İCRA MAHKEMESİ KARARLARINA KARŞI İSTİNAF KANUN YOLU

Tam metin

(1)

Dr. Ayşe Ece ACAR

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku Anabilim Dalı

İCRA MAHKEMESİ

KARARLARINA KARŞI

İSTİNAF KANUN YOLU

(2)

Takdim ...VII Önsöz ... XI İçindekiler ...XV Kısaltmalar ...XXIII

Giriş ...1

Birinci Bölüm

İcra Mahkemesinin Görevi, Yargılama Usûlü, Verdiği Kararlar ve Bu Kararlara Karşı Kanun Yolları

I. İcra Mahkemesi ...3

A. Genel Olarak ...3

B. İcra Mahkemesinin Görevleri ...10

1. Genel Olarak ...10

2. Şikâyet Başvurularının İncelenmesi ...13

3. İtirazın Kaldırılması ... 22

a. Genel Olarak ... 22

b. İtirazın Kesin Kaldırılması ... 24

c. İtirazın Geçici Kaldırılması ...27

İçindekiler

(3)

XVI

4. İstihkak Davası ...29

5. İhalenin Feshi ... 34

6. İcra Mahkemesinin Diğer Görevleri ... 40

II. İcra Mahkemesinde Yargılama Usûlü ...42

A. Genel Olarak ...42

B. İcra Mahkemesinde Duruşma Yapılması ... 48

III. İcra Mahkemesi Kararlarının Niteliği ...51

A. İcra Mahkemesinin Verebileceği Kararlar...51

1. Genel Olarak ...51

2. Geçici Hukukî Koruma Kararları ...53

a. İhtiyatî Tedbir ...53

b. İcra ve İflâs Kanunu’nda Düzenlenen Tedbir Niteliğinde Kararlar ve Bu Kararların Niteliğine Dair Yargıtay Kararları ve Öğretideki Görüşler ...55

c. Kanaatimiz ...62

B. İcra Mahkemesinin Verdiği Kararların Kesin Hüküm Bakımından Değerlendirilmesi ... 63

1. Kesin Hüküm Kavramı ... 63

2. İcra Mahkemesi Kararlarının Kesin Hüküm Niteliği... 69

C. İcra Mahkemesi Kararlarının Kesin Hüküm Teşkil Etmemesi Kuralının İstisnaları ... 72

1. Öğretideki Görüşler ve Yargıtay Kararları ... 72

2. Kanaatimiz ...75

IV. İcra Mahkemesi Kararlarına Karşı Kanun Yolları ...76

A. Bölge Adliye Mahkemelerinin Göreve Başlamasından Önce Verilen İcra Mahkemesi Kararlarına Karşı Kanun Yolları..76

1. Temyiz ...76

a. Genel Olarak ...76

b. Temyizi Kabil İcra Mahkemesi Kararları ... 77 c. İcra Mahkemesinin Verdiği Kararlara Karşı Temyiz

Kanun Yoluna Başvurma Şartları ve Temyiz İncelemesi 87

(4)

XVII 2. Karar Düzeltme ...91 3. Yargılamanın İadesi ...93 B. Bölge Adliye Mahkemelerinin Göreve Başlamasından

Sonra Verilen İcra Mahkemesi Kararlarına Karşı Kanun Yolları 94 1. İstinaf ... 94 2. Temyiz ... 99 a. Temyizi Kabil İcra Mahkemesi Kararları ... 99 b. İcra Mahkemesi Kararlarına Karşı Temyiz Kanun

Yoluna Başvurma Şartları ...101 c. Temyiz İncelemesi ... 105 3. Yargılamanın İadesi ... 107

İkinci Bölüm

İcra Mahkemesi Kararlarına karşı İstinaf Kanun Yoluna Başvurulması

I. İcra Mahkemesi Kararlarına Karşı İstinaf Kanun

Yoluna Başvuru Şartları ...111 A. Zaman Bakımından Uygulama ...111 B. İstinaf Kanun Yoluna Başvuru Süresi ...114

1. İcra Mahkemesi Kararlarına Karşı İstinaf Kanun Yoluna Başvuru Süresi ...114 2. Süre Tutum Dilekçesine Dair Yanlış Uygulama ... 121 3. İcra Mahkemesi Kararında Yer Alan İstinaf

Kanun Yoluna Başvuru Süresinin İcra ve İflâs

Kanunu’ndakinden Farklı Olması ... 125 4. Katılma Yoluyla İstinaf ... 129 C. Parasal Sınır ... 131

1. İstinaf Kanun Yoluna Başvurulmasında Aranan Parasal Sınır ... 131 2. İcra ve İflâs Kanunu’nun Parasal Sınıra Dair

Düzenlemesinin Değerlendirilmesi ... 137

(5)

XVIII

D. İstinaf Kanun Yoluna Başvurabilecek Kişiler ... 142

1. Genel Olarak ... 142

2. Hukukî Yararın Mevcudiyeti ... 143

3. Dava Arkadaşlarının ve Fer’i Müdahilin İstinaf Kanun Yoluna Başvurması ... 146

E. İstinaf Başvurusu ... 149

F. İstinaf Sebeplerinin Gösterilmesi ... 151

1. Genel Olarak ... 151

2. İstinaf Sebepleri ... 153

G. Harç ve Giderlerin Ödenmesi ... 157

H. İcra Mahkemesi Tarafından İstinaf Dilekçesinin Reddi... 159

I. Kötüniyetle İstinaf Kanun Yoluna Başvurulması ve Sonuçları ..161

1. Kötüniyet Kavramı ...161

2. İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Kötü Niyetle İstinaf Kanun Yoluna Başvurulmasının Sonuçları ... 163

II. İstinaf Kanun Yoluna Başvurulamayacak İcra Mahkemesi Kararları ... 167

A. Genel Olarak ... 167

B. İcra ve İflâs Kanunu’nun 363. Maddesinde Yer Alan Kararlar ...171

1. İcra ve İflâs Kanunu’nun 85. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Kararlar ...171

2. İcra Dairesi Tarafından Hesaplanan Vekâlet Ücretine Dair Kararlar ...174

3. İcra ve İflâs Kanunu’nun 103. Maddesinin Uygulanma Biçimi ve Bu Maddede Düzenlenen Davetiyenin İçeriğine Dair Kararlar ...175

4. Yediemin Ücretine Ve Yedieminin Değiştirilmesine Dair Kararlar ...176

5. Hacizli Taşınır Malların Muhafaza Şekline Dair Kararlar ...178

6. Kıymet Takdirine İlişkin Şikâyet Üzerine Verilen Kararlar 180 7. İhaleye Katılabilmek İçin Teminat Yatırılması Ve Teminatın Miktarına İlişkin Kararlar ... 182

(6)

XIX 8. Satışın Durdurulmasına, Satış İlânının İptaline

ve Süresinde Satış İstenmemesi Nedeniyle Satışın

Düşürülmesine Dair Kararlar ... 184

9. İcra ve İflâs Kanunu m. 263 Hükmünün Uygulama Biçimine Dair Kararlar ... 187

10. İflâs İdaresinin Oluşturulmasına Dair Kararlar ve İflas İdaresinin İşlemleri Hakkında Şikâyet Üzerine Verilen Kararlar ... 188

11. İflâs İdare Memurunun Ücret ve Masrafları Hakkındaki Hesap Pusulasına Dair Kararlar ...191

12. İcra ve İflâs Kanunu m. 36 Hükmüne Göre İcranın Geri Bırakılmasına Dair Kararlar ...191

C. İcra ve İflâs Kanunu’nun Diğer Maddelerinde Yer Alan Düzenlemeler ... 192

D. İcra ve İflâs Kanunu’nun İstinaf Kanun Yoluna Başvurulamayacak Kararlara Dair Düzenlemesi Hakkında Değerlendirme ... 194

1. İcra ve İflâs Kanunu’nun Kural Olarak İcra Mahkemesi Kararlarına Karşı İstinaf Kanun Yolunu Açan Düzenlemesinin Yerindeliğine Dair Öğretideki Görüşler .. 194

2. Hak Arama Özgürlüğü Bakımından Değerlendirme ... 195

3. İstinaf Kanun Yoluna Başvurulamayacak İcra Mahkemesi Kararlarına Dair Düzenlemenin Değerlendirilmesi ... 198

4. İsviçre ve Alman Hukukundaki Düzenlemeler Kapsamında Öneriler ...205

a. İsviçre Hukukunda Şikâyet ...205

b. Alman Hukukunda İzne Bağlı İstinaf...207

c. Alman Hukukunda Tek Hâkimle Yargılama ...208

d. Değerlendirme ... 212

III. İstinaf Kanun Yoluna Başvurulabilecek İcra Mahkemesi Kararları ...216

A. Şikâyet Üzerine Verilen Kararlar ...216

(7)

XX

B. İtirazın Kaldırılması Talebi Üzerine Verilen Kararlar ... 218

C. İhalenin Feshi Talebine Dair Kararlar ... 219

D. İstihkak İddiası Üzerine ve İstihkak Davalarında Verilen Kararlar ...220

E. İhtiyatî Tedbir Niteliğindeki Kararlar ...222

IV. İstinaf Kanun Yoluna Başvurulmasının İcraya Etkisi ...225

A. Genel Olarak ...225

B. İstinaf Kanun Yoluna Başvurulmasının İcra Mahkemesi Kararlarının İcrasına Etkisi ... 227

C. İcra ve İflâs Kanunu m. 36 Hükmü Çerçevesinde İcranın Geri Bırakılması... 229

D. İcra ve İflâs Kanunu m. 33 Hükmü Çerçevesinde İcranın Geri Bırakılması... 232

1. İcra ve İflâs Kânunu m. 33 Hükmü Çerçevesinde İcranın Geri Bırakılması Kararı Verilebilmesinin Şartları .. 232

2. İcra Mahkemesince İcranın Geri Bırakılması İsteminin Reddedilmesi Kararına Karşı İstinaf Kanun Yoluna Başvurulmasında Aranan Teminatın Hukukî Niteliği ...234

3. İcra ve İflâs Kanunu m. 33 Hükmünde Yer Alan Teminata Dair Düzenlemenin Değerlendirilmesi ...238

Üçüncü Bölüm

İstinaf İncelemesi ve Bu İnceleme Sonunda Verilebilecek Kararlar

I. İstinaf Aşamasında İnceleme ve Yargılama Usûlü ... 241

A. Ön İnceleme ve Ön İnceleme Aşamasında Verilebilecek Kararlar ... 241

1. İstinaf Aşamasında Ön İnceleme ... 241

2. Bölge Adliye Mahkemesinin Ön İnceleme Aşamasında Verebileceği Kararlar ...243

B. İstinaf Aşamasında Esas İncelemesi ...253

(8)

XXI

1. Esas İncelemesinin Kapsamı ...253

a. Genel Olarak ...253

b. İstinaf İncelemesinde Sebeple Bağlılık ve İstisnası (Kamu Düzeni) ... 255

2. İstinaf Aşamasında Yargılama Usûlü ...262

a. Genel Olarak ...262

b. Duruşma Yapılmadan Karar Verilebilecek Hâller ...268

c. İstinaf Yargılamasında Duruşma ... 270

C. İstinaf Aşamasında Yapılamayacak İşlemler ... 276

1. Genel Olarak ... 276

2. Islah ... 278

3. Yeni Delillere Dayanılması ... 281

II. Bölge Adliye Mahkemesinin Tahkikat Neticesinde Verebileceği Kararlar ...283

A. Genel Olarak ...283

B. Başvurunun Esastan Reddi Kararı ...285

C. Başvurunun Kabulü Kararı ...287

1. İcra Mahkemesi Kararının Kaldırılması ve Dosyanın İcra Mahkemesine Gönderilmesi ...287

a. İcra Mahkemesinin Verdiği Kararın Kaldırılıp Davanın Yeniden Görülmesi İçin Dosyanın Yeniden İcra Mahkemesine Gönderilebileceği Hâller ...287

b. 7251 sayılı Kanun ile Hukuk Muhakemeleri Kanunu m. 353/1-a/6 Hükmünde Yapılan Değişiklik ve Değerlendirilmesi ... 291

2. İcra Mahkemesi Kararının Kaldırılması ve Yeniden Karar Verilmesi ... 296

3. İcra Mahkemesi Kararının Kaldırılması ve Davanın Reddine Karar Verilmesi ...299

D. Tarafların Davaya Son Veren İşlemleri Üzerine Bölge Adliye Mahkemesinin Vereceği Kararlar ...299

E. Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Gerekçelendirilmesi ...302

(9)

XXII

III. İcra Mahkemesi Tarafından Hükmün Tamamlanması ...304 IV. Bölge Adliye Mahkemesinin Kesin Kararları ... 312 V. İcra Mahkemesi Kararlarının Kanun