T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKĠM AYINDA GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE ĠNTĠKAL EDEN VE CEVAPLANDIRILAN SORU ÖNERGELERĠ (01/10/ /10/2013)

Tam metin

(1)

1/30

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

13/11/2013

EKĠM AYINDA GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE ĠNTĠKAL EDEN VE CEVAPLANDIRILAN SORU ÖNERGELERĠ

(01/10/2013-31/10/2013)

ĠÇĠNDEKĠLER

1- SORU ÖNERGELERĠ ... 8 1.1- BAKANLIĞIMIZA GELEN SORU ÖNERGELERĠ ... 8

1.1.1- Ġstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın Ceza Ġnfaz Kurumları Personelinin Lojman Kira Bedelleri Hakkındaki Soru Önergesi ... 8 1.1.2- Ġstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın Ġnfaz Koruma Memurlarının Lojman Kira Bedelleri

Hakkındaki Soru Önergesi ... 8 1.1.3- Ġstanbul Milletvekili Umut Oran’ın UYAP Sistemindeki Arıza Nedeniyle Yakalama Kararı

Zamanında Sisteme Girilemediği Ġçin Bir KiĢinin Yurt DıĢına Kaçtığı Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi ... 8 1.1.4- Ġstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun ĠĢkence ve Kötü Muamele Suçları

Kapsamında Açılan SoruĢturma ve Davalar Hakkındaki Soru Önergesi ... 8 1.1.5- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Terör Örgütünün AsayiĢ

Birimi Olduğu Ġddia Edilen KiĢiler Hakkında Yapılan ĠĢlemler Hakkındaki Soru Önergesi ... 9 1.1.6- Ġstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun Tutuklu ve hükümlü Gazeteci Sayısı

Hakkındaki Soru Önergesi ... 9 1.1.7- Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç’un AğırlaĢtırılmıĢ Müebbet Hapis Cezasına Mahkum

Ġyi Halli Hükümlülerin Durumlarının ĠyileĢtirilmesi Hakkındaki Soru Önergesi ... 9 1.1.8- Ġstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın Cezaevlerinde Ölen Tutuklu ve Hükümlü Sayısı

Hakkındaki Soru Önergesi ... 9 1.1.9- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın Balıkesir L Tipi Kapalı Cezaevinde Kalan Bir

Hükümlünün Geçirdiği Hastalığı ve Tedavisi Hakkındaki Soru Önergesi ... 9 1.1.10- Bingöl Milletvekili Ġdris Baluken’in Hastanelerin Bütün Servislerinde Mahkum Tedavi

Bölümlerinin OluĢturulması Hakkındaki Soru Önergesi ... 9 1.1.11- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün Hasta Tutuklu ve Hükümlüler Hakkındaki Soru

Önergesi ... 9 1.1.12- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın Erzurum Cezaevinde Mahkumlara Kötü

Muamelede Bulunulduğu Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 10 1.1.13- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın Buca F Tipi Cezaevinde Mahkûmların Tüm Özel

YaĢamlarının Gözetlendiği Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi ... 10 1.1.14- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin ġırnak'ın Cizre ilçesinde Terör Örgütünün AsayiĢ

Birimi Olduğu Ġddia Edilen KiĢiler Hakkındaki Soru Önergesi ... 10 1.1.15- Bingöl Milletvekili Ġdris Baluken’in Cezaevlerinde Tutuklu ve Hükümlülerin YaĢadıkları

Sorunlar Hakkındaki Soru Önergesi ... 10 1.1.16- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin Ölümcül Hastalığı Bulunan ve Hastalığı Nedeniyle

Affa Uğrayan Tutuklu Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi ... 10

(2)

2/30 1.1.17- Ġstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın Ġstanbul Adliyesinde Görev Yapan Personelin Mesai

Saatleri ve Mesaiye GeliĢ GidiĢlerinin Ne ġekilde Kontrol Edildiği Hakkındaki Soru Önergesi .. 10 1.1.18- Ġstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın Ġstanbul Anadolu Adalet sarayındaki Ġcra Müdürlüğü

sayısı, Ġcra Müdürlüklerinde telefonlara Bakılmadığı Ġddiaları ve bu Ġddialara ĠliĢkin Açılan SoruĢturma Sayıları Hakkındaki Soru Önergesi ... 11 1.1.19- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün Bakanlığımız ve Bağlı KuruluĢları Tarafından 2014 Yılı

Ġçin Ardahan Ġline Yapılacak Yatırımlar Hakkındaki Soru Önergesi ... 11 1.1.20- Ġstanbul Milletvekili Osman Oktay EkĢi’nin Cezaevlerindeki Tutukluların Bilgisayar,

Ġnternet ve Daktilo Kullanmalarının Yasak Olup Olmadığı, Yasaksa Nedeni Hakkındaki Soru Önergesi ... 11 1.1.21- Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç’un Ġmralı Cezaevi Müdürü Ahmet Duzman’ın Trafik

Kazası Geçirdiği Esnada Koruduğu Çantada Bulunan Evrakların Ne Olduğu Hakkındaki Soru Önergesi ... 11 1.1.22- Davası Kapsamında Tutuklu Bulunan Sanıklar Hakkında Cezaevi Müdürlüğü Tarafından

Sanıklara Verilen Cezaların Neler Olduğu, Mektup Gönderdiği Ġddiası ile Ġlgili Sanıklara Ceza Verilip Verilmediği Diğer Taraftan Ġmralı Cezaevinde Bulunan Abdullah Öcalan’ın Mektuplarının Elden Ele DolaĢtığı ve Silivri ile Ġmralı Cezaevleri Arasında Farklı Uygulamaların Olduğu Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi ... 11 1.1.23- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın Ümraniye Cezaevinde Bir Kargo ġirketine Ait

Kıyafetlerin Üretildiği Ġddiası, Cezaevinde Böyle Bir Üretim Varsa Bunun Kanuni Dayanağı ve Bunun Ġçin ÇalıĢtırılan Mahkumların Sayıları Hakkındaki Soru Önergesi ... 11 1.1.24- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın Cezaevlerinde Üretimde ÇalıĢtırılan Mahkûm

Sayıları, Hangi Alanlarda Üretim Yapıldığı, Miktarı ve Cirosu ile Mahkûmlara Verilen Ücretlerin Hangi Kriterlere Göre Belirlendiği ve Bu Uygulamaların YaygınlaĢtırılması Hususunda ÇalıĢma Olup Olmadığı Hakkındaki Soru Önergesi ... 12 1.1.25- Ġstanbul Milletvekili AyĢe Eser DanıĢoğlu’nun 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun

Kabul Edildiği 2005 Yılından Bu Zamana Kadarki Uygulamalar, 2002-2013 Yılları Arasındaki Çocuk Cezaevleri ile STK’lar Arasında ĠĢbirliği Amaçla ÇalıĢmalar Yapılıp Yapılmadığı Hakkındaki Soru Önergesi ... 12 1.1.26- Kütahya Milletvekili Alim IĢık’ın Seyitömer Termik Santrali ve Seyitömer Linyit

ĠĢletmelerinin ÖzeleĢtirilmesi ile Ġlgili Açılan Dava Sayıları, Bu ÖzeleĢtirmeye ĠliĢkin Bakanlığımızın GörüĢü Hakkındaki Soru Önergesi ... 12 1.1.27- Ġstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın Ak parti Eski Milletvekilleri Hakkında BaĢlatılan Ġcra

Takipleri ve Ak Parti Bünyesinde Görev YapmıĢ Eski veya Yeni Dönem Vekillere Ayrıcalık Tanındığı Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 12 1.1.28- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin 2010-2013 Yılları Arasında Yargılanan Suriyeli

Sayısı ile Aynı Yıllar Arasında Cezaevinde Bulunan Suriyeli Sayıları Hakkındaki Soru Önergesi ... 13 1.1.29- Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un Adli tıp Kurumunca Maruz Kaldığı Ağır Hastalık veya

Sakatlık Nedeniyle Cezaevlerinde Kalamayacağı Yönünde Rapor Verilmesine Rağmen Terörle Mücadele ġubeleri Tarafından Toplum Güvenliği Bakımından Tehlike OluĢturduğu Gerekçesiyle Tahliye Edilmeyenlerin Sayıları Hakkındaki Soru Önergesi ... 13 1.1.30- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin 2002-2013 Yılları Arasında Ġllere Göre Kaçak

Elektrik Kullandığı Gerekçesiyle Yargılananların Sayıları Hakkındaki Soru Önergesi ... 13 1.1.31- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin 2002-2013 Yılları Arasında Suç ve Cezaevlerine

Göre Tutuklu Çocuk Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi ... 13 1.1.32- Nursel Aydoğan’ın Son 2 Yıl Ġçerisinde Gösteri Yapan Guruplara KarĢın Silahlı veya

Bıçaklı Müdahalede Bulunanların Sayıları ve Varsa Açılan Dava Sayıları ile Nefret Söylemi Ġçin Yasal Bir Düzenleme Olup Olmadığı Hakkındaki Soru Önergesi ... 13 1.1.33- Bu Atölyelerin Ne Kadarının Özel Sektöre Tahsisi Edildiği, Tahsis Edilen Atölyeler Ġçin Ne

Kadar Kira Alındığı, Özel Sektöre Tahsis Edilen Atölyelerde Kaç Mahkum ve Ne Kadar Ücret KarĢılığı ÇalıĢtırıldığı Ayrıca Mahkumların Kamu Kurum ve KuruluĢlarında Ücretsiz ÇalıĢtırıldıkları Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 14

(3)

3/30 1.1.34- Denizli Milletvekili Ġlhan Cihaner’in Gezi Parkı Olaylarında Tence Tava Çalarak Protesto Eylemleri Yapanlar Hakkında Yapılan ġikayetler ve Açılan Dava Sayıları Hakkındaki Soru Önergesi ... 14 1.1.35- Denizli Milletvekili Ġlhan Cihaner’in 16 Haziran 2013 günü 14 YaĢındaki Bekir Elvan Ġsimli

Bir VatandaĢın Gaz Bombası Kapsülü ile BaĢından Vurulduğu Ġddiası ile Ġlgili Adli ve Ġdari SoruĢturmalar Hakkındaki Soru Önergesi ... 14 1.1.36- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in 2012 Yılında Hâkimlik Stajını Yapmasına Rağmen

Didem Yalılının Hâkimliğe Neden Atanmadığı ve 2002 Yılından Günümüze Hâkim/Savcı Stajı Yapan Adaylardan Kaçının Atanmadığı ve Gerekçeleri Hakkındaki Soru Önergesi ... 14 1.1.37- Erzincan Milletvekili Muharrem IĢık’ın HSYK'nın Hâkim Savcı Adaylarını Hangi Kriterlere

Göre Atadığı, Son Üç Yılda Stajyer Hâkim Savcı Adayları Ġçinden SoruĢturma Açılanların Sayıları ve Aldıkları Cezalar, Adalet Akademisinde Hâkim Savcı Adaylarının Mezheplerine Göre FiĢlendiği Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 14 1.1.38- Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ’ın Cumhuriyet Savcılarının Ġzni Olmadan Polislerin

Ġstediği ġahısları 24 ya da 48 Saat Süreyle Göz Altında Tutma Yetkisi Verilip Verilmediği ve Polise Mukavemet ve Kamu Malına Zarar Verme Suçlarında Verilecek Cezalarda Bir Artırım Olup Olmadığı Hakkındaki Soru Önergesi ... 15 1.1.39- Ġstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in Kocaeli Kandıra 1 Nolu T Tipi Cezaevinde

Tutuklu Bulunan Sevcan Dönmeze Alevi Olduğu Ġçin Kötü Muamele Yapıldığı ve Avukatı ve Ailesince GörüĢtürülmediği Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi ... 15 1.1.40- Ġstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin Gezi Eylemlerine Destek Verdiği Ġçin

Tutuklananların Sayısı, Tutukluların Cezaevlerinde Çıplak Olarak Aramaya Zorlandıkları Ġddiaları ve Bu Aramaya KarĢı Çıkanların Disiplin Cezasına Çarptırıldıkları Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi ... 15 1.1.41- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in Mersin Cumhuriyet Savcılığında GDO'lu Pirinç

SoruĢturmasına Bakan Cumhuriyet Savcılarından Kaç Tanesinin DeğiĢtiği, Davanın Hangi Mahkemeye Açıldığı Sayın Bakanın Teknik Takibe Takıldığı ve Bir Dava Ġçin Müdahil Olduğu iddiaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 15 1.1.42- Ġstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin Son Üç Ayda Toplantı ve Gösteri YürüyüĢüne,

Meydan Yasağına Uymadığı ve Sosyal Medyadaki PaylaĢımları Nedeniyle Gerekçeleriyle Tutuklananların Sayıları ve Gezi Parkı Olaylarında Hayatını Kaybedenlerin Sayıları Hakkındaki Soru Önergesi ... 15 1.1.43- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın Abdullah Öcalan’ın serbest Bırakılması Ġçin

YürüyüĢ Yapanların Güvenlik Güçlerince Engellendikleri ve Bakanlığımızın Bu Hususta Yasal Bir Düzenlemesinin Olup Olmadığı Hakkındaki Soru Önergesi ... 16 1.1.44- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in Ergenekon Davası Karar Hükmünde Üyeler DıĢında

BaĢkaca Katılanların Olup Olmadığı, Davaya Yedek Hâkimlerin Katılmasının Yasaya Aykırı Olmasına Rağmen Katıldıkları Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 16 1.1.45- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın Tekirdağ F Tipi Kapalı Cezaevinde Tutuklu

Bulunan Bilal N. Ġsimli ġahsın Kötü Muameleye Maruz Kaldığı, Sağlık Hizmetlerinden Yararlandırılmadığı Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 16 1.1.46- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın Sosyolog Pınar Selek hakkında Çıkartılan

Kırmızı Bültenin Genelgeye Aykırı Olduğu Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi ... 16 1.1.47- Bingöl Milletvekili Ġdris Baluken’in Zihinsel Engelli olan B.Ç. nin Tecavüze Maruz Kaldığı

ve Genç C.BaĢsavcılığınca KovuĢturmaya Yer Olmadığı Kararı Verildiği ve Bu Olayın Etraflıca AraĢtırılmadığı Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi ... 16 1.1.48- Ġzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın Abdullah Öcalan'ın Takip Ettiği Yazılı ve Görsel Basın

ile Bu Seçimlerin Kimler Tarafından Yapıldığı Hakkındaki Soru Önergesi ... 17 1.1.49- UYAP Verilerine UlaĢarak VatandaĢların Ġcra Takipleri Hakkında Bilgi Veren 118'li Hatlar

Hakkındaki Soru Önergesi ... 17 1.1.50- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’un Ġstanbul Anadolu Adalet Sarayı Ġhale Süreci ile

Maliyet Tutarı Hakkındaki Soru Önergesi ... 17 1.1.51- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’un 2000-2013 Yılları Arası Hakkında Kamu

Görevlilerine Görevini Yaptırmamak Ġçin Direnme Suçundan Açılan Dava Sayısı ve Karar Türleri Hakkındaki Soru Önergesi ... 17

(4)

4/30 1.1.52- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’un ĠĢkence ve Kötü Muamele Suçlarının SoruĢturma

ve Dava AĢamasında Geçirilen Süreçler Hakkındaki Soru Önergesi ... 17 1.1.53- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’un ĠĢkence ve Kötü Muamele Davalarının Yetkili

Mahkeme Yerine BaĢka Ġllerdeki Mahkemelere Nakledildiği Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 17 1.1.54- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’un AĠHM tarafından Türkiye Aleyhine Verilen

Kararlar ile Bu Kararlardaki Sorumlulara Rücu Edilip Edilmediği Hakkındaki Soru Önergesi .... 18 1.1.55- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’un ĠĢkence ve Kötü Muamele Suçlarına ĠliĢkin

SoruĢturma ve Yargılama Sürecinde TCK'nın 94 ve 95.Maddelerine Uygun Olarak Yorumlanması Konusundaki ÇalıĢmalar Hakkındaki Soru Önergesi ... 18 1.1.56- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’un BM ĠĢkence ve Diğer Zalimane, Ġnsanlık DıĢı

veya AĢağılayıcı Muamele ve Cezaya KarĢı SözleĢmenin Hayata Geçirilmesi Hakkındaki Soru Önergesi ... 18 1.1.57- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’un BM ĠĢkenceye KarĢı Komitenin 2010 Tarihli

Sonuç Raporu Hakkındaki Soru Önergesi ... 18 1.1.58- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’un Adalet, ĠçiĢleri ve Sağlık Bakanlıkları arasında

2003 Yılında Ġmzalanan "Üçlü Protokol"ün 61. Maddesinin Kaldırılması ÇalıĢmaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 18 1.1.59- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’un 2009-2013 Yılları Arası Ülkemizde Mahkeme

Kararıyla Telefon Dinlemeleri Hakkındaki Soru Önergesi ... 18 1.1.60- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’un Bir ġahısla Ġlgili Davaların Akıbeti Hakkındaki

Soru Önergesi ... 19 1.1.61- Ġstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın Tutuklu ve Hükümlülerin Cezaevlerinde

Ġzlenmelerine Ġzin Verilen ve Yasaklanan TV Kanalları Hakkındaki Soru Önergesi ... 19 1.1.62- Ġstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın DanıĢtay 13. Dairesinde Görev Yapan Tetkik Hâkimi

Ömer Kaya Hakkındaki Soru Önergesi ... 19 1.1.63- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün Türkiye-Ġran Sınırında Sınır Ġhlali Yaparken Öldürüldüğü

Ġddia Edilen VatandaĢlar Hakkındaki Soru Önergesi ... 19 1.1.64- Ġstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’in Hasta Tutuklu ve Hükümlülerin Serbest

Bırakılmaları Konusunda YaĢadıkları Sorunlar Hakkındaki Soru Önergesi ... 19 1.1.65- Ġzmir Milletvekili Oktay Vural’ın Ġzmir'deki Bayrak GeçiĢi Sırasında Ayağa Kalkmayan

Savcı Hakkındaki Soru Önergesi ... 19 1.1.66- Batman Milletvekili Ayla Akat’ın ġakran Cezaevinde Kadınlara Kötü Muamelede

Bulunulduğu Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 19 1.1.67- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın ġakran Kapalı Kadın Cezaevindeki Hasta

Hükümlüler Hakkındaki Soru Önergesi ... 20 1.1.68- Ġstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun Barolarla Ġlgili Düzenleme Hakkındaki

Soru Önergesi ... 20 1.1.69- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın Özel Yetkili Hâkimlerin ĠĢlemleri Hakkındaki Soru

Önergesi ... 20 1.1.70- Ġstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın 28 ġubat Davasının DuruĢmaları Sırasında

YaĢananlar Hakkındaki Soru Önergesi ... 20 1.1.71- Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan’ın Ataması Yapılmadığı Ġçin Ġntihar Ettiği Ġddia

Edilen Hâkim Adayı Hakkındaki Soru Önergesi ... 20 1.1.72- Ġstanbul Milletvekili Umut Oran’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı Törenlerine Katılan Yargı

Mensuplarının DavranıĢları Hakkındaki Soru Önergesi ... 20 1.1.73- Kars Milletvekili Mülkiye Birtane’nin 2009-2012 Yılları Arasında Cinayete Kurban Giden

Kadın Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi ... 20 1.1.74- Bingöl Milletvekili Ġdris Baluken’in Adli Tıp Kurumun Tarafından Ġnfazın Ertelenmesi

GörüĢü Verilmesine Rağmen Ġnfazı Ertelenmeyen Bir Hükümlü Hakkındaki Soru Önergesi ... 21

(5)

5/30 1.1.75- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in Son 10 Yıldır Çocuğa KarĢı Cinsel Taciz, Ġstismar, Çocuğun UyuĢturucu Satmak, TaĢımak ve Kullanmaktan Açılan Dava Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi ... 21 1.1.76- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın Cezaevlerinde Uygulandığı Ġddia Edilen "Çıplak

Arama" Hakkındaki Soru Önergesi ... 21 1.1.77- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın Tutuklu Gazetecilere Uygulandığı Ġddia Edilen

Hukuksuzluklar Hakkındaki Soru Önergesi ... 21 1.1.78- Ġstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın Yürürlükte Anti-Demokratik Bir Kanun Olup

Olmadığı Hakkındaki Soru Önergesi ... 21 1.1.79- Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un Hasta Bir Hükümlünün Tahliye Edilmemesi Hakkındaki

Soru Önergesi ... 21 1.1.80- Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın Kocaeli’nin Yeni Adliye Binası Ġhtiyacına ve Ġlçelerde

Yeni Noterlik Dairelerinin Açılması Hakkındaki Soru Önergesi ... 21 1.1.81- Bingöl Milletvekili Ġdris Baluken’in VatandaĢların Bilgileri DıĢında Siyasi Partilere Üye

Yapılmaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 22 1.1.82- Denizli Milletvekili Ġlhan Cihaner’in ĠLO SözleĢmesi Gereği Yargıçların Sendika Kurma

Hakkı’na ĠliĢkin Soru Önergesi ... 22 1.1.83- Bingöl Milletvekili Ġdris Baluken’in Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevinde Kalan Kronik ve

Ağır Hastalığı Olan Bir Mahkumun Sağlık Durumuna Rağmen Tahliye Edilmemesi Hakkındaki Soru Önergesi ... 22 1.1.84- Ġstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun ĠçiĢleri Bakanı Aleyhinde Savcılığa

Yapılan Suç Duyurusu Dilekçesinin ĠĢleme Konmadığı Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi ... 22 1.1.85- Ġstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin Kastamonu'nun Çatalzeytin Ġlçesindeki Adliyenin

Kapatılması Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi ... 22 1.1.86- Ġstanbul Milletvekili Umut Oran’ın Kayıp Mahkeme Dosyaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 22 1.1.87- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün Hasta Bir Hükümlünün Tedavisi Hakkındaki Soru Önergesi .. 22 1.1.88- Ġstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun Bir futbol Derbisini Ġzlemek Üzere Dört

Savcının Görevlendirilmesi Hakkındaki Soru Önergesi ... 23 1.1.89- Ġstanbul Milletvekili Melda Onur’un Adalet MüfettiĢlerince Yapılan Denetimler Hakkındaki

Soru Önergesi ... 23 1.1.90- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin 2002-2013 Yılları arasında Bakanlık ile Bağlı

Kurum ve KuruluĢlarca Kamu Ġhale Mevzuatından Ġstisna Sağlanarak Yapılan Ġhaleler Hakkındaki Soru Önergesi ... 23 1.1.91- Ġstanbul Milletvekili Aydın Ağan Ayaydın’ın “Hâkim ve Savcıların Lojman Sorunları

Hakkındaki Soru Önergesi ... 23 1.1.92- Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü’nün Kırıkkale F Tipi Kapalı Cezaevinde YaĢandığı

Ġddia Edilen Bir Olaya ve Cezaevlerindeki Avukat GörüĢme Yerleri Hakkındaki Soru Önergesi . 23 1.1.93- Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü’nün Bir Kadına Karakolda Tecavüz Edildiği Ġddiasına

ve Emniyet Personeli ile Ġlgili Tecavüz Suçlamaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 23 1.1.94- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin Yabancı Uyruklu Hükümlüler Hakkındaki Soru

Önergesi ... 23 1.1.95- Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın Avukatlık Mesleğinden Hâkim ve Savcılığa GeçiĢ

Ġçin Yapılan Sınav Hakkındaki Soru Önergesi ... 24 1.1.96- Ġstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun Kendisi Hakkında Sosyal Medyada Yer

Alan EleĢtiriler Nedeniyle Açılan SoruĢturmalar Hakkındaki Soru Önergesi ... 24 1.1.97- Ġstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun Kırıkkale F Tipi Cezaevinde Tutuklu ve

Hükümlülere Kötü Muamelede Bulunulduğu Ġddiasına ve El Konulan EĢyalar Hakkındaki Soru Önergesi ... 24 1.1.98- Van Milletvekili Özdal Üçer’in Rize Kalkandere Cezaevinde Kamera ile Gözetim

Uygulamasının BaĢlatılması Hakkındaki Soru Önergesi ... 24

(6)

6/30 1.1.99- MuĢ Milletvekili Demir Çelik’in Kırıklar 2 Nolu F Tipi Cezaevinde Bulunan Mahkûmlara

Kötü Muamelede Bulunulduğu Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 24 1.1.100- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın Ġstanbul Okmeydanı'nda Polisin Gaz FiĢeğiyle Bir

KiĢiyi BaĢından Ağır Yaralaması ile Ġlgili Yürütülen Yargılama Hakkındaki Soru Önergesi ... 24 1.1.101- Ġstanbul Milletvekili Celal Adan’ın Artvin Ġlinin Bazı Sorunlarına ve Çözümü Ġçin Yapılan

ÇalıĢmalar Hakkındaki Soru Önergesi ... 25 1.1.102- Bingöl Milletvekili Ġdris Baluken’in Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevinde Kalan Kronik ve

Ağır Hastalığı Olan Bir Mahkumun Sağlık Durumuna Rağmen Tahliye Edilmemesi Hakkındaki Soru Önergesi ... 25 1.1.103- Ġstanbul Milletvekili M. Sezgin Tanrıkulu’nun ĠçiĢleri Bakanı Aleyhinde Savcılığa Yapılan

Suç Duyurusu Dilekçesinin ĠĢleme Konmadığı Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi ... 25 1.1.103- Van Milletvekili Özdal Üçer’in Rize Kalkandere Cezaevinde Kamera ile Gözetim

Uygulamasının BaĢlatılması Hakkındaki Soru Önergesi ... 25 1.1.104- Ġstanbul Milletvekili M. Sezgin Tanrıkulu’nun Kırıkkale F Tipi Cezaevinde Tutuklu ve

Hükümlülere Kötü Muamelede Bulunulduğu Ġddiasına ve El Konulan EĢyalar Hakkındaki Soru Önergesi ... 25 1.1.105- Ġstanbul Milletvekili M. Sezgin Tanrıkulu’nun Kırıkkale Kendisi Hakkında Sosyal

Medyada Yer Alan EleĢtiriler Nedeniyle Açılan SoruĢturmalar Hakkındaki Soru Önergesi ... 25 1.1.106- Antalya Milletvekili Mehmet Günal’ın Avukatlık Mesleğinden Hakim ve Savcılığa GeçiĢ

Ġçin Yapılan Sınav Hakkındaki Soru Önergesi ... 26 1.1.107- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin Yabancı Uyruklu Hükümlüler Hakkındaki Soru

Önergesi ... 26 1.1.108- MuĢ Milletvekili Demir Çelik’in Kırıklar 2 Nolu F Tipi Cezaevinde Bulunan Mahkumlara

Kötü Muamelede Bulunulduğu Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 26 1.1.109- Batman Milletvekili Ayla Akat Ata’nın Ġstanbul Okmeydanı'nda Polisin Gaz FiĢeğiyle Bir

KiĢiyi BaĢından Ağır Yaralaması ile Ġlgili Yürütülen Yargılama Hakkındaki Soru Önergesi ... 26 1.1.110- Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü’nün Kırıkkale F Tipi Kapalı Cezaevinde YaĢandığı

Ġddia Edilen Bir Olaya ve Cezaevlerindeki Avukat GörüĢme Yerleri Hakkındaki Soru Önergesi . 26 1.1.111- Ġstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın’ın Hâkim ve Savcıların Lojman Sorunu Hakkındaki

Soru Önergesi ... 26 1.1.112- Ġstanbul Milletvekili Melda Onur’un Adalet MüfettiĢlerince Yapılan Denetimler

Hakkındaki Soru Önergesi ... 26 1.1.113- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin 2002-2013 Yılları Arasında Bakanlık ile Bağlı

Kurum ve KuruluĢlarca Kamu Ġhale Mevzuatından Ġstisna Sağlanarak Yapılan Ġhaleler Hakkındaki Soru Önergesi ... 27 1.1.114- Ġstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin Kastamonu’nun Çatalzeytin Ġlçesindeki

Adliyenin Kapatılması Hakkındaki Soru Önergesi ... 27 1.1.115- Ġstanbul Milletvekili Umut Oran’ın Kayıp Mahkeme Dosyaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 27 1.1.116- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün Hasta Bir Hükümlünün Tedavisi Hakkındaki Soru

Önergesi ... 27 1.1.117- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Bir Futbol Derbisini Ġzlemek Üzere Dört

Savcının Görevlendirilmesi Hakkındaki Soru Önergesi ... 27 1.1.118- Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü’nün Bir Kadına Karakolda Tecavüz Edildiği Ġddiasına

ve Emniyet Personeli ile ilgili Tecavüz Suçlamaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 27 1.1.119- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin 2002-2013 Yılları Arasında Tutuklu ve

Hükümlülerle Ġlgili Veriler Hakkındaki Soru Önergesi ... 27 1.1.120- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin Trabzon Adliye Sarayı ĠnĢaatı Hakkındaki Soru

Önergesi ... 28 1.1.121- Ġstanbul Milletvekili Celal Dinçer’in Bakanlık’taki Sosyolog Ġstihdamı Hakkındaki Soru

Önergesi ... 28

(7)

7/30 1.1.122- Ġzmir Milletvekili Oktay Vural’ın 2011 Genel Seçimlerinde Seçmen Listesi DıĢında Oy

Kullanan KiĢiler Hakkındaki Soru Önergesi ... 28 1.1.123- Samsun Milletvekili Cemalettin ġimĢek’in Ceza Ġnfaz Kurumları Personelinin Özlük

Haklarının ĠyileĢtirilmesi Hakkındaki Soru Önergesi ... 28 1.1.124- Mersin Milletvekili Ali Öz’ün Bakanlığın Merkez ve TaĢra TeĢkilatında SözleĢmeli Olarak

ÇalıĢmakta Ġken Kadroya Geçen Personel Hakkındaki Soru Önergesi ... 28 1.1.125- Ġstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun Kocaeli 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde

Disiplin Cezaları Nedeniyle Hükümlülük Hali Devam Eden Bir KiĢi Hakkındaki Soru Önergesi 28 1.1.126- Ġzmir Milletvekili Musa ĠĢkence ve Kötü Muamele Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi ... 28 1.1.127- Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün 12 Eylül 1980 Yıllından Ġtibaren FiĢlenen

VatandaĢlarımızın Sayısı ve FiĢlenme Gerekçeleri Hakkında Ġstatistik Hakkındaki Soru Önergesi ... 29 1.1.128- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Milletvekili Seçimlerinde %10 Barajının

Kaldırılması, DüĢünce ve Ġfade Özgürlüğü, Toplantı ve Gösteri YürüyüĢleri, Din ve Vicdan Özgürlüğü, Basın Özgürlüğü, Tutuklu Milletvekilleri, Faili Meçhul Cinayetler v.b. Konular Ġle Ġlgili ÇalıĢmalar Hakkındaki Soru Önergesi ... 29 1.1.129- Giresun Milletvekili Selahattin Karaahmetoğlu’nun Bingöl Cezaevinde Tutuklu ve

Hükümlü 18 Teröristin Tünel Kazarak Firar Etmeleri Hakkındaki Soru Önergesi ... 29 1.1.130- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Ankara'daki Gezi Parkı Eylemleri Sırasında

Hayatını Kaybeden Ethem Sarısülük'ün Ölümü Hakkındaki Soru Önergesi ... 29 1.1.131- Ġstanbul Milletvekili Celal Adan’ın Artvin Ġlinin Bazı Sorunlarına ve Çözümü Ġçin Yapılan

ÇalıĢmalar Hakkındaki Soru Önergesi ... 29 1.1.132- Ġstanbul Milletvekili M. Celal Adan’ın Bingöl Ġlimize Bağlı Yayla Köy’ünde 19 YaĢındaki

Bir Kız Çocuğuna Tecavüz Edildiği Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi ... 29 1.2- BAKANLIĞIMIZCA CEVAPLANDIRILAN SORU ÖNERGELERĠ ... 30

1.1.1- Van Milletvekili Nazmi Gür’ün ĠnĢaatı Devam Eden Van Adliyesi Hizmet Binasının Bitirilememe Nedeni Hakkındaki Soru Önergesi ... 30 2- GENEL KURUL SORULARI ... 30

(8)

8 / 30

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

13/11/2013

EKĠM AYINDA GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE ĠNTĠKAL EDEN VE CEVAPLANDIRILAN SORU ÖNERGELERĠ

(01/10/2013-31/10/2013)

1- SORU ÖNERGELERĠ

1.1- BAKANLIĞIMIZA GELEN SORU ÖNERGELERĠ

1.1.1- Ġstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın Ceza Ġnfaz Kurumları Personelinin Lojman Kira Bedelleri Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/10/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın “Ceza Ġnfaz Kurumları Personelinin Lojman Kira Bedelleri” hakkındaki 6/4645 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.2- Ġstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın Ġnfaz Koruma Memurlarının Lojman Kira Bedelleri Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/10/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın Ġnfaz Koruma Memurlarının Lojman Kira Bedellerihakkındaki 6/4646 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.3- Ġstanbul Milletvekili Umut Oran’ın UYAP Sistemindeki Arıza Nedeniyle Yakalama Kararı Zamanında Sisteme Girilemediği Ġçin Bir KiĢinin Yurt DıĢına Kaçtığı Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/10/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili Umut Oran’ın “UYAP Sistemindeki Arıza Nedeniyle Yakalama Kararı Zamanında Sisteme Girilemediği Ġçin Bir KiĢinin Yurt DıĢına Kaçtığı Ġddiası hakkındaki 7/29255 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.^

1.1.4- Ġstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun ĠĢkence ve Kötü Muamele Suçları Kapsamında Açılan SoruĢturma ve Davalar Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/10/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun “ĠĢkence ve Kötü Muamele Suçları Kapsamında Açılan SoruĢturma ve Davalar” hakkındaki 7/29256 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

(9)

9 / 30 1.1.5- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Terör Örgütünün AsayiĢ Birimi Olduğu Ġddia Edilen KiĢiler Hakkında Yapılan ĠĢlemler Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/10/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin

“Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Terör Örgütünün AsayiĢ Birimi Olduğu Ġddia Edilen KiĢiler Hakkında Yapılan ĠĢlemler” hakkındaki 7/29257 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.6- Ġstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun Tutuklu ve hükümlü Gazeteci Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/10/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu’nun “Tutuklu ve hükümlü Gazeteci Sayısı” hakkındaki 7/29258 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.7- Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç’un AğırlaĢtırılmıĢ Müebbet Hapis Cezasına Mahkum Ġyi Halli Hükümlülerin Durumlarının ĠyileĢtirilmesi Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/10/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç’un

“AğırlaĢtırılmıĢ Müebbet Hapis Cezasına Mahkum Ġyi Halli Hükümlülerin Durumlarının ĠyileĢtirilmesi” hakkındaki 7/29259 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.8- Ġstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın Cezaevlerinde Ölen Tutuklu ve Hükümlü Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/10/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın

“Cezaevlerinde Ölen Tutuklu ve Hükümlü Sayısı” hakkındaki 7/29260 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.9- Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın Balıkesir L Tipi Kapalı Cezaevinde Kalan Bir Hükümlünün Geçirdiği Hastalığı ve Tedavisi Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/10/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Diyarbakır Milletvekili Altan Tan’ın “Balıkesir L Tipi Kapalı Cezaevinde Kalan Bir Hükümlünün Geçirdiği Hastalığı ve Tedavisi”

hakkındaki 7/29261 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.10- Bingöl Milletvekili Ġdris Baluken’in Hastanelerin Bütün Servislerinde Mahkum Tedavi Bölümlerinin OluĢturulması Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/10/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Bingöl Milletvekili Ġdris Baluken’in

“Hastanelerin Bütün Servislerinde Mahkum Tedavi Bölümlerinin OluĢturulması” hakkındaki 7/29262 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.11- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün Hasta Tutuklu ve Hükümlüler Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/10/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün “Hasta

(10)

10 / 30 Tutuklu ve Hükümlüler” hakkındaki 7/29263 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.12- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın Erzurum Cezaevinde Mahkumlara Kötü Muamelede Bulunulduğu Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/10/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın

“Erzurum Cezaevinde Mahkumlara Kötü Muamelede Bulunulduğu Ġddiaları” hakkındaki 7/29657 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.13- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın Buca F Tipi Cezaevinde Mahkûmların Tüm Özel YaĢamlarının Gözetlendiği Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/10/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın “Buca F Tipi Cezaevinde Mahkumların Tüm Özel YaĢamlarının Gözetlendiği Ġddiası” hakkındaki 7/29658 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.14- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin ġırnak'ın Cizre ilçesinde Terör Örgütünün AsayiĢ Birimi Olduğu Ġddia Edilen KiĢiler Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/10/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin

“ġırnak'ın Cizre ilçesinde Terör Örgütünün AsayiĢ Birimi Olduğu Ġddia Edilen KiĢiler”

hakkında yapılan iĢlemler hakkındaki 7/29659 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.15- Bingöl Milletvekili Ġdris Baluken’in Cezaevlerinde Tutuklu ve Hükümlülerin YaĢadıkları Sorunlar Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/10/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Bingöl Milletvekili Ġdris Baluken’in

“Cezaevlerinde Tutuklu ve Hükümlülerin YaĢadıkları Sorunlar” hakkındaki 7/29660 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.16- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin Ölümcül Hastalığı Bulunan ve Hastalığı Nedeniyle Affa Uğrayan Tutuklu Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/10/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin

“Ölümcül Hastalığı Bulunan ve Hastalığı Nedeniyle Affa Uğrayan Tutuklu Sayısı”

hakkındaki 7/29661 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.17- Ġstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın Ġstanbul Adliyesinde Görev Yapan Personelin Mesai Saatleri ve Mesaiye GeliĢ GidiĢlerinin Ne ġekilde Kontrol Edildiği Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/10/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın

“Ġstanbul Adliyesinde Görev Yapan Personelin Mesai Saatleri ve Mesaiye GeliĢ GidiĢlerinin Ne ġekilde Kontrol Edildiği” hakkındaki 6/4689 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

(11)

11 / 30 1.1.18- Ġstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın Ġstanbul Anadolu Adalet sarayındaki Ġcra Müdürlüğü sayısı, Ġcra Müdürlüklerinde telefonlara Bakılmadığı Ġddiaları ve bu Ġddialara ĠliĢkin Açılan SoruĢturma Sayıları Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/10/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın

“Ġstanbul Anadolu Adalet sarayındaki Ġcra Müdürlüğü sayısı, Ġcra Müdürlüklerinde telefonlara Bakılmadığı Ġddiaları ve bu Ġddialara ĠliĢkin Açılan SoruĢturma Sayıları”

hakkındaki 6/4690 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.19- Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün Bakanlığımız ve Bağlı KuruluĢları Tarafından 2014 Yılı Ġçin Ardahan Ġline Yapılacak Yatırımlar Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/10/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt’ün

“Bakanlığımız ve Bağlı KuruluĢları Tarafından 2014 Yılı Ġçin Ardahan Ġline Yapılacak Yatırımlar” hakkındaki 6/4728 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.20- Ġstanbul Milletvekili Osman Oktay EkĢi’nin Cezaevlerindeki Tutukluların Bilgisayar, Ġnternet ve Daktilo Kullanmalarının Yasak Olup Olmadığı, Yasaksa Nedeni Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/10/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili Osman Oktay EkĢi’nin

“Cezaevlerindeki Tutukluların Bilgisayar, Ġnternet ve Daktilo Kullanmalarının Yasak Olup Olmadığı, Yasaksa Nedeni” hakkındaki 7/29899 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.21- Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç’un Ġmralı Cezaevi Müdürü Ahmet Duzman’ın Trafik Kazası Geçirdiği Esnada Koruduğu Çantada Bulunan Evrakların Ne Olduğu Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/10/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Samsun Milletvekili Ahmet Haluk Koç’un

“Ġmralı Cezaevi Müdürü Ahmet Duzman’ın Trafik Kazası Geçirdiği Esnada Koruduğu Çantada Bulunan Evrakların Ne Olduğu” hakkındaki 7/29900 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.22- Davası Kapsamında Tutuklu Bulunan Sanıklar Hakkında Cezaevi Müdürlüğü Tarafından Sanıklara Verilen Cezaların Neler Olduğu, Mektup Gönderdiği Ġddiası ile Ġlgili Sanıklara Ceza Verilip Verilmediği Diğer Taraftan Ġmralı Cezaevinde Bulunan Abdullah Öcalan’ın Mektuplarının Elden Ele DolaĢtığı ve Silivri ile Ġmralı Cezaevleri Arasında Farklı Uygulamaların Olduğu Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/10/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Yalova Milletvekili Muharrem Ġnce’nin

“Ergenekon Davası Kapsamında Tutuklu Bulunan Sanıklar Hakkında Cezaevi Müdürlüğü Tarafından Sanıklara Verilen Cezaların Neler Olduğu, Mektup Gönderdiği Ġddiası Ġle Ġlgili Sanıklara Ceza Verilip Verilmediği Diğer Taraftan Ġmralı Cezaevinde Bulunan Abdullah Öcalan’ın Mektuplarının Elden Ele DolaĢtığı Ve Silivri Ġle Ġmralı Cezaevleri Arasında Farklı Uygulamaların Olduğu Ġddiası” hakkındaki 7/29901 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.23- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın Ümraniye Cezaevinde Bir Kargo ġirketine Ait Kıyafetlerin Üretildiği Ġddiası, Cezaevinde Böyle Bir Üretim Varsa Bunun

(12)

12 / 30 Kanuni Dayanağı ve Bunun Ġçin ÇalıĢtırılan Mahkumların Sayıları Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/10/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın

“Ümraniye Cezaevinde Bir Kargo ġirketine Ait Kıyafetlerin Üretildiği Ġddiası, Cezaevinde Böyle Bir Üretim Varsa Bunun Kanuni Dayanağı ve Bunun Ġçin ÇalıĢtırılan Mahkumların Sayıları” hakkındaki 7/29902 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.24- Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın Cezaevlerinde Üretimde ÇalıĢtırılan Mahkûm Sayıları, Hangi Alanlarda Üretim Yapıldığı, Miktarı ve Cirosu ile Mahkûmlara Verilen Ücretlerin Hangi Kriterlere Göre Belirlendiği ve Bu Uygulamaların YaygınlaĢtırılması Hususunda ÇalıĢma Olup Olmadığı Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/10/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın

“Cezaevlerinde Üretimde ÇalıĢtırılan Mahkum Sayıları, Hangi Alanlarda Üretim Yapıldığı, Miktarı ve Cirosu ile Mahkumlara Verilen Ücretlerin Hangi Kriterlere Göre Belirlendiği ve Bu Uygulamaların YaygınlaĢtırılması Hususunda ÇalıĢma Olup Olmadığı” hakkındaki 7/29903 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.25- Ġstanbul Milletvekili AyĢe Eser DanıĢoğlu’nun 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun Kabul Edildiği 2005 Yılından Bu Zamana Kadarki Uygulamalar, 2002-2013 Yılları Arasındaki Çocuk Cezaevleri ile STK’lar Arasında ĠĢbirliği Amaçla ÇalıĢmalar Yapılıp Yapılmadığı Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/10/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili AyĢe Eser DanıĢoğlu’nun

“5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun Kabul Edildiği 2005 Yılından Bu Zamana Kadarki Uygulamalar, 2002-2013 Yılları Arasındaki Çocuk Cezaevleri ile STK’lar Arasında ĠĢbirliği Amaçla ÇalıĢmalar Yapılıp Yapılmadığı” hakkındaki 7/29904 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.26- Kütahya Milletvekili Alim IĢık’ın Seyitömer Termik Santrali ve Seyitömer Linyit ĠĢletmelerinin ÖzeleĢtirilmesi ile Ġlgili Açılan Dava Sayıları, Bu ÖzeleĢtirmeye ĠliĢkin Bakanlığımızın GörüĢü Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/10/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Kütahya Milletvekili Alim IĢık’ın “Seyitömer Termik Santrali ve Seyitömer Linyit ĠĢletmelerinin ÖzeleĢtirilmesi ile Ġlgili Açılan Dava Sayıları, Bu ÖzeleĢtirmeye ĠliĢkin Bakanlığımızın GörüĢü” hakkındaki 7/29905 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.27- Ġstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın Ak parti Eski Milletvekilleri Hakkında BaĢlatılan Ġcra Takipleri ve Ak Parti Bünyesinde Görev YapmıĢ Eski veya Yeni Dönem Vekillere Ayrıcalık Tanındığı Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/10/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın “AK Parti Eski Milletvekilleri Hakkında BaĢlatılan Ġcra Takipleri ve Ak Parti Bünyesinde Görev YapmıĢ Eski veya Yeni Dönem Vekillere Ayrıcalık Tanındığı Ġddiaları hakkındaki 7/29906 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

(13)

13 / 30 1.1.28- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin 2010-2013 Yılları Arasında Yargılanan Suriyeli Sayısı ile Aynı Yıllar Arasında Cezaevinde Bulunan Suriyeli Sayıları Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/10/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin “2010- 2013 Yılları Arasında Yargılanan Suriyeli Sayısı ile Aynı Yıllar Arasında Cezaevinde Bulunan Suriyeli Sayıları” hakkındaki 7/29907 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.29- Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un Adli tıp Kurumunca Maruz Kaldığı Ağır Hastalık veya Sakatlık Nedeniyle Cezaevlerinde Kalamayacağı Yönünde Rapor Verilmesine Rağmen Terörle Mücadele ġubeleri Tarafından Toplum Güvenliği Bakımından Tehlike OluĢturduğu Gerekçesiyle Tahliye Edilmeyenlerin Sayıları Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/10/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Van Milletvekili Aysel Tuğluk’un “Adli tıp Kurumunca Maruz Kaldığı Ağır Hastalık veya Sakatlık Nedeniyle Cezaevlerinde Kalamayacağı Yönünde Rapor Verilmesine Rağmen Terörle Mücadele ġubeleri Tarafından Toplum Güvenliği Bakımından Tehlike OluĢturduğu Gerekçesiyle Tahliye Edilmeyenlerin Sayıları” hakkındaki 7/29908 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.30- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin 2002-2013 Yılları Arasında Ġllere Göre Kaçak Elektrik Kullandığı Gerekçesiyle Yargılananların Sayıları Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/10/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin “2002- 2013 Yılları Arasında Ġllere Göre Kaçak Elektrik Kullandığı Gerekçesiyle Yargılananların Sayıları” hakkındaki 7/29909 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.31- Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin 2002-2013 Yılları Arasında Suç ve Cezaevlerine Göre Tutuklu Çocuk Sayısı Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/10/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri’nin “2002- 2013 Yılları Arasında Suç ve Cezaevlerine Göre Tutuklu Çocuk Sayısı” hakkındaki 7/29910 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.32- Nursel Aydoğan’ın Son 2 Yıl Ġçerisinde Gösteri Yapan Guruplara KarĢın Silahlı veya Bıçaklı Müdahalede Bulunanların Sayıları ve Varsa Açılan Dava Sayıları ile Nefret Söylemi Ġçin Yasal Bir Düzenleme Olup Olmadığı Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/10/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın

“Son 2 Yıl Ġçerisinde Gösteri Yapan Guruplara KarĢın Silahlı veya Bıçaklı Müdahalede Bulunanların Sayıları ve Varsa Açılan Dava Sayıları ile Nefret Söylemi Ġçin Yasal Bir Düzenleme Olup Olmadığı” hakkındaki 7/29911 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

(14)

14 / 30 1.1.33- Bu Atölyelerin Ne Kadarının Özel Sektöre Tahsisi Edildiği, Tahsis Edilen Atölyeler Ġçin Ne Kadar Kira Alındığı, Özel Sektöre Tahsis Edilen Atölyelerde Kaç Mahkum ve Ne Kadar Ücret KarĢılığı ÇalıĢtırıldığı Ayrıca Mahkumların Kamu Kurum ve KuruluĢlarında Ücretsiz ÇalıĢtırıldıkları Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/10/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ankara Milletvekili Ġzzet Çetin’in

“Cezaevlerinde Üretime Yönelik Kurulan Atölye Sayısı, Bu Atölyelerin Ne Kadarının Özel Sektöre Tahsisi Edildiği,Tahsis Edilen Atölyeler Ġçin Ne Kadar Kira Alındığı, Özel Sektöre Tahsis Edilen Atölyelerde Kaç Mahkum ve Ne Kadar Ücret KarĢılığı ÇalıĢtırıldığı Ayrıca Mahkumların Kamu Kurum ve KuruluĢlarında Ücretsiz ÇalıĢtırıldıkları Ġddiaları” hakkındaki 7/29912 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.34- Denizli Milletvekili Ġlhan Cihaner’in Gezi Parkı Olaylarında Tence Tava Çalarak Protesto Eylemleri Yapanlar Hakkında Yapılan ġikayetler ve Açılan Dava Sayıları Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/10/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Denizli Milletvekili Ġlhan Cihaner’in “Gezi Parkı Olaylarında Tence Tava Çalarak Protesto Eylemleri Yapanlar Hakkında Yapılan ġikayetler ve Açılan Dava Sayıları” hakkındaki 7/29913 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.35- Denizli Milletvekili Ġlhan Cihaner’in 16 Haziran 2013 günü 14 YaĢındaki Bekir Elvan Ġsimli Bir VatandaĢın Gaz Bombası Kapsülü ile BaĢından Vurulduğu Ġddiası ile Ġlgili Adli ve Ġdari SoruĢturmalar Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/10/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Denizli Milletvekili Ġlhan Cihaner’in “16 Haziran 2013 günü 14 YaĢındaki Bekir Elvan Ġsimli Bir VatandaĢın Gaz Bombası Kapsülü ile BaĢından Vurulduğu Ġddiası ile Ġlgili Adli ve Ġdari SoruĢturmalar” hakkındaki 7/29914 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.36- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in 2012 Yılında Hâkimlik Stajını Yapmasına Rağmen Didem Yalılının Hâkimliğe Neden Atanmadığı ve 2002 Yılından Günümüze Hâkim/Savcı Stajı Yapan Adaylardan Kaçının Atanmadığı ve Gerekçeleri Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/10/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in “2012 Yılında Hâkimlik Stajını Yapmasına Rağmen Didem Yalılının Hâkimliğe Neden Atanmadığı ve 2002 Yılından Günümüze Hâkim/Savcı Stajı Yapan Adaylardan Kaçının Atanmadığı ve Gerekçeleri” hakkındaki 7/29915 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.37- Erzincan Milletvekili Muharrem IĢık’ın HSYK'nın Hâkim Savcı Adaylarını Hangi Kriterlere Göre Atadığı, Son Üç Yılda Stajyer Hâkim Savcı Adayları Ġçinden SoruĢturma Açılanların Sayıları ve Aldıkları Cezalar, Adalet Akademisinde Hâkim Savcı Adaylarının Mezheplerine Göre FiĢlendiği Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/10/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Erzincan Milletvekili Muharrem IĢık’ın

“HSYK'nın Hâkim Savcı Adaylarını Hangi Kriterlere Göre Atadığı, Son Üç Yılda Stajyer Hâkim Savcı Adayları Ġçinden SoruĢturma Açılanların Sayıları ve Aldıkları Cezalar, Adalet Akademisinde Hâkim Savcı Adaylarının Mezheplerine Göre FiĢlendiği Ġddiaları” hakkındaki

(15)

15 / 30 7/29916 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.38- Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ’ın Cumhuriyet Savcılarının Ġzni Olmadan Polislerin Ġstediği ġahısları 24 ya da 48 Saat Süreyle Göz Altında Tutma Yetkisi Verilip Verilmediği ve Polise Mukavemet ve Kamu Malına Zarar Verme Suçlarında Verilecek Cezalarda Bir Artırım Olup Olmadığı Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/10/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Gaziantep Milletvekili Ali Serindağ’ın

“Cumhuriyet Savcılarının Ġzni Olmadan Polislerin Ġstediği ġahısları 24 ya da 48 Saat Süreyle Göz Altında Tutma Yetkisi Verilip Verilmediği ve Polise Mukavemet ve Kamu Malına Zarar Verme Suçlarında Verilecek Cezalarda Bir Artırım Olup Olmadığı” hakkındaki 7/29917 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.39- Ġstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in Kocaeli Kandıra 1 Nolu T Tipi Cezaevinde Tutuklu Bulunan Sevcan Dönmeze Alevi Olduğu Ġçin Kötü Muamele Yapıldığı ve Avukatı ve Ailesince GörüĢtürülmediği Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/10/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili Abdullah Levent Tüzel’in

“Kocaeli Kandıra 1 Nolu T Tipi Cezaevinde Tutuklu Bulunan Sevcan Dönmeze Alevi Olduğu Ġçin Kötü Muamele Yapıldığı ve Avukatı ve Ailesince GörüĢtürülmediği Ġddiası” hakkındaki 7/29919 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.40- Ġstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin Gezi Eylemlerine Destek Verdiği Ġçin Tutuklananların Sayısı, Tutukluların Cezaevlerinde Çıplak Olarak Aramaya Zorlandıkları Ġddiaları ve Bu Aramaya KarĢı Çıkanların Disiplin Cezasına Çarptırıldıkları Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/10/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin

“Gezi Eylemlerine Destek Verdiği Ġçin Tutuklananların Sayısı, Tutukluların Cezaevlerinde Çıplak Olarak Aramaya Zorlandıkları Ġddiaları ve Bu Aramaya KarĢı Çıkanların Disiplin Cezasına Çarptırıldıkları Ġddiası” hakkındaki 7/29920 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.41- Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in Mersin Cumhuriyet Savcılığında GDO'lu Pirinç SoruĢturmasına Bakan Cumhuriyet Savcılarından Kaç Tanesinin DeğiĢtiği, Davanın Hangi Mahkemeye Açıldığı Sayın Bakanın Teknik Takibe Takıldığı ve Bir Dava Ġçin Müdahil Olduğu iddiaları Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/10/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek’in “Mersin Cumhuriyet Savcılığında GDO'lu Pirinç SoruĢturmasına Bakan Cumhuriyet Savcılarından Kaç Tanesinin DeğiĢtiği, Davanın Hangi Mahkemeye Açıldığı Sayın Bakanın Teknik Takibe Takıldığı ve Bir Dava Ġçin Müdahil Olduğu iddiaları” hakkındaki 7/30601 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.42- Ġstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin Son Üç Ayda Toplantı ve Gösteri YürüyüĢüne, Meydan Yasağına Uymadığı ve Sosyal Medyadaki PaylaĢımları Nedeniyle Gerekçeleriyle Tutuklananların Sayıları ve Gezi Parkı Olaylarında Hayatını Kaybedenlerin Sayıları Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/10/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi’nin “Son Üç Ayda Toplantı ve Gösteri YürüyüĢüne, Meydan Yasağına Uymadığı ve Sosyal Medyadaki

(16)

16 / 30 PaylaĢımları Nedeniyle Gerekçeleriyle Tutuklananların Sayıları ve Gezi Parkı Olaylarında Hayatını Kaybedenlerin Sayıları” hakkındaki 7/30602 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.43- Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın Abdullah Öcalan’ın serbest Bırakılması Ġçin YürüyüĢ Yapanların Güvenlik Güçlerince Engellendikleri ve Bakanlığımızın Bu Hususta Yasal Bir Düzenlemesinin Olup Olmadığı Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/10/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna’nın

“Abdullah Öcalan’ın serbest Bırakılması Ġçin YürüyüĢ Yapanların Güvenlik Güçlerince Engellendikleri Ve Bakanlığımızın Bu Hususta Yasal Bir Düzenlemesinin Olup Olmadığı”

hakkındaki 7/30603 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.44- Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in Ergenekon Davası Karar Hükmünde Üyeler DıĢında BaĢkaca Katılanların Olup Olmadığı, Davaya Yedek Hâkimlerin Katılmasının Yasaya Aykırı Olmasına Rağmen Katıldıkları Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/10/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Muğla Milletvekili Nurettin Demir’in

“Ergenekon Davası Karar Hükmünde Üyeler DıĢında BaĢkaca Katılanların Olup Olmadığı, Davaya Yedek Hâkimlerin Katılmasının Yasaya Aykırı Olmasına Rağmen Katıldıkları Ġddiaları” hakkındaki 7/30604 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.45- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın Tekirdağ F Tipi Kapalı Cezaevinde Tutuklu Bulunan Bilal N. Ġsimli ġahsın Kötü Muameleye Maruz Kaldığı, Sağlık Hizmetlerinden Yararlandırılmadığı Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/10/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın

“Tekirdağ F Tipi Kapalı Cezaevinde Tutuklu Bulunan Bilal N. Ġsimli ġahsın Kötü Muameleye Maruz Kaldığı, Sağlık Hizmetlerinden Yararlandırılmadığı Ġddiaları” hakkındaki 7/30605 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.46- Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın Sosyolog Pınar Selek hakkında Çıkartılan Kırmızı Bültenin Genelgeye Aykırı Olduğu Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/10/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan’ın

“Sosyolog Pınar Selek hakkında Çıkartılan Kırmızı Bültenin Genelgeye Aykırı Olduğu Ġddiası” hakkındaki 7/30606 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.47- Bingöl Milletvekili Ġdris Baluken’in Zihinsel Engelli olan B.Ç. nin Tecavüze Maruz Kaldığı ve Genç C.BaĢsavcılığınca KovuĢturmaya Yer Olmadığı Kararı Verildiği ve Bu Olayın Etraflıca AraĢtırılmadığı Ġddiası Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı tarafından gönderilen ve 02/10/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Bingöl Milletvekili Ġdris Baluken’in “Zihinsel Engelli olan B.Ç. nin Tecavüze Maruz Kaldığı ve Genç C.BaĢsavcılığınca KovuĢturmaya Yer

Olmadığı Kararı Verildiği ve Bu Olayın Etraflıca AraĢtırılmadığı Ġddiası” hakkındaki 7/30607 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

(17)

17 / 30 1.1.48- Ġzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın Abdullah Öcalan'ın Takip Ettiği Yazılı ve Görsel Basın ile Bu Seçimlerin Kimler Tarafından Yapıldığı Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından BaĢbakanlığa gönderilip Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevaplandırılması tensip olunan ve 08/10/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġzmir Milletvekili Aytun Çıray’ın “Abdullah Öcalan'ın Takip Ettiği Yazılı ve Görsel Basın ile Bu Seçimlerin Kimler Tarafından Yapıldığı” hakkındaki 7/29642 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.49- UYAP Verilerine UlaĢarak VatandaĢların Ġcra Takipleri Hakkında Bilgi Veren 118'li Hatlar Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından BaĢbakanlığa gönderilip Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevaplandırılması tensip olunan ve 08/10/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Samsun Milletvekili Haluk Koç’un “UYAP Verilerine UlaĢarak VatandaĢların Ġcra Takipleri Hakkında Bilgi Veren 118'li Hatlar” hakkındaki 7/29212 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.50- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’un Ġstanbul Anadolu Adalet Sarayı Ġhale Süreci ile Maliyet Tutarı Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından BaĢbakanlığa gönderilip Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevaplandırılması tensip olunan ve 08/10/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’un “Ġstanbul Anadolu Adalet Sarayı Ġhale Süreci ile Maliyet Tutarı” hakkındaki 7/29210 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.51- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’un 2000-2013 Yılları Arası Hakkında Kamu Görevlilerine Görevini Yaptırmamak Ġçin Direnme Suçundan Açılan Dava Sayısı ve Karar Türleri Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından BaĢbakanlığa gönderilip Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevaplandırılması tensip olunan ve 08/10/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’un “2000-2013 Yılları Arası Hakkında Kamu Görevlilerine Görevini Yaptırmamak Ġçin Direnme Suçundan Açılan Dava Sayısı ve Karar Türleri” hakkındaki 7/29179 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.52- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’un ĠĢkence ve Kötü Muamele Suçlarının SoruĢturma ve Dava AĢamasında Geçirilen Süreçler Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından BaĢbakanlığa gönderilip Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevaplandırılması tensip olunan ve 08/10/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’un “ĠĢkence ve Kötü Muamele Suçlarının SoruĢturma ve Dava AĢamasında Geçirilen Süreçler” hakkındaki 7/29178 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

1.1.53- Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’un ĠĢkence ve Kötü Muamele Davalarının Yetkili Mahkeme Yerine BaĢka Ġllerdeki Mahkemelere Nakledildiği Ġddiaları Hakkındaki Soru Önergesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından BaĢbakanlığa gönderilip Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevaplandırılması tensip olunan ve 08/10/2013 tarihinde Bakanlığımıza intikal etmiĢ bulunan Ġstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’un “ĠĢkence ve Kötü Muamele Davalarının Yetkili Mahkeme Yerine BaĢka Ġllerdeki Mahkemelere Nakledildiği Ġddiaları”

hakkındaki 7/29177 Esas Nolu soru önergesine ilgili birimlerden toplanacak bilgilere göre cevap verilecektir.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :