• Sonuç bulunamadı

4. BULGULAR

4.6. Biyokimyasal İncelemeler

4.6.3. GA 3 uygulamalarının meyvelerin fenolik bileşen içerikleri

gallik asit, kuersetin, kampferol, rutin, epikateşin gallat, epikateşin, mirisetin ve benzoik asit miktarları belirlenmiştir. İncelenen fenolik maddeler içerisinde en yüksek bileşenin mirisetin olduğu saptanmıştır. Cihazın dedeksiyon sınırlarının çok düşük olmasından dolayı, kateşin miktarı tespit edilememiştir.

GA3 uygulamaları kontrole göre her iki yılda ve ortalama değerlerinde gallik asit ve kuersetin miktarı üzerinde istatistiksel olarak önemli farklılık göstermiştir (P≤0.05).

Çalışmada ilk yıl gallik asit miktarı en fazla 3. uygulamada (5.26 mg/100 g) olmuş, bunu aynı istatistiki grup içinde yer alan 6. uygulama (4.13 mg/100 g) ve 2. uygulama (3.76 mg/100 g) takip etmiştir. En az gallik asit miktarı 1. uygulamadan (2.62 mg/100 g) elde edilmiştir. Bunu istatistiksel olarak aralarında fark olmayan 4. uygulama (2.87 mg/100 g), 5. uygulama (3.50 mg/100 g), kontrol (3.51 mg/100 g), 2. uygulama (3.76 mg/100 g) ve 6. uygulama (4.13 mg/100 g) izlemiştir (Çizelge 4.18).

İkinci yıl en yüksek gallik asit miktarı 3.40 mg/100 g ile 2. uygulamada ve 2.26 mg/100 g ile 1. uygulamada saptanmıştır. Bu iki değer aynı istatistiki grupta yer almıştır (Çizelge 4.18).

Çizelge 4.18. GA3 uygulamalarının gallik asit ve kuersetin miktarına etkisi

GA3 Uygulamaları

Gallik asit (mg/100 g)

Kuersetin (mg/100 g)

2016 2017 Ortalama 2016 2017 Ortalama

Kontrol 3.51b* 1.35b 2.43bc 2.37b 0.58d 1.48bc

1. Uygulama 2.62b 2.26ab 2.44bc 1.74c 0.41e 1.08d

2. Uygulama 3.76ab 3.40a 3.58a 4.16a 1.31a 2.74a

3. Uygulama 5.26a 1.67b 3.47a 2.28b 0.96b 1.62b

4. Uygulama 2.87b 1.43b 2.15c 1.36c 0.80c 1.08d

5. Uygulama 3.50b 1.47b 2.48bc 1.68c 1.00b 1.34c

6. Uygulama 4.13ab 1.73b 2.93ab 2.72b 0.57d 1.65b

Ortalama 3.66 1.90 2.78 2.27 0.81 1.54

* Aynı sütunda değişik harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki farklar istatistiksel olarak önemlidir (P≤0.05).

Denemenin ilk yılında en yüksek kuersetin miktarı 2. uygulamada (4.16 mg/100 g) olmuştur. En az kuersetin aynı grup içinde olan 4. uygulama (1.36 mg/100 g), 5.

uygulama (1.68 mg/100 g) ve 1. uygulamada (1.74 mg/100 g) belirlenmiştir (Çizelge 4.18).

İkinci yıl kuersetin miktarı en yüksek 2. uygulamada (1.31 mg/100 g) iken, en düşük 1. uygulamada (0.41 mg/100 g) saptanmıştır (Çizelge 4.18).

67

GA3 uygulamalarında ortalama en yüksek kuersetin 2. uygulamada (2.74 mg/100 g), en düşük ise 1. uygulamada ve 4. uygulamada (1.08 mg/100 g) olduğu tespit edilmiştir (Çizelge 4.18).

GA3 uygulamaları her iki yılda ve ortalama değerde kontrole göre kampferol miktarı üzerinde istatistiksel olarak etkili olmuştur (P≤0.05). Araştırmada ilk yıl en yüksek kampferol miktarı aynı grupta yer alan 1.05 mg/100 g ile 2. uygulamada ve 1.35 mg/100 g ile 3. uygulamada olmuştur. En düşük kampferol miktarı ise kontrol, 1., 4., 5.

ve 6. uygulamalarında (0.48, 0.67, 0.65, 0.57 ve 0.42 mg/100 g) saptanmış ve bu değerler aynı istatistiki grupta yer almıştır (Çizelge 4.19).

İkinci yıl en yüksek kampferol 3. uygulama (1.21 mg/100 g) ve 2. uygulamada (1.15 mg/100 g) tespit edilmiştir. En düşük kampferol içeriği ise diğer uygulamalarda 0.45-0.71 mg/100 g arasında değişmiştir (Çizelge 4.19).

Çizelge 4.19. GA3 uygulamalarının kampferol ve rutin miktarına etkisi

GA3 Uygulamaları

Kampferol (mg/100 g)

Rutin (mg/100 g)

2016 2017 Ortalama 2016 2017 Ortalama

Kontrol 0.48b* 0.48b 0.48b 0.35c 0.33 0.34c

1. Uygulama 0.67b 0.71b 0.69b 0.45bc 0.34 0.39c

2. Uygulama 1.05a 1.15a 1.10a 0.75a 0.40 0.58a

3. Uygulama 1.35a 1.21a 1.28a 0.67ab 0.32 0.50ab

4. Uygulama 0.65b 0.45b 0.55b 0.32c 0.31 0.32c

5. Uygulama 0.57b 0.56b 0.56b 0.36c 0.32 0.34c

6. Uygulama 0.42b 0.60b 0.51b 0.43c 0.38 0.41bc

Ortalama 0.74 0.73 0.74 0.48 0.34 0.41

* Aynı sütunda değişik harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki farklar istatistiksel olarak önemlidir (P≤0.05).

GA3 uygulamaları istatistiki açıdan denemenin ilk yılında ve ortalama değerlerde rutin miktarı üzerine istatistiksel olarak etkili olurken, 2017 yılında etkisiz olmuştur (P≤0.05). İlk yıl en yüksek rutin miktarı 2. uygulamada ve 3. uygulamada sırasıyla; 0.75 ve 0.67 mg/100 g olmuş ve bu iki uygulama aynı istatistiki grup içinde yer almıştır.

Meyvelerin en düşük rutin içeriği aynı grupta yer alan kontrolde (0.35 mg/100 g), 4.

uygulama (0.32 mg/100 g), 5. uygulama (0.36 mg/100 g), 6. uygulama (0.43 mg/100 g) ve 1. uygulamada (0.45 mg/100 g) saptanmıştır (Çizelge 4.19).

İkinci yıl rutin içerikleri 0.31-0.40 mg/100 g arasında değişmiştir. Ortalama en yüksek rutin miktarının aralarında istatistiksel olarak fark olmayan 2. uygulama (0.58 mg/100 g) ve 3. uygulamada (0.50 mg/100 g) olduğu belirlenmiştir (Çizelge 4.19).

GA3 uygulamalarının kontrole göre her iki yılda ve ortalama değerlerde epikateşin gallat miktarı üzerine istatistiksel olarak etkili olmadığı tespit edilmiştir. En yüksek ortalama epikateşin gallat miktarı 2. uygulamada (0.61 mg/100 g), en düşük ise 3.

uygulama ve 4. uygulamada (0.49 mg/100 g) saptanmıştır (Çizelge 4.20).

GA3 uygulamalarının kontrole göre her iki yılda ve ortalama değerlerde epikateşin miktarı üzerine istatistiksel olarak etkili olduğu tespit edilmiştir (P≤0.05). Denemede ilk

68

yıl en yüksek epikateşin miktarı 3. uygulama (0.54 mg/100 g) ve 2. uygulamada (0.45 mg/100 g) belirlenmiştir. En düşük epikateşin ise 0.22 mg/100 g ile 5. uygulamadan elde edilmiş, bunu aynı istatistiki grupta yer alan 4. uygulama (0.28 mg/100 g) takip etmiştir (Çizelge 4.20).

İkinci yıl en yüksek epikateşin miktarı 0.37 mg/100 g ile 2. uygulama ve 6.

uygulamada saptanmış ve bunları aralarında istatistiksel olarak fark olmayan sırasıyla;

kontrol (0.29 mg/100 g), 1. uygulama (0.31 mg/100 g), 4. uygulama (0.30 mg/100 g) ve 5. uygulama (0.32 mg/100 g) takip etmiştir. En düşük değer ise 0.21 mg/100 g ile 3.

uygulamadan elde edilmiştir (Çizelge 4.20).

Çizelge 4.20. GA3 uygulamalarının epikateşin gallat ve epikateşin miktarına etkisi

GA3 Uygulamaları

Epikateşin Gallat (mg/100 g)

Epikateşin (mg/100 g)

2016 2017 Ortalama 2016 2017 Ortalama

Kontrol 0.29 0.71 0.50 0.33c* 0.29ab 0.31bc

1. Uygulama 0.31 0.72 0.51 0.38bc 0.31ab 0.34abc

2. Uygulama 0.37 0.86 0.61 0.45ab 0.37a 0.41a

3. Uygulama 0.21 0.76 0.49 0.54a 0.21b 0.37ab

4. Uygulama 0.30 0.68 0.49 0.28cd 0.30ab 0.29c

5. Uygulama 0.32 0.68 0.50 0.22d 0.32a 0.27c

6. Uygulama 0.37 0.81 0.59 0.38bc 0.37a 0.37ab

Ortalama 0.31 0.74 0.53 0.37 0.31 0.34

* Aynı sütunda değişik harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki farklar istatistiksel olarak önemlidir (P≤0.05).

GA3 uygulamaları kontrole göre ilk yıl ve ortalama değerlerinde mirisetin miktarı üzerine istatistiksel olarak etkiliyken, ikinci yıl etkili olmamıştır (P≤0.05). Siyah meyveli mersinde incelenen bileşenler içinde en yüksek mirisetin içeriğine sahiptir. Çalışmada ilk yıl meyvelerdeki mirisetin içeriği en fazla 2. uygulamada (19.78 mg/100 g) bulunmuş, bunu aynı gruptaki 3. uygulama (15.40 mg/100 g) takip etmiştir (Çizelge 4.21).

İkinci yıl mirisetin içeriği 12.64-16.01 mg/100 g arasında değişmiştir. Ortalama en yüksek mirisetin miktarı 2. uygulamada (17.90 mg/100 g) olmuş, bunu aynı grupta yer alan 3. uygulama (15.28 mg/100 g) ve 6. uygulama (13.29 mg/100 g) takip etmiştir. En düşük mirisetin miktarı ise kontrol (11.21 mg/100 g), 1. uygulama (11.87 mg/100 g), 4.

uygulama (10.50 mg/100 g) ve 5. uygulamada (11.89 mg/100 g) saptanmıştır (Çizelge 4.21).

GA3 uygulamaları kontrole göre her iki yılda ve ortalama değerlerde benzoik asit miktarı üzerinde istatistiksel olarak önemli farklılık oluşturmuştur (P≤0.05). Araştırmanın ilk yılında en yüksek benzoik asit miktarı 0.77 mg/100 g ile 2. uygulamada olmuştur. En düşük değer ise aynı istatistiki grupta yer alan kontrol (0.26 mg/100 g) ve 4. uygulamadan (0.33 mg/100 g) elde edilmiştir (Çizelge 4.21).

İkinci yılda benzoik asit miktarı 0.27-0.59 mg/100 g arasında değişmiştir.

Ortalama en yüksek benzoik asit miktarı 2. uygulamada (0.68 mg/100 g) saptanmıştır. En düşük benzoik asit ise aynı istatistiki grupta yer alan kontrol (0.27 mg/100 g), 4. uygulama (0.36 mg/100 g) ve 5. uygulamada (0.37 mg/100 g) belirlenmiştir (Çizelge 4.21).

69

Çizelge 4.21. GA3 uygulamalarının mirisetin ve benzoik asit miktarına etkisi

GA3 Uygulamaları

Mirisetin (mg/100 g)

Benzoik asit (mg/100 g)

2016 2017 Ortalama 2016 2017 Ortalama

Kontrol 9.78c* 12.64 11.21b 0.26e 0.27c 0.27d

1. Uygulama 10.61bc 13.12 11.87b 0.38cd 0.38bc 0.38c

2. Uygulama 19.78a 16.01 17.90a 0.77a 0.59a 0.68a

3. Uygulama 15.40ab 15.15 15.28ab 0.55b 0.46ab 0.50b

4. Uygulama 8.11c 12.89 10.50b 0.33de 0.38bc 0.36cd

5. Uygulama 8.93c 14.86 11.89b 0.42c 0.32bc 0.37cd

6. Uygulama 13.12bc 13.47 13.29ab 0.45c 0.43abc 0.44bc

Ortalama 12.25 14.02 13.14 0.44 0.40 0.42

* Aynı sütunda değişik harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki farklar istatistiksel olarak önemlidir (P≤0.05).

70