Özet, yaprak test, deneme sınavı hizmetlerine adresindeki "Beta e-öğrenme" bağlantısından ulaşabilirsiniz.

Tam metin

(1)

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

ÖĞRENCİNİN

SOYADI : ……...

ADI : ………...

TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO : ………...

SINAV SALON NO : ... SIRA NO : ……...

DİKKAT: Cevap kağıdınızda belirtilen kitapçık kodu ile size verilen soru kitapçığının kodunun aynı olup olmadığını kontrol ediniz.

İMZA:……….

Sınavla ilgili tüm kuralları okudum, anladım, kabul ediyorum.

SINAV İÇERİĞİ

SINAVDA UYULMASI GEREKEN ÖZEL KURALLAR

1. Sınavın ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası içinde sınavınızı tamamlasanız bile salondan çıkamazsınız.

Herhangi bir nedenle salondan çıktığınız takdirde, tekrar sınava devam etmenize izin verilmeyecektir.

2. Soru kitapçığındaki her bir testi cevaplamanız için verilen süre 30 dakikadır.

3. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır.

4. Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunamaz.

5. Soruların ait olduğu derslerin içeriklerinde basımdan sonra değişiklik yapılmış olabilir. Bir sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile, o soruyu ders kitabınızda verilen bilgileri dikkate alarak cevaplayınız.

"Sınavda Uyulması Gereken Genel Kurallar" soru kitapçığının arka sayfasında yer almaktadır. Bu kuralları da mutlaka dikkatlice okuyunuz.

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ

İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ

Testin Adı Soru Sayısı Sayfa No

GENEL MUHASEBE-I 20 02

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 20 05

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ-I 20 08

A 1113

2015-2016 - GÜZ ARA - 1. OTURUM Cumartesi 09:30

1. YARIYIL

(2)

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

GENEL MUHASEBE-I

A

Aşağıdakilerden hangisi işletmede gerçekleşen finansal nitelikli faaliyetleri muhasebeleştirme sürecinde yer alan öğelerden biri değildir?

1.

Kaydetmek A)

Sınıflandırmak B)

Analiz etmek C)

Özetleme D)

Fiyatlama yapmak E)

Finansal kullanıcının alacağı kararı etkileme gücüne sahip olan bilgiye ne ad verilir?

2.

İhtiyaca uygun bilgi A)

İnformal bilgi B)

Gerçek bilgi C)

Doğru bilgi D)

Karşılaştırılabilir bilgi E)

Belirli dönemlerde işletme varlıklarının ve kaynaklarının mevcut durumuna ve faaliyet sonucuna ilişkin bilgilerin ölçülmesi, izlenmesi ve ilgili taraflara sunulması aşağıdakilerden hangisi tarafından sağlanır?

3.

İşletme Üretim Müdürü A)

İç Denetçi B)

Muhasebe Meslek Mensubu C)

Bağımsız Denetçi D)

Yeminli Mali Müşavir E)

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin kısa zaman içinde paraya dönüşebilecek varlıklarından biridir?

4.

Bankalar A)

Makineler B)

Taşıtlar C)

Demirbaşlar D)

Binalar E)

"A" İşletmesinin 2016 dönemine ilişkin toplam satış geliri 100.000 TL ve bu satışların elde edilebilmesi için katlandığı toplam satış giderleri 80.000 TL dir. "A" işletmesi, gelir tablosunda satışlarını 100.000 TL ve satış giderlerini 80.000 TL olarak ayrı ayrı göstermesinin temel nedeni aşağıdaki varsayımlardan hangisine dayanır?

5.

Karşılaştırmalı bilgi A)

Netleştirme B)

Raporlama sıklığı C)

İşletmenin sürekliliği D)

Sunuluşun tutarlılığı E)

Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasaları, uluslararası kuruluşlar, kredi kuruluşları gibi üçüncü kişilerden sağlanan ve bir yıldan daha uzun vadede ödenmesi düşünülen fon kaynaklarına verilen addır?

6.

Satışlar A)

Teminatlar B)

Avanslar C)

Hakedişler D)

Uzun Vadeli Borçlar E)

Aşağıdakilerden hangisi varlık ve hizmetlerin muhasebeleştirilmesinde elde edilme maliyetlerini esas alan muhasebenin temel kavramıdır?

7.

Önemlilik Kavramı A)

Maliyet Esası Kavramı B)

İhtiyatlılık Kavramı C)

Kişilik Kavramı D)

Dönemsellik Kavramı E)

İşletmeye kaynak sağlayan üçüncü tarafa ödenecek tutara ne ad verilir?

8.

Sermaye A)

Kâr B)

Borç C)

Varlık D)

Zarar E) 2016 GÜZ ARA 1113-A

2 İzleyen sayfaya geçiniz.

(3)

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

A

İşletme yönetimi, işletme faaliyetlerinin sürekliliğine ilişkin belirsizlikler olması durumunda finansal tablolarda aşağıdakilerden hangisini yapar?

9.

İşletme iflasını ilan eder.

A)

Finansal tablolarda belirsizlikler gizlenir.

B)

İlgili dönemde finansal tablo düzenlemez.

C)

Finansal tabloların dipnotlarında bu durumu açıklar.

D)

Önceki dönemin finansal tabloları yayımlanır.

E)

Bilgi kullanıcıları için düzenlenen bilginin;

ihtiyaca uygun, güvenilir ve karşılaştırılabilir olması aşağıdaki finansal tabloların niteliksel özelliklerinden hangisi ile sağlanabilir?

10.

Gerçeğe uygun şekilde sunum A)

Anlaşılabilirlik B)

Zamanında sunum C)

Süreklilik D)

Doğrulanabilirlik E)

I. Defterlere kayıtlar kurşun kalemle yazılır.

II. Defterler ve kayıtlar Türkçe tutulur.

III. Deftere yazılan hatalı kayıtlar silinir ve daksille düzeltilir.

IV. Yevmiye defterine yapılan yanlışların üzeri çizilir.

V. İşlemler defterlere en geç 10 gün içinde kaydedilmelidir.

Yukarıda yasal defterinin özellikleriyle ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

11.

I ve III A)

I ve V B)

II ve III C)

II ve V D)

IV ve V E)

Bir hesabın borç tarafı toplamı 5.000 TL ve alacak tarafı toplamı 8.200 TL ise aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

12.

Hesap, 3.200 alacak kalanı verir.

A)

Hesap, 13.200 borç kalanı verir.

B)

Hesap, 5.000 borç kalanı verir.

C)

Hesap kalan vermez.

D)

Hesap, 8.200 alacak kalanı verir.

E)

Aşağıdaki defterlerden hangisinin rakamlarının matematiksel doğruluğunu kanıtlamak için mizanlar hazırlanır?

13.

Yevmiye Defteri A)

Büyük Defter B)

Pay Defteri C)

İşletme Hesabı Defteri D)

Envanter Defteri E)

İşletme sahipleri tarafından işletmeye verilen aktiflerin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

14.

Demirbaş A)

Ticari Mallar B)

C) Kâr Para D)

Sermaye E)

2015 Yılı Gelir Tablosu

Brüt Satışlar 22.000

Faaliyet Giderleri 5.000 Satış İndirimleri 3.000

Yukarıdaki gelir tablosu bilgilerine göre işletmenin Net Satışlar tutarı kaç TL dir?

15.

22.000 A)

19.000 B)

17.000 C)

14.000 D)

8.000 E)

"A" İşletmesinin dönem sonu bilançosunda aktif tutarı ile pasif tutarı arasında 5 TL lik fark ortaya çıkmıştır.

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

16.

Temel muhasebe eşitliği söz konusu değildir.

A)

Borçlar 5 TL azalmıştır.

B)

Tüm muhasebe işlemleri hatasız bir şekilde yapılmıştır.

C)

Öz Kaynaklar 5 TL artmıştır.

D)

Varlıklar 5 TL artmıştır.

E) 2016 GÜZ ARA 1113-A

3 İzleyen sayfaya geçiniz.

(4)

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

A

"A" İşletmesi sahip olduğu 2.000 TL maliyetli 50 çift ayakkabıyı, çifti 100 TL den nakit para karşılığında satmıştır.

Bu bilgilere göre "A" İşletmesinin kârı veya zararı kaç TL dir?

17.

3.000 zarar A)

2.000 zarar B)

3.000 kâr C)

5.000 kâr D)

8.000 kâr E)

Aşağıdakilerden hangisi varlık hesaplarının işleyişi ile ilgili doğru bir ifadedir?

18.

Varlık hesaplarına ilk kayıt alacak tarafına yapılır.

A)

Varlık hesapları alacak kalanı verir.

B)

Varlık hesaplarındaki azalışlar hesabın alacak tarafına kaydedilir.

C)

Varlık hesaplarındaki artışlar hesabın alacak tarafına kaydedilir.

D)

Varlık hesaplarındaki kalan bilançonun pasifinde yer alır.

E)

Yukarıda "A" İşletmesinin dönem başı açılış kaydı yer almaktadır. Buna göre açılış kaydında Sermaye Hesabının alacak tutarı aşağıdakilerden hangisidir?

19.

33.000 A)

28.000 B)

23.000 C)

20.000 D)

5.000 E)

Aşağıdakilerden hangisi muhasebe sürecinin son aşamasıdır?

20.

Kaydetme A)

Sınıflandırma B)

Açılış kaydı C)

Kapanış kaydı D)

Belgelerin toplanması E)

2016 GÜZ ARA 1113-A

4 İzleyen sayfaya geçiniz.

(5)

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

A

Aşağıdakilerden hangisi kamu düzenini sağlama, koruma yahut bozulduğunda eski duruma getirme faaliyetlerini yerine getiren ve zor kullanma yetkisine sahip kamu organlarına verilen genel addır?

1.

Kolluk kuvvetleri A)

İcra memuru B)

İcra müdürü C)

Yürütme organı D)

Yargı organı E)

İnsanların gündelik yaşamlarını sürdürürken kendilerini daha az tehdit altında hissetmeleri hukukun hangi işleviyle ilgilidir?

2.

Eşitlik A)

Genellik B)

Barış C)

Özgürlük D)

Güvenlik E)

Hukuk düzeninin kurucu olduğunu kabul ettiği unsurları bulunmayan hukuki işlemler için aşağıdaki yaptırımlardan hangisi söz konusu olur?

3.

İptal edilebilirlik A)

Hükümsüzlük B)

Nispi butlan C)

Yokluk D)

Butlan E)

Aşağıdakilerden hangisi insanın doğasına, evrenin yapısına, insanların nasıl yaşaması gerektiğine, gerçeklik ve değerlerle ilgili doğruları araştırmanın en iyi yöntemlerine ilişkin birbiriyle içten bağlantılı bir inançlar kümesi ile bu inançlar tarafından belirlenen tutum ve pratiklere ne ad verilir?

4.

Ahlâk A)

Hukuk B)

Din C)

Felsefe D)

Örf ve adet E)

Aşağıdakilerden hangisi devletin temel kuruluşunu, işleyişini, iktidarın el değiştirmesini ve iktidar karşısında bireylerin özgürlüklerini düzenleyen kurallardır?

5.

Uluslararası andlaşma A)

Tüzük B)

Hukuk C)

Anayasa D)

Kanun E)

Aşağıdakilerden hangisi aklın, nesne ve olgular hakkında neye inanılması gerektiğiyle ilgili yapılan düşünmeyi gerçekleştiren yönüdür?

6.

Betimsel akıl A)

Teorik akıl B)

Pratik akıl C)

Üretici akıl D)

Yaratıcı akıl E)

Olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

7.

Başbakanlık tarafından çıkarılırlar.

A)

Aleyhlerinde iptal davası açılamaz.

B)

Sadece siyasi denetime tabidirler.

C)

Meclisten yetki kanunu alınmasına gerek yoktur.

D)

Temel hak ve özgürlüklerle ilgili düzenleme yapabilirler.

E)

Hakimin somut sorunla ilgili kuralda açıkça dile getirilmeyen konularda kararlar almasına ne ad verilir?

8.

Hükümsüzlük A)

Uygulama B)

Hüküm verme C)

Takdir yetkisi D)

Çatışma E)

Hukuk kurallarının yorumlanmasında, kural metninde yer alan ifadeye sıkı sıkıya bağlı kalınması gerektiğini savunan yorum teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Amaçsal yorum teorisi A)

Sistematik yorum teorisi B)

Tarihsel yorum teorisi C)

Objektif yorum teorisi D)

Sözel yorum teorisi E)

2016 GÜZ ARA 1113-A

5 İzleyen sayfaya geçiniz.

(6)

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

A

Bir devletin hukukunun o devletin ülkesindeki olaylara ve kişilere uygulanacağını belirten ilkeye ne ad verilir?

10.

Şahsilik ilkesi A)

Eşitlik ilkesi B)

Mülkilik ilkesi C)

Objektiflik ilkesi D)

Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi E)

Pandekt Hukuku'nun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Roma Hukukunun İngiliz Hukukunda olmuş halidir.

A)

Roma Hukukunun Nordik Hukuk Çevresinde etkili olmuş halidir.

B)

Roma Hukukunun Bizans'ta uygulanmış halidir.

C)

Roma Hukukunun Almanya’da geçerli olduğu bölgenin ve zamanın gereklerine göre düzenlenmiş halidir.

D)

Roma Hukukunun Gaius tarafından Institutiones’te işlenmiş halidir.

E)

I. İdari yargı kolunda yer alır.

II. Hâkimleri adli yargı adalet komisyonu tarafından başka mahkemelerde görevlendirilemez.

III. Cumhuriyet savcısının kararlarına karşı yapılan itirazları inceler.

Sulh ceza hâkimliği ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

12.

Yalnız I A)

Yalnız II B)

Yalnız III C)

I ve III D)

II ve III E)

Kanun hükümlerine göre yargılama faaliyetlerini kamu adına izlemek, bunlara katılmak ve gerektiğinde kanun yollarına başvurmak yetkisine sahip ceza yargısında görevli organ aşağıdakilerden hangisine aittir?

13.

Sulh ceza hâkimliği A)

Cumhuriyet savcılığı B)

Yazı işleri müdürlüğü C)

Bölge adliye mahkemesi D)

Asliye ceza mahkemesi E)

Kıta Avrupası Hukuku'nun başlıca özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

14.

Roma Hukukunun yeniden

canlandırılmasına dayalı olması A)

Hukuk düzeninin, yasamadan çok yargı kararlarına dayalı olması

B)

Nordik Hukuk Çevresinin ilkelerine dayalı olması

C)

Hukuk düzeninin Avrupa Konseyinin ilkelerine dayalı olması

D)

Yasamanın parlamenter rejimin ürünü olması

E)

Aşağıdaki kavramlardan hangisi Osmanlı hukuk tarihinde hükümdarın kendi iradesine dayanarak Şer’iat dışı alanda yasa koyma yetkisi ile ilgilidir?

15.

Vakıf A)

Muâmelât B)

Örf C)

Kazasker D)

İçtihad E)

Diğer yargı kollarının görev alanına girmeyen tüm dava ve yargısal işler aşağıdaki yargı kollarından hangisinde çözülür?

16.

Adli yargı A)

İdari yargı B)

Anayasa yargısı C)

Uyuşmazlık yargısı D)

Mali yargı E)

Adli yargı kolunda malvarlığı haklarına ilişkin davalara bakmakla görevli genel ilk derece mahkemesi aşağıdakilerden hangisidir?

17.

İdare mahkemesi A)

Sulh hukuk mahkemesi B)

Tüketici mahkemesi C)

Bölge adliye mahkemesi D)

Asliye hukuk mahkemesi E)

2016 GÜZ ARA 1113-A

6 İzleyen sayfaya geçiniz.

(7)

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

A

Karşılaştırmalı Hukukun, yeryüzündeki farklı ulus, kültür ve toplumların hukuk düzenlerinin çeşitliliklerine ve benzemezliklerine yönelik ayrımları, daha çok hangi bölümüyle ilgilidir?

18.

Doğal Hukuk A)

İdeal Hukuk B)

Kamu Hukuku C)

Özel Hukuk D)

Ceza Hukuku E)

Adli yargı kolunda yargı çevresi içinde bulunan ilk derece mahkemelerinin görev ve yetki uyuşmazlıklarını çözmekle görevli yargı organı aşağıdakilerden hangisidir?

19.

Bölge idare mahkemesi A)

Bölge adliye mahkemesi B)

Yargıtay C)

Uyuşmazlık mahkemesi D)

Danıştay E)

İngiliz hukuk sisteminde “Common Law” ne anlama gelir?

20.

Parlamentonun çıkardığı yasalar, onayladığı anlaşmalar ve bunların uygulanma usul ve esaslarını gösteren düzenlemelerdir.

A)

İngiliz İdare Hukukunun diğer adıdır.

B)

Lord Chancellor mahkemesinin (Court of Chancery) verdiği kararlarla oluşan hukuku ifade eder.

C)

Pandekt Hukukunun İngiltere'deki adıdır.

D)

İngiltere’yi işgal eden Normanların adalet hizmetini gerçekleştirmek için atadıkları gezici yargıçların oluşturdukları aşırı biçimci hukuku ifade eder.

E) 2016 GÜZ ARA 1113-A

7 İzleyen sayfaya geçiniz.

(8)

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ-I

A

Bilginin toplanmasında, işlenmesinde, depolanmasında, bir yerden bir yere iletilmesinde ve kullanıcıların hizmetine sunulmasında yararlanılan bütün teknolojilere, bilgi işlemek için kullanılan bütün maddi cihazlara ve kavramsal araçlara ne ad verilir?

1.

Bilgi sunumu A)

Bilgi teknolojileri B)

Dijital kayıt C)

Bilgi aktarımı D)

Dijital enformasyon E)

VEBB hiyerarşisine göre en altta aşağıdakilerden hangisi yer alır?

2.

Veri A)

Varlık B)

Bilgi C)

Bilgelik D)

Enformasyon E)

Aritmetiksel ve mantıksal işlemlerden oluşan bir işi, önceden verilmiş programa göre yapıp sonuçlandıran elektronik araca ne ad verilir?

3.

Bellek A)

Program B)

PCI Slotu C)

Ekran D)

Bilgisayar E)

Aşağıdakilerden hangisi insanlarda bilgi işlemede kullanılan zihinsel yapılardan biridir?

4.

Aktarılan bellek A)

Anı bellek B)

Veri bellek C)

Kısa süreli bellek D)

Yaşantı bellek E)

Küresel bilgisayar ağları içinde üretilen, günümüz geleneksel veritabanları ve yazılımları ile düzenlenemeyecek ve işlenemeyecek veriye ne ad verilir?

5.

Zor Veri A)

Aktarılan Veri B)

Paylaşımlı Veri C)

Küme Veri D)

Büyük Veri E)

Word uygulamasında belgeye “İçindekiler Tablosu” eklemek için kullanılan sekme ve komut aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?

6.

BAŞVURULAR> Tablo> Tablo 1 A)

EKLE> Tür: İçindekiler B)

EKLE> Altbilgi> Tablo 1 C)

BAŞVURULAR> İçindekiler> Otomatik Tablo 1

D)

BAŞVURULAR> Ekle> Altbilgi 1 E)

Genel sözcük işlemcilerde satır başına gitmek için kullanılan tuş aşağıdakilerden hangisidir?

7.

CapsLock A)

Home B)

Delete C)

Shift D) E) End

Kişisel bilgisayarlar ve yazıcıların yaygınlaşmasıyla önce yerlerinden başlayarak zamanla toplumun geneli tarafından kalıcı yazıları yazma, düzenleme, biçimlendirme ve bastırma işlemleri için kullanılan yazılımlara ne ad verilir?

8.

Sözcük işlemci A)

Uygulama B)

Kayıt ortamı C)

Hesap tablosu D)

Veri tabanı E)

Aşağıdakilerden hangisi yaygın olarak kullanılan sözcük işlemcilerden biri değildir?

9.

WordStar A)

MacWrite B)

WordPerfect C)

İnternet Explorer D)

Microsoft Word E)

Aşağıdakilerden hangisi açık kaynak sözcük işlemcilerinden biridir?

10.

Quick Office Text A)

Libre Office Writer B)

Mac Writer C)

Microsoft Office Word D)

WordStar Office E)

2016 GÜZ ARA 1113-A

8 İzleyen sayfaya geçiniz.

(9)

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

A

Sunumun amacının ve süresinin belirlendiği, katılımcılar hakkında bilgi toplanan sunum adımı aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Hazırlanma A)

Aktarma B)

Kapanış C)

Sunma D)

Değerlendirme E)

PowerPoint yazılımında slaytların arka plan stil ve renklerini ayarlamak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

12.

Geçişler> Stil> Renkler A)

Görünüm> Arka Plan Stilleri> Tema B)

Tasarım> Arka Plan Stilleri> Renkler C)

Ekle> Arka Plan Stilleri> Renkler D)

Biçim> Stil> Şekil E)

Aşağıdakilerden hangisi sunumlarda yapılan hatalardan biri değildir?

13.

Farklı büyüklüklerde yazı puntosu kullanılması

A)

Sunum sonunda anlatılanların en önemli noktalarını içeren bir özet yapılması B)

Çok fazla bilgi, renk ve görsel kullanılması C)

Çok fazla slayta yer verilmesi D)

Sunucunun dinleyiciye sırtını dönmesi E)

PowerPoint yazılımında sunu hazırlanırken metin, resim, grafik, video, ses, tablo vb.

ekleneceği alana ne ad verilir?

14.

Sekmeler A)

Slayt ekranı B)

Anahat Bölmesi C)

İstekler Bölmesi D)

Not Bölmesi E)

Sunum ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

15.

Görsel malzemeler sunumun anlaşılmasını kolaylaştırır.

A)

Sunumların iyi planlanması ve hazırlanması gerekir.

B)

Sunumda farklı duyu organlarına hitap edilmesi durumunda dinleyiciler olumsuz etkilenir.

C)

Sunumu takip edenler görsel destek kullanan konuşmacıları daha ikna edici bulabilirler.

D)

Sunumlar günümüzde eğitim ve iş yaşamının vazgeçilmez ögesi olmuştur.

E)

Kullanıcıların verilerini tablo yapısında organize ederek, veriler üzerinde hesaplama, analiz ve raporlama yapmalarını sağlayan genel amaçlı uygulama yazılımlarına ne ad verilir?

16.

Hesap tablosu A)

Veritabanı B)

Doğrulama programı C)

Veri madenciliği D)

Sunum yazılımı E)

Aşağıdakilerden hangisi hesap tablosu yazılımlarında kullanılan karşılaştırma operatörlerinden biridir?

17.

A) / B) * C) ^

<

D) E) %

Gerçek dünya varlıklarının dijital ortamda ifade edilmelerinde kullanılan iki boyutlu tablolara ne ad verilir?

18.

Veri aktarımı A)

Grafik B)

Veri listeleri C)

Hücre yapısı D)

İşlev E)

İşletmelerde ya da organizasyonlarda karar verme sürecini destekleyen bilgisayar destekli bilgi sistemlerine ne ad verilir?

19.

İstatistiksel Analiz Sistemleri A)

Form Sistemleri B)

Bilgi Sistemleri C)

Karar Destek Sistemleri D)

Finans ve Muhasebe İşlem Sistemleri E)

Hesap tablosu yazılımında doğrudan A1 Hücresine gidilmesini sağlayan kısayol aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Shift + (Boşluk) A)

Aşağı Ok B)

PgDn C)

CTRL + (Boşluk) D)

CTRL + Home E)

2016 GÜZ ARA 1113-A

9 TEST BİTTİ.

(10)

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.

(11)

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.

(12)

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.

(13)

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.

(14)

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.

(15)

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.

(16)

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

SINAVDA UYULMASI GEREKEN GENEL KURALLAR

1. Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de öğrencilerle yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. Gerekli durumlarda görevliler yerinizi değiştirebilir.

2. Size verilen cevap kâğıdının üzerindeki TCKN, ad, soyadı, bilgilerini kontrol ediniz, üzerindeki ilgili alanları doldurarak imzalayınız. Bu bilgiler size ait değilse, görevlileri uyararak size ait cevap kâğıdını isteyiniz.

Başka öğrenciye ait cevap kâğıdı kullanan öğrencilerin o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır.

3. Cevap kâğıdı üzerine test grubunu (A, B, C, D) kodlamayan veya birden fazla kodlama yapan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.

4. Kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanları; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçları; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneler ile sınava girmek kesinlikle yasaktır.

5. Cevap kâğıdınıza yazacağınız her türlü yazı ve yapacağınız işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun kalem kullanmalısınız. Siyah kurşun kalem dışında farklı bir kalem (tükenmez, mürekkepli ya da renkli vb.) kullanan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır.

6. Aşağıdaki durumlarda sınav görevlileri tarafından Bireysel Sınav İptal Tutanağı düzenlenir ve ilgili öğrencilerin o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır:

a) Sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uymamak, sınav düzenini bozmak,

b) Kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanları; pergel, açıölçer, cetvel vb. araçları; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları; ruhsatlı veya resmi amaçlı olsa bile silah ve silah yerine geçebilecek nesneleri yanında bulundurmak,

c) Alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunan hesap makineleri kullanmak,

d) Sınav sırasında kalem, silgi vb. araç-gereç paylaşımında bulunmak,

e) Cevapları, cevap kâğıdı dışında bir yere yazmak ve sınav salonundan dışarı çıkarmak, f) Resmi kıyafetle (kıtalarından izinli er ve erbaşlar haricinde) sınava girmek,

g) Sınava girebilmek için gerekli belgeleri eksik olduğu halde sınava katılıp, cevap kâğıdında işaretleme yapmak,

h) Sınav görevlileri tarafından öğrencinin kimliğinden şüphe duyulması,

i) Cevap kâğıdını ve/veya soru kitapçığını sınav görevlilerine eksiksiz ve sağlam bir şekilde teslim etmemek, sınav salonu dışına çıkarmak.

7. Kopya çekmek, vermek ya da çekilmesine yardımcı olmak vb. eylemlerde bulunan öğrenciler hakkında Bireysel Sınav İptal Tutanağı düzenlenir, o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır ve kopya olayının gerçekleştiği sınav dönemini izleyen ilk sınav döneminde hiçbir dersin sınavına giremezler.

8. Cevap kâğıdını ve/veya soru kitapçığını yırtmak, başka bir öğrencinin yerine sınava girmek ya da kendisi yerine başka birini sınava sokmak eylemlerinden herhangi birini gerçekleştiren öğrenciler hakkında Bireysel Sınav İptal Tutanağı tutulur, o oturumdaki sınavları geçersiz sayılır ve haklarında ilgili Fakülte tarafından disiplin soruşturması açılır.

9. Sınav başlamadan önce Sınav Giriş Belgenizi ve Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgenizi sıranızın üzerine bırakınız.

10. Soru kitapçığınızı aldığınızda sayfalarına hızlıca bakarak hatalı ya da eksik baskı olup olmadığını kontrol ediniz. Hata/eksik olması durumunda kitapçığınızın değiştirilmesi için derhâl Salon Başkanına başvurunuz.

Sınav görevlileri sınavın başladığını belirtmeden kitapçığınızı tekrar açmayınız.

11. Soru kitapçığınızdaki ilgili alanlara ad, soyadı, TCKN, sınav salon no, sıra no bilgilerinizi eksiksiz doldurarak imzanızı atınız. Soru kitapçığınızın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde amacıyla kullanabilirsiniz.

12. Cevap kâğıdınızda belirtilen kitapçık kodu ile soru kitapçığınızın kodunu karşılaştırınız. Aynı değilse, sınav görevlilerine durumu bildirerek doğru kitapçığın verilmesini talep ediniz.

13. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında ilgili ders için ayrılmış olan alana, cevap yerinin dışına taşırmadan işaretleyiniz. Soru kitapçığı üzerinde yapılan işaretlemeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

14. Cevap kâğıdı üzerinde değişiklik yapmak istediğinizde, iz bırakmayan bir silgi kullanınız. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız.

15. Her sorunun tek bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevabı işaretlerseniz, o soruyu yanlış cevaplamış sayılacaksınız.

16. Sınav bitiminde, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine eksiksiz biçimde teslim ediniz.

Sınav bittikten sonra gönderilen cevap kâğıtları dikkate alınmayacaktır.

SINAV KURALLARINA UYDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ.

(17)

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

ÖĞRENCİNİN

SOYADI : ……...

ADI : ………...

TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO : ………...

SINAV SALON NO : ... SIRA NO : ……...

DİKKAT: Cevap kağıdınızda belirtilen kitapçık kodu ile size verilen soru kitapçığının kodunun aynı olup olmadığını kontrol ediniz.

İMZA:……….

Sınavla ilgili tüm kuralları okudum, anladım, kabul ediyorum.

SINAV İÇERİĞİ

SINAVDA UYULMASI GEREKEN ÖZEL KURALLAR

1. Sınavın ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası içinde sınavınızı tamamlasanız bile salondan çıkamazsınız.

Herhangi bir nedenle salondan çıktığınız takdirde, tekrar sınava devam etmenize izin verilmeyecektir.

2. Soru kitapçığındaki her bir testi cevaplamanız için verilen süre 30 dakikadır.

3. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle, cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır.

4. Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunamaz.

5. Soruların ait olduğu derslerin içeriklerinde basımdan sonra değişiklik yapılmış olabilir. Bir sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile, o soruyu ders kitabınızda verilen bilgileri dikkate alarak cevaplayınız.

"Sınavda Uyulması Gereken Genel Kurallar" soru kitapçığının arka sayfasında yer almaktadır. Bu kuralları da mutlaka dikkatlice okuyunuz.

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ

İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ

Testin Adı Soru Sayısı Sayfa No

GENEL MUHASEBE-I 20 02

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 20 05

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ-I 20 08

B 1113

2015-2016 - GÜZ ARA - 1. OTURUM Cumartesi 09:30

1. YARIYIL

(18)

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

GENEL MUHASEBE-I

B

Belirli dönemlerde işletme varlıklarının ve kaynaklarının mevcut durumuna ve faaliyet sonucuna ilişkin bilgilerin ölçülmesi, izlenmesi ve ilgili taraflara sunulması aşağıdakilerden hangisi tarafından sağlanır?

1.

Yeminli Mali Müşavir A)

Bağımsız Denetçi B)

İşletme Üretim Müdürü C)

İç Denetçi D)

Muhasebe Meslek Mensubu E)

Bilgi kullanıcıları için düzenlenen bilginin;

ihtiyaca uygun, güvenilir ve karşılaştırılabilir olması aşağıdaki finansal tabloların niteliksel özelliklerinden hangisi ile sağlanabilir?

2.

Doğrulanabilirlik A)

Zamanında sunum B)

Gerçeğe uygun şekilde sunum C)

Anlaşılabilirlik D)

Süreklilik E)

2015 Yılı Gelir Tablosu

Brüt Satışlar 22.000

Faaliyet Giderleri 5.000 Satış İndirimleri 3.000

Yukarıdaki gelir tablosu bilgilerine göre işletmenin Net Satışlar tutarı kaç TL dir?

3.

22.000 A)

19.000 B)

17.000 C)

14.000 D)

8.000 E)

"A" İşletmesinin 2016 dönemine ilişkin toplam satış geliri 100.000 TL ve bu satışların elde edilebilmesi için katlandığı toplam satış giderleri 80.000 TL dir. "A" işletmesi, gelir tablosunda satışlarını 100.000 TL ve satış giderlerini 80.000 TL olarak ayrı ayrı göstermesinin temel nedeni aşağıdaki varsayımlardan hangisine dayanır?

4.

İşletmenin sürekliliği A)

Sunuluşun tutarlılığı B)

Karşılaştırmalı bilgi C)

Raporlama sıklığı D)

Netleştirme E)

İşletme yönetimi, işletme faaliyetlerinin sürekliliğine ilişkin belirsizlikler olması durumunda finansal tablolarda aşağıdakilerden hangisini yapar?

5.

Finansal tablolarda belirsizlikler gizlenir.

A)

Önceki dönemin finansal tabloları yayımlanır.

B)

Finansal tabloların dipnotlarında bu durumu açıklar.

C)

İlgili dönemde finansal tablo düzenlemez.

D)

İşletme iflasını ilan eder.

E)

Aşağıdakilerden hangisi varlık ve hizmetlerin muhasebeleştirilmesinde elde edilme maliyetlerini esas alan muhasebenin temel kavramıdır?

6.

