• Sonuç bulunamadı

ÇALIŞMA VE GÖÇ: ÇALIŞ(MAY)AN GÖÇMEN KADINLAR

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Share "ÇALIŞMA VE GÖÇ: ÇALIŞ(MAY)AN GÖÇMEN KADINLAR"

Copied!
120
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

The publishing, scientific, ethical, and linguistic responsibilities of the chapters in this book rest with the authors. This is where the story of the sociology of everyday life as a field of today's sociology begins.

EMPLOYMENT AND MIGRATION

NON)EMPLOYED MIGRANT WOMEN

ÇALIŞMA VE GÖÇ: ÇALIŞ(MAY)AN GÖÇMEN KADINLAR

08-KE isimli göçmen, "Ben çalıştım, evi tamir ettim" diyor. Bir diğeri, 25-KE: “Kazandığım parayı eve ayırdık. 31-KE isimli göçmenin açıkça ifade ettiği gibi, Makedonya'da (Radovi belediyesi ve çevresi) kadınlar iş yürütme sorumluluğuyla ilk kez çocuk yaşta tanışıyor, evlenip çocuk sahibi olduklarında ise iş yürütme sorumluluğunu üstleniyorlar. çocukken iş. anneler (Adiller, 2016).

EXPERIENCING COEXISTENCE IN MULTINATIONAL HOPA: GETTING TO KNOW THE OTHER

ÇOK ETNİLİ HOPA’DA BİRLİKTE YAŞAMA DENEYİMİ

ÖTEKİNİ TANIMAK

Kültürün verili bir toplumsal olgu ya da insan toplumlarının bir ürünü olduğu yönündeki eğilimler arasındaki farklılaşma, kimlik tanımını kökten değiştirmektedir. Etnik köken: "Bir grup kendisine bir isim verir veya kabul edilebilir veya geçerli görünen tüm isimler arasından bu ismi seçer ve bu isim onu ​​siyasi olarak bir ismi olan diğer gruplardan ayırmaya hizmet eder" (Bourse.

FROM IMMIGRATION TO CRIME; RELATIONSHIP OF CRIME AND IMMIGRATION FROM PERSPECTIVE OF

GÖÇTEN SUÇA; TÜRKİYE PERSPEKTİFİNDEN SUÇ VE GÖÇ İLİŞKİSİ

Bu kimliğin bir diğer özelliği de göçle ilişkilendirilen anomiyi ve krize yol açan anomiyi bir nevi norm haline getirerek mevcut koşulları bir yaşam stratejisine dönüştürmesidir. Sığınma talebinde bulunmanın yasal bir karşılığı yoktur ve geçici koruma gerçek bir koruma sağlamaz. Bu ülkeye sığınan gerçek insanları, mülteci olmasa bile, yasal olmasa da fiilen mülteci haline getiriyor. Bu gerilimin devam etmesinin sonuçlarından biri de, sığınma talebinde bulunamayan milyonlarca insanın belirli kısıtlamalarla vatandaş olamayacağı ve bazı haklardan yararlanamayacağı yönündeki kamuoyu algısı oldu. Bu genel eğilimlere rağmen Türkiye'deki göç uygulamalarının sıra dışı bir örnek teşkil ettiği ileri sürülebilir. Türkiye'de kırdan kente göç büyük ölçüde kitlesel ve zincirleme bir göç süreci olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye'nin 1950'li yıllardan bu yana yaşadığı göç ve kentleşme deneyimleri kendine has özellikler taşıyor. Türkiye'deki göç ve kentleşme süreçlerinin kendine özgü bu özelliklerinin, suç davranışına neden olan yapı ve süreçlerle sonuçlanmadığı ileri sürülebilir. Dolayısıyla suç davranışına yol açtığına inanılan yapı ve etkileşimlerin çoğu, Türkiye'nin göç ve kentleşme deneyimlerinde somutlaşmıyor.

IDENTITY CATEGORIES AND INTERMARRIAGES KİMLİK KATEGORİLERİ VE ÇAPRAZ EVLİLİKLER

Bu kategorilerden bazıları kimin daha fazla kaynak alacağını veya kimin cezalandırılacağını belirleyebilecek kurumsal bir tarihe dayanmaktadır (Jenkins, 2000, s. 11-13). Jenkins, kimlik kategorilerini ve sosyal süreçleri anlamak için sosyal dünyanın üç alanına bakmamız gerektiğini söylüyor; bireysel, etkileşimsel ve kurumsal alanlar (Jenkins, 2000, s. 10). Böylece, daha önce de belirttiğimiz gibi, Cote'un (Cote 1996, s. 417-418) önerdiği gibi, kimlik oluşumunun birbiriyle ilişkili düzeyleri (siyasi ve ekonomik sistemleri içeren toplumsal yapı, günlük etkileşim ve kişilik) ortaya çıkabilir.

Karma evlilik, azınlık kategorisinden eşin hakimiyeti, her iki kültürel kökenin takdir edilmesi, melez formların oluşması gibi farklı aile kültürlerinin ve farklı kimliklerin yaratılmasının örneklerini içerir (Song, 2009, s. 341). Bazı durumlarda ise konumlandıkları kategorinin veya partnerleri aracılığıyla başkaları tarafından yeniden tanımlanmanın farkına varabilirler (Afful, Wohlford ve Stoelting, 2015, s. 660; Foeman ve Nance, 2010, s. 243). Bireyler ve gruplar arasındaki temasın artması, farklı kimlikler arasındaki olumlu tutumları teşvik edebilir (Clark ve ark. 2015, s. 822).

DOCUDRAMA AND REALITY: REPRESENTATION OF SOCIAL LIFE IN TURKEY 1

 • Introduction
  • Definitions to Docudrama
 • Antecedents of Docudrama
  • Casting
  • Naming and Entitling
  • Captions
  • Locations
 • Docudrama in Turkey
 • Conclusion

Another definition of the term is that, "docudrama (also docu-drama, drama-documentary, drama-doc or docu-fiction) is a type of drama (usually a film, television program or play) that combines elements of documentary and drama. This point is one of the main differences between docudrama and drama or fiction. In docudrama, music is part of the story and is designed according to the structure of the film.

Casting: The film's main roles include professional (Nejat İşler) and non-professional (Mithat Esmer) actors. Cast: The main actors of the series are Engin Benli (as Chief Inspector Orhan Özdemir) and Deniz Celiloğlu (as Chief Selim Dağdelen). We can say that music is part of the story and is designed according to the structure of the film.

VALUES AND INEQUALITIES IN EDUCATION EĞİTİMDE DEĞERLER VE EŞİTSİZLİKLER

Toplumdaki üst sosyo-ekonomik sınıfın üyeleri, sermaye hareketliliği ve öğrenme yöntemlerini kullanarak güçlerini sürdürüyorlar. Üst sosyo-ekonomik sınıftaki çocuklarla karşılaştırıldığında, düşük gelirli ailelerin çocuklarına öngördükleri eğitim düzeyine ilişkin beklentileri daha düşüktür. Üst sosyoekonomik sınıftan bireyler ailelerinden aldıkları bir takım sosyal ve kültürel ipuçlarıyla okula gelirken, alt sosyoekonomik sınıftan çocuklar bu becerileri kazanmak için okula gelirler.

Bu bakımdan okul tarafsız bir kurum değildir; Özellikle üst sosyo-ekonomik sınıfların deneyimlerinin bir yansımasıdır. Düşük sosyo-ekonomik sınıftaki ebeveynler, üst sosyo-ekonomik sınıftaki ebeveynlere göre çocuklarıyla daha az konuşuyor ve daha az okuyor. Sosyoekonomik düzeyi yüksek olan ebeveynler ise "başarıyı", toplumda kabul gören, kültürel donanıma sahip bir birey olmak olarak tanımladılar.

LOOKING AT THE GATED SPACES WITHIN THE SCOPE OF CONSUMPTION AND SURVEILLANCE

ÖZEL GÜVENLİKLİ KAPALI MEKÂNLARA TÜKETİM VE GÖZETİM ÇERÇEVESİNDEN BAKMAK

Kapalı alanlar 1980'li yıllarda alışveriş merkezleriyle başlamış, 1990'lı yılların sonlarında konut alanlarında ortaya çıkmış; Giriş ve çıkışların özel güvenlik araçlarıyla kontrol edildiği, kendine özgü bir konsepti ve hedef kitlesi olan, birçok fonksiyonu bünyesinde barındırması nedeniyle kendi kendine yetme iddiasında olan bir mekansal formdur2. 2 Konut alanları, alışveriş merkezleri gibi örnekler spor, eğlence, alışveriş gibi birçok fonksiyonun bir arada olduğunu göstermektedir. Ağırlıklı olarak özel güvenlik araçlarının gerçekleştirdiği alanın kontrolü ile kapalı alanların buluştuğu nokta burasıdır.

İkincisi, güvenlik hizmetlerinin de diğer birçok kamu hizmeti gibi maliyet esasına göre değerlendirilmesidir. Aslında: özel güvenlik; Bir yandan korunması gereken bir mal, para ya da değer gerekirken, diğer yandan bu hizmeti satın alabilecek bir bütçe gerekmektedir. Yaşam tarzı ayrımını esas alan kapalı mekanlarda özel güvenlik, personeli ve teknolojik araçları (X-ray cihazları, alarm sistemleri, kapalı kameralar vb.) ile içerisi ile dışarısı arasında sınır çizgisi görevi görmektedir.

34;THE ESTABLISHMENT AND PROTECTION OF WORLD” FUNCTION OF RELIGION

DİNİN “DÜNYA KURMA VE KORUMA” İŞLEVİ

Bu bağlamda Durkheim'ın din sosyolojisine en büyük katkısının kolektif bilincin oluşumunda dinin rolüne vurgu yapması olduğu söylenebilir. Dolayısıyla din olgusunun hem Durkheim'ın hem de Weber'in sosyal teorisinde çok önemli bir yere sahip olduğu ve dini düşüncenin dünyanın kurulmasında ve sürdürülmesinde anahtar rol oynadığı söylenebilir. Aslında Berger'in din sorununa yaklaşırken fenomenolojiyi kullanmasının temel nedeni sosyoloji ve teolojinin olanaklarından yararlanmak istemesidir.

Bu açıdan bakıldığında Berger'in sosyolojisinin kendi içinde tutarlı hümanist bir toplum teorisine dayandığını söylemek mümkündür. Berger, Alman bilim geleneğinde önemli bir ekol olan "dışavurumcu sosyoloji" kavramını benimsediğinden, çalışmalarında hem Durkheim'in işlevselci hem de Weber'in hermeneutik yöntemlerini kullanmıştır. Berger'in dini, "insanların evrende kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlayan bilişsel ve normatif bir yapı" olarak tanımlaması son derece anlamlıdır.

RETURN TO THE NATURE FROM CITY

STRANGERS” OF NATURE IN THE LITERATURE KENTTEN DOĞAYA DÖNÜŞ

EDEBİYATTA DOĞADAKİ “YABANCILAR”

Finkel farklı toplumlardan ve tarihten verdiği örneklerde diğer münzevilerin toplumla ilişkilerini bir şekilde sürdürdüklerini, Knight'ın ise münzevi olmayı bile düşünmediğini belirtiyor. İki çocuğu, bir işi ve güzel bir evi olan Doppler'in hayatı, bisikletiyle ormanda geçirdiği kazayla değişir. Öte yandan başkalarının onu taklit edip Doppler'in saklandığı ormanda çadırlarda yaşamak istemesi bu durumdan hiç hoşlanmaz.

Doppler'in en sağlıklı ilişkisi ormanda bulduğu ve ona Bongo adını verdiği bir geyik yavrusuyla olan ilişkisidir. Erland Roe, medeniyet ile doğa arasında gidip gelen Doppler'in hikâyesini ironik bir dille okuyucuya aktardı. Simmel'in (2017) de tartıştığı ve kültürün trajedisi olarak adlandırdığı özne ve nesne arasındaki kopukluğu bu karakterlerde görüyoruz.

COMPANION SPECIES AND NOMADIC SUBJECTS

On the other hand, a nomad, unlike exile and migratory figures, does not stand for homelessness or compulsive displacement. Non-human beings, on the other hand, were not in the focus anyway because of humanism's emphasis on man. Haraway previously used the slogan "Cyborgs for Earthly Survival!" for a long time - while not giving up her cyborg slogan - she switched to the slogan "Run fast, bite hard!" in her Companion Species approach.

Anthropocene discussions, as Haraway points out in Staying with the Trouble, were actually already in the foreground. However, it is necessary to constantly remind ourselves that we are in a mutual network connected to the soil, the earth, and that we have a capacity to respond.2 In this interrelationship it is important to take the risk of listening to the story of every human or non-human with whom we are connected in life. Braidotti, on the other hand, points to situated information and situated ethical arguments through nomadic subjects' critique of absolute truth, and emphasizes the connection between human and non-human with an approach based on zoe.

GROUNDNESSLESS OF SENSE IN DERRIDA 1 DERRİDA’DA ANLAMIN ZEMİNSİZLİĞİ

Husserl'in temel eserlerinden biri olan Logical Investigations'da anlamın bağımsızlığını ortaya koyması (Derrida). Daha sonra değinmek gerekirse Egeus'a göre Derrida'nın felsefi arayışı, Saussure'ün ayrım konusundaki bulgularının dil alanı dışındaki alanlara uygulanmasından başka bir şey değildir (Ege, 2006). : 19).

İz kavramıyla yakından bağlantılı olan ve aslında yazıyı tanımlayan bu kavram, Derrida'nın Fransızca yaptığı bir kelime oyunuyla ortaya çıkmıştır. Derrida'nın deyimiyle dil, varoluşa katkıda bulunur ve onun yerine geçer, onu başarma arzusuyla sürekli olarak onu bir kenara iter. Aslında Derrida'ya göre Platon'un bakış açısına göre yazı, bizi daha unutkan hale getirerek bilgiyi arttırmak yerine azaltır (2012: 52).

IJOPEC

The articles in this book focus on some areas that classical sociology usually leaves out. This channel is an area where thousands of different social forms and purchases (relationships, tensions, reflections, conflicts, compromises, change, transformation, etc.) gather. Also the sociology of everyday life discusses, understands and explains the field of socialites who remain in this field.

It should be noted that the sociology of everyday life reveals not only the place of individuals within the community, but also the place of sociality in 'society'. The sociological articles in the book you are holding are an example of this approach and initiative. In this book you will find two philosophical articles that engage with sociological articles from a more theoretical basis.

SOCIOLOGY &

In the modern world, we will see that current philosophy is not as archaic as it may seem, but actually has important potentials for understanding this materialized world.

PHILOSOPHY

Referanslar

Benzer Belgeler