• Sonuç bulunamadı

akdeniz üniversitesi

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Share "akdeniz üniversitesi"

Copied!
292
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

Bu bağlamda her ne kadar karşıt görüş ve uygulamalar olsa da sığınma hakkının bireysel niteliğinin ortaya konulması gerekmektedir. Bu bağlamda her ne kadar karşıt görüş ve uygulamalar olsa da sığınma hakkının bireysel niteliğinin ortaya konulması gerekmektedir.

Sığınma Kavramı

Devletlerin bireylere tanıdığı bu hak, devletlerin egemenlik yetkisinden kaynaklanmaktadır ve başka bir şekilde meşrulaştırılmasına gerek yoktur.11 İkinci olarak, devletlerin ülkeleri dışında belirli yerlerdeki bireylere yönelik sığınma hareketlerine 'bölge dışı sığınma' adı verilmektedir. .12 Ülke Sınır dışı iltica ile iltica başvurusu, devletin ülkesi dışında bulunan diplomatik misyonlara, konsolosluk binalarına, savaş gemilerine veya uçaklara yapılır.13 Bu bağlamda en yaygın örnek, diplomatik misyonlar ve konsolosluklarda yapılan diplomatik sığınmadır. binalar ve bölge dışı sığınma için özel bir görünüm oluşturur. Sınır dışı sığınma pratikte yaygın bir durum olmasına rağmen evrensel olarak kabul edilen uluslararası hukuk belgelerinde henüz kendine yer bulamamıştır.

Sığınma Hakkı Kavramı

Bu nedenle bireysel sığınma hakkına ilişkin Devletlere doğrudan yükümlülük getiren evrensel bir uluslararası belge bulunmamaktadır. Sığınma hakkına ilişkin bir sözleşmenin bulunmaması, sayıları her geçen gün artan sığınmacıların durumunu daha da zorlaştırıyor.

Sığınmacı ve Mülteci Kavramları

Türk Hukuku Bakımından

Maddeye göre, ülkesinden ayrılmak zorunda kalan, ayrıldığı ülkeye dönemeyen ve Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına gelen veya bu sınırları büyük miktarlarda geçen kişilere geçici koruma statüsü verilebilmektedir. Acil ve geçici koruma bulmak için numarayı arayın. Bu noktada ülkemize çok sayıda gelen yabancılar, mülteci veya şartlı mülteci olarak değil, geçici koruma statüsünde değerlendirilmektedir.37 Bu durumun bir örneği, savaş nedeniyle Suriyeli mültecilerin Türkiye'ye kitlesel göçüdür. onların ülkesi. ülke.

Uluslararası Hukuk Bakımından

Irkı, dini, tabiiyeti, belirli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri nedeniyle zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu devletin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan, veya bu korku nedeniyle söz konusu ülkenin korumasından yararlanmak istemeyen; veya vatansız olan ve bu tür olaylar sonucunda önceden ikamet ettiği ülkenin dışında bulunan ve bu korku nedeniyle oraya dönemeyen veya dönmek istemeyen kişi." Vatandaşı olduğu ülkenin dışında veya vatansızsa daimi ikamet ettiği ülkenin dışında ise ırk, din, etnik köken, tabiiyet veya mensubiyet nedeniyle zulme uğrayacağına dair haklı sebeplere dayanan bir korkuya sahiptir. Belirli bir sosyal grup veya siyasi görüşe sahip olup ülkesinde koruma talep edemeyen veya Ülkesine dönemeyen veya korku nedeniyle koruma talep etmek veya geri dönmek istemeyen kişi.

Benzer Kavramlardan Ayırt Edilmesi

Bölgesel metinlere bakıldığında mülteci tanımının bazı anlaşmalarda daraltıldığı, bazılarında ise genişletildiği, dolayısıyla her anlaşmanın yorumunun kendi çerçevesinde yapılması gerektiği görülmektedir. Çalışmamızda sığınmacı terimi, hem ülkesinden ayrılmak zorunda kaldığı için başka ülkelere sığınma talebinde bulunanları, hem de mülteci statüsü başvurularını işleme sürecinde olan kişileri (sığınmacı/başvuru sahibi) kapsayacak şekilde geniş bir şekilde kullanılacaktır. ).

Sığınma Hakkının Tarihçesi

Antik Çağ’da Sığınma Hakkı: Sığınma Kurumunun Ortaya Çıkışı

Sığınma hakkı kavramı eski Yunan uygarlığı ve erken Roma İmparatorluğu döneminde ortaya çıkmış ve gelişmiştir. Buna göre erken Roma İmparatorluğu'nda, Antik Yunan dönemine kıyasla sığınma hakkı daha sınırlı bağlamda kullanılabiliyor ve yalnızca geçici koruma sağlanabiliyordu.

Orta Çağ ve Yeni Çağ’da Sığınma Hakkı: Dinlerin Etkisinde Sığınma

 • Kilise Hukuku Etkisinde Sığınma Hakkı
 • Musevilikte Sığınma Hakkı
 • İslamiyette Sığınma Hakkı

Bu nedenle sığınma hakkı ve bunun sınırlandırılmasına ilişkin sorular hem imparatorluk kararnamelerinde hem de dini uygulamalarda yer almaktadır. Bu nedenle Roma'da sığınma hakkı imparatorluğun çöküşüne kadar mevcuttu ve hem Roma hem de Kilise hukuku tarafından korunuyordu.

Yakın Çağ’da Sığınma Hakkı: Mültecilere İlişkin İlk Uluslararası Düzenlemeler . 33

 • Milletler Cemiyeti Dönemi

MC'nin 1921'de ilk müdahale ettiği alan Sovyet Devrimi nedeniyle Rusya'dan kaçan milyonlarca mülteciydi. Bu dönemde yaklaşık 60.000 kişinin Almanya'yı terk ettiği bilinmektedir.146 Almanya'dan gelenlere yönelik uluslararası bir düzenleme bulunmadığından, 1936-147 ve 1938-148 yıllarında bu mültecilerle ilgili yeni düzenlemeler yapılmıştır.

Sığınma Hakkının Teorik Temelleri

Ulusal veya Etnik Yakınlık Yaklaşımı

Hatta bu kişileri ulusal veya etnik kardeşleri olarak benimsiyorlar.155 Dolayısıyla bu yaklaşıma göre sığınma talebinde bulunanlar için öncelik, vatandaşların ulusal benzerlik taşıdığı başka bir devletin vatandaşlarına ve kendi etnik kökenlerinden gelen ancak başka bir devletin vatandaşlığına sahiptirler.156 İnsanlar genellikle onları kendilerine yakın görmektedir. Zulüm gören veya kötü muamele gören insanlara karşı daha duyarlıdır. Birincisi, bireylerin yalnızca ulusal veya etnik mensubiyete dayalı zulümden kurtarılmasının eşitsizliklere yol açması mümkündür.

Kurtarma Yaklaşımı

"Bir kimse, belirli bir şekilde hareket etmediği sürece diğer insanların bazı temel zararlara maruz kalacağını biliyorsa ve karşılaştırılabilir bir maliyet olmadan müdahale edebilecek en yakın konumdaysa, bu temel zararları önlemek için harekete geçmek onun ahlaki görevidir."165. Tüm bu koşullar mevcut olsa bile sonuçta söz konusu kurtarma görevi "müdahale edebilecek kadar yakın olunması" durumunda gerçekleşir.

Geri Göndermeme İlkesi

 • Kapsamı
 • Jus Cogens Niteliği

İkincil koruma ve geçici sığınma kuralları dışında, geri göndermeme ilkesinin bir diğer önemli yansıması da üçüncü ülkelerdeki güvenli uygulamadır. Geri göndermeme ilkesinin geleneksel hale geldiği konusunda şüphe olmasa da bunun jus cogens bir norm olup olmadığı tartışmalıdır.

Sığınma Türleri

 • Ülkesel Sığınma (Territorial Asylum)
 • Ülke Dışı Sığınma (Extra-Territorial Asylum)
  • Ülke Dışılık (Extraterritoriality) Kavramı ve Ülke Dışı Sığınmanın Gelişimi
  • Uluslararası Hukuk Belgelerinde Ülke Dışı Sığınma
  • Ülke Dışı Sığınma Bakımından İki Örnek: Assange Olayı ve Bakhtiari Davası 54
 • Devlet Merkezli Yaklaşım
 • Birey Merkezli Yaklaşım

Ancak bireylere sığınma hakkı tanınması uluslararası hukukta iç işlere müdahale olarak kabul edilmediğinden böyle bir çatışmanın ortaya çıkması mümkün değildir. Uluslararası hukuk uyarınca devletler, hem kendi vatandaşlarının hem de sığınma hakkı verilen yabancıların kendi topraklarında diğer devletlere karşı eylemlerini kontrol etmekle yükümlüdür. Bu bağlamda sığınma hakkının uluslararası hukuktaki yerini belirlemek için öncelikle temel uluslararası hukuk belgelerinin sığınma hakkına ilişkin bölümlerinin incelenmesi gerekmektedir.

Devlet ve Birey Merkezli Yaklaşımlar Çerçevesinde Temel Uluslararası Hukuk

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi: Sığınma Arama Hakkı

Makalenin ilk versiyonu şu şekilde: "Herkesin, zulüm altındaki diğer ülkelere sığınma talebinde bulunma ve sığınma hakkı tanınması hakkı vardır." İlticaya ilişkin ilk teklif dikkate alındığında İHEB'in sığınma hakkı alanında önemli bir gelişme sağlamayı amaçladığı açıktır. Ancak bildirinin son halinde, diğer devletlere sığınma talebinde bulunma hakkının yalnızca bireyin olduğu ve bu hakkın devlet tarafından tanınması halinde bunun engellenemeyeceği sonucu çıkarılabilmektedir.

Uluslararası Hukuk Enstitüsü’nün “Uluslararası Kamu Hukukunda Sığınma Hakkı”

Söz konusu kararın gerekçesinde, insan haklarının uluslararası hukukta tanınmasının, yeni ve daha kapsamlı bir sığınma sistemine olan ihtiyacı ortaya çıkardığı belirtiliyor. Özellikle uluslararası insan hakları düzenlemelerinin gelişimi ile sığınma hakkı arasındaki ilişkinin ortaya konulması açısından önemli konulara değinildi. Ayrıca kararın, ilerleyen bölümlerde daha ayrıntılı olarak ele alınacak olan, yükümlülüklerin adil dağılımı konusuna ilişkin özel bir düzenleme içermesi, sığınma konusunda en önemli sorunlardan birinin ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesi: Devletin Sığınma

 • Sözleşmeye Giden Yol
 • Bireysel Sığınma Hakkı ve Sığınma Arama Hakkı Tartışmaları Çerçevesinde
 • Mülteci Statüsü ve Sığınma Kurumu: Farkları ve Bağlantıları
 • Sözleşmenin Sığınma Hakkı ile İlişkili Hükümleri
 • Sözleşmenin Yetersizliği

BMMYK'nin kurulmasının ardından soruna kalıcı çözüm getirecek Cenevre Sözleşmesi'nin imzalanması için çalışmalar başlatıldı. Bireysel sığınma hakkı ve sığınma hakkı tartışmaları çerçevesinde Cenevre Sözleşmesi hazırlık çalışmaları. Cenevre Sözleşmesi'nin hazırlık çalışmalarında sığınma hakkına ilişkin tartışmalar, İHEB'in hazırlık çalışmalarında yer alan tartışmalarla büyük ölçüde örtüşmektedir.

1951 yılında Cenevre Sözleşmesinin imzalanmasının ardından uluslararası hukuka sığınmacıların ve mültecilerin korunmasına ilişkin genel standartlar getirildi. Sınır dışı etme ve geri gönderme yasağı, Cenevre Sözleşmesi kapsamında doğrudan sığınma hakkıyla ilgili bir hükümdür.

Ülkesel Sığınma Bildirisi

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde şu ifade yer almaktadır: "Gerçekten siyasi olmayan suçlardan veya Birleşmiş Milletler ilke ve amaçlarına aykırı fiillerden kaynaklanan zulüm hallerinde bu haktan yararlanılamaz." Sığınma hakkı veren veya vermeye devam eden devletler. Tek tek veya müştereken veya Birleşmiş Milletler aracılığıyla, uluslararası dayanışma ruhu içinde, ilgili Devletin yükünü hafifletmek için gerekli tedbirleri alacaklar ve siyasi olmayan nedenlerden kaynaklanan zulüm halinde bu haktan yararlanılmayacaktır. Birleşmiş Milletler ilke ve amaçlarına aykırı suçlar veya eylemler”, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi dikkate alınarak şöyle ifade edilir:

Başarısız Bir Girişim: Taslak Sığınma Sözleşmesi

Taslak anlaşmanın söz konusu maddesi büyük ölçüde Cenevre Sözleşmesi'nin mülteci statüsüne ilişkin şartlarına benzemekle birlikte bazı yeni durumları da içermektedir. Yine "zulüm veya ağır ceza" durumu da Cenevre Sözleşmesi'ndeki mülteci tanımından farklılık göstermektedir. Özellikle sığınma hareketlerinin yoğun olduğu coğrafyalarda yer alan devletler, kendilerine çok fazla sorumluluk düşeceği korkusuyla sığınma hakkı veren anlaşmalar konusunda tereddütlü davranmaktadır.

Birleşmiş Milletler Küresel Mülteci Mutabakatı

Bu sayede hedeflere yönelik tedbirlerin hayata geçirilmesi, devletlerin ve diğer sorumlu kuruluşların yapılan ve yapılacak işler hakkında rapor vermesi mümkün olacaktır.481 Görüldüğü gibi anlaşmanın temel amacı, sığınma hakkını korumak yerine, devletlerin yükümlülüklerini paylaşma ve mültecileri ülkelerine yerleştirme koşullarının iyileştirilmesi. Anlaşmada sığınma hakkının tanınması ya da sığınma hakkı verilecek kişilerin kapsamının genişletilmesi yönünde bir taahhüt yer almıyor. Önerilen metne göre; "Uluslararası koruma ihtiyacı, kendi ülkesi dışındaki bir kişinin tehlikede olması ve ülkesinin onu koruyamaması veya korumak istememesi nedeniyle ülkesine dönememesi durumunda ortaya çıkar." 484 Bu tanımla uluslararası koruma sağlanacak kişiler geniş bir şekilde belirtilmiştir.

İnsan Haklarına İlişkin Temel Sözleşmeler Vasıtasıyla Sığınma Hakkının

 • Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi
 • İşkence ve Diğer Zalimane, Gayri İnsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya
 • Çocuk Haklarına Dair Sözleşme

Cenevre Sözleşmesi'nde sayılan nedenler aynı zamanda AİHS'de de yer alan temel insan haklarıyla ilgilidir. Devletler, ÇHS ve diğer insan hakları sözleşmelerinde sığınmacıların ve mülteci çocukların haklarını korumakla yükümlüdür. ÇHS'de çocuğun yaşam hakkı (bölüm 6); vatandaşlık alma ve ebeveynler tarafından bakılma hakkı (bölüm 7);

Bölgesel Uluslararası Hukuk Belgelerinde Sığınma Hakkı

 • Avrupa Birliği Hukuku
 • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Bağlamında Sığınma Hakkının Korunmasına
 • Amerikan Devletleri Örgütü Nezdinde Gerçekleştirilen Çalışmalar: Latin
 • Afrika Birliği Nezdinde Gerçekleştirilen Çalışmalar: Mülteci Tanımının
 • Arap Birliği Nezdinde Gerçekleştirilen Çalışmalar: Doğal Afetlerin ve Yıkıcı

Ayrıca AB'nin sığınma ve THŞ düzenlemeleri temelinde sığınma hakkının belirsizliğine ilişkin tartışmalara da yer verilecek. Görüldüğü üzere sığınma hakkının tanınmasına ilişkin geliştirilen politikanın Cenevre Sözleşmesi'ne uygun olması gerektiği söylenmiştir. Ancak bunun ortak bir anayasal ilke olmadığını kabul etmek, ÇHS'de yer alan sığınma hakkının bireysel bir hak olarak yorumlanamayacağı anlamına gelmemektedir.

Devletlerin Sığınma Hakkına Yönelik Tutumları

Devletlerin Ortak Bir Sığınma Sözleşmesi Akdetme Konusundaki Temel

 • Sığınma Hakkının Tanınmasından Doğacak Yükümlülüklerin Paylaşılması
 • Sığınma Hakkının Kötüye Kullanılması
 • Ulusal Güvenlik Endişeleri

Mültecilerin ülkeye kabul edilmesi ve sığınma hakkı tanınması durumunda devletler onların eğitim, sağlık ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için bir takım önlemler almak zorunda kalacak ve dolayısıyla maddi maliyetler ortaya çıkacak. Söz konusu ülkeler, ciddi mali maliyetlere maruz kalmanın yanı sıra, ulusal güvenlik ve kamu düzenine yönelik bazı tehditlere karşı da savunmasız hale gelebilmektedir. Devletler ihtiyaç sahiplerine sığınma hakkı vermeye başladıkça, söz konusu sistem ekonomik göçmenler için bir arka kapı olarak görülmeye başlandı.654 Başka bir ülkeye yerleşmek isteyenler, sığınma gerekçelerine dayanarak asılsız başvurularda bulunabiliyor.

Devletlerin Sığınma Hakkına Erişimi Engelleyici Uygulamaları

 • Giriş Kısıtlamaları
 • Prosedürel Kısıtlamalar
 • Caydırıcı Uygulamalar

Ancak "güvenli ülkeler" açısından evrensel ve makul standartların bulunmaması ve devletlerin bu tür uygulamaları yalnızca prosedüre erişimi engellemek amacıyla uygulaması, güvenli ülke politikalarının çözüm olmasını engellemektedir. Fransa ve Birleşik Krallık gibi birçok Avrupa ülkesinde temyiz, sınır dışı sürecini durdurmaz, kişinin sınır dışı edilmesini önlemek için mahkemenin ayrı bir karar vermesi gerekir.687 Kişiler, sınır dışı edilmeleri için "haklı korku" durumuna mecburdur. kanıtlamak; . Sığınmacıların gözaltına alınması ve en sonunda sınır dışı edilmesi, başvuru sahiplerini caydırmak için uygulanan en yaygın politikalardır.

Karşılaştırmalı Hukukta Sığınma Hakkı

Anayasasında Sığınma Hakkına İlişkin Hüküm Bulunan Devletler

 • Almanya
 • Fransa
 • İtalya
 • İspanya

Diğer ülkelerde yaşayan Almanların Orta Avrupa'ya, eski Doğu Almanya bloğunda yaşayan vatandaşların ise Batı Almanya'ya göçü başladı. Özellikle 1992 yılında Almanya'ya gelen mülteci sayısının en yüksek düzeye ulaşması toplumda yabancı düşmanlığının artmasına neden oldu. Almanya'nın güvenli ülkelerle çevrili olması, birçok kişinin yasadışı yollardan ülkeye girmesine ve ulaşım araçlarını saklamasına neden oluyor.

Anayasasında Sığınma Hakkına İlişkin Hüküm Bulunmayan Devletler

 • Amerika Birleşik Devletleri
 • Türkiye

Uluslararası Yargı Kuruluşlarının Kararlarında Sığınma Hakkının Korunması

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Sığınma Hakkının Korunması

 • İşkence ve İnsanlık Dışı ya da Aşağılayıcı Muamele ve Cezaya Yönelik Gerçek
 • Genel Şiddet Olaylarının Mevcudiyetine ve Koşulların Kümülatif

H. – Birleşik Krallık Kararı

A. ve Diğerleri – Bulgaristan Kararı

Avrupa Birliği Sisteminin Eleştirisi: M.S.S. - Belçika ve Yunanistan Kararı

Değerlendirme

Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararlarında Sığınma Hakkının Korunması

 • Ciddi ve Şahsa Yönelik Riskin Tespiti: Meki Elgafaji ve Noor Elgafaji Kararı
 • Mülteci Statüsünün Sona Ermesinin Sığınma Hakkına Etkisi: Abdulla ve
 • Temel Haklar Şartı’ndan Kaynaklanan Yükümlülüklerin Kapsamının Tespiti
 • Bireysel Sığınma Hakkı Tartışması: Puid Kararı
 • Sığınmacıların Gözaltı Koşulları: J.N. Kararı
 • Değerlendirme

Referanslar

Benzer Belgeler