• Sonuç bulunamadı

HALK SAĞLIĞI A) B) C) D) E) A) B) C) D) E) A) B) C) D) E)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "HALK SAĞLIĞI A) B) C) D) E) A) B) C) D) E) A) B) C) D) E)"

Copied!
16
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2018-2019 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı

HALK SAĞLIĞI A

Aşağıdakilerden hangisi üreme sağlığı hizmetlerinin amaçlarından biri değildir?

1.

Cinsel yaşamın menapozla birlikte sonlanmasının sağlanması

A)

Anne sütünün ve emzirmenin teşvik edilmesi B)

Yüksek riskli gebeliklerin saptanması ve izlenmesi

C)

Gençlerin cinsel sağlık konularında eğitimlerinin yapılması

D)

Cinsel yolla bulaşan hastalıkların önlenmesi E)

Aşağıdakilerden hangisi aktif bağışıklık için kullanılan aşı tiplerinden biri değildir?

2.

Canlı aşı A)

Cansız aşı B)

Toksoid aşı C)

Zayıf aşı D)

Biyoteknolojik aşı E)

Aşağıdakilerden hangisi 1920'de bir bakteriyolog olan Dr. Charles-Edward A.

Winslow tarafından yapılan "Halk Sağlığı"

tanımı içerisinde yer almaz?

3.

Hastalıkların erken tanısının ve tedavisinin sağlanması

A)

Nadir hastalıkların kontrolünün yapılması B)

Sağlık örgütlerinin kurulması C)

Bireylere sağlık eğitiminin verilmesi D)

Çevre sağlık koşullarının düzeltilmesi E)

Organik atıkların biyokimyasal olarak ayrıştırılması ve toprak iyileştirici olarak kullanılabilecek hale dönüştürülmesi işlemine ne ad verilir?

4.

Nötralizasyon A)

Adsorbsiyon B)

Ters osmoz C)

Flokülasyon D)

Kompostlaştırma E)

Aşağıdakilerden hangisi yaşlılar için üçüncül (tersiyer) koruma önlemlerinden biridir?

5.

Kazalardan korunması için eğitim verilmesi A)

Anemi taraması yapılması B)

Diş ve çiğneme sorunu olanlar için diş protezi sağlanması

C)

Hepatit B aşısı yapılması D)

Nöropsikiatrik incelemelerin ve taramaların yapılması

E)

Bir yaşlıda en az 8 saat tam açlık sonrası ölçülen plazma glukoz düzeyinin 126 mg/dl değerinden fazla olması aşağıdaki hastalıklardan hangisinin varlığına işaret eder?

6.

Hipotiroidi A)

Diabetes mellitus B)

Kalp yetmezliği C)

Hipertansiyon D)

Hipertiroidi E)

I. Kan yoluyla II. Cinsel yolla III. Solunum yoluyla IV. Enjeksiyon yoluyla

Yukarıdakilerden hangileri AIDS’in bulaşma yolları arasında yer alır?

7.

Yalnız I A)

Yalnız II B)

II ve III C)

I, II ve IV D)

II, III ve IV E)

2019 BAHAR DÖNEM SONU - A

(2)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2018-2019 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı

A

Karbonhidratlar polimerizasyon derecesine göre; şekerler, oligosakkaritler ve polisakkaritler olmak üzere üç temel grup altında sınıflandırabilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi polisakkaritlerden biri değildir?

8.

Kitin A)

Glikojen B)

Pektin C)

Selüloz D)

Maltoz E)

Aşağıdakilerden hangisi yaşlılarda sık karşılaşılan kardiyovasküler sistem hastalıklarına örnektir?

9.

Hipertansiyon A)

Demans B)

Hipertiroidi C)

Astım D)

Glokom E)

"Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişi” tanımı aşağıdakilerden hangisi için yapılmıştır?

10.

Çalışan temsilcisi A)

Destek elemanı B)

İşçi C)

İş güvenliği uzmanı D)

İşyeri hekimi E)

14223 sayılı "Sosyal Sigortalar Sağlık İşlemleri Tüzüğü"nde yer alan sınıflandırmaya göre "B Grubu" meslek hastalıkları aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Pnömokonyozlar ve diğer mesleki solunum sistem hastalıkları

A)

Kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları

B)

Mesleki cilt hastalıkları C)

Mesleki bulaşıcı hastalıklar D)

Fiziki etkenlerle olan meslek hastalıkları E)

“(I)---”; patojenik mikroorganizmaların inaktive edilmesi olarak tanımlanır. (II)--- klor dioksit, klor amin ve ozon gibi patojenik mikroorganizmaları öldürmek ya da inaktive etmek amacıyla suya ilave edilerek dağıtılan oksidan madde veya fiziksel veya kimyasal proseslerdir. “(III)---” su ve atık sularda bulunan patojenik mikroorganizmaların sebep olduğu hastalıklardır. Suda (IV)--- varlığı, suyun patojenik organizmalar tarafından kontamine olduğunu gösteren birincil parametredir.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?

12.

I:Dezenfeksiyon / II:Dezenfektan / III:Su kaynaklı hastalıklar / IV:koliform

A)

I:Patojen / II:Dezenfektan / III:Su kaynaklı hastalıklar / IV:dezenfeksiyon

B)

I:Dezenfektan / II:Su kaynaklı hastalıklar / III:Dezenfeksiyon / IV:patojen

C)

I:Su kaynaklı hastalıklar / II:Dezenfeksiyon / III:Patojen / IV:dezenfektan

D)

I:Su kaynaklı hastalıklar / II:Dezenfeksiyon / III:Patojen / IV:koliform

E)

Aşağıdakilerden hangisi flavonoidler, karotenoidler gibi antioksidan ögeler açısından zengindir?

13.

Süt ve süt ürünler A)

Şeker ve şekerli ürünler B)

Et, yumurta ve bakliyat ürünleri C)

Tahıllar ve tahıl ürünleri D)

Taze sebze ve meyveler E)

2019 BAHAR DÖNEM SONU - A

(3)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2018-2019 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı

A

I. Kişisel koruyucu kullanımı II. İşe giriş muayenesi III. Sağlık eğitimi

IV. Aralıklı kontrol muayenesi

Yukarıdakilerden hangileri meslek hastalıklarından korunmada başvurulan tıbbi prensipler arasında yer alır?

14.

I ve III A)

II ve IV B)

I, II ve IV C)

II, III ve IV D)

I, II, III ve IV E)

---, toplumda sağlıkla ilgili olayları kişi, yer ve zaman özelliklerine göre inceleyen nedenlerini araştıran ve olayların önlenmesi için uygun çözüm yollarını belirleyen yöntemler bütünü olarak tanımlanır. Temel amacı, hastalıkların kontrolü ve önlenmesi hedefiyle toplumdaki sağlık sorunlarının teşhis edilmesi, hastalıkların seyrinin incelenmesi, nedenlerinin ortaya çıkarılması ve korunma yollarının saptanmasıdır.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

15.

Çevre koruma A)

Ekosistem B)

Çevre sağlığı C)

Epidemiyoloji D)

Ekoloji E)

Aşağıdakilerden hangisi meteorolojik afetlerden biri değildir?

16.

Sıcaklık A)

Don B)

Nükleer afetler C)

Sis D)

Yıldırım E)

Afetin yaşanmadığı veya aynı türden iki afet arasında geçen dönem aşağıdakilerden hangisidir?

17.

Alarm Dönemi A)

İzolasyon Dönemi B)

Sessiz Dönem C)

Rehabilitasyon Dönemi D)

Dış Yardım Dönemi E)

I. Halk

II. Deprem uzmanları III. Güvenlik kuvvetleri IV. Uluslararası kuruluşlar

Yukarıdakilerden hangileri afet yönetimi içerisinde yer alan başlıca bileşenler arasında yer alır?

18.

II ve III A)

II ve IV B)

I, II ve III C)

II, III ve IV D)

I, II, III ve IV E)

---, içeriğinde östrojen olmadığı için doğum sonrası 6. haftadan itibaren emzirme döneminde doğum kontrol yöntemi olarak tercih edilebilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

19.

Mini hap A)

Oral kontraseptif ilaç B)

İmplant C)

Enjektabl kontraseptif D)

Spermisid E)

Beden kitle endeksi (BKİ) 38.00 olan bir birey aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisine girer?

20.

Şişman I. Derece A)

Şişman II. Derece B)

Şişman III. Derece C)

Normal D)

Pre-obez E)

2019 BAHAR DÖNEM SONU - A

(4)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2018-2019 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı

A Grubu Cevap Anahtarı

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A D B E C B D E A B C A E D D C C E A B

2019 BAHAR DÖNEM SONU - A

(5)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2018-2019 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı

HALK SAĞLIĞI B

Aşağıdakilerden hangisi üreme sağlığı hizmetlerinin amaçlarından biri değildir?

1.

Anne sütünün ve emzirmenin teşvik edilmesi A)

Gençlerin cinsel sağlık konularında eğitimlerinin yapılması

B)

Cinsel yolla bulaşan hastalıkların önlenmesi C)

Yüksek riskli gebeliklerin saptanması ve izlenmesi

D)

Cinsel yaşamın menapozla birlikte sonlanmasının sağlanması

E)

Aşağıdakilerden hangisi 1920'de bir bakteriyolog olan Dr. Charles-Edward A.

Winslow tarafından yapılan "Halk Sağlığı"

tanımı içerisinde yer almaz?

2.

Sağlık örgütlerinin kurulması A)

Nadir hastalıkların kontrolünün yapılması B)

Bireylere sağlık eğitiminin verilmesi C)

Hastalıkların erken tanısının ve tedavisinin sağlanması

D)

Çevre sağlık koşullarının düzeltilmesi E)

Bir yaşlıda en az 8 saat tam açlık sonrası ölçülen plazma glukoz düzeyinin 126 mg/dl değerinden fazla olması aşağıdaki hastalıklardan hangisinin varlığına işaret eder?

3.

Hipotiroidi A)

Hipertiroidi B)

Hipertansiyon C)

Diabetes mellitus D)

Kalp yetmezliği E)

Aşağıdakilerden hangisi yaşlılar için üçüncül (tersiyer) koruma önlemlerinden biridir?

4.

Diş ve çiğneme sorunu olanlar için diş protezi sağlanması

A)

Anemi taraması yapılması B)

Nöropsikiatrik incelemelerin ve taramaların yapılması

C)

Kazalardan korunması için eğitim verilmesi D)

Hepatit B aşısı yapılması E)

I. Kan yoluyla II. Cinsel yolla III. Solunum yoluyla IV. Enjeksiyon yoluyla

Yukarıdakilerden hangileri AIDS’in bulaşma yolları arasında yer alır?

5.

Yalnız I A)

Yalnız II B)

II ve III C)

I, II ve IV D)

II, III ve IV E)

Aşağıdakilerden hangisi aktif bağışıklık için kullanılan aşı tiplerinden biri değildir?

6.

Toksoid aşı A)

Biyoteknolojik aşı B)

Zayıf aşı C)

Canlı aşı D)

Cansız aşı E)

“(I)---”; patojenik mikroorganizmaların inaktive edilmesi olarak tanımlanır. (II)--- klor dioksit, klor amin ve ozon gibi patojenik mikroorganizmaları öldürmek ya da inaktive etmek amacıyla suya ilave edilerek dağıtılan oksidan madde veya fiziksel veya kimyasal proseslerdir. “(III)---” su ve atık sularda bulunan patojenik mikroorganizmaların sebep olduğu hastalıklardır. Suda (IV)--- varlığı, suyun patojenik organizmalar tarafından kontamine olduğunu gösteren birincil parametredir.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?

7.

I:Dezenfeksiyon / II:Dezenfektan / III:Su kaynaklı hastalıklar / IV:koliform

A)

I:Patojen / II:Dezenfektan / III:Su kaynaklı hastalıklar / IV:dezenfeksiyon

B)

I:Dezenfektan / II:Su kaynaklı hastalıklar / III:Dezenfeksiyon / IV:patojen

C)

I:Su kaynaklı hastalıklar / II:Dezenfeksiyon / III:Patojen / IV:dezenfektan

D)

I:Su kaynaklı hastalıklar / II:Dezenfeksiyon / III:Patojen / IV:koliform

E) 2019 BAHAR DÖNEM SONU - B

(6)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2018-2019 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı

B

I. Kişisel koruyucu kullanımı II. İşe giriş muayenesi III. Sağlık eğitimi

IV. Aralıklı kontrol muayenesi

Yukarıdakilerden hangileri meslek hastalıklarından korunmada başvurulan tıbbi prensipler arasında yer alır?

8.

I ve III A)

II ve IV B)

I, II ve IV C)

II, III ve IV D)

I, II, III ve IV E)

Aşağıdakilerden hangisi yaşlılarda sık karşılaşılan kardiyovasküler sistem hastalıklarına örnektir?

9.

Demans A)

Hipertiroidi B)

Hipertansiyon C)

Astım D)

Glokom E)

"Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişi” tanımı aşağıdakilerden hangisi için yapılmıştır?

10.

Çalışan temsilcisi A)

İşçi B)

İş güvenliği uzmanı C)

İşyeri hekimi D)

Destek elemanı E)

---, toplumda sağlıkla ilgili olayları kişi, yer ve zaman özelliklerine göre inceleyen nedenlerini araştıran ve olayların önlenmesi için uygun çözüm yollarını belirleyen yöntemler bütünü olarak tanımlanır. Temel amacı, hastalıkların kontrolü ve önlenmesi hedefiyle toplumdaki sağlık sorunlarının teşhis edilmesi, hastalıkların seyrinin incelenmesi, nedenlerinin ortaya çıkarılması ve korunma yollarının saptanmasıdır.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

11.

Ekosistem A)

Ekoloji B)

Epidemiyoloji C)

Çevre koruma D)

Çevre sağlığı E)

Organik atıkların biyokimyasal olarak ayrıştırılması ve toprak iyileştirici olarak kullanılabilecek hale dönüştürülmesi işlemine ne ad verilir?

12.

Ters osmoz A)

Kompostlaştırma B)

Nötralizasyon C)

Adsorbsiyon D)

Flokülasyon E)

Karbonhidratlar polimerizasyon derecesine göre; şekerler, oligosakkaritler ve polisakkaritler olmak üzere üç temel grup altında sınıflandırabilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi polisakkaritlerden biri değildir?

13.

Kitin A)

Glikojen B)

Selüloz C)

Pektin D)

Maltoz E)

2019 BAHAR DÖNEM SONU - B

(7)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2018-2019 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı

B

14223 sayılı "Sosyal Sigortalar Sağlık İşlemleri Tüzüğü"nde yer alan sınıflandırmaya göre "B Grubu" meslek hastalıkları aşağıdakilerden hangisidir?

14.

Mesleki cilt hastalıkları A)

Pnömokonyozlar ve diğer mesleki solunum sistem hastalıkları

B)

Mesleki bulaşıcı hastalıklar C)

Fiziki etkenlerle olan meslek hastalıkları D)

Kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları

E)

Aşağıdakilerden hangisi flavonoidler, karotenoidler gibi antioksidan ögeler açısından zengindir?

15.

Et, yumurta ve bakliyat ürünleri A)

Şeker ve şekerli ürünler B)

Taze sebze ve meyveler C)

Süt ve süt ürünler D)

Tahıllar ve tahıl ürünleri E)

I. Halk

II. Deprem uzmanları III. Güvenlik kuvvetleri IV. Uluslararası kuruluşlar

Yukarıdakilerden hangileri afet yönetimi içerisinde yer alan başlıca bileşenler arasında yer alır?

16.

II ve III A)

II ve IV B)

I, II ve III C)

II, III ve IV D)

I, II, III ve IV E)

---, içeriğinde östrojen olmadığı için doğum sonrası 6. haftadan itibaren emzirme döneminde doğum kontrol yöntemi olarak tercih edilebilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

17.

Mini hap A)

Oral kontraseptif ilaç B)

İmplant C)

Enjektabl kontraseptif D)

Spermisid E)

Beden kitle endeksi (BKİ) 38.00 olan bir birey aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisine girer?

18.

Şişman I. Derece A)

Şişman II. Derece B)

Şişman III. Derece C)

Normal D)

Pre-obez E)

Aşağıdakilerden hangisi meteorolojik afetlerden biri değildir?

19.

Don A)

Nükleer afetler B)

Sıcaklık C)

Yıldırım D)

Sis E)

Afetin yaşanmadığı veya aynı türden iki afet arasında geçen dönem aşağıdakilerden hangisidir?

20.

İzolasyon Dönemi A)

Dış Yardım Dönemi B)

Rehabilitasyon Dönemi C)

Sessiz Dönem D)

Alarm Dönemi E)

2019 BAHAR DÖNEM SONU - B

(8)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2018-2019 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı

B Grubu Cevap Anahtarı

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

E B D A D C A D C E C B E A C E A B B D

2019 BAHAR DÖNEM SONU - B

(9)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2018-2019 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı

HALK SAĞLIĞI C

Aşağıdakilerden hangisi 1920'de bir bakteriyolog olan Dr. Charles-Edward A.

Winslow tarafından yapılan "Halk Sağlığı"

tanımı içerisinde yer almaz?

1.

Hastalıkların erken tanısının ve tedavisinin sağlanması

A)

Bireylere sağlık eğitiminin verilmesi B)

Sağlık örgütlerinin kurulması C)

Nadir hastalıkların kontrolünün yapılması D)

Çevre sağlık koşullarının düzeltilmesi E)

Aşağıdakilerden hangisi üreme sağlığı hizmetlerinin amaçlarından biri değildir?

2.

Cinsel yaşamın menapozla birlikte sonlanmasının sağlanması

A)

Gençlerin cinsel sağlık konularında eğitimlerinin yapılması

B)

Cinsel yolla bulaşan hastalıkların önlenmesi C)

Yüksek riskli gebeliklerin saptanması ve izlenmesi

D)

Anne sütünün ve emzirmenin teşvik edilmesi E)

I. Kan yoluyla II. Cinsel yolla III. Solunum yoluyla IV. Enjeksiyon yoluyla

Yukarıdakilerden hangileri AIDS’in bulaşma yolları arasında yer alır?

3.

Yalnız I A)

Yalnız II B)

II ve III C)

I, II ve IV D)

II, III ve IV E)

Bir yaşlıda en az 8 saat tam açlık sonrası ölçülen plazma glukoz düzeyinin 126 mg/dl değerinden fazla olması aşağıdaki hastalıklardan hangisinin varlığına işaret eder?

4.

Hipotiroidi A)

Kalp yetmezliği B)

Hipertiroidi C)

Hipertansiyon D)

Diabetes mellitus E)

Aşağıdakilerden hangisi yaşlılar için üçüncül (tersiyer) koruma önlemlerinden biridir?

5.

Kazalardan korunması için eğitim verilmesi A)

Nöropsikiatrik incelemelerin ve taramaların yapılması

B)

Anemi taraması yapılması C)

Hepatit B aşısı yapılması D)

Diş ve çiğneme sorunu olanlar için diş protezi sağlanması

E)

Aşağıdakilerden hangisi aktif bağışıklık için kullanılan aşı tiplerinden biri değildir?

6.

Canlı aşı A)

Biyoteknolojik aşı B)

Zayıf aşı C)

Cansız aşı D)

Toksoid aşı E)

Aşağıdakilerden hangisi yaşlılarda sık karşılaşılan kardiyovasküler sistem hastalıklarına örnektir?

7.

Hipertansiyon A)

Glokom B)

Demans C)

Astım D)

Hipertiroidi E)

"Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişi” tanımı aşağıdakilerden hangisi için yapılmıştır?

8.

Çalışan temsilcisi A)

Destek elemanı B)

İşçi C)

İş güvenliği uzmanı D)

İşyeri hekimi E)

2019 BAHAR DÖNEM SONU - C

(10)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2018-2019 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı

C

“(I)---”; patojenik mikroorganizmaların inaktive edilmesi olarak tanımlanır. (II)--- klor dioksit, klor amin ve ozon gibi patojenik mikroorganizmaları öldürmek ya da inaktive etmek amacıyla suya ilave edilerek dağıtılan oksidan madde veya fiziksel veya kimyasal proseslerdir. “(III)---” su ve atık sularda bulunan patojenik mikroorganizmaların sebep olduğu hastalıklardır. Suda (IV)--- varlığı, suyun patojenik organizmalar tarafından kontamine olduğunu gösteren birincil parametredir.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?

9.

I:Dezenfeksiyon / II:Dezenfektan / III:Su kaynaklı hastalıklar / IV:koliform

A)

I:Patojen / II:Dezenfektan / III:Su kaynaklı hastalıklar / IV:dezenfeksiyon

B)

I:Dezenfektan / II:Su kaynaklı hastalıklar / III:Dezenfeksiyon / IV:patojen

C)

I:Su kaynaklı hastalıklar / II:Dezenfeksiyon / III:Patojen / IV:dezenfektan

D)

I:Su kaynaklı hastalıklar / II:Dezenfeksiyon / III:Patojen / IV:koliform

E)

Organik atıkların biyokimyasal olarak ayrıştırılması ve toprak iyileştirici olarak kullanılabilecek hale dönüştürülmesi işlemine ne ad verilir?

10.

Flokülasyon A)

Ters osmoz B)

Adsorbsiyon C)

Nötralizasyon D)

Kompostlaştırma E)

14223 sayılı "Sosyal Sigortalar Sağlık İşlemleri Tüzüğü"nde yer alan sınıflandırmaya göre "B Grubu" meslek hastalıkları aşağıdakilerden hangisidir?

11.

Kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları

A)

Mesleki cilt hastalıkları B)

Fiziki etkenlerle olan meslek hastalıkları C)

Pnömokonyozlar ve diğer mesleki solunum sistem hastalıkları

D)

Mesleki bulaşıcı hastalıklar E)

I. Kişisel koruyucu kullanımı II. İşe giriş muayenesi III. Sağlık eğitimi

IV. Aralıklı kontrol muayenesi

Yukarıdakilerden hangileri meslek hastalıklarından korunmada başvurulan tıbbi prensipler arasında yer alır?

12.

I ve III A)

II ve IV B)

I, II ve IV C)

II, III ve IV D)

I, II, III ve IV E)

---, toplumda sağlıkla ilgili olayları kişi, yer ve zaman özelliklerine göre inceleyen nedenlerini araştıran ve olayların önlenmesi için uygun çözüm yollarını belirleyen yöntemler bütünü olarak tanımlanır. Temel amacı, hastalıkların kontrolü ve önlenmesi hedefiyle toplumdaki sağlık sorunlarının teşhis edilmesi, hastalıkların seyrinin incelenmesi, nedenlerinin ortaya çıkarılması ve korunma yollarının saptanmasıdır.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

13.

Çevre sağlığı A)

Çevre koruma B)

Epidemiyoloji C)

Ekosistem D)

Ekoloji E)

I. Halk

II. Deprem uzmanları III. Güvenlik kuvvetleri IV. Uluslararası kuruluşlar

Yukarıdakilerden hangileri afet yönetimi içerisinde yer alan başlıca bileşenler arasında yer alır?

14.

II ve III A)

II ve IV B)

I, II ve III C)

II, III ve IV D)

I, II, III ve IV E)

2019 BAHAR DÖNEM SONU - C

(11)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2018-2019 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı

C

---, içeriğinde östrojen olmadığı için doğum sonrası 6. haftadan itibaren emzirme döneminde doğum kontrol yöntemi olarak tercih edilebilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

15.

Mini hap A)

Oral kontraseptif ilaç B)

İmplant C)

Enjektabl kontraseptif D)

Spermisid E)

Beden kitle endeksi (BKİ) 38.00 olan bir birey aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisine girer?

16.

Şişman I. Derece A)

Şişman II. Derece B)

Şişman III. Derece C)

Normal D)

Pre-obez E)

Aşağıdakilerden hangisi flavonoidler, karotenoidler gibi antioksidan ögeler açısından zengindir?

17.

Süt ve süt ürünler A)

Taze sebze ve meyveler B)

Şeker ve şekerli ürünler C)

Et, yumurta ve bakliyat ürünleri D)

Tahıllar ve tahıl ürünleri E)

Karbonhidratlar polimerizasyon derecesine göre; şekerler, oligosakkaritler ve polisakkaritler olmak üzere üç temel grup altında sınıflandırabilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi polisakkaritlerden biri değildir?

18.

Glikojen A)

Pektin B)

Maltoz C)

Selüloz D)

Kitin E)

Aşağıdakilerden hangisi meteorolojik afetlerden biri değildir?

19.

A) Don Sıcaklık B)

Nükleer afetler C)

Sis D)

Yıldırım E)

Afetin yaşanmadığı veya aynı türden iki afet arasında geçen dönem aşağıdakilerden hangisidir?

20.

Rehabilitasyon Dönemi A)

İzolasyon Dönemi B)

Alarm Dönemi C)

Sessiz Dönem D)

Dış Yardım Dönemi E)

2019 BAHAR DÖNEM SONU - C

(12)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2018-2019 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı

C Grubu Cevap Anahtarı

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

D A D E E C A B A E B D C E A B B C C D

2019 BAHAR DÖNEM SONU - C

(13)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2018-2019 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı

HALK SAĞLIĞI D

Aşağıdakilerden hangisi üreme sağlığı hizmetlerinin amaçlarından biri değildir?

1.

Cinsel yolla bulaşan hastalıkların önlenmesi A)

Gençlerin cinsel sağlık konularında eğitimlerinin yapılması

B)

Yüksek riskli gebeliklerin saptanması ve izlenmesi

C)

Anne sütünün ve emzirmenin teşvik edilmesi D)

Cinsel yaşamın menapozla birlikte sonlanmasının sağlanması

E)

Aşağıdakilerden hangisi 1920'de bir bakteriyolog olan Dr. Charles-Edward A.

Winslow tarafından yapılan "Halk Sağlığı"

tanımı içerisinde yer almaz?

2.

Bireylere sağlık eğitiminin verilmesi A)

Çevre sağlık koşullarının düzeltilmesi B)

Hastalıkların erken tanısının ve tedavisinin sağlanması

C)

Sağlık örgütlerinin kurulması D)

Nadir hastalıkların kontrolünün yapılması E)

Aşağıdakilerden hangisi aktif bağışıklık için kullanılan aşı tiplerinden biri değildir?

3.

Canlı aşı A)

Zayıf aşı B)

Cansız aşı C)

Toksoid aşı D)

Biyoteknolojik aşı E)

Aşağıdakilerden hangisi yaşlılar için üçüncül (tersiyer) koruma önlemlerinden biridir?

4.

Hepatit B aşısı yapılması A)

Anemi taraması yapılması B)

Diş ve çiğneme sorunu olanlar için diş protezi sağlanması

C)

Nöropsikiatrik incelemelerin ve taramaların yapılması

D)

Kazalardan korunması için eğitim verilmesi E)

I. Kan yoluyla II. Cinsel yolla III. Solunum yoluyla IV. Enjeksiyon yoluyla

Yukarıdakilerden hangileri AIDS’in bulaşma yolları arasında yer alır?

5.

Yalnız I A)

Yalnız II B)

II ve III C)

I, II ve IV D)

II, III ve IV E)

Bir yaşlıda en az 8 saat tam açlık sonrası ölçülen plazma glukoz düzeyinin 126 mg/dl değerinden fazla olması aşağıdaki hastalıklardan hangisinin varlığına işaret eder?

6.

Diabetes mellitus A)

Hipertiroidi B)

Kalp yetmezliği C)

Hipotiroidi D)

Hipertansiyon E)

"Asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda özel olarak görevlendirilmiş uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişi” tanımı aşağıdakilerden hangisi için yapılmıştır?

7.

Çalışan temsilcisi A)

İş güvenliği uzmanı B)

İşçi C)

Destek elemanı D)

İşyeri hekimi E)

2019 BAHAR DÖNEM SONU - D

(14)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2018-2019 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı

D

Aşağıdakilerden hangisi yaşlılarda sık karşılaşılan kardiyovasküler sistem hastalıklarına örnektir?

8.

Demans A)

Glokom B)

Astım C)

Hipertiroidi D)

Hipertansiyon E)

14223 sayılı "Sosyal Sigortalar Sağlık İşlemleri Tüzüğü"nde yer alan sınıflandırmaya göre "B Grubu" meslek hastalıkları aşağıdakilerden hangisidir?

9.

Fiziki etkenlerle olan meslek hastalıkları A)

Mesleki bulaşıcı hastalıklar B)

Pnömokonyozlar ve diğer mesleki solunum sistem hastalıkları

C)

Mesleki cilt hastalıkları D)

Kimyasal maddelerle olan meslek hastalıkları

E)

Organik atıkların biyokimyasal olarak ayrıştırılması ve toprak iyileştirici olarak kullanılabilecek hale dönüştürülmesi işlemine ne ad verilir?

10.

Nötralizasyon A)

Kompostlaştırma B)

Ters osmoz C)

Flokülasyon D)

Adsorbsiyon E)

---, toplumda sağlıkla ilgili olayları kişi, yer ve zaman özelliklerine göre inceleyen nedenlerini araştıran ve olayların önlenmesi için uygun çözüm yollarını belirleyen yöntemler bütünü olarak tanımlanır. Temel amacı, hastalıkların kontrolü ve önlenmesi hedefiyle toplumdaki sağlık sorunlarının teşhis edilmesi, hastalıkların seyrinin incelenmesi, nedenlerinin ortaya çıkarılması ve korunma yollarının saptanmasıdır.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

11.

Ekosistem A)

Çevre sağlığı B)

Epidemiyoloji C)

Ekoloji D)

Çevre koruma E)

“(I)---”; patojenik mikroorganizmaların inaktive edilmesi olarak tanımlanır. (II)--- klor dioksit, klor amin ve ozon gibi patojenik mikroorganizmaları öldürmek ya da inaktive etmek amacıyla suya ilave edilerek dağıtılan oksidan madde veya fiziksel veya kimyasal proseslerdir. “(III)---” su ve atık sularda bulunan patojenik mikroorganizmaların sebep olduğu hastalıklardır. Suda (IV)--- varlığı, suyun patojenik organizmalar tarafından kontamine olduğunu gösteren birincil parametredir.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?

12.

I:Dezenfeksiyon / II:Dezenfektan / III:Su kaynaklı hastalıklar / IV:koliform

A)

I:Patojen / II:Dezenfektan / III:Su kaynaklı hastalıklar / IV:dezenfeksiyon

B)

I:Dezenfektan / II:Su kaynaklı hastalıklar / III:Dezenfeksiyon / IV:patojen

C)

I:Su kaynaklı hastalıklar / II:Dezenfeksiyon / III:Patojen / IV:dezenfektan

D)

I:Su kaynaklı hastalıklar / II:Dezenfeksiyon / III:Patojen / IV:koliform

E) 2019 BAHAR DÖNEM SONU - D

(15)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2018-2019 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı

D

I. Kişisel koruyucu kullanımı II. İşe giriş muayenesi III. Sağlık eğitimi

IV. Aralıklı kontrol muayenesi

Yukarıdakilerden hangileri meslek hastalıklarından korunmada başvurulan tıbbi prensipler arasında yer alır?

13.

I ve III A)

II ve IV B)

I, II ve IV C)

II, III ve IV D)

I, II, III ve IV E)

Aşağıdakilerden hangisi flavonoidler, karotenoidler gibi antioksidan ögeler açısından zengindir?

14.

Taze sebze ve meyveler A)

Şeker ve şekerli ürünler B)

Tahıllar ve tahıl ürünleri C)

Et, yumurta ve bakliyat ürünleri D)

Süt ve süt ürünler E)

Karbonhidratlar polimerizasyon derecesine göre; şekerler, oligosakkaritler ve polisakkaritler olmak üzere üç temel grup altında sınıflandırabilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi polisakkaritlerden biri değildir?

15.

Pektin A)

Kitin B)

Maltoz C)

Glikojen D)

Selüloz E)

Aşağıdakilerden hangisi meteorolojik afetlerden biri değildir?

16.

Yıldırım A)

Nükleer afetler B)

Sis C)

Don D)

Sıcaklık E)

Afetin yaşanmadığı veya aynı türden iki afet arasında geçen dönem aşağıdakilerden hangisidir?

17.

İzolasyon Dönemi A)

Alarm Dönemi B)

Sessiz Dönem C)

Dış Yardım Dönemi D)

Rehabilitasyon Dönemi E)

I. Halk

II. Deprem uzmanları III. Güvenlik kuvvetleri IV. Uluslararası kuruluşlar

Yukarıdakilerden hangileri afet yönetimi içerisinde yer alan başlıca bileşenler arasında yer alır?

18.

II ve III A)

II ve IV B)

I, II ve III C)

II, III ve IV D)

I, II, III ve IV E)

---, içeriğinde östrojen olmadığı için doğum sonrası 6. haftadan itibaren emzirme döneminde doğum kontrol yöntemi olarak tercih edilebilir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru olarak tamamlar?

19.

Mini hap A)

Oral kontraseptif ilaç B)

İmplant C)

Enjektabl kontraseptif D)

Spermisid E)

Beden kitle endeksi (BKİ) 38.00 olan bir birey aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisine girer?

20.

Şişman I. Derece A)

Şişman II. Derece B)

Şişman III. Derece C)

Normal D)

Pre-obez E)

2019 BAHAR DÖNEM SONU - D

(16)

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2018-2019 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı

D Grubu Cevap Anahtarı

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

E E B C D A D E D B C A D A C B C E A B

2019 BAHAR DÖNEM SONU - D

Referanslar

Benzer Belgeler

Ailenin günlük rutinleri uyku düzenini etkilemez.. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2017-2018 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı. Aşağıdakilerden hangisi zihin

Aynı cins sıvılarda madde miktarı fazla olan sıvının kaynama sıcaklığına ulaşması için geçen süre ,madde miktarı az olan sıvının kaynama sıcaklığına ulaşması

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi 2016 - 2017 Güz Dönemi Dönem Sonu SınavıA. ULUSLARARASI

31. Yirmi bir yaşındaki annenin ilk gebeliğinden 35 hafta 2000 gr olarak doğan bir erkek bebek anne yanında izlenirken, ilk gününde uyandırılmakta zorlanma

1. Soru kökünde maçı kimin izleyeceği sorulmaktadır. ‘Yüzme kursum var ama kursumdan sonra katılabilirim.’ diyen Zach maçı izleyecektir. GailJim’in davetini bir sebep

A matrisi reel sayılar kümesi üzerinde tanımlı.. 3x3 biçiminde

Deneyde mavi arabanın ağırlığı sarı arabanın ağırlığına, kırmızı arabanın ağırlığı da yeşil arabanın ağırlığına eşit olduğu verilmiş. Aynı yükseklikten bırakılan

Verilen dört tane telefon görüşmesine göre cümlede boş bırakılan yer için uygun seçeneği bulmamız gerekir.. Cümlede hangi kişinin randevu almak için telefon