T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL GÖREV TANIM FORMU

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

T.C.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL GÖREV TANIM FORMU

Form No: 4

Hazırlayan Onaylayan

Ad Soyad : Ad Soyad :

Unvan : Unvan :

İmza İmza

Sayfa 1 / 1 Birim Adı : Ziraat Fakültesi

Alt Birim Adı : Sürekli İşçiler Tarım Tanımı Yapılacak Unvan : Sürekli İşçiler Tarım ( 4D) Bağlı bulunduğu Unvan Fakülte Sekreteri

Sorumlu Olduğu Görev ve İşler:

1-Fakültemize ait Tarla, Bahçe ve Deneme parsellerindeki; ekim, dikim, bakım ve hasat işlerini yapar, 2-Tüm Zirai demirbaş, alet ve donanımların sağlıklı olarak işleyişlerini kontrol etmek gerektiğinde alınması gerekli önlemler hakkında sorumlu olduğu Amirine rapor vermek,

3-6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa uygun görev yapmak.

4-Bağlı olduğu süreç ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen, diğer işleri ve işlemleri yapmak, 5-Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Fakülte Sekreterine karşı sorumludur.

Sahip Olduğu Yetkiler;

1-Fakültenin tüm ekim, dikim, hasat işlerinde Amirin onayı ile yetki sahibidir.

2-Faaliyetlere bağlı olarak bakım ve onarım işlerinin takip yetkisi sahibidir.

Bilgi Beceri ve Yetenekler:

1-Hesap verebilirlik yeti vardır.

2-Öğrenme motivasyonu vardır.

3-Uyumlu çalışmaktadır.

4-Saygılıdır.

Yetkinlik Düzeyi (Bilgi, Problem Çözme, Sorumluluk Alanları) : 1-Kendi başına iş yapma

2-Hizmet Odaklılık

3-Kurumsal Fayda Odaklılık

Diğer Görev ve işler ile İlişkisi:

1-Fakülte tüm alt birimler ile ilişkilidir

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :