• Sonuç bulunamadı

59

60

Makroskopik açıdan kontrol örneklerinde 3. aydan itibaren çatlak oluşumuna rastlanırken, %100 ve %70 monomer içeren gruplarda herhangi çatlak oluşumu gözlenmemiştir (%100 monomerli örneklerde yoğun olmamakla birlikte 5. aydan itibaren mikro çatlak oluşumu gözlenmiştir). Çalışmada kurutma parametrelerinin istenen şartlarda yürütülmüş olması ve kullanılan polimerin (polikaprolakton) ahşaba hidrofobik özellik kazandırarak stres oluşumunu önlemesi ile modifiyeli örneklerde makro çatlak oluşumu engellenmiştir.

Mekanik testler değerlendirildiğinde, kontrol örneklerine kıyasla tüm mekanik değerlerde azalma söz konusu olmuştur. Modifiye edilen test örnekleri arasında belirgin farklar bulunmamakla birlikte %70 monomer içeren gruplar daha yüksek LPBD değerleri verirken, %100 monomer içeren gruplar ise eğilme ve eğilmede elastikiyet modülü değerlerinde üstünlük sağlamıştır. %100 monomer içeren gruplarda hücre çeperi tahribatı beklenen bir durum olup, LPBD değerlerindeki düşüşün sebebi bu deformasyona atfedilebilmektedir. Eğilme direnci ve elastikiyet modülündeki azalmanın ise modifiyeli örneklerin birçok kullanım yerinde değerlendirilmesini engelleyebilecek seviyede olmadığı düşünülmektedir.

FTIR analizlerinde kaprolakton modifikasyonunun her iki grup için başarı ile gerçekleştiği gösterilmiş ve 1725 cm-1 bölgesinde polikaprolaktonun C=O bağından dolayı oluşan yüksek pik gözlenmiştir. Bu durum ağırlık ve hacim artış değerleri ile de desteklenmektedir. Doğal dış ortam testi süresince söz konusu pik her iki grupta (%100 ve %70 monomerli) 6. aya kadar gözlenmiş, sonrasında yoğunluğu azalarak test sonunda neredeyse yok olmuştur.

Tez çalışmasında elde edilen veriler ışığında, %100 monomer içeren test grupları renk parametrelerinden ΔL* ve Δa* değerlerinde, pürüzlülük Ra, Rq ve Rz değerlerinde, mekanik testlerden ise eğilme direnci ve eğilmede elastikiyet modülü değerlerinde %70 monomerli test gruplarına kıyasla üstünlük sağlamıştır. Bu verilerden hareketle son kullanım yeri uygulamalarında uygulanan modifikasyon işleminin risk sınıfı 2 ve 3’te kullanımı uygun görülmektedir. Risk sınıfı 4 (toprak temaslı alanlar) için ise ileri çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Çalışmada, kaprolaktonun tekrarlı kullanımı ile ekonomik açıdan fayda sağlama amaçlanmıştır. Elde edilen sonuçlar ışığında 2. kullanım sonrasında genel olarak fiziksel ve mekanik değerlerde azalma gözlenmiştir. Benzer sonuçlar elde etmemek adına kullanılan kaprolakton polimerinin saflaştırılması önerilmektedir. Bu yöntemin endüstriyel hale gelmesinde çözeltinin tekrarlı kullanılması zorunludur. Ölçülebilir

61

kalitenin stabil olması için ileri çalışmalara gereksinim vardır. Mekanik özelliklerin daha iyi yorumlanması için odun örneklerinin pH’larının belirlenmesi gerekmektedir.

Yoğunluk değerlerinin belirlenmesi yine önemli olup mekanik özelliklerde meydana gelen değişimlerin irdelenmesinde katkı sağlayacaktır. Mekanik özelliklerin daha büyük boyutlarda yapılması tavsiye edilmektedir. Modifiye edilen örneklerin dış ortam koşullarına karşı performansının tam olarak belirlenebilmesi için doğal dış ortam testinin daha uzun süreli olması gerekmektedir. Modifiyeli örneklerin toprakla temas halinde göstereceği performans yine incelenmesi gereken önemli bir durumdur.

Giderek artan çevresel baskılar nedeni ile klasik emprenye yöntemleri terk edilmekte, bazı kimyasal maddelerin kullanımları sınırlandırılmakta hatta yasaklanmaktadır. Bu durum odun koruma endüstrisini, yeni çevreci ve geri dönüştürülebilir alternatiflere yöneltmektedir. Bu tez çalışması biyobozunur bir polimer olan polikaprolaktonun ahşap koruma alanında kullanım (dış maksatlı, mekanik direnç (LPBD, ED, EEM) gerektiren yerler) potansiyelinin belirlenmesine katkı sağlama amacında olup, gelecekte yapılacak iyileştirme araştırmalarına temel oluşturmayı hedeflemektedir.

62 KAYNAKLAR

Akgül, E., (1970). Doğu Ladininin Önemi, Ormancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 16(2): 59-62.

Albayrak, İ. H., Ölmez, G. H., Çetiner, K., & Göktürk, A., (2005). Artvin Orman Bölge Müdürlüğü Ladin Ormanlarında Gençlik ve Kültür Bakımı Çalışmalarının Değerlendirilmesi. Ladin Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 1, 360-368.

Aloui, F., Ahajji, A., Irmouli, Y., George, B., Charrier, B., Merlin A. (2007).

“Inorganic UV Absorbers for the Photostabilisation of Wood-Clearcoating Systems:

Comparison with Organic UV Absorbers”, Applied Surface Science, 253 (8), 3737- 3745.

Anderson, E.L., Pawlak, Z., Owen, N.L., Feist, W.C. (1991a). “Infrared Studies of Wood Weathering. Part I: Softwoods”, Applied Spectroscopy, 45 (4), 641-647.

Anonim, (1988). Ahşap Malzemenin Korunması, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları, Yayın No: 338, Ankara.

Anşin, R., (1988). Tohumlu Bitkiler, Gymnospermae(Açık Tohumlular), Cilt I, K.T.Ü. Orman Fakültesi, Yayın No:112/15, Trabzon.

Arslan, M. B., & Aydemir, D., (2009). Genç odun ve özellikleri. Bartın orman fakültesi dergisi, 11(16), 25-32.

As, N., & Akbulut, T., (1989). Odunun fiziksel özelliklerini iyileştiren işlemler ve mekanik özellikler üzerine olan etkisi. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 39(3), 98-112.

As, N., & Dündar, T., (1991). Lif kıvrıklığının odunun teknolojik özellikleri üzerine olan etkisi. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 41(3-4), 93-102.

ASTM G7/G7M – 13. (2013). “Standard Practice for Atmospheric Environmental Exposure Testing of Nonmetallic Materials”.

Bal, B.C., ve Bektaş, İ., (2018), Kayın ve kavak odunlarında fiziksel özelliklerle yoğunluk ilişkisinin belirlenmesi, Mobilya ve Ahşap Malzeme Araştırmaları Dergisi, 1(1), 1-10.

Banks, W. B., Din, R. H. ve Lawther, M. L., (1992). Formation of a chemically bonded wood/methacrylate composite through chemical activation of wood fibre. In Proceedings of Chemical Modification of Lignocellulosics. New Zealand, 197-207.

Banks, W. B., Din, R. H. ve Owen, N. L., (1995). Fibre activation and subsequent copolymerisation. Holzforschung 49 (2), 104-108.

Baysal, E., (2003). Borlu Bileşikler ve Doğal Sepi Maddeleriyle Emprenye Edilen Sarıçam Odununun Yanma Özellikleri, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 19 (1- 2), 59- 69.

Berkel, A., (1970). Agaç malzeme teknolojisi, İ.Ü. Orman Fakültesi Yayın No:1148/47, İstanbul.

63

Boonstra, M., (2008). A two-stage thermal modification of wood (Doctoral dissertation, Université Henri Poincaré-Nancy 1).

Bozkurt, A. Y., Erdin, N., & Ünligil, H., (1995). Odun Patalojisi.

Bozkurt, A.Y., Göker, Y., Erdin, N., (1993). Emprenye tekniği. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 3779/425.

Bozkurt, AY., Göker, Y., (1996). Fiziksel Ve Mekanik Ağaç Teknolojisi, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Yayınları, Yayın No: 436, İstanbul, 374s.

Bozkurt, Y., & Erdin, N., (1990). Ticarette kullanılan ağaçlarda önemli bazı makroskopik ve mikroskopik özellikler. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 40(4), 33-54.

Caba, K., D., L., Guerrero, P., Rio, D., M. ve Monfragon, I., (2007). Weathering Behavior of Wood-Faced Construction Materials, Construction and Building Materials, 21, 1288-1294.

Cabane, E., Keplinger, T., Merk, V., Hass, P., & Burgert, I., (2014). Renewable and functional wood materials by grafting polymerization within cell walls. ChemSusChem, 7(4), 1020-1025.

Chauhan, S.S., Aggarwal, P., Karmarkar, A., Pandey, K.K., (2001). Moisture adsorption behaviour of esterifield rubber wood (Hevea Brasiliensis). Holz Als Roh- Und Werkstoff, 59, 250-253.

Cogulet, A., Blanchet, P., & Landry, V., (2016). Wood degradation under UV irradiation: A lignin characterization. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, 158, 184-191.

Cook, A. G., Janetos, A. C., Hinds, W. T., (1990). Global effects of tropical deforestation towards an integrated perspective. Environmental Conservation, 17 (3), 201-212.

Çetin, F., & Gündüz, G., (2017). Türkiye’deki Bazı Ağaç Türü Odunlarının Mekanik Özellikleri Üzerine Yapılan Araştırmaların Değerlendirilmesi. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 19(1), 161-181.

Çetin, N. S. ve Hill, C. A. S., (1999). An Investigation of the Reaction of Epoxides with Wood, Journal of Wood Chemistry and Technology, 19(3), 247-264.

Çetin, N. S., (2000). Surface Activation of Lignocelulosics by Chemical Modification, PhD Thesis, University of Wales Bangor, UK.

Deka, M., Petric M., (2008). “Photo-Degradation of Water Borne Acrylic Coated Modified and Non-Modified Wood during Artificial Light Exposure”, BioResources, 3 (2), 346-362.

Demirel, G. K., (2015). Ahşap korumada çevre dostu modifikasyon yöntemleri. Selçuk-Teknik Dergisi, 14(2), 1016-1032.

Derbyshire, H., Miller, E.R., (1981). “The Photodegradation of Wood During Solar Irradiation. Part 1: Effects on the Structural Integrity of Thin Wood Strips”, Holz als Roh- und Werkstoff, 39 (8), 341-350.

Desch, H. E., Dinwoodie, J. M., (1996). Timber: Structure, Properties, Conversion and Use, 7th Edition, MacMillan, New York.

64

DIN 4768, (1990). Determination of Values of Surface Roughness Parameters Ra, Rz, Rmax Using Electrical Contact (Stylus) Instruments, Concepts and Measuring Conditions, Deutsches Institut für Norming, Berlin, Germany, May.

Di Franco, C. R., Cyras, V. P., Busalmen, J. P., Ruseckaite, R. A., & Vázquez, A., (2004). Degradation of polycaprolactone/starch blends and composites with sisal fibre. Polymer Degradation and Stability, 86(1), 95-103.

Dizman, E., (2005). Kimyasal Modifikasyonun Kızılağaç ve Ladin Yongalevhalarında Fiziksel, Mekanik ve Biyolojik Özelliklere Etkisi, KTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Trabzon.

Doğan, D., (1997). Ahşap Yapı Malzemesinin Dış Atmosfer Koşullarındaki Davranışı Sonucu Meydana Gelen Sorunlar ve Koruma Yöntemleri, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Durmaz, S., & Yıldız, Ü. C., (2016). Enzimatik muamele ile doğu ladini (Picea orientalisl.) diri odununun geçirgenliğinin arttırılması.

Edwards, S. L., Raag, R., Wariishi, H., Gold, M. H., & Poulos, T. L., (1993).

Crystal structure of lignin peroxidase. Proceedings of the National Academy of Sciences, 90(2), 750-754.

Elzein, T., Nasser-Eddine, M., Delaite, C., Bistac, S., & Dumas, P., (2004). FTIR study of polycaprolactone chain organization at interfaces. Journal of colloid and interface science, 273(2), 381-387.

EN 927-3. (2000). “Paints and varnishes, Coating materials and coating systems for exterior wood, Natural weathering test”.

Erdin, N., (2009). Ahşap Konservasyonu.

Eriksson, K.E.L., Blanchette, R.A., Ander, P., (2012). Microbial and Enzymatic Degradation of Wood and Wood Components. Springer Science & Business Media.

Erkuloğlu, Ö.S. (Ed.)., (1989). Doğu Ladini, OAE El Kitabı Dizisi:5, Muhtelif Yay.

Serisi: 58, 288.

Ermeydan, M. A., (2016). Chemical modification of spruce wood with combination of mesyl chloride and poly (ε-caprolactone) for improvement of dimensional stability and water absorption properties. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 16(2).

Ermeydan, M. A., Babacan, M., & Tomak, E. D., (2020). Evaluation of dimensional stability, weathering and decay resistance of modified pine wood by in- situ polymerization of styrene. Journal of Wood Chemistry and Technology, 40(5), 294-305.

Ermeydan, M. A., Tomak, E. D., & Kartal, Z. N., (2019). Wood property improvement of siberian pine by combination of boric acid impregnation and in-situ polymerization of Ԑ-caprolactone. Politeknik Dergisi, 22(1), 157-161.

Ermeydan, M.A., Cabane, E., Gierlinger, N., Koetz, J., Burgert, I., (2014a).

Improvement of wood material properties via in-situ polymerization of styrene into tosylated cell walls, RSC Advances, 4, 12981-12988.

Ermeydan, M.A. Cabane, E., Hass, P., Koetz, J., Burgert, I. (2014b). Fully biodegradable modification of wood for improvement of dimensional stability and

65

water absorption properties by poly(ε-caprolactone) grafting into the cell walls, Green Chemistry, 16, 3313-3321.

Eroğlu, H. ve Usta, M., (2000). Lif levha üretim teknolojisi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Basımevi, Trabzon.

Faix, O., (1992). Fourier transform infrared spectroscopy. In: Methods in Lignin Chemistry. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York.

Feist, W. C., (1982). Weathering of wood in structural uses. USDA Forest Service, Forest Products Laboratory.

Feist, W. C., (1983). Weathering and protection of wood.

Feist, W. C., (1990). Outdoor wood weathering and protection.

Feist, W.C., Hon, D.N.S., (1984). Chemistry of weathering and protection, The chemistry of solid wood, Advances in chemistry series, 207, 401-451.

Felton. C.C. De Groot, R,C., (1996). The Recycling Potential of Preservative Treated Wood, Forest Products Journal, Vol. 46. No: 7/8, 37-46.

Fengel, D. & Wegener, G., (1984). Wood chemistry, ultrastructure, reactions. Walter de Gruyter, Berlin ve New York.

Furuno, Li, Katoh, J.Z., Ueharat, S., (2000). Chemical modification of wood by anhydrides without solvents or catalysts. Journal of Wood Science, 46, 215-221.

George, B., Suttie, E., Merlin, A., Deglise, X., (2005). “Photodegradation and photostabilisation of wood - the state of the art”, Polymer Degradation and Stability, 88 (9), 268-274.

Gezer, E., D., (2003). Kullanım Süresinin Tamamlamış Emprenyeli Ağaç Malzemelerin Yeniden Değerlendirilmesi Olanaklarının Araştırılması, (Doktora Tezi), K.T.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Gindl, W., Teischinger, A., (2003). Comparison of the TL-shear strength of normal and compression wood of European larch. Holzforschung, 57:421-426.

Gönültaş, O., Ermeydan, M. A., & Candan, Z., (2017). ε-kaprolakton ile modifiye edilmiş pavlonya, kavak ve ökaliptus odununun temel kimyasal bileşenleri ve ftır analizi. İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi, 6(3), 698-704.

Guo, W., Bao, F. ve Wang, Z., (2013). Odun lifi / poli (laktik asit) kompozitlerinin biyolojik olarak parçalanabilirliği. Kompozit malzemeler dergisi , 47 (28), 3573- 3580.

Günay, R., (2007). Geleneksel Ahşap Yapılar Sorunları ve Çözüm Yolları, Birsen Yayınevi, İstanbul.

Gürgen, A., Yıldız, S., Yıldız, Ü. C., & Palantı, S., (2020). Evaluation of essential properties of impregnating agents for preserving wood by AHP method in fuzzy environment. Türkiye Ormancılık Dergisi, 21(1), 70-76.

Hafızoğlu, H., (1987). Orman ürünleri kimyası ders notları, Karadeniz Teknik Üniversitesi Basımevi, Trabzon.

Hasler, N., Werth, D., Avissar, R., (2009). Effects of tropical deforestation on global hydroclimate A multimodel ensemble analysis, Journal of Climate, 22 (5), 1124-1141.

66

Hill, C. A. S., (2006). Wood modification chemical, thermal and other processes, John Wiley & Sons, Chichester, England; Hoboken, NJ.

Hill, C. A. S., Çetin, N. S. ve Özmen, N., (2000). Potential Catalysts for the Acetylation of Wood, Holzforschung, 54(3), 269-272.

Hill, C. A. S., Çetin, N. S., Quinney, R. F., Derbyshire, H. ve Ewen, R. J., (2001).

An Investigation of the Potential for Chemical Modification and Subsequent Polymeric Grafting as Means of Protecting Wood Against Photodegradation, Polymer Degradation and Stability,72, 133-139.

Hill, C. A. S., Jones, D., Strickland, G. ve Çetin, N. S., (1998). Kinetic and Mechanistic Aspects of the Acetylation of Wood with Acetic Anhydride, Holzforschung, 52(6), 623-629.

Hillis, W. E., (1971). Distribution, properties and formation of some wood extractives, Wood Science and Technology, 5 (4), 272-289.

Homan, W. J., & Jorissen, A. J., (2004). Wood modification developments. Heron, 49(4), 360-369.

Homan, W.J., Tjeerdsma, B.F., Beckers, E.P.J., Jorissen, A., (2000). Structural and other properties of modified wood. Congress WCTE, Whistler, Canada 3.5.1-1 - 3.5.1.-8.

Hon, D. N. S., (1991). Photochemistry of Wood. Wood and Cellulosic Chemistry.

Chap. 11, pp 525–555. New York: Marcel Dekker.

Humar, M., Kalan, P., Pohleven, F. ve Sentjurc, M., (2005). Influence of Carboxylic Acids on Fixation of Copper in Wood Impregnated with Copper Amine Based Preservatives, Wood Science and Technology, 39, 8, 685-693.

IRG-WP 08-40418.

İlter, E., Çamlıyurt, C., Balkız, Ö.D., (2002). Uludag göknarı (Abies bommülleriana Mattf.) odununun yüzey pürüzlülük değerlerinin belirlenmesi üzerine araştırmalar, İç Anadolu Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayınları, Teknik Bülten, No:281, s.4-48. ISSN: 1302-9452, Ankara.

Jirous-Rajkovic, V., Bogner, A., Radovan, D., (2004). “The efficiency of various treatments in protecting wood surfaces against weathering”, Surface Coatings International Part B-coatings, 87(2), 1-70.

Kantay, R., (1993), Kereste Kurutma ve buharlama, İ.Ü. Orman Fakültesi, Ormancılık Eğitim Ve Kültür Vakfı, Yayın No: 6.

Kartal, S. N., (2009). Neden Emprenye?, Mimarlıkta Malzeme Dergisi, Sayı: 12, 79- 84.

Kartal, S. N., Imamura, Y., (2004). Borlu Bileşiklerin Emprenye Maddesi Olarak Ağaç Malzeme ve Kompozitlerde Kullanımı, 2. Uluslararası Bor Sempozyumu, 23- 25 Eylül 2004, Eskişehir.

Kılıç, A. ve Hafızoğlu, H., (2007). Dış ortam Koşullarının Ağaç Malzemenin Kimyasal Yapısında Meydana Getridiği Değişimler ve Alınacak Önlemler, Süleyman Demirel Üniversitesi, Orman Fakültesi Dergisi, A, 2, 175-183.

67

Kokutse, A. D., Bailleres, H., Stokes, A., Kokou, K., (2004). Proportion and quality of heartwood in Togolese teak (Tectona grandis Lf), Forest Ecology and Management, 189 (1-3), 37-48.

Kollmann, F., and Cote, W. A., (1968), Principles of wood science and technology, Springer Verlag.

Koski, A., (2008). Applicability of Crude Tall Oil for Wood Protection, PhD Thesis, Faculty of Technology, Department of Process and Environmental Engineering, University of Oulu, Oulu, Finland, Acta Univ. Oul. C 293.

Köse, C., (2000). Esmer çürüklük mantarlarının (Basidomycetes) odunun fiziksel ve kimyasal özellikleri üzerine etkisi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Larson, P.R., Kretschmann, D.E., Clark, A III, Isebrands, J.G., (2001).

Formation and properties of juvenile wood in southern pines: a synopsis. Gen. Tech.

Rep. FPL-GTR-129. Department of Agriculture, Forest Service, Forest Products Laboratory, Madison, USA.

Lewis, V.R., (1997) Alternative control strategies for termites. Journal of Agricultural Entomology 14: 291–307.

Li, R., Zhang, Z., Liu, G., Han, X., & Pu, J., (2018). Inserting Poly (ε- caprolactone) into Wood Cell Wall Structures for Dehydration and Consolidation of Waterlogged Scots Pine Wood. BioResources, 13(1), 881-893.

Liu, L., Wang, Y., Shen, X., & Fang, Y. E., (2005). Preparation of chitosan‐g‐

polycaprolactone copolymers through ring‐opening polymerization of ϵ‐caprolactone onto phthaloyl‐protected chitosan. Biopolymers: Original Research on Biomolecules, 78(4), 163-170.

Liu, R., (1997). The influence of didecyldimethylammonium chloride (DDAC) treatment on wood weathering, (Doktora tezi). The University of British Columbia, Vancouver, BC Canada.

Liu, R., Cao, J., & Ou-Yang, L., (2013). Degradation of wood flour/poly (lactic acid) composites reinforced by coupling agents and organo-montmorillonite in a compost test. Wood and Fiber Science, 45(1), 105-118.

Lv, S., Zhang, Y., Gu, J. ve Tan, H., (2017). Nişasta ve odun unu ile harmanlanmış PLA'nın bozunma hızı üzerindeki toprak gömme etkisinin biyolojik bozunma davranışı ve modellemesi. Kolloidler ve Yüzeyler B: Biointerfaces , 159 , 800-808.

Lyon, F., Thevenon, M., F., Imamura, Y., Gril, J. ve Pizzi, A., (2007a).

Development of Boron/Linseed Oil Combined Treatment as A Low-Toxic Wood Protection. Evaluation of Boron Fixation and Resistance to Termites According to Japanese and European Standards, IRG Regional Research Symposium International Union of Forest Research Organizations All Division 5 Conference, November, Taipei, Taiwan IRG/WP 07-30448.

Mai, C., Militz, H., (2004). Modification of wood with silicon compounds.

inorganic silicon compounds and sol-gel systems: a review, Wood Science and Technology, 37 (5), 339-348.

McIntyre, C.R., Eakin, D.A., (1984). U.S. Patent No. 4,466,998. Washington, DC:

U.S. Patent and Trademark Office.

68

Mengeloğlu, F., Gezer, E. D., Karakus, K., Atar, İ., Başboğa, H. İ., & Bozkurt, F., (2019) Gel permeative chromatography (GPC) analysis of polycaprolactone (PCL) based biodegradable composites through laboratory soil test. Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences, 4(4), 674-678.

Meyer, J.R., (2005). Isoptera. Department of Entomology. NC State University.

Online at. http://www. cals. ncsu. edu/course/ent425/compendium/termites. html.

Miller, R. B., (1999). Characteristics and availability of commercially important woods. Wood handbook: wood as an engineering material. Madison, WI: USDA Forest Service, Forest Products Laboratory, 1999. General technical report FPL;

GTR-113: Pages 1.1-1.34, 113.

Miller, R. B., (1999). Structure of wood. Wood handbook: wood as an engineering material. Madison, WI: USDA Forest Service, Forest Products Laboratory, 1999.

General technical report FPL; GTR-113: Pages 2.1-2.4, 113.

Norimoto M. ve Gril J., (1993). Structure and Properties of Chemically Treated Woods. In: Recent Research on Wood and Wood-based Materials, Elsevier, Barking, UK.

Nuopponen, M., (2005). FT-IR and UV Raman spectroscopic studies on thermal modification of Scots pine wood and its extractable compounds. Helsinki University of Technology.

Odabaş, Z., (1999). Asetillendirmenin Orta Yoğunluktaki Lif Levha (MDF)’nin Özelliklerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, K.T.Ü., Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Örs Y, Keskin H., (2001). Ağaç Malzeme Bilgisi. Atlas Yayın Dağıtım Ltd. Şti, ISBN 975- 6574 – 01-1, İstanbul.

Örs, Y., ve Keskin, H., (2001), Ağaç malzeme bilgisi, Gazi üniversitesi ders kitabı, S:77, Ankara.

Özgenç, Ö., (2014). Doğu Karadeniz Bölgesi Yayla Evlerinde Kullanılan Ahşap Malzemenin Dış Hava Koşullarına Karşı Dayanımının Arttırılması, (Doktora Tezi).

Karadeniz Teknşk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Palanti, S. ve Susco, D., (2004). A New Wood Preservative Based on Heated Oil Treatment Combined with Triazole Fungicides Developed for Above-Ground Conditions, International Biodeterioration and Biodegradation, 54, 4, 337-342.

Pandey, K. K., (2005). Study of the effect of photo-irradiation on the surface chemistry of wood. Polymer degradation and Stability, 90(1), 9-20.

Pandey, K., K. ve Chandrashekar, N., (2006). Photostability of Wood Surfaces Esterified by Benzoyl Chloride, Journal of Applied Polymer Science, 99, 2367-2374.

Papadopoulos A.N. ve Hill, C.A.S., (2003). The sorption of water vapour by anhydride modified softwood, Wood Science and Technology, 37, 221-231.

Papodepoulos, A.N., (2005). An investigation of the cell wall ultrastructure of the sapwood of ten grek wood species by means of chemical modification. Holz als Roh- und Werkstoff, 63:437-441.

Pliura, A., Yu, Q., Zhang, S. Y., and Mackay, J., (2005), Variation in wood density and shrinkage and their relationship to growth of selected young poplar hybrid crooes. Agricultural and Environmental Database, 51(5), 472.

69

Podgorski, L., Bayon, I., L., Paulmier, I., Lanvin, J., D., Georges, V., Grenier, D., Baillères, H. ve Méot, J., M., (2008). Bi-Oleothermal Treatment of Wood at Atmospheric Pressure: Resistance to Fungi and Insects, Resistance to Weathering and Reaction to Fire Results, 39. IRG Annual Meeting, May, Istanbul, Turkey, Ramsden, M.J., Blake, F.S.R., Fey, N.J., (1997). The Effect of Acetylation on the Mechanical Properties, Hydrophobicity and Dimensional Stability of Pinus sylvestris. Wood Science and Technology, 31, 97-104.

Rowell R.M., Youngquist J.A. ve Montrey H.M., (1988). Chemical Modification Adding Value Through New FPL Composite Processing Technology. Forest Products Journal, 38, 67-70.

Rowell, R. M. & Banks, W. B., (1985). Water repellency and dimensional stability of wood (Gen. Tech. Rep. FPL-50). Madison, WI: US Department of Agriculture, Forest Service, Forest Products Laboratory.

Rowell, R. M. ve Ellis, W. D., (1978). Determination of Dimensional Stabilisation of Wood Using the Water Soak Method. Wood and Fibre 10 (2), 104-111.

Rowell, R. M. ve Konkol, P., (1987). Treatments that enhance physical properties of wood, USDA, Forest Service, Forest Product Laboratory Gen. Technical Report FPL-GTR-55, Madison, WI.

Rowell, R. M., (1975). Chemical modification of wood: advantages and disadvantages, Proceedings, Am. Wood Preservers’ Assoc., 71, 41.

Rowell, R. M., (1983). Chemical modification of wood: A review, Commonwealth Foresty Bureau, Oxford, England, 6(12), 363.

Rowell, R. M., (1996). Chemical Modification of Non-Wood Lignocellulosics. In Chemical Modification of Lignocellulosic Materials (Hon, D. N. –S., ed.). Marcel Dekker, Inc., New York, 229-245.

Rowell, R. M., (2005). Handbook of Wood Chemistry and Wood Composites, CRC Press, ISBN:0-8493-1588-3.

Rowell, R.M. ve Youngs, R.L., (1981). Dimensional stabilization of woodin use, USDA Forest Serv. Res. Note. FPL-0243, Forest Product Laboratory, Madison, WI.

Rowell, R.M., (1990). Materials Science of Lignocellulosic , Proceedings, Materials Research Society Symposium, (vol.197, 3-9). San Francisco, April 18-20.

Rowell, R.M., (1992). Property enhancement of wood composites, Composites Applications: The role of matrix, fiber and interface, Vigo, T.L., and Kinzig, B.J., eds., VCH Publishers, Inc, New York, NY, 365.

Rowell, R.M., (1995). Chemical Modification of Agricultural Fibers for Property Enhanced Composites, Research in Industrial Application of Non Food Crops, I.

Plant Fibres, Proceedings of a Seminar, (ss. 49-70). Copenhagen, Denmark, Lyngby, Denmark Academy of Technical Sciences, May 1995.

Sarkanen, K. V. & Ludwig, C. H., (1971) Lignins: Occurrence, Formation, Structure, and Reactions (Wiley-Interscience, New York).

Schaller, C., Rogez, D., Braig A., (2008). “Hydroxyphenyl-s-triazines: Advanced Multi-Purpose UV-Absorbers For Coatings”, Journal of Coatings Technology and Research, 5, 25-31.

70

Schaller, C., Rogez, D., Braig A., (2009). “Hindered Amine Light Stabilizers in Pigmented Coatings”, Journal of Coatings Technology and Research, 6, 81-88.

Scheffer, T., C., (1966). Natural resistance of wood to microbial deterioration. Annual review of Phytopathology, 4(1), 147-168.

Sell, J. ve Feist, W., C., (1986). U.S. and European finishes for Weather-Exposed Wood-Comparison, Forest Products Journal, 36, 4, 37-41.

Sivrikaya, H., (2008). Odunda Doğal Dayanımı Etkileyen Faktörler, Bartın Orman Fakültesi Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 13, 66- 70.

Sjöström, E., (1993). Wood Chemistry: Fundamentals and Applications. Second Edition, Academic Press, San Diego-California 92101-4495 USA, 293 p.

Şen, S., Hafızoğlu, H., Dığrak, M., (2002). Bazı Bitkisel Ekstraktların Fungisit Olarak Odun Koruyucu Etkilerinin Araştırılması, K.S.Ü. Fen ve Mühendislik Dergisi, Cilt: 5, Sayı:1, 99- 110.

Şen, S., Yalçın, M., (2009). Hizmet Ömrünü Tamamlamış Emprenyeli Ağaç Malzemenin Çevresel Tehditleri ve Geri Dönüşüm Prosesleri, D.Ü. Ormancılık Dergisi, 1306- 2182.

Şenol, S., & Budakçı, M.,, (2016). Mechanical wood modification methods. Mugla Journal of Science and Technology, 2(2), 53-59.

Şirin, G., & Aydemir, D. (2016). Sonlu Elemanlar Metodunun Ahşap Malzemelerde Kullanımına İlişkin Bir Araştırma. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 18(2), 205-212.

Temiz, A. (2005). Benzetilmiş Dış Hava Koşullarının Emprenyeli Ağaç Malzemeye Etkileri. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Doktora Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Endüstri Mühendisliği, Trabzon, 228s.

Temiz, A., Alma, M., H. ve Terziev, N., (2008). Hydrophobic Characteristics of Pyrolysis Oil, 39. IRG Annual Meeting, May, Istanbul, Turkey, IRG-WP 08-30458.

Temiz, A., Terziev, N., Eikenes, M., Hafren J., (2007). “Effect of Accelerated Weathering on Surface Chemistry of Modified Wood”, Applied Surface Science, 253, 5355-5362.

Terzi, E., (2008), Amonyum Bileşikleri ile Emprenye Edilen Ağaç Malzemenin Yanma Özellikleri, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.

Tillman, A.M., Simonson, R. ve Rowell, R.M., (1987). Dimensional Stability and Resistance to Biological Degradation of Wood Products by A Simplified Acetylation Procedure. Proceedings, 4. International Symp. of Wood and Pulping Chemistry, France, 125- 129.

Tomak, E.D., (2011). Masif Odundan Bor Bileşiklerinin Yıkanmasını Önlemede Yağlı Isıl İşlemin ve Emülsiyon Teknikleri ile Emprenye İşleminin Etkisi. (Doktora Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Townsend, T.G.; Dubey, B.; Gabrıele, H. S., (2004). Assessing Potential Wastc Disposal from Preservative Treated Wood Products. In: Proceedings of Environmental Impacts of Preservative Treated Wood Conference, February 8-11, 2004, Orlando, FL, USA.

TS 2474 (1976). Odunun Statik Eğilmede Dayanımının Tayini, TSE, Ankara.