• Sonuç bulunamadı

2017 YÜ KSEK LİS AN S T EZİ

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "2017 YÜ KSEK LİS AN S T EZİ"

Copied!
74
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

Bu çalışmada beden eğitimi ve spor aktivitelerinin Down Sendromlu çocukların psikolojik uyum düzeylerine etkisinin olup olmadığının araştırılması amaçlandı. Sonuç olarak 07 yaş arası Down Sendromlu çocuklarda 16 hafta boyunca uygulanan beden eğitimi etkinliklerinin psikolojik uyum ölçeğinin 'nevrotik sorun, davranım sorunları, diğer davranış sorunları' alt bölümleri ve toplam ölçek puanlarında anlamlı bir düşüşe neden olduğu söylenebilir. -18.

Tablo     Sayfa
Tablo Sayfa

Problem Durumu

Alt Problemler

Özel beden eğitimi ve spor programı deney grubundaki Down sendromlu çocukların nevrotik sorunlarını etkiliyor mu? Beden eğitimi ve spor özel programının deney grubundaki Down Sendromlu çocukların ölçek toplam puan düzeylerine etkisi var mıdır?

Araştırmanın Amacı

DS'lu kişilerin, özellikle çocukluk ve ergenlik döneminde, engelli olmayan akranlarına göre daha yavaş büyüme oranlarına sahip oldukları bilinmektedir. Boy ve vücut ağırlığındaki bu orantısız gelişme nedeniyle Down sendromlu çocuklar, özellikle 3-4 yaş arası, işitme kaybı gelişme riski yüksek olduğundan işitme açısından yakın takip gerektirebilmektedir (Yavuzer, 2000, 60). .

Hematolojik bozukluklar: DS'lu bireylerde görülen hematolojik bozukluklar özellikle kırmızı kan hücreleri, beyaz hücreler ve trombositlerle ilişkilidir. Ayrıca DS'lu bireylerde beyaz kan hücresi sayısı engeli olmayan yaşıtlarına göre %5 daha azdır (Yavuzer, 2000, 63). Endokrin sistemin bir sonucu olarak ortaya çıkan ve DS'lu bireylerde sıklıkla görülen bir diğer endokrin anomalisi de diyabettir.

DS'lu bireylerde görülen ortopedik hastalık, kalp hastalığı ve AAI, fiziksel aktivite ve spora katılımda kısıtlılığa neden olmaktadır. Zihinsel gelişimdeki gecikmenin bir sonucu olarak DS'lu bireylerde dil gelişiminde eksiklikler yaşanmaktadır (Ersoy ve Avcı. Bazı araştırmacılar DS'lu bireylerin hareket pratiklerindeki yetersizliğinin yaşlarına bakılmaksızın devam ettiğini bildirmektedir).

Tablo 1. Araştırma Grubunun Cinsiyet Dağılımı
Tablo 1. Araştırma Grubunun Cinsiyet Dağılımı

Sayıtlılar

Down Sendromu Tanımı

Sağlık sorunlarının tedavisindeki ilerlemeler, DS'lu kişilerin yaşam beklentisinin ve yaşam kalitesinin artmasına yol açmıştır. DS'lu bireylerin ortalama yaşam süresinin artması, bu bireylerin yaşam kalitesinin iyileştirilmesi için gerekli olan güncel tedavi yöntemlerine ilişkin yeni araştırma ve uygulamalara olan ihtiyacı ortaya çıkarmıştır (Gül.

Down Sendromu Oluşumu ve Türleri

Down Sendromlu Bireylerin Fiziksel, Zihinsel ve Sosyal Özellikleri

Down Sendromunun Genetik Varyasyonları

Down Sendromuna İlişkin Dismorfik Özellikler ve Hastalıklar / Bozukluklar

Down Sendromuna İlişkin Dismorfik Özellikler

Down Sendromuna İlişkin Hastalıklar / Bozukluklar

DS'lu bireylerde obezite prevalansının yüksek olması, DS'li bireylerin istirahat metabolizma hızının düşük olmasıyla ilişkilidir (Kınalı. DS'li bireylerde halka şeklinde pankreas olduğu için bu bireylerde duodenal atrezi veya duodenal darlık bozuklukları gözlenmektedir. İmmünolojik Hastalıklar: Diyabetli bireylerde) DS'de enfeksiyona yatkınlık, otoimmün hastalıklar ve malignite nedeniyle gelişen birçok farklı immünolojik hastalık türü bulunur.

Bununla birlikte, DS'lu kişiler aynı zamanda hareketsiz yaşam tarzları nedeniyle obezite, osteoporoz, diyabet ve kardiyovasküler hastalıklar açısından da risk altındadır. Bu nedenle DS'lu bireylerin düzenli nörolojik ve radyolojik muayenelerden geçirilmesi ve uygun spor aktivitelerine katılımlarının desteklenmesi gerekmektedir (Binbaşıoğlu, 1995).

Down Sendromlu Çocukların Gelişimsel Özellikleri

Bilişsel Gelişim

DS'lu kişilerin farklı ZE düzeyleri vardır ve bu nedenle bilişsel gelişim süreçleri de farklılık gösterir. DS'lu kişilerin %80'inde hafif FE olmasına rağmen, orta veya şiddetli FE'si olan DS'li bireylere de rastlanabilmektedir. Gelişim alanları arasındaki yakın ilişki nedeniyle DS'lu bireylerde görülen bilişsel gelişim eksikliği, duyuşsal ve psikomotor gelişim alanlarını da olumsuz etkileyebilmektedir (Nalbant.

Duyuşsal Gelişim

Psikomotor Gelişim

Motor Gelişim ve Dönemleri

 • Refleksif Hareketler Dönemi
 • İlkel Hareketler Dönemi
 • Temel Hareketler Dönemi
 • Kaba Motor Beceriler
 • Lokomotor Beceriler
 • Lokomotor Olmayan Beceriler
 • Nesne Kontrol Becerileri

Bu beceride bir ayak önde, diğer ayak onu takip eder ve kollar bükülü, kalça hizasında vücuttan ayrılmış, ayağın üzerinde sıçrayarak harekete öncülük eden bir pozisyon alınır. Tek ayak üzerinde atlama: Tek ayak üzerinde atlama yeteneği, ileri düzeyde denge ve kontrol becerisi gerektirdiğinden yürüme, koşma ve atlama becerilerinden sonra gelişir. DUA, iki ayak üzerinde öne doğru sıçrama olarak tanımlıyor ve hareket açısından dikeyden yataya doğru bir hareket olduğu belirtiliyor (Yetim.

Dönme, eğilme, yukarı uzanma, tek ayak üzerinde durma çocuğun gelişimine paralel olarak ortaya çıkan diğer denge biçimleridir. Nesne kontrol becerileri, küçük kas gruplarını kullanarak eller ve/veya ayaklar kullanılarak bir nesnenin kontrol edilmesiyle gerçekleştirilen becerileri içerir.

Down Sendromlu Çocuklarda Motor Gelişim

Ayrıca DS'li çocuklar, LI olan ve olmayan çocuklarla karşılaştırıldığında DS'li bireylerin kuvvet gelişiminin çok daha düşük olduğu rapor edilmiştir. Güç gelişimindeki farklılık, DS'lu bireylerin DS'li ve DS'siz akranlarına göre daha hareketsiz bir yaşam sürmeleriyle ilgilidir. Araştırmacılar DS'lu bireylerde reaksiyon sürelerinin ve hareket hızlarının yavaş olduğunu bildirse de görsel ipuçlarının kullanıldığı çalışmalarla reaksiyon süresinde artış sağlanabileceğini de bildiriyorlar.

