• Sonuç bulunamadı

5. BÖLÜM: SONUÇ, DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER

5.2. Öneriler

5.2.2. Gelecekte yürütülecek çalışmalar için öneriler

1. Araştırmanın örneklemini özel bir tekstil firmasındaki çalışan bireyler oluşturmaktadır. Çalışmanın farklı kurumlarda çalışan daha geniş bir örneklem üzerinde yenilenmesi ile araştırmadan elde edilen verilerin doğruluğunun artacağı düşünülmektedir.

2. Mavi yaka çalışan bireylerin psikolojik sağlamlık düzeylerinin beyaz yaka çalışan bireylere göre daha düşük olmasının sebeplerini saptamak için çalışmalar gerçekleştirilebilir.

3. Algılanan gelir düzeyleri orta ve yetersiz olan çalışan bireylerin psikolojik sağlamlık düzeylerinin algılanan gelir düzeyleri iyi olan çalışan bireylere göre daha düşük olmasının nedenleri araştırılabilir.

4. Görevde yükselme ihtimali düşük olan çalışan bireylerin gelecek beklenti düzeylerinin görevde yükselme ihtimali orta ve yüksek olan çalışan bireylere göre daha düşük saptanmasının sebepleri araştırılabilir.

5. Görevde yükselme ihtimali düşük olan çalışan bireylerin psikolojik sağlamlık düzeylerinin görevde yükselme ihtimali orta ve yüksek olan çalışan bireylere göre daha düşük olmasının sebepleri ortaya çıkartılabilir.

6. Mevki ve görevde yükselme ihtimali değişkenlerinin gelecek beklentisi ve psikolojik sağlamlık düzeylerine etkisi üzerine alan yazında herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu değişkenler referans alınarak literatürde yeni çalışmalar yapılabilir.

56

7. Çalışan bireylerin gelecek beklentisi ve psikolojik sağlamlık düzeylerini arttırmak amacıyla belirli çalışmaların yürütülmesi sağlanabilir.

Sonuç olarak gerçekleştirilen bu araştırmanın, çalışan bireylerin gelecek beklenti düzeyleri ile psikolojik sağlamlık düzeyleri arasındaki ilişkiler açısından yeni bulgular ortaya koyması neticesinde pozitif psikoloji alanında önemli bir boşluğu dolduracağına inanılmaktadır.

57 KAYNAKLAR

Abacı, F. D. (2018). Ebeveyn Kabul-Reddi ile Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişkide Duygu Düzenleme ile Kişilerarası Problemlerin Rolü (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Adıgüzel, O., Yüksel, H. (2011). Tarihsel Süreçte Çalışma Kavramı ve Bir Kırılma Noktası Olarak Sanayi Devrimi, Finans, Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, 48 (553), 69-81.

Adıgüzel, V., Özdemir, N. (2021). Sağlık Çalışanlarında Sosyal Zekâ, Benlik Saygısı ve Psikolojik Sağlamlık Arasındaki İlişki ve Etkileyen Faktörler, Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 12 (1), 18-28.

Adler, A. (1994). İnsan Tabiatını Tanıma (Yörükan, A., Çev.). Ankara: Türkiye İş Bankası Yayınları.

Ak, Ç. (2016). Ortaokul Öğrencilerinin Duygusal Zekâları ve Psikolojik Sağlamlıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Akgemci, T. (2001). Örgütlerde Stres ve Yönetimi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 15 (1-2), 301-309.

Alibekiroğlu, P. B., Akbaş, T., Bulut Ateş, F., Kırdök, O. (2018). Üniversite Öğrencilerinde Yaşam Doyumu İle Psikolojik Sağlamlık Arasındaki İlişkide Öz Anlayışın Aracı Etkisi, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 27 (2), 1-17.

Apak, H. (2015). Suriyeli Göçmenlerin Gelecek Beklentileri: Mardin Örneği, Birey ve Toplum Dergisi, 5 (9), 125-142.

Arslan, G. (2015). Çocuk ve Genç Psikolojik Sağlamlık Ölçeği’nin (ÇGPSÖ-12) Psikometrik Özellikleri: Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması, Eğitim Dergisi, 16 (1), 1- 12.

Arslan, G., Balkıs, M. (2016). Ergenlerde Duygusal İstismar, Problem Davranışlar, Öz-Yeterlik ve Psikolojik Sağlamlık Arasındaki İlişki, Sakarya University Journal of Education, 6 (1), 8-22.

Artar, M. (2003). Depremi Yaşayan Ergenlerin Gelecek Beklentilerinin İçeriği, Kriz Dergisi, 11 (3), 21-27.

Atik, E. L. (2013). Liseli Ergenlerde Bağlanma Stilleri ve Psikolojik Sağlamlık Düzeyleri Arasındaki İlişkide Öz-yansıtma ve İç Görünün Rolü (Yüksek Lisans Tezi).

İstanbul Bilim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Aydın, M., Egemberdiyeva, A. (2018). Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Sağlamlık Düzeylerinin İncelenmesi, Türkiye Eğitim Dergisi, 3 (1), 37-53.

58

Aygün, M. (2014). Öğrencilerin Yaşam Amaçlarıyla Gelecek Kaygısı Arasındaki İlişki (Yüksek Lisans Tezi). Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Aylar, E. (2012). Bir Örnek Olay İncelemesi: Sosyo-Kültürel Teori Bağlamında Geleceğe Yönelik Hedefler ve Öz-düzenleme, Kastamonu Eğitim Dergisi, 20 (3), 767- 782.

Başkonuş, T., Akdal, D. Taşdemir, M. (2011). Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri, 2nd International Conference on New Trend in Education and Their Implications, Antalya: 27-29 April.

Bayoğlu, A. S., Purutçuoğlu, E. (2011). Yetiştirme Yurdunda Kalan Ergenlerin Gelecek Beklentileri ve Sosyal Destek Algıları, Kriz Dergisi, 18 (1), 27-39.

Bodur, G., Harmancı Seren, A. K. (2020). Geleceğe Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Türk Toplumunda Geçerlilik ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 21(Ek sayı.1), 5-13.

Bodur, G., Kaya, H. (2017). Hemşirelerin Gözüyle Gelecek: 2050’li Yıllar, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 33 (1), 27-38.

Brumley, L. D., Jaffee, S. R., Brumley, B. P. (2017). Pathways from Childhood Adversity to Problem Behaviors in Young Adulthood: The Mediating Role of Adolescents’ Future Expectations, Journal of Youth and Adolescence, 46 (1), 1-14.

Buckner, J. C., Mezzacappa, E., Beardslee, W. R. (2003). Characteristics of Resilient Youths Living in Poverty: The Role of Self-Regulatory Processes, Development and Psychopathology, 15 (1), 139-162.

Buyruk, M. (2009). Ailelerin Sosyo-ekonomik Yapısının Meslek Lisesi Öğrencilerinin Gelecek Beklentisine Etkileri (Yüksek Lisans Tezi). Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Büyüköztürk, Ş. (2002). Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Yayınları.

Çevik Tekin, İ., Akgemci, T. (2018). Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri Üzerine Bir Araştırma: Selçuk Üniversitesi Örneği, FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, (11), 151-164.

Çetin, F., Yeloğlu, H. O., Basım, H. N. (2015). Psikolojik Dayanıklılığın Açıklanmasında Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Rolü: Bir Kanonik İlişki Analizi, Türk Psikoloji Dergisi, 30 (75), 81-92.

Çınar, O. (2010). Eğitim ve Sağlık Alanı Çalışanlarının İş Stresi Düzeyleri, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi-Electronic Journal of Social Sciences, 9 (33), 101-121.

Çokluk, Ö. (2000). Örgütlerde Tükenmişlik: Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar (Elma C., Demir, K., Eds.). Ankara: Anı Yayıncılık.

Çögenli, M. Z., Erdal, Y. (2018). The Effects of Work Stress and Work Stress in Workıng Performance in Nurses: Sinop Atatürk State Hospıtal Sample, Business &

Management Studies: An International Journal, 6 (3), 497-515.

59

Çuhadar, A., Demirel, M., Er, Y., Serdar, E. (2019). Lise Öğrencilerinde Boş Zaman Yönetimi ve Gelecek Beklentisi İlişkisi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12 (66), 1498-1505.

Demirsu, Ö. (2018). Üniversite Öğrencilerinde Algılanan Ebeveyn Tutumları İle Sürekli Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkide Psikolojik Dayanıklılığın ve Kaygı Duyarlılığının Aracı Rolleri (Yüksek Lisans Tezi). Işık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Deniz, S., Çimen, M., Yüksel, O. (2020). Psikolojik Sağlamlığın İş Stresine Etkisi:

Hastane Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma, İşletme Bilimi Dergisi (JOBS), 8 (2), 351-370.

Deveci, B. (2019). İş Stresi ve Turizm İşletmelerinde Yapılan Araştırmalara İlişkin Bir Değerlendirme, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (20), 39-53.

Dinç, S., Çınar, S. (2019). Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Grupla Psikolojik Danışma Uygulamasının Üniversite Öğrencilerinin Gelecek Kaygıları ve Yetkinlik İnançları Üzerine Etkisi, E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 10 (3), 15-28.

Doğan, T. (2015). Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, The Journal of Happiness & Well-Being, 3 (1), 93-102.

Dursun, A., Özkan, M. S. (2019). Ergenlerin Gelecek Kaygıları İle Psikolojik Sağlamlıkları Arasındaki İlişkide Yaşam Doyumunun Aracı Rolü, Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, 3 (5), 23-37.

Ehtiyar, V. R., Ersoy, A. (2017). İş Görenlerin İşten Ayrılma Niyetlerini Etkileyen İçsel ve Dışsal Motivasyon Faktörleri: Antalya İli Örneği, Akademik Bakış Dergisi- Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, (61), 441-455.

Eminağaoğlu, N. (2006). Güç Koşullarda Yaşayan Sokak Çocuklarında Dayanıklılık (Sağlamlık) (Doktora tezi). Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Erarslan, Ö. (2014). Üniversite Öğrencilerinde Psikolojik Sağlamlık İle Depresif Belirtiler ve Yaşam Memnuniyeti Arasındaki İlişkide Benlik Saygısı, Pozitif Dünya Görüşü ve Umudun Aracı Rolünün İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Erdeğer, N. (2001). Lise Öğrencilerinin Sosyal Destek ve Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Eren, G. (2017). Ebeveyn Kaybı Yaşamış Ergenlerin Psikolojik Sağlamlıklarının İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Eren Gümüştekin, G., Gültekin F. (2009). Stres Kaynaklarının Kariyer Yönetimine Etkileri, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (23), 147-158.

Erkoç, B., Danış, M. Z. (2020). Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Sağlamlık Düzeylerinin Tespit Edilmesine Yönelik Bir Araştırma, Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (1), 34-42.

60

Eroğlu, B. B. (2019). Ergenlerde Ebeveyn Duygusal Erişilebilirliği İle Psikolojik Sağlamlık: Duygu Düzenlemenin Aracı Rolü (Yüksek Lisans Tezi). Trabzon Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Trabzon.

Erözkan, A. (2009). Ergenlerde Yalnızlığın Yordayıcıları, İlköğretim Online (Elektronik), 8 (3), 809-819.

Eryılmaz, A. (2011). Ergen Öznel İyi Oluşu ile Olumlu Gelecek Beklentisi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 24 (3), 209-215.

Eser, Ö. (2013). Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Sağlamlık Düzeylerinin Duygusal Zeka ve Beş Faktör Kişilik Özellikleri Açısından İncelenmesi (Doktora Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Gıllıgan, R. (2000). Adversity, Resilience and Young People: The Protective Value of Positive School and Spare Time Experiences, Children and Society, 14 (1), 37-47.

Gizir, C. A. (2007). Psikolojik Sağlamlık, Risk Faktörleri ve Koruyucu Faktörler Üzerine Bir Derleme Çalışması, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3 (28), 113-128.

Güleri, M. (1998). Üniversiteli ve İşçi Gençliğin Gelecek Beklentileri ve Kötümserlik-İyimserlik Düzeyleri, Kriz Dergisi, 6 (1), 55-65.

Gündüz-Algünerhan, R. (2017). 12-14 Yaşındaki Ergenlerde Algılanan Anne Baba Tutumları Benlik Algısı ve Psikolojik Sağlamlık (Yüksek Lisans Tezi). Nişantaşı Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Gürgan, U. (2006). Grupla Psikolojik Danışmanın Üniversite Öğrencilerinin Yılmazlık Düzeylerine Etkisi (Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Harmancı, H., Öcalp, G., Bozgöz H. (2019). Genç Yetişkinlerde Psikolojik Sağlamlık ve Duygusal Öz-Farkındalık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Karatay Sosyal Araştırmalar Dergisi, (3), 229-241.

Hoşoğlu, R., Fırıncı Kodaz, A., Yılmaz Bingöl, T., Vural Batık, M. (2018).

Öğretmen Adaylarında Psikolojik Sağlamlık, OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8 (14), 217-239.

Hurn, C. J. (1993). The Limits and Possibilities of Schooling: An Introduction To The Sociology of Education (3. Edition). Boston: Allyn and Bacon.

Işık, Y., Çelik, E. (2020). Ergenlerde Psikolojik Sağlamlığın Sosyal Dışlanma, Sosyal Kaygı, Cinsiyet ve Sınıf Düzeyi Açısından İncelenmesi, OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 16 (27), 174-209.

İkizoğlu, M., Önal Dölek, B., Gökçearslan Çifci, E. (2007). Çalışan Çocukların Sorunları ve Geleceğe İlişkin Beklentileri, Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, 18 (2), 21-36.

İleri, M. (2019). Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Akademik Öz Yeterliliklerinin Gelecek Beklentisi Üzerine Etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman.

61

İmamoğlu E.O., Edwards G.A. (2007). Geleceğe İlişkin Yönelimlerde Benlik Tipine Bağlı Farklılıklar, Türk Psikoloji Dergisi, 22 (60), 115-132.

İnceoğlu, M. (1985). Güdüleme Yöntemleri Ankara: Ankara Üniversitesi Basın-Yayın Yüksek Okulu Yayınları: 4.

Jessor, R.,Van Den Bos J., Vanderryn, J., Costa, F. M., Turbin, M. (1995).

Protective Factors in Adolescent Problem Behavior: Moderator Effects and Developmental Change, Developmental Psychology, 31 (6), 923-933.

Jessor, R., Turbin, M.S., Costa, F.M. (1998). Protective Factors in Adolescent Health Behavior, Journal of Personality and Social Psychology, 75 (3), 788-800.

Jessor, R., Turbin, M. S., Costa, F. M. (1998). Risk and Protection in Succesful Outcomes Among Disadvanted Adolescents, Applied Developmental Science, 2 (4), 194-208.

Jessor, R., Turbin, M., Costa, F. M., Dong, Q., Zhang, H., Wang, C. (2003).

Adolescent Problem Behavior in China and United States: A Cross- National Study of Psychosocial Protective Factors, Journal of Research on Adolescence, 13 (3), 329-342.

Jessor, R., Turbin, M. S., Costa, F. M. (2004). Survey of Adolescent Health and Development Questionnaire, Cambridge University Press, USA.

Kahvecioğlu, K. (2016). Özel Yetenekli Çocuğu Olan Ebeveynlerin Psikolojik Sağlamlıklarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi).

Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Karaırmak, Ö. ve Siviş-Çetinkaya, R. (2011). Benlik Saygısının ve Denetim Odağının Psikolojik Sağlamlık Üzerine Etkisi: Duyguların Aracı Rolü, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 35 (4), 30-43.

Karasar, N. (2009). Araştırmalarda Rapor Hazırlama (15. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Karasar, N. (1999). Bilimsel Araştırma Yöntemi (9. Baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Karal, E., Biçer, B. G. (2020). Salgın Hastalık Döneminde Algılanan Sosyal Desteğin Bireylerin Psikolojik Sağlamlığı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi, Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (1), 129-156.

Kaya, İ. (2015). Ergenlerin Çocukluk Dönemi İstismar Yaşantıları İle Davranış Problemleri ve Psikolojik Sağlamlıkları Arasında İlişkinin İncelenmesinde Otomatik Düşünceler ve Bilişsel Duygu Düzenleme Stratejilerinin Aracı Rolü (Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Koç Yıldırım, P., Yıldırım, E., Otrar, M., Şirin, A. (2015). Ergenlerde Psikolojik Dayanıklılık ile Benlik Kurgusu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi / Journal of Educational Sciences, 42, 277-297.

Koçak, O., Çepni, S. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Çalışma Hayatına Dair Beklentilerinin Değerlendirilmesi: Yalova Üniversitesi Öğrencileri Örneği, Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergi, 6 (1), 241-265.

62

Konate, A. D., Ergin, D. A. (2018). Ergenler İçin Gelecek Beklentisi Farkındalık Eğitimi Programının Etkinliğinin Sınanması, Yaratıcı Drama Dergisi, 13(1), 69-84.

Korkmaz, B. (2018). Öz-Duyarlık: Psikolojik Belirtiler ile İlişkisi ve Psikoterapide Kullanımı, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry, 10 (1), 40-58.

Korkmaz, M., Germir, H. N., Yücel, A. S., Gürkan, A. (2015). Yaşam Memnuniyeti Üzerinde Etkili Olan Sosyodemografik Bileşenler Üzerine Bir Analiz, Uluslararası Hakemli Psikiyatri ve Psikoloji Araştırmaları Dergisi, 3 (2), 78-111.

Kutlu, M. (2005). Yetiştirme Yurdu Yaşantısı Geçiren Lise Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3 (24), 89- 109.

Kuyumcu, B. (2012). Türk ve İngiliz Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik İyi Oluş Duygusal Farkındalık ve Duygularını İfade Etmelerinin Ülke ve Cinsiyet Değişkenlerine Göre İncelenmesi, Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (2), 1-24.

Kuzucu, Y. (2006). Duyguları Fark Etmeye ve İfade Etmeye Yönelik Bir Psikoeğitim Programının, Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Farkındalık Düzeylerine, Duyguları İfade Etme Eğilimlerine, Psikolojik ve Öznel İyi Oluşlarına Etkisi (Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Kuzucu, Y. (2008). Duygusal Farkındalık Düzeyi Ölçeğinin Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi¸ 3 (29), 51- 64.

Küçüktatlıdil, S. (2016). Sigorta Sektöründe Çalışan Kişilerin Psikolojik Dayanıklılık ve Stresle Başetme Stratejilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Nişantaşı Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Lordoğlu, K., Özkaplan N. (1999). Çalışma İktisadı (3. Baskı). İstanbul: Beta Yayınları.

Luthar, S., Cicchetti, D., Becker, B. (2000). The Construct of Resilience: A Critical Evaluation and Guidelines for Future Work, Child Development, 71 (3), 543-562.

Macleod A. K., Byrne A. (1996). Anxiety, Depression and the Anticipation of Future Positive and Negative Experiences, Journal of Abnormal Psychology, 105 (2), 286- 289.

Manap Davras, G., Alili, M. (2019). Turizm Eğitimi Alan Üniversite Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri Üzerine Bir Araştırma, Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi, 3 (1), 40-52.

Masten, A. (1994). Resilience in Individual Development: Successful Adaptation Despite Risk and Adversity (Wang, M. C., Gordon E. W., Eds.), Educational Resilience in Inner-city America: Challenges and Prospects, 3 (25), Erişim: 01 Mart 2021, https://books.google.com.tr/books.

Masten, A. S., Neemann, J., Andenas, S. (1994). Life Eventsand Adjustment in Adolescents: The Significance of Eventin Dependence, Desirability and Chronicity.

Journal of Research on Adolescence, 4 (1), 71-97.

63

McCabe, K., Barnett, D. (2000). First Comes Work, then Comes Marriage: Future Orientation Among African American Young Adolescents, Family Relations, (49), 63- 72.

Meral, B. S. (2018). Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Görünüş Kaygısı ile Algılanan Sosyal Destek Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Üsküdar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Mete, C. (2017). İzmir'de Yaşayan Roman Ergenlerin Psikolojik Sağlamlıklarının Algılanan Sosyal Destek, Mizah Kullanımı ve Sosyal Bağlılık Düzeylerine Göre İncelenmesi (Yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Murphy, L. B. (1987). Further Reflections on Resilience (Anthony, E. J., Cohler B.J., Eds.). The Invulnerable Child. New York: The Guilford Press.

Oktan, V. (2008). Üniversite Sınavına Hazırlanan Ergenlerin Psikolojik Sağlamlıklarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi (Doktora Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.

Oktan, V., Odacı, H., Berber Çelik, Ç. (2014). Psikolojik Doğum Sırasının Psikolojik Sağlamlığın Yordanmasındaki Rolünün İncelenmesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (1), 140-152.

Ören, K., Yüksel, H. (2012). Geçmişten Günümüze Çalışma Hayatı, HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 1 (1), 34-59.

Örücü, D., Şimşek, H. (2011). Akademisyenlerin Gözünden Türkiye’de Eğitim Yönetiminin Akademik Durumu: Nitel Bir Analiz, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17 (2), 167-197.

Öz, F., İnci, F., Bahadır Yılmaz, E. (2012). Hemşirelik Öğrencilerinin Ölüm Kaygısı ile Psikolojik Sağlamlık Düzeyleri ve Aralarındaki İlişki, New Symposium Journal, 50 (4), 229-236.

Özer, E. (2013). Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Sağlamlık Düzeylerinin Duygusal Zeka ve Beş Faktör Kişilik Özellikleri Açısından İncelenmesi (Doktora Tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Özer, E. (2016). Temel Benlik Değerlendirmesi, Başa Çıkma Stratejileri ve Psikolojik Sağlamlık, Turkish Studies, 11 (14), 587-606.

Özer, E. Deniz, M. E. (2014). Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Sağlamlık Düzeylerinin Duygusal Zeka Açısından İncelenmesi, Elementary Education Online, 13 (4), 1240-1248.

Özkul, A. S. (2007). Yaşam ve Çalışma Değerlerini Etkileyen Faktörler SDÜ Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma (Yüksek Lisans Tezi). Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

Öztürk, M. O., Uluşahin, N. A. (2011). Ruh Sağlığı ve Bozuklukları (13.Baskı, 2015).

Ankara: Nobel Yayınları.

64

Özsarı, A., Görücü, A., Altın, M., Boyalı, E. (2018). Üniversitelerin Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlanan Bireylerin Gelecek Beklentileri, Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 3 (1), 10-22.

Püsküllüoğlu, A. (1995), Türkçe Sözlük (1.Baskı). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Robert E., L. ve Bengston W. L. (1993). Relationships with Parents, Self-Esteem and Psychological Well-Being in Young Adulthood, Social Psychology Ouerterly, 56 (4), 263-275.

Saraç, T. (2016). Ahi Evran Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Gelecek Kaygısı ve Umutsuzluklarının İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Ahi Evran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kırşehir.

Sarıkaya, A. (2015). 14 - 18 Yaş Arası Ergenlerin Benlik Saygısı ve Psikolojik Dayanıklılık Düzeyleri Arasındaki İlişki (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Bilim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Seçim, G. (2020). Bilişsel Esneklik ve Duygu Düzenleme Özelliklerinin Psikolojik Sağlamlık Üzerine Etkisi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 18 (2), 505-524.

Seligman, M. E. P. (2002). Positive Psychology, Positive Prevention and Positive Therapy (Synder, C. R., Lopez S. J., Eds.), Handbook of positive psychology, 3-9.

Sevi, E.S. (2009). Psikobiyolojik Kişilik Modeli ve Beş Faktör Kişilik Kuramı: Mizaç ve Karakter Envanteri ile Beş Faktör Kişilik Envanterinin Karşılaştırılması (Yüksek Lisans Tezi). Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Sezgin, F. (2012). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Psikolojik Dayanıklılık Düzeylerinin İncelenmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, (20), 489-502.

Smith, B.W., Dalen, J., Wiggins, K., Tooley, E., Christopher, P., Jennifer Bernard, J. (2008). The Brief Resilience Scale: Assessing the Ability to Bounce Back” International Journal of Behavioral Medicine, (15), 194-200.

Stewart, M., Reid, G., Mangham, C. (1997). Fostering Children’s Resilience, Journal of Pediadric Nursing, 12 (1), 21-31.

Şahin, D. (2014). Öğretmenlerin Öz Duyarlıklarının Psikolojik Sağlamlık ve Yaşam Doyumu Açısından İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Şanlı, T., Saraçlı, S. (2015). Üniversite Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri Üzerinde Etkili Olan Faktörlerin Analizi, Kafkas Üniversitesi İİBF Dergisi, 6 (11), 25-36.

Şaşmaz, Ş. C. (2016). Çocuğu Olan Evli ve Evli Olmayan Bireylerin Psikolojik Sağlamlık ve Mutluluk Düzeylerinin İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Şavur, E. (2012). İnsani Yardım Çalışanlarının Yardım Arama Davranışına İlişkin Bir İnceleme: Psikolojik Belirtiler, Psikolojik Sağlamlık ve Sosyal Destek Algısı (Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

65

Şimşek, H. (2011). Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Lise Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri ve Gelecek Beklentilerini Etkileyen Faktörler, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 5 (1), 90-109.

Şişman, Y. (2006). Sokakta Çalışan Çocukların Yaşam Koşulları ve Gelecek Beklentileri, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (2), 251-275.

Tatar, M. (2005). Öğretmen Beklentisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (2).

TDK, (2017). Türk Dil Kurumu Sözlüğü Erişim: 15.04.2021, http://www.tdk.gov.tr.

Tekingündüz, S., Kurtuldu, A., Öksüz, S. (2015). İş-Aile Yaşam Çatışması, İş Tatmini ve İş Stresi Arasındaki İlişkiler, Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 3 (4), 27-42.

Tel, H., Karadağ, M., Tel, H., Aydın, Ş. (2003). Sağlık Çalışanlarının Çalışma Ortamındaki Stres Yaşantıları ile Başetme Durumlarının Belirlenmesi, Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 5 (2), 13-23.

Terzi, Ş. (2008). Üniversite Öğrencilerinde Kendini Toparlama Gücünün İçsel Koruyucu Faktörlerle İlişkisi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35 (35), 297-306.

Tolan, B. (1990). Günümüz Gençliğinin Gelecekten Beklentileri (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Topaktaş, B. (2015). Adölesanlarda Algılanan Sosyal Desteğin Gelecek Beklentisi ve Ruhsal Belirti Düzeyleri İle İlişkisi (Doktora Tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Samsun.

Toprak, H. (2014). Ergenlerde Mutluluk ve Yaşam Doyumunun Yordayıcısı Olarak Psikolojik Sağlamlık ve Psikolojik İhtiyaç Doyumu (Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.

Tuğral, R. (2020). Ergenlerde Yalnızlık, Psikolojik Sağlamlık, Algılanan Sosyal Destek ve Sosyal Görünüş Kaygısı (Yüksek Lisans Tezi). Nişantaşı Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Tuncer M. (2011). Ergen Gelecek Beklentileri Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması, Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 6 (3), 1265-1275.

Tuncer, M. (2011). Yükseköğretim Gençliğinin Gelecek Beklentileri Üzerine Bir Araştırma, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 6 (2), 935-948.

Türk, K., Eroğlu, C., Türk, D. (2008). Türkiye Cumhuriyeti Devlet Hastanelerindeki Çalışma Koşullarının Stres Üzerine Etkilerini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma: Geyve Devlet Hastanesi Örneği, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 5 (1), 1-17.

Türkön, H. (2019). Ergenlerde (14-18) Bağlanma Stilleri İle Gelecek Beklentisi ve Öz-Denetim Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Kayseri Örneği (Yüksek Lisans Tezi). Çağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.

66

Uluçay, T., Özpolat, A. R., İşgör, İ. Y., Taşkesen, O. (2014). Lise Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri Üzerine Bir Araştırma, NWSA-Education Sciences, 9 (2), 234- 247.

Uygur M., Yelken T.Y. (2017). Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Memnuniyet Düzeyleri ve Gelecek Beklentisi Algılarının İncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örneği, Yükseköğretim Dergisi, 7 (1), 1-9.

Ülker Tümlü, G., Recepoğlu, E. (2013). Üniversite Akademik Personelinin Psikolojik Dayanıklılık ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science, 3 (3), 205-213.

Ünal, A. (2006). İlköğretim Öğrencilerinin Gelecek ile İlgili Umutlarının Yapısal Eşitlik Modelleriyle Belirlenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Ünlü, H. (2001). Lise Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyal Desteğin ve Ego Kimlik Statülerinin Sosyo-Ekonomik Düzey ve Cinsiyete Göre İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Üzüm, B., Uçkun, S. (2015). Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı Öğrencilerinin Demografik Özellikleri ile Kariyer Geleceği Beklentilerinin Ölçülmesi: Kocaeli MYO Örneği, Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi, (3), 71-80.

Varıcıer, Ş. E. (2019). Yetişkin Psikolojik Sağlamlığı Üzerine Bir İnceleme: Algılanan Ebeveyn Tutumu, Kontrol Odağı, Algılanan Sosyal Destek ve Stresle Başa Çıkma Stilleri (Yüksek Lisans Tezi). İbn Haldun Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.

Walsh, F. (1996). The Concept of Family Resilience: Crisis and Challenge, Family Process, (35), 261-281.

Weiss, R.S. (1973). Loneliness: Theexperience of Emotion and Social Isolation Cambridge, MIT Press.

Windle, M. (2002). Critical Conceptual and Measurementıssues In The Study of Resilience, Glantz M.D., ve Johnson J.L. (Eds) Resilience and Development Longitudina Lresearch In The Social and Behavioral Sciences: An Interdisciplinary, 161-176, Boston.

Yavuzer, H., Demir, İ., Meşeci, F., Sertelin, Ç. (2012). Günümüz Gençliğinin Gelecek Beklentileri, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (2), 93-103.

67 EKLER

EK 1: Demografik Bilgi Formu

EK 2: Geleceğe Yönelik Tutum Ölçeği EK 3: Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği

68 EKLER

EK 1: Demografik Bilgi Formu

Bilimsel bir araştırmada kullanılmak üzere hazırlanan bu formda çeşitli sorular bulunmaktadır. Ad, soyad ve numara gibi kimliğinizi tanıtıcı bilgiler vermeden formda yer alan tüm soruları doğru ve samimi bir şekilde yanıtlamanız rica olunur.

Katkılarınız için teşekkürler.

1) Cinsiyetiniz : Kadın ( ) Erkek ( ) 2) Yaşınız : 18-24 ( ) 25-40 ( ) 40 ve üstü ( ) 3) Medeni durumunuz : Evli ( ) Bekar ( ) 4) Eğitim durumunuz :

a) İlkokul ( ) b) Ortaokul ( ) c) Lise ( ) d) Ön lisans ( ) e) Lisans ( ) f) Lisansüstü ( ) g) Doktora ( )

5) Size göre gelir düzeyiniz nedir? a) Yetersiz ( ) b) Orta düzey ( ) c) İyi düzey ( )

6) İşteki mevkiiniz nedir? a) Beyaz yaka ( ) b) Mavi yaka ( )

7) İşteki mevkiinizden memnun musunuz? a) Evet ( ) b) Hayır ( )

8) Yaptığınız işe göre aldığınız ücretten memnun musunuz? a) Evet ( ) b) Hayır ( )

9) İşinizde yükselme ihtimaliniz nedir? a) Düşük ( ) b) Orta ( ) c) Yüksek ( )

69 EK 2: Geleceğe Yönelik Tutum Ölçeği

YÖNERGE: Aşağıda bulunan tablolardaki maddeleri yanıtlamanız istenmektedir.

Her bir ifadeye ilişkin gerçeği en iyi yansıtan seçeneği işaretleyiniz ve hiçbir maddeyi boş bırakmayınız.

Geleceğe dair planlar yaparım.

Gelecek konusunda kendimi vizyoner olarak tanımlarım.

Geleceği bugünden planlamam gerektiğini düşünürüm.

Bugünü, geleceği daha güzel hale getirecek şekilde yaşarım.

Geleceğe yönelik hayaller kurarım.

Gelecekte yapmak istediklerimi gerçekleştirebileceğim konusunda iyimserim.

Geleceği geçmişteki hatalarımı düzeltmek için bir fırsat olarak görürüm.

Geleceğimi yönetebileceğime inanırım.

Gelecek, hayallerimin gerçekleşeceği zamandır.

Geleceği belirsiz ama bembeyaz bir sayfa olarak görürüm.

Geleceği düşünmek beni heyecanlandırır.

Geleceği yönetmenin çok önemli olduğuna inanırım.

Gelecekte ne yapacağım hakkında düşünürüm.

Gelecek hakkında kafa yorarım.

Yeniliğe açık olduğuma inanırım.

Değişime açık olduğuma inanırım.