Kişilik Kavramı A)

Önemlilik Kavramı B)

Dönemsellik Kavramı C)

İhtiyatlılık Kavramı D)

Maliyet Esası Kavramı E)

Bir hesabın borç tarafı toplamı 5.000 TL ve alacak tarafı toplamı 8.200 TL ise aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

7.

Hesap, 13.200 borç kalanı verir.

A)

Hesap, 3.200 alacak kalanı verir.

B)

Hesap, 8.200 alacak kalanı verir.

C)

Hesap kalan vermez.

D)

Hesap, 5.000 borç kalanı verir.

E)

İşletmeye kaynak sağlayan üçüncü tarafa ödenecek tutara ne ad verilir?

8.

Varlık A)

Kâr B)

Borç C)

Sermaye D)

Zarar E) 2016 GÜZ ARA 1113-B

2 İzleyen sayfaya geçiniz.

(19)

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

B

Aşağıdakilerden hangisi işletmede gerçekleşen finansal nitelikli faaliyetleri muhasebeleştirme sürecinde yer alan öğelerden biri değildir?

9.

Sınıflandırmak A)

Özetleme B)

Analiz etmek C)

Kaydetmek D)

Fiyatlama yapmak E)

Aşağıdakilerden hangisi sermaye piyasaları, uluslararası kuruluşlar, kredi kuruluşları gibi üçüncü kişilerden sağlanan ve bir yıldan daha uzun vadede ödenmesi düşünülen fon kaynaklarına verilen addır?

10.

Uzun Vadeli Borçlar A)

Satışlar B)

Hakedişler C)

Avanslar D)

Teminatlar E)

Finansal kullanıcının alacağı kararı etkileme gücüne sahip olan bilgiye ne ad verilir?

11.

Karşılaştırılabilir bilgi A)

Doğru bilgi B)

Gerçek bilgi C)

İhtiyaca uygun bilgi D)

İnformal bilgi E)

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin kısa zaman içinde paraya dönüşebilecek varlıklarından biridir?

12.

Bankalar A)

Binalar B)

Makineler C)

Taşıtlar D)

Demirbaşlar E)

I. Defterlere kayıtlar kurşun kalemle yazılır.

II. Defterler ve kayıtlar Türkçe tutulur.

III. Deftere yazılan hatalı kayıtlar silinir ve daksille düzeltilir.

IV. Yevmiye defterine yapılan yanlışların üzeri çizilir.

V. İşlemler defterlere en geç 10 gün içinde kaydedilmelidir.

Yukarıda yasal defterinin özellikleriyle ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

13.

I ve III A)

I ve V B)

II ve III C)

II ve V D)

IV ve V E)

"A" İşletmesi sahip olduğu 2.000 TL maliyetli 50 çift ayakkabıyı, çifti 100 TL den nakit para karşılığında satmıştır.

Bu bilgilere göre "A" İşletmesinin kârı veya zararı kaç TL dir?

14.

3.000 zarar A)

2.000 zarar B)

3.000 kâr C)

5.000 kâr D)

8.000 kâr E)

"A" İşletmesinin dönem sonu bilançosunda aktif tutarı ile pasif tutarı arasında 5 TL lik fark ortaya çıkmıştır.

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

15.

Varlıklar 5 TL artmıştır.

A)

Temel muhasebe eşitliği söz konusu değildir.

B)

Borçlar 5 TL azalmıştır.

C)

Öz Kaynaklar 5 TL artmıştır.

D)

Tüm muhasebe işlemleri hatasız bir şekilde yapılmıştır.

E) 2016 GÜZ ARA 1113-B

3 İzleyen sayfaya geçiniz.

(20)

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

B

Aşağıdaki defterlerden hangisinin rakamlarının matematiksel doğruluğunu kanıtlamak için mizanlar hazırlanır?

16.

Yevmiye Defteri A)

Pay Defteri B)

İşletme Hesabı Defteri C)

Envanter Defteri D)

Büyük Defter E)

Aşağıdakilerden hangisi varlık hesaplarının işleyişi ile ilgili doğru bir ifadedir?

17.

Varlık hesaplarındaki kalan bilançonun pasifinde yer alır.

A)

Varlık hesaplarına ilk kayıt alacak tarafına yapılır.

B)

Varlık hesaplarındaki azalışlar hesabın alacak tarafına kaydedilir.

C)

Varlık hesapları alacak kalanı verir.

D)

Varlık hesaplarındaki artışlar hesabın alacak tarafına kaydedilir.

E)

İşletme sahipleri tarafından işletmeye verilen aktiflerin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

18.

A) Para Sermaye B)

Ticari Mallar C)

Kâr D)

Demirbaş E)

Aşağıdakilerden hangisi muhasebe sürecinin son aşamasıdır?

19.

Kapanış kaydı A)

Açılış kaydı B)

Kaydetme C)

Belgelerin toplanması D)

Sınıflandırma E)

Yukarıda "A" İşletmesinin dönem başı açılış kaydı yer almaktadır. Buna göre açılış kaydında Sermaye Hesabının alacak tutarı aşağıdakilerden hangisidir?

20.

33.000 A)

28.000 B)

23.000 C)

20.000 D)

5.000 E) 2016 GÜZ ARA 1113-B

4 İzleyen sayfaya geçiniz.

(21)

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

B

Hakimin somut sorunla ilgili kuralda açıkça dile getirilmeyen konularda kararlar almasına ne ad verilir?

1.

Hüküm verme A)

Çatışma B)

Uygulama C)

Hükümsüzlük D)

Takdir yetkisi E)

Olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

2.

Sadece siyasi denetime tabidirler.

A)

Aleyhlerinde iptal davası açılamaz.

B)

Başbakanlık tarafından çıkarılırlar.

C)

Meclisten yetki kanunu alınmasına gerek yoktur.

D)

Temel hak ve özgürlüklerle ilgili düzenleme yapabilirler.

E)

Aşağıdakilerden hangisi insanın doğasına, evrenin yapısına, insanların nasıl yaşaması gerektiğine, gerçeklik ve değerlerle ilgili doğruları araştırmanın en iyi yöntemlerine ilişkin birbiriyle içten bağlantılı bir inançlar kümesi ile bu inançlar tarafından belirlenen tutum ve pratiklere ne ad verilir?

3.

Felsefe A)

Hukuk B)

Örf ve adet C)

Ahlâk D) E) Din

Hukuk düzeninin kurucu olduğunu kabul ettiği unsurları bulunmayan hukuki işlemler için aşağıdaki yaptırımlardan hangisi söz konusu olur?

4.

Yokluk A)

Butlan B)

Hükümsüzlük C)

Nispi butlan D)

İptal edilebilirlik E)

Aşağıdakilerden hangisi devletin temel kuruluşunu, işleyişini, iktidarın el değiştirmesini ve iktidar karşısında bireylerin özgürlüklerini düzenleyen kurallardır?

5.

Kanun A)

Uluslararası andlaşma B)

Tüzük C)

Anayasa D)

Hukuk E)

Hukuk kurallarının yorumlanmasında, kural metninde yer alan ifadeye sıkı sıkıya bağlı kalınması gerektiğini savunan yorum teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

6.

Amaçsal yorum teorisi A)

Sistematik yorum teorisi B)

Sözel yorum teorisi C)

Tarihsel yorum teorisi D)

Objektif yorum teorisi E)

İnsanların gündelik yaşamlarını sürdürürken kendilerini daha az tehdit altında hissetmeleri hukukun hangi işleviyle ilgilidir?

7.

Özgürlük A)

Barış B)

Güvenlik C)

Genellik D)

Eşitlik E)

Aşağıdakilerden hangisi aklın, nesne ve olgular hakkında neye inanılması gerektiğiyle ilgili yapılan düşünmeyi gerçekleştiren yönüdür?

8.

Üretici akıl A)

Yaratıcı akıl B)

Pratik akıl C)

Betimsel akıl D)

Teorik akıl E)

Bir devletin hukukunun o devletin ülkesindeki olaylara ve kişilere uygulanacağını belirten ilkeye ne ad verilir?

9.

Objektiflik ilkesi A)

Eşitlik ilkesi B)

Kanunsuz suç ve ceza olmaz ilkesi C)

Mülkilik ilkesi D)

Şahsilik ilkesi E)

2016 GÜZ ARA 1113-B

5 İzleyen sayfaya geçiniz.

(22)

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

B

Aşağıdakilerden hangisi kamu düzenini sağlama, koruma yahut bozulduğunda eski duruma getirme faaliyetlerini yerine getiren ve zor kullanma yetkisine sahip kamu organlarına verilen genel addır?

10.

Yargı organı A)

Yürütme organı B)

Kolluk kuvvetleri C)

İcra müdürü D)

İcra memuru E)

Karşılaştırmalı Hukukun, yeryüzündeki farklı ulus, kültür ve toplumların hukuk düzenlerinin çeşitliliklerine ve benzemezliklerine yönelik ayrımları, daha çok hangi bölümüyle ilgilidir?

11.

Doğal Hukuk A)

Kamu Hukuku B)

İdeal Hukuk C)

Ceza Hukuku D)

Özel Hukuk E)

Adli yargı kolunda malvarlığı haklarına ilişkin davalara bakmakla görevli genel ilk derece mahkemesi aşağıdakilerden hangisidir?

12.

Tüketici mahkemesi A)

İdare mahkemesi B)

Sulh hukuk mahkemesi C)

Asliye hukuk mahkemesi D)

Bölge adliye mahkemesi E)

Aşağıdaki kavramlardan hangisi Osmanlı hukuk tarihinde hükümdarın kendi iradesine dayanarak Şer’iat dışı alanda yasa koyma yetkisi ile ilgilidir?

13.

Örf A)

Vakıf B)

İçtihad C)

Muâmelât D)

Kazasker E)

Kanun hükümlerine göre yargılama faaliyetlerini kamu adına izlemek, bunlara katılmak ve gerektiğinde kanun yollarına başvurmak yetkisine sahip ceza yargısında görevli organ aşağıdakilerden hangisine aittir?

14.

Asliye ceza mahkemesi A)

Cumhuriyet savcılığı B)

Yazı işleri müdürlüğü C)

Sulh ceza hâkimliği D)

Bölge adliye mahkemesi E)

Pandekt Hukuku'nun tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

15.

Roma Hukukunun Almanya’da geçerli olduğu bölgenin ve zamanın gereklerine göre düzenlenmiş halidir.

A)

Roma Hukukunun Gaius tarafından Institutiones’te işlenmiş halidir.

B)

Roma Hukukunun Nordik Hukuk Çevresinde etkili olmuş halidir.

C)

Roma Hukukunun Bizans'ta uygulanmış halidir.

D)

Roma Hukukunun İngiliz Hukukunda olmuş halidir.

E)

Kıta Avrupası Hukuku'nun başlıca özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

16.

Yasamanın parlamenter rejimin ürünü olması

A)

Roma Hukukunun yeniden

canlandırılmasına dayalı olması B)

Nordik Hukuk Çevresinin ilkelerine dayalı olması

C)

Hukuk düzeninin, yasamadan çok yargı kararlarına dayalı olması

D)

Hukuk düzeninin Avrupa Konseyinin ilkelerine dayalı olması

E)

Adli yargı kolunda yargı çevresi içinde bulunan ilk derece mahkemelerinin görev ve yetki uyuşmazlıklarını çözmekle görevli yargı organı aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Uyuşmazlık mahkemesi A)

Bölge adliye mahkemesi B)

Yargıtay C)

Danıştay D)

Bölge idare mahkemesi E)

2016 GÜZ ARA 1113-B

6 İzleyen sayfaya geçiniz.

(23)

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

B

I. İdari yargı kolunda yer alır.

II. Hâkimleri adli yargı adalet komisyonu tarafından başka mahkemelerde görevlendirilemez.

III. Cumhuriyet savcısının kararlarına karşı yapılan itirazları inceler.

Sulh ceza hâkimliği ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

18.

Yalnız I A)

Yalnız II B)

Yalnız III C)

I ve III D)

II ve III E)

İngiliz hukuk sisteminde “Common Law” ne anlama gelir?

19.

İngiltere’yi işgal eden Normanların adalet hizmetini gerçekleştirmek için atadıkları gezici yargıçların oluşturdukları aşırı biçimci hukuku ifade eder.

A)

Pandekt Hukukunun İngiltere'deki adıdır.

B)

İngiliz İdare Hukukunun diğer adıdır.

C)

Parlamentonun çıkardığı yasalar, onayladığı anlaşmalar ve bunların uygulanma usul ve esaslarını gösteren düzenlemelerdir.

D)

Lord Chancellor mahkemesinin (Court of Chancery) verdiği kararlarla oluşan hukuku ifade eder.

E)

Diğer yargı kollarının görev alanına girmeyen tüm dava ve yargısal işler aşağıdaki yargı kollarından hangisinde çözülür?

20.

Mali yargı A)

İdari yargı B)

Adli yargı C)

Anayasa yargısı D)

Uyuşmazlık yargısı E)

2016 GÜZ ARA 1113-B

7 İzleyen sayfaya geçiniz.

(24)

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ-I

B

Bilginin toplanmasında, işlenmesinde, depolanmasında, bir yerden bir yere iletilmesinde ve kullanıcıların hizmetine sunulmasında yararlanılan bütün teknolojilere, bilgi işlemek için kullanılan bütün maddi cihazlara ve kavramsal araçlara ne ad verilir?

1.

Dijital kayıt A)

Bilgi aktarımı B)

Dijital enformasyon C)

Bilgi sunumu D)

Bilgi teknolojileri E)

Küresel bilgisayar ağları içinde üretilen, günümüz geleneksel veritabanları ve yazılımları ile düzenlenemeyecek ve işlenemeyecek veriye ne ad verilir?

2.

Zor Veri A)

Büyük Veri B)

Küme Veri C)

Paylaşımlı Veri D)

Aktarılan Veri E)

Aşağıdakilerden hangisi insanlarda bilgi işlemede kullanılan zihinsel yapılardan biridir?

3.

Kısa süreli bellek A)

Aktarılan bellek B)

Anı bellek C)

Yaşantı bellek D)

Veri bellek E)

VEBB hiyerarşisine göre en altta aşağıdakilerden hangisi yer alır?

4.

Bilgi A)

Veri B)

Varlık C)

Enformasyon D)

Bilgelik E)

Aritmetiksel ve mantıksal işlemlerden oluşan bir işi, önceden verilmiş programa göre yapıp sonuçlandıran elektronik araca ne ad verilir?

5.

Ekran A)

PCI Slotu B)

Bellek C)

Program D)

Bilgisayar E)

Kişisel bilgisayarlar ve yazıcıların yaygınlaşmasıyla önce yerlerinden başlayarak zamanla toplumun geneli tarafından kalıcı yazıları yazma, düzenleme, biçimlendirme ve bastırma işlemleri için kullanılan yazılımlara ne ad verilir?

6.

Sözcük işlemci A)

Uygulama B)

Kayıt ortamı C)

Hesap tablosu D)

Veri tabanı E)

Genel sözcük işlemcilerde satır başına gitmek için kullanılan tuş aşağıdakilerden hangisidir?

7.

Delete A)

Shift B) C) End

Home D)

CapsLock E)

Aşağıdakilerden hangisi açık kaynak sözcük işlemcilerinden biridir?

8.

Quick Office Text A)

Microsoft Office Word B)

Mac Writer C)

Libre Office Writer D)

WordStar Office E)

Word uygulamasında belgeye “İçindekiler Tablosu” eklemek için kullanılan sekme ve komut aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?

9.

BAŞVURULAR> Tablo> Tablo 1 A)

EKLE> Altbilgi> Tablo 1 B)

BAŞVURULAR> Ekle> Altbilgi 1 C)

EKLE> Tür: İçindekiler D)

BAŞVURULAR> İçindekiler> Otomatik Tablo 1

E)

Aşağıdakilerden hangisi yaygın olarak kullanılan sözcük işlemcilerden biri değildir?

10.

WordStar A)

İnternet Explorer B)

WordPerfect C)

MacWrite D)

Microsoft Word E)

2016 GÜZ ARA 1113-B

8 İzleyen sayfaya geçiniz.

(25)

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

B

PowerPoint yazılımında sunu hazırlanırken metin, resim, grafik, video, ses, tablo vb.

ekleneceği alana ne ad verilir?

11.

İstekler Bölmesi A)

Anahat Bölmesi B)

Sekmeler C)

Slayt ekranı D)

Not Bölmesi E)

Aşağıdakilerden hangisi sunumlarda yapılan hatalardan biri değildir?

12.

Sunum sonunda anlatılanların en önemli noktalarını içeren bir özet yapılması A)

Çok fazla slayta yer verilmesi B)

Sunucunun dinleyiciye sırtını dönmesi C)

Çok fazla bilgi, renk ve görsel kullanılması D)

Farklı büyüklüklerde yazı puntosu kullanılması

E)

PowerPoint yazılımında slaytların arka plan stil ve renklerini ayarlamak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

13.

Geçişler> Stil> Renkler A)

Görünüm> Arka Plan Stilleri> Tema B)

Tasarım> Arka Plan Stilleri> Renkler C)

Biçim> Stil> Şekil D)

Ekle> Arka Plan Stilleri> Renkler E)

Sunum ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

14.

Sunumda farklı duyu organlarına hitap edilmesi durumunda dinleyiciler olumsuz etkilenir.

A)

Sunumların iyi planlanması ve hazırlanması gerekir.

B)

Görsel malzemeler sunumun anlaşılmasını kolaylaştırır.

C)

Sunumlar günümüzde eğitim ve iş yaşamının vazgeçilmez ögesi olmuştur.

D)

Sunumu takip edenler görsel destek kullanan konuşmacıları daha ikna edici bulabilirler.

E)

Sunumun amacının ve süresinin belirlendiği, katılımcılar hakkında bilgi toplanan sunum adımı aşağıdakilerden hangisidir?

15.

Aktarma A)

Değerlendirme B)

Hazırlanma C)

Sunma D)

Kapanış E)

Aşağıdakilerden hangisi hesap tablosu yazılımlarında kullanılan karşılaştırma operatörlerinden biridir?

16.

A) %

<

B) C) ^

* D)

/ E)

İşletmelerde ya da organizasyonlarda karar verme sürecini destekleyen bilgisayar destekli bilgi sistemlerine ne ad verilir?

17.

Form Sistemleri A)

Finans ve Muhasebe İşlem Sistemleri B)

Karar Destek Sistemleri C)

Bilgi Sistemleri D)

İstatistiksel Analiz Sistemleri E)

Gerçek dünya varlıklarının dijital ortamda ifade edilmelerinde kullanılan iki boyutlu tablolara ne ad verilir?

18.

Veri aktarımı A)

Grafik B)

İşlev C)

Veri listeleri D)

Hücre yapısı E)

Kullanıcıların verilerini tablo yapısında organize ederek, veriler üzerinde hesaplama, analiz ve raporlama yapmalarını sağlayan genel amaçlı uygulama yazılımlarına ne ad verilir?

19.

Veritabanı A)

Hesap tablosu B)

Doğrulama programı C)

Veri madenciliği D)

Sunum yazılımı E)

Hesap tablosu yazılımında doğrudan A1 Hücresine gidilmesini sağlayan kısayol aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Shift + (Boşluk) A)

PgDn B)

Aşağı Ok C)

CTRL + Home D)

CTRL + (Boşluk) E)

2016 GÜZ ARA 1113-B

9 TEST BİTTİ.

(26)

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.

(27)

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.

(28)

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.

(29)

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.

(30)

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.

(31)

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2015 - 2016 Güz Dönemi Ara Sınavı Kitapçığı

BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :
Outline : GENEL MUHASEBE-I