DS'lu bireylerde hareket hızı yavaş olsa da DS'li bireyler hareketi doğru yapma konusunda akranlarına göre daha dikkatli ve ısrarcıdırlar. Bu nedenle DS'lu bireylerin reaksiyon süreleri yeterli sayıda tekrarlanan çalışmayla iyileşse de, hareketi doğru yapma çabası nedeniyle hareket hızında beklenen iyileşme sağlanamamaktadır (Nalbant, 2011, 16).

Beden Eğitimi ve Sporun Önemi

Beden Eğitiminin Önemi

Fiziksel gelişim, gelişimin diğer yönlerinin temelini oluşturduğundan, onları önemli ölçüde etkiler. Beden eğitimi derslerinde öğrencilere sadece vücutlarını geliştirmeleri ve formda tutmaları değil, aynı zamanda başkalarıyla işbirliği yapmaları ve güçlü ve zayıf yönlerini tanımaları da öğretilir. Eğitim çerçevesinde yer alan beden eğitimi ve spor, vücudun, eklemlerin ve kasların yapı ve fonksiyonlarının kontrollü psikolojik ilerlemesini ve dengeli gelişimini sağlamanın yanı sıra, egzersiz sırasında harcanan fiziksel gücün en ekonomik şekilde kullanılmasını amaçlamaktadır. Okul çağından sonra yapılan çalışma ve dinlenme faaliyetleri, yani organların kontrolü ile sistemli bir şekilde, insanlara hareket etmeyi öğreten bir aktivite sistemidir (Berktekin, 1969, 15).

Eğitim konusunda farklı fikirler üreten ilk filozoflardan biri olarak kabul edilen Antik Yunan filozoflarından Platon, eğitimi kısa kelimelerle tanımlıyor ve açıklıyor: "Bedene ve ruha uygun olduğu mükemmelliği sağlamak". diğer bir deyişle "insandaki beden ve ruh güzelliğinin farkına varmak". İnsanların sosyalleşmesi, kişiliğini bulmasında ve doğru yolda ilerlemesinde beden eğitimi büyük rol oynamaktadır (Dalkıran ve Tuncel.

Sporun Önemi

Spor, bireyin dinamik sosyal ortamlara katılımını sağlayan sosyal bir aktivite olması nedeniyle bireyin sosyalleşmesinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenlerden dolayı sporun, insanlar arasında yeni arkadaşlıklar kurulmasında, dostlukların ve sosyal uyumun güçlendirilmesinde, özellikle Down sendromlu kişilerin sosyalleşmesi ve topluma kazandırılmasında önemli bir rol oynadığı söylenebilir (Yetim.

Çocuk ve Spor

Beden Eğitiminin Dersinin Çocuk Gelişimi Üzerine Etkisi

Aktivite, günlük yaşamda kas ve eklemlerimizi kullanarak enerji tüketen, kalp ve solunum hızını arttıran, çeşitli derecelerde yorgunluğa neden olan aktiviteler olarak tanımlanabilir. Bir tür sporun yapılması nispeten özgür ve serbest bir şekilde belirlenmekte olup, bu durum onu ​​bilinç ve duygusal yaşam açısından mevcut ve zorunlu eylemlerden ayırmaktadır. Temel hareket becerilerini geliştiren çocuklar, özel beceriler geliştirmeye ve bu becerileri yaşam boyu eğlence, oyun, spor ve dans etkinliklerine aktarmaya hazır olacaklardır.

Okul öncesi dönem ve ilkokulun ilk yılları temel hareket becerilerinin kazanılması açısından son derece önemli yıllardır (Özer ve Özer, 2012).

Uyum

Hareket etkinlikleri çocukların başta fiziksel gelişimi olmak üzere bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimini desteklemektedir (Duman, 2014).

Uyumsuzluk Çeşitleri

Ruh Sağlığı

Uyumsuzluk Belirtileri

Araştırma grubundaki Down sendromlu çocukların annelerine beden eğitimi dersi öncesi ve sonrası uygulanan Hacettepe Psikolojik Uyum Ölçeği "Davranış" olarak derecelendirildi. Annelere uygulanan Hacettepe Psikolojik Uyum Ölçeği "Diğer davranış sorunları" olarak derecelendirildi. Araştırma grubundaki Down sendromlu çocukların annelerine uygulanan Hacettepe Psikolojik Uyum Ölçeği'nin "Diğer davranış sorunları" alt başlığı altındaki maddelerden alınan puanlar araştırma grubundaki Down sendromlu çocukların program öncesi ve sonrası Beden eğitimi dersi öncesi ve sonrası Wilcoxon işaretli sıra testi analiz sonuçları açısından karşılaştırıldığında deney grubunun ön test ve son test sonuçları arasında anlamlı bir fark bulunmamakla birlikte (z =2.333, p<0.05).

Araştırma grubundaki Down Sendromlu çocukların annelerine beden eğitimi dersi öncesi ve sonrası uygulanan Hacettepe Psikolojik Uyum Ölçeği'nden alınan toplam puanlar Wilcoxon işaretli sıra testi analizi sonuçları açısından karşılaştırıldığında; deney grubunun ön test ve son test puanları arasında anlamlı fark vardır (z = 2,558, p<0,05). Araştırma grubundaki Down sendromlu çocukların ebeveynlerine spor dersi öncesi ve sonrası uygulanan Hacettepe Psikolojik Uyum Ölçeği'nin "Davranış Sorunları" alt başlığındaki maddelerden elde edilen puanlar Wilcoxon'a göre karşılaştırıldığında. İşaretli sıralı test analizi sonuçlarına göre deney grubunun ön test ve son test sonuçları arasında anlamlı bir fark bulunmaktadır (z=2.176, p<0.05). Araştırma grubunda yer alan Down Sendromlu çocukların ebeveynlerine beden eğitimi dersi öncesi ve sonrasında uygulanan Hacettepe Psikolojik Uyum Ölçeği'nin "Diğer davranış sorunları" alt başlığındaki maddelerden elde edilen puanlar Wilcoxon'a göre karşılaştırıldığında İşaretli sıra testi analizi sonuçlarına göre deney grubunun ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (z=2,333, p<0,05).

Çalışma grubunda yer alan Down Sendromlu çocuğa sahip ebeveynlerin beden eğitimi dersi öncesi ve sonrası uygulanan Hacettepe Psikolojik Uyum Ölçeği toplam puanları Wilcoxon İşaretli Sıralama testi analiz sonuçlarına göre karşılaştırıldığında aralarında anlamlı fark olduğu görülmektedir. beden eğitimi dersi öncesi ve sonrası sonuçlar. deney grubunun test ve son test puanları (z=2.558, p<0.05).

Araştırmanın Modeli

Evren ve Örneklem

Araştırma Adıyaman ilinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Adıyaman Özel Eğitim ve Uygulama Okulunda eğitim alan Down Sendromlu (DS) çocukların aileleri ile gerçekleştirilmiştir. Bunlardan 10'u uygulama grubunu, 10'u da kontrol grubunu oluşturdu.Araştırmada deney grubu ile il kontrol grubunun fiziksel özellikleri, yaşları, cinsiyetleri ve engellilik durumları eşitlenmeye çalışıldı.

Verilerin Toplanması

Veri Toplama Araçları

Hacettepe Ruhsal Uyum Ölçeği

Verilerin Çözümlenmesi

Deney grubundaki Down sendromlu çocukların ve kontrol grubundaki Down sendromlu çocukların ebeveynlerinin ön hazırlık olarak kullanılan Hacettepe Psikolojik Uyum Ölçeği'nin "Davranış sorunları" alt başlığı altındaki maddelerden aldıkları puanlar incelendiğinde; Mann Whitney U testi sonuçlarına göre, beden eğitimi dersi programına başlamadan önce davranış problemi olan deney ve kontrol grupları karşılaştırıldı. Düzeyler arasında anlamlı fark yoktur (U= 29.50, p<0.05). ). Araştırma grubundaki Down sendromlu çocukların annelerine beden eğitimi dersi öncesi ve sonrası verilen Hacettepe Psikolojik Uyum Ölçeği'nin "Nevrotik sorunlar" alt başlığı altındaki maddelerden elde edilen sonuçlar karşılaştırıldığında Wilcoxon işaretli sıra testi analizine göre deney grubunun ön test ve son test sonuçları arasında anlamlı bir fark vardır (z=2.610, p<0.05). "Problemler" alt başlığı altındaki maddelerden alınan puanlar Wilcoxon işaretli sıra testi analizi sonuçlarına göre karşılaştırıldığında deney grubunun ön test ve son test puanları arasında anlamlı bir fark vardır (z = 2,176). , p<0.05).

Araştırma grubunda yer alan Down sendromlu çocukların annelerine program öncesi ve sonrasında uygulanan Hacettepe Psikolojik Uyum Ölçeği'nden aldıkları puanlara göre. Araştırma grubunda yer alan Down Sendromlu çocukların ebeveynlerine beden eğitimi dersi öncesi ve sonrasında uygulanan Hacettepe Psikolojik Uyum Ölçeği'nin "Nevrotik sorunlar" alt başlığı altındaki maddelerden elde edilen puanlar Wilcoxon işaretli olarak karşılaştırıldığında- Sıralama testi analiz sonuçlarına göre deney grubunun ön test ve son test sonuçları arasında anlamlı bir fark bulunmaktadır (z=2.610, p<0.05).

Öneriler

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi. Ortaöğretim kurumlarında seçmeli ders olarak kabul edilen beden eğitimi konularının öğrenci bakış açısıyla değerlendirilmesi, Spor Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Ankara.

Zihinsel engelli çocuğa sahip ebeveynlerin çocuklarının özel eğitim sürecinde beden eğitimi ve spor etkinliklerine yaklaşımlarının değerlendirilmesi. Karadeniz Teknik Üniversitesi / Pedagoji Fakültesi Fatih / Sınıf dersleri - 2004 Dicle Üniversitesi / Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu / Spor Yöneticiliği - 2016.

Hacettepe Ruhsa Uyum Ölçeği

Aile Görüşme Formu

Günlük Program İlkeleri Örneği

 • Hacettepe Ruhsal Uyum Ölçeği
 • Aile Görüşme Formu
 • Günlük Program İlkeleri Örneği
 • Özgeçmiş

Adıyaman Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü - teşekkürler Adıyaman Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü - teşekkürler Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü - teşekkürler Adıyaman Belediyesi - Teşekkürler Adıyaman Belediye Konservatuvarı - Teşekkürler İzmir-Çandarlı Belediyesi - Teşekkürler. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü - Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü - Engelliler Spor Merkezi Kurumsal Koordinatörü.

Milli Bowling Hakemi, Milli Bowling Hakemi, Milli Dart Hakemi, İl Yüzme Hakemi, Milli Atletizm Hakemi, İl Masa Tenisi Hakemi. Milli Eğitim Bakanlığı Bölge Oyunları Antrenörlüğü Sertifikası Milli Eğitim Bakanlığı Trabzon Bölgesi Bölge Oyunları Antrenörlüğü Sertifikası Milli Eğitim Bakanlığı Adıyaman Bölgesi Ulaşım ve Çevre Eğitimi Öğretmenliği Sertifikası.

Şekil

Tablo     Sayfa
Tablo 2. Araştırma Grubunun Yaş Dağılımı Deney Grubu Kontrol Grubu
Tablo 1. Araştırma Grubunun Cinsiyet Dağılımı
Tablo 3. Araştırma Grubunun Anne-Baba Özellikleri
+7

Referanslar

Benzer Belgeler

VE SPOR ÖĞRENME BES4 TOPLUMA BES ÖĞRETİM TEKN. VE MATERYAL ANT SPOR PSİKOLOJİSİ