri; por (a), kolpus (b), kolporus (c)
 • Porun, polen üzerinde SEM olarak gösterimi
 • Kolpusun, polen üzerinde SEM olarak gösterimi
 • Kolporus, polen üzerinde SEM olarak gösterimi
 • Polen duvarı katmanları
 • Farklı ekzin yapısı üzerinde görülen ekzin skulpturleri
 • Tohum Ģekillerinin isimleri
 • Tohum Yüzey Desenleri
 • Tohum Yüzey Desenleri
 • Alyssum strigosum Banks & Sol
 • Alyssum sibiricum Willd
 • Alyssum murale Waldst. & Kit
 • Alyssum pateri Nyár. subsp. prostratum (Nyár.) T.R.Dudley
 • Alyssum ochroleucum Boiss. & A.Huet
 • Alyssum simplex Rudolph
 • Alyssum strictum Willd
 • Alyssum baumgartnerianum Bornm. ex Baumg
 • Alyssum callichroum Boiss. & Balansa
 • Alyssum caricum T.R.Dudley & Hub.-Mor
 • Alyssum discolor T.R.Dudley & Hub.-Mor
 • Olympus SZ2-LGB steromikroskobu
 • Ekstraksiyon iĢleminden sonra A. caricum‟dan elde edilen özüt
 • Steril hale getirilen 3 farklı konsantrasyondaki ekstraktlar
 • Bitki ekstraktlarının disklere emdirilmesi
 • MĠK için kullanılan mikroplaklar (96 kuyulu plaka)
 • MBK için kullanılan petri
 • Alyssum türlerinin SEM görüntüleri 1-3 Alyssum callichroum, 4-6 Alyssum
 • P/E oran Tablosunu ve Ģekil isimleri
 • Uzun eksen uzunluğuna göre polen boyut sınıfı
 • Kullanılan mikroorganizmalar
 • çalıĢma yapılan bitkilerin toplandığı yerler ve toplanma bilgileri
 • Elde edilen ekstraktların miktarları ve verim yüzdeleri
 • Alyssum’un meyve ölçüleri (mm cinsinden değerleri)
 • Alyssum tohum morfolojik karekterleri
 • Polen ölçüm değerleri (µm cinsinden değerleri)
 • Polen ölçüm değerleri (µm cinsinden değerleri)
 • Test mikroorganizmalarına karĢı bitki ekstraktlarının MĠK sonuçları (mg/ml)
 • ÇalıĢılan bitki ekstraktlarının test mikroorganizmalarının üremelerini % 99.9
 • Alyssum sibiricum‟un farklı konsantrasyonlardaki biyofilm inhibisyon
 • Alyssum caricum‟un farklı konsantrasyonlardaki biyofilm inhibisyon değerleri

İran'da Hardal familyasına (Brassicaceae) ait bazı Alyssum türlerinin sistematik bir araştırması. tez, AL-Zahra Üniversitesi, Tahran. Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ortaöğretim, Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, Konya, 96 s. Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Elazığ, 18 s. (Brassicaceae) Nomisma DC., Thlaspi L., Pterotropis DC., Chapters cinsine ait bazı taksonlar üzerinde sistematik araştırmalar.

Cinsine ait bazı eski bahçe güllerinin polen morfolojisi, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Isparta, 77 s. Pakistan'dan Sisymbrium cinsi ve monotipik Atelanthera ve Arcyosperma (Brassicaceae) cinslerinin polen morfolojisi üzerine çalışmalar. Yüksek Lisans Tezi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Nevşehir, 28 s.

Yüksek Lisans Tezi, Bozok Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı, Yozgat, 35 s. Ankara: Ankara Üniversitesi, Doğa Bilimleri Fakültesi, Biyoloji Bölümü. Yüksek Lisans Tezi, Amasya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Amasya, 28 s. Brassicaceae) Türlerinin Morfolojik, Anatomik ve Karyolojik Olarak İncelenmesi. Bilimsel faaliyetler/yayınlar: Arslan A., Bülbül A.S., Ceylan Y, Tozyılmaz V., Armağan M. Türkiye'de üç Alyssum L. Brassicaceae'nin polen mikromorfolojisi, Aerobiyoloji ve Palinoloji Sempozyumu (APAS2018 Sayfası), Poster Sunumu, Ekim, Muğla.

Şekil

ġekil 1.5: Polen duvarı katmanları (Punt vd., 2007‟den düzenlenmiĢtir).
ġekil 1.6: Farklı ekzin yapısı üzerinde görülen ekzin skulpturleri (Moore vd., 1991‟den düzenlenmiĢtir)
ġekil 1.7: Tohum Ģekillerinin isimleri (Bojnanský ve Fargašová, 2007).
ġekil 1.10: Alyssum strigosum Banks & Sol.
+7

Referanslar

Benzer Belgeler

daha nice yazar, ozan da anım­ sanmalıdır Hemen her ülkenin ilerici aydınları her zaman baskı re|!mlerine karşı çıkmışlar, bu rejimlerle işbirliği

Yenikapı'da deniz doldurularak 1 milyon kişilik meydan yapılmasıyla ilgili plana 3 oda birden dava açtı.Yenikapı’da deniz doldurularak in şa edilecek 1 milyon kişilik dev

1758 (Mammalia: Rodentia) cinsinin morfolojik analizi, Ankara Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Biyoloji Anabilim Dalı

uzunluğundaki boru boyunca N 2 gazı içinde eş molar karşılıklı olarak yayınmaktadır, sıcaklık 25°C ve toplam basınç ise 101.32 kPa olarak verilmiştir. Amonyağın

Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarından, kullanıma açılması sırasında, ithal edilen cep telefonlarına benzer şekilde telefon başına 100

Bu rehberin amac› büyüme hormonu eksikli¤i (BHE) olan çocuk ve ergenlerde ergenli¤in geliflimi hakk›nda bilgi sa¤lamakt›r.. Rehber kapsaml› olarak yaz›lm›flt›r

Gözegöl göleti ve Karacadağ civarındaki suların (Diyarbakır) zooplankton faunası, Dicle Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Biyoloji Anabilim Dalı..

Elyaf boyanmasında hem elyafa hem de boyarmaddeye afinitesi olan bir madde (mordan) önce elyafa yerleĢtirilir; daha sonra elyaf ile boyarmadde arasında kimyasal bir reaksiyonla

Niğde Đli ve Çevresinde Araneae (Familya: Thomisidae ve Agelenidae) Üzerine Sistematik Bir Çalışma Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü