MESLEK YÜKSEKOKULU EMLAK ve EMLAK YÖNETİMİ PROGRAMI (EEY) DERS İÇERİKLERİ

Download (0)

Tam metin

(1)

MESLEK YÜKSEKOKULU

EMLAK ve EMLAK YÖNETİMİ PROGRAMI (EEY) DERS İÇERİKLERİ

1. YIL I. Yarıyıl

ISL 111 Temel Hukuk

Bu ders kapsamında incelenen başlıca konular şunlardır: Hukuk ekolleri yönlerinden hukukun tanımı, hukukun kaynakları ve farklı hukuk kaynakları arasındaki ilişkiler, hukuk kurallarının yer, zaman, konu, kişi, anlam yönlerinden uygulanması; hukuksal kurumlar; hukuksal kavramlar, hukuksal yaptırımlar;

TD 101 Türk Dili I

Dersin içeriğini: Dilin tanımı, önemi ve özellikleri; Dillerin doğuşu; yeryüzündeki diller ve sınıflandırılması; Dil-düşünce-kültür ilişkisi; Türkçe’nin dünya dilleri arasındaki yeri; Türk dilinin tarihî dönemleri, günümüzdeki yayılma alanları; Türkçe’deki seslerin özellikleri, sınıflandırılması ve çeşitli ses olayları; Türkçe’deki kök ve eklerin işlevleri; Yazım kuralları, noktalama işaretleri ve uygulanmaları ile ilgili çalışmalar oluşturur.

ATA 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Bu derste kavramlar ve Osmanlı yenileşmesi, Avrupa’daki gelişmeler, sanayi devrimi ve Fransız ihtilali, Yeni Osmanlılar, Meşrutiyet, İttihat ve Terakki Cemiyeti, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı, Milli Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemi, Kongreler, Misak-ı Milli, TBMM Dönemi, Milli cephelerin kurulması, Lozan Antlaşması konuları anlatılmaktadır.

ING 101 İngilizce I

İngilizce I dersinde ana hedef öğrenciye yabancı dil temelinin kazandırılmasıdır. Bu derste öğrenciler, İngilizceye ilişkin temel gramer (dilbilgisi) bilgilerini edinirler. Sistematik bir şekilde yabancı dil eğitiminin verildiği bu derslerde öğrencilerin, dil öğretiminin temel unsurlarından konuşma, yazma, okuma ve dinleme becerileri geliştirilir. Öğrencilerin İngilizce bilgisi düzeylerini geliştirmek adına uygulamaya konulan bu derslerde öğrenciler, günlük hayatlarında kullanabilecekleri yabancı dilin yanı sıra, akademik metinleri anlamak için gereken yabancı dil temellerini de oluştururlar.

BIL 101 Bilgisayar I

Bu derste, bilgisayarın tarihi gelişimi, bilgisayar teknolojisindeki yeniliklerin gelişimi, bilgisayarın çalışma sisteminin anlaşılması, yazılım ve donanım yapılarının analizi, Microsoft Word’de dosya açma, metin biçimlendirme, özel simgeler, kenarlıklar, kelime bulma, tablolar, kopyalama, sayfa yapısı, düzeltme, nesne ekleme, çizim yapma, araç çubuklarının kullanılması öğretilir.

(2)

hukukun bölümleri, hukuksal işlemler, olaylar ve eylemler; haklar ve ödevler, yetkiler ve sorumluluklar, hukuk kişileri ve tüzel kişiler; Türk yargı sistemi.

MUH 101 Genel Muhasebe

Genel Muhasebe dersinde, muhasebenin temel kavramları ile Tek Düzen Hesap Planı çerçevesinde bilanço ve gelir tablosu hesapları incelenerek muhasebe kaydının yapılması ve bir işletmenin mali durumunu ölçen temel mali tabloların düzenlenmesini kapsamaktadır.

ISL 101 Genel İşletme

Derste, İşletmenin temel kavramları, tarihsel gelişimi, işletmelerin kuruluş çalışmaları, sınıflandırılması, hukuki şekilleri, işletmelerin büyüklükleri, yönetim, organizasyon, finansman, pazarlama, insan kaynakları, üretim, halkla ilişkiler, AR-GE gibi konuları kapsayan fonksiyonları; işletmenin çevre ilişkileri konuları anlatılmaktadır. Derslerde ayrıca anlatılan konulara ilişkin analizlerle uygulamalı örnek olay çalışmalarına da yer verilmektedir.

ISL 103 Genel Ekonomi

Ders, Ekonominin tanımı, ekonomik sistemlerin özellikleri, arz, talep ve piyasa dengesinin oluşumu, fayda analizi, tüketici teorisi, üretici teorisi, maliyet analizi, piyasa türleri, kısa ve uzun dönemde piyasa analizleri, genel denge, oyun teorisi, milli gelirin tanımı ve hesaplama yöntemleri, mal piyasası, para piyasası, makro ekonomik denge, uluslararası ekonomi, emek piyasası ve ekonomik büyüme konuların kapsamaktadır.

2. Yarıyıl

ISL 108 Ticaret Hukuku

Dersin konusunu, Ticaret hukukunun temel prensipleri, tacir kavramı, ticari işletme, ticaret unvanı, ticaret unvanının korunması, ticari muameleler, ticari defterlerin önemi, işlevi ve delil olarak sunabilme imkanı, haksız rekabet, cari hesap, adi kar ve toplam kar konuları oluşturmaktadır.

TDL 102 Türk Dili II

TD101’in devamı niteliğindeki bu dersin içeriğini kelime ve kelime grupları; cümle, cümleyi oluşturan birimler ve cümle çeşitleri, yazılı anlatımın özellikleri, yazılı anlatımda plan, tema, bakış açısı, ana düşünce, yardımcı fikirler, paragraf, anlatım biçimleri; resmî yazılar (tutanak, bildiri, rapor, iş mektupları); dil yanlışları (yazım kuralları ve noktalama işareti yanlışları: anlatım bozuklukları, sese dayalı yanlışlar); duygu ağırlıklı yazılar (şiir); olay ağırlıklı yazılar (hikaye, roman, tiyatro, gezi yazısı, anı); inceleme yazıları (röportaj, biyografi); düşünce yazıları (makale, fıkra, deneme, eleştiri, günlük);

sözlü anlatım türleri (panel, tartışma) gibi konular oluşturur.

(3)

gerçekleşen devrimler, ekonomik alanda yapılan devrimler gibi Siyasi, sosyal ve ekonomik devrimler ile 1923–1930 ve 1930 – 1938 yılları arasındaki Atatürk dönemi dış politikası, Atatürk İlkeleri, Atatürk sonrası Türkiye, Atatürk ve Gençlik konuları ele alınmaktadır.

ING 102 İngilizce II

İngilizce II dersinde kazanılmış olan gramer (dilbilgisi) konularının uygulamalı olarak pekiştirilmesi sağlanır. Yabancı dil eğitiminin temelini oluşturan dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerine ek olarak, çeviri çalışmalarına önem verilir. Günlük İngilizce –Türkçe konuşma ve yazışmalar yanında, akademik metin incelemelerine de önem verilir.

BIL 102 Bilgisayar II

Dersin içeriğini Power Point programına giriş, slayt ve sunularla çalışma, sunuların biçimlendirilmesi, slaytlarda animasyon, sunu görünümleri, slaytlarda renk düzenleri, slaytlarda sayfa yapısı, araç çubuklarını kullanma, Outlook’a giriş, e-posta işlemleri, adres defteri, klasör işlemleri, takvim yönetme, görevler, notlar, Excel’e giriş, çalışma sayfaları, hücrelerin biçimlendirilmesi, hücre açıklamaları, veri sistemi ile çalışma, grafikler, dosya işlemleri, sayfa yapısı, veri yönetimi, makrolar, fonksiyonlar, Excel de çizim, araç çubukları gibi konular oluşturmaktadır.

BYA 101 Büro Yönetimi ve İletişim Teknikleri

Dersin içeriğini, büro yönetimi ile ilgili temel kavramlar, tarihsel gelişimi, büro verimliliği, büro yönetiminin (planlama, örgütleme, koordine etme, yönlendirme ve kontrol etme gibi işlevsel analizi, dosyalama, arşivleme ve yazışma teknikleri, örgütsel iletişim süreci, kurum ve kuruluşlarda iletişimin yeri ve önemi, etkinliğinin artırılması konuları oluşturmaktadır.

HIR 101 Halkla İlişkilere Giriş

Derste halkla ilişkilerin tanımı, tarihçesi, ilkeleri, amaçları, kuramsal temeller ve benzer kavramların tartışılması, hedeflerin belirlenmesi, hedef kitle gibi konular açıklanmaktadır. Derste ayrıca, kriz yönetimi, halkla ilişkiler faaliyetleri, süreci, personeli ve etik hakkında bilgi verilmektedir.

EEY 102 Emlak İşletmeciliği

Derste Bina, iş hanı, kompleks yapıların işletme yöntemleri, ilkeleri, komşuluk ilişkileri, işyeri düzenlemeleri, işyeri sahiplerinin sorunları, ortak giderlerin karşılanması vb. konuların üzerinde durulmakta; Ayrıca, ortak kullanım mekanları olan binalar, iş merkezleri, iş hanları, plazalar ve sitelerde ortak yaşam kuralları, üyelerin uymakla yükümlü oldukları kurallar ve yerine getirilmesi gerekenler, kat mülkiyeti kanunu çerçevesinde bu mekanların ortakları tarafından nasıl yaşanabilir ve kullanılabilir olması ile ilgili bilgiler verilmektedir.

(4)

III. Yarıyıl

EEY 201 Gayri Menkul Mevzuatı

Derste, Gayrimenkul hukuku ile ilgili hususlar; gayrimenkul hukuku çerçevesinde gerçekleştirilecek işlemlerde uygulanacak sözleşmelerin şekil şartları, biçimi, hazırlanışı; tarafların yerine getirmek zorunda olduğu yükümlülükler; taraflar arasında gayrimenkullerle ilgili olarak ortaya çıkacak uyuşmazlıklar; cezai yaptırımlar; örnek olaylar çerçevesinde gayrimenkul hukukunda karşılaşılan problemlerin çözümü konuları işlenmektedir.

EEY 203 Emlak Vergilendirilmesi ve Finansmanı

Dersin içeriğini, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları, Emlak ve Vergisel Boyutu, Emlak Komisyoncuları ve Biçimsel Vergi Yükümlülüğü; 1.Defter Tutma 2. Belge Düzenine Uyma 3. Belgeleri Saklama ve Yetkililere Sunma, Beyanname Verme, Diğer Yükümlükler; Emlak Komisyonculuğunda Vergilendirme Şekli ve Esasları; Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Emlak Vergisi, Harçlar ve Hesaplama Yöntemleri, Damga Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi konuları oluşturmaktadır.

EEY 205 Yerel Yönetimler

Derste emlak yönetimi ile ilgili olması açısından Mahalli idareler hakkında bilgi verilmektedir. Bu bağlamda mahalli idarelerin doğuş nedenleri, mahalli idarelerin temel ilkeleri, mahalli idarelerin tanıtılması, mahalli idarelerde görev ve gelir bölüşümü; mahalli idarelerin gelir kaynakları ve bunların harcanması, mahalli idareler ile merkezi idare arasındaki ilişkiler, mahalli idareler arası ilişkiler ve mahalli idare birlikleri konuları anlatılmaktadır.

EEY 207 Yapı Denetimi ve Güvenliği

Dersin içeriğini, yapı denetimini Güvenli, sağlıklı, ekonomik yapı elde edebilmek amaçlarıyla yapıların, ilgili idare ve yükleniciden (müteahhit) bağımsız olarak, tasarım (proje) ve yapım aşamalarında yürürlükteki yapı yönetmelikleri ve standartlara uygun olarak yapılmasının sağlanması süreci ile ilgili bilgiler oluşturur.

PAZ 103 Pazarlama İlkeleri

Bu derste, Pazarlamanın tanımı, önemi, yıllar içindeki gelişimi ve değişimi, pazarlama çevresi, tüketici davranış modelleri, tüketicilerin satın alma kararı verme süreci, satın alma davranışları, kararlarını etkileyen faktörler, bölümlendirme gibi konularda bilgi verilmektedir. Derste ayrıca pazarlama karması öğeleri ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

EEY 209 Mimarlık ve Bina Bilgisi

Derste, kavramsal olarak bina kavramı, bina yapım türleri, bina çeşitleri: karkas ve yığma binalar,

(5)

ING 201 İngilizce-III

İngilizce III derslerinde ana hedef; İngilizce I ve II derslerinde öğrencilerin edinmiş oldukları İngilizce okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmelerini sağlamaktır. İngilizce III dersleri sayesinde öğrenciler İngilizce bilgi düzeylerini geliştirmekle kalmayıp bu İngilizceyi günlük ve akademik şekilde kullanma olanağına sahip olur. İngilizce III dersleri, İngilizce konuşma ve yazma becerilerini geliştirme ağırlıklıdır.

IV. Yarıyıl

EEY 202 İmar ve Belediye Mevzuatı

Belediye mücavir alan, parsel, otopark yönetmeliği ile ilgili tanımlar, nazım ve uygulama imar planları, imar planlarının yapımına dair planlar, imar planı değişiklikleri, beş yıllık imar programları, 3194 sayılı imar kanunun bölümleri, amacı, planların hazırlanması ve yürürlüğe konması, bakanlığın yetkisi, ifraz ve tefrit, arsa ve arazi düzenlemesi, ruhsat alma şartları, ruhsat müddeti, ruhsatsız yapılar, yapı kullanma izni, 595 sayılı yapı denetimi hakkında kanun hükmünde kararnamenin incelenmesi, yıkılacak derecede tehlikeli yapılar, umumi hizmetlere ayrılan yerlerde muvakkat yapılar, ceza hükümleri, 3030 sayılı kanun kapsamında kalan belediyeler ve tip imar yönetmeliği işlenmektedir.

EEY 204 Emlak Pazarlama

Emlak pazarlamasına ilişkin temel kavramlar, emlak pazarı, özellikleri ve bu pazarda etkili olan gruplar, emlak pazarlamasında aracılık hizmeti ve etkinliği, emlak aracısı (Emlakçi) ve taşıması gereken özellikleri, emlak fiyatlandırması, yöntemleri ve bunda etkili olan faktörler, emlak satışı ve bu konuda dikkat edilmesi gereken hususlar, emlak sektöründe tanıtım çalışmaları - reklam ve halkla ilişkiler ele alınır.

EEY 206 Arsa ve Konut Kooperatifçiliği

Kooperatifçilik hakkında genel bilgi, özellikleri, türleri, toplumsal yapıda sahip olduğu işlevler;

kooperatifçiliğin yaygınlaşması ve gerek fertlere gerekse ülke ekonomisine katkıda bulunması önünde var olan sorunlar ve bunlara yönelik çözümler, arsa ve yapı kooperatiflerinin kuruluşu sürecinde izlenen yol, gerekli anlaşma ve sözleşmeler, tarafların konumları ve yükümlükleri incelenmektedir.

EEY 208 Emlak Geliştirme ve Değerlendirme

Derste: Sanayileşmenin etkisiyle yoğun göç akınından etkilenen kentlerde bu hızla büyüme süreçlerinden zarar görmüş, değeri düşmüş ve terk edilmiş kentsel mekanların iyileştirilmesi, revize edilmesi ve yeniden inşa edilmesi yollarıyla kente kavuşturulması çalışmaları sürecinde, bu bölgelerde bulunan emlakin yeniden değer kazanması için başta ilgili resmi kurumlar, özel teşebbüsler, bankalar ve kişiler aracılığıyla yürütülen projelerin tümü incelenir. Emlak sektöründe etkin bir pozisyonda bulunan bir emlak komisyoncusunun bu sürece katkılarının neler olabileceği, bu yöndeki projelerde ne gibi görevlere sahip olması gerektiği, yine kentin mekansal anlamda sağlıklı bölgelerinde bulunmakla birlikte modern yaşam şartlarına sahip olmayan emlaklerin da iyileştirilmesi çalışmaları kapsamında yapılacak anlatılır.

(6)

ING 202 İngilizce IV

İngilizce IV derslerinde hedeflenen; bu dersi alan öğrencilerin günlük ve akademik İngilizceyi etkin bir şekilde okumasını, yazmasını ve konuşmasını sağlamaktır. İngilizce IV ile birlikte öğrencilerin çeşitli konularda konuşabilme ve düşüncelerini sözlü ve yazılı ifade edebilmesi ve bu dersi bitiren öğrencilerin orta düzeye yakın İngilizceye sahip olması amaçlanmaktadır.

MPR 202 Mezuniyet Projesi

Mezuniyet projesi, öğrencinin 3 yarıyıl içerisinde emlak ve emlak yönetimi alanına ilişkin öğrendiklerini yaşama uygulamasını amaçlar. Öğrenciler, tek ya da gruplar olarak alana ilişkin bir konuyu uygun yöntem ve teknikleri kullanarak araştırır ve bir proje/ürün ortaya çıkarır. Öğrenci mezuniyet projeleri Programın öğretim görevlilerinden oluşan proje komitesi tarafında değerlendirilir.

Şekil

Updating...

Referanslar

Benzer konular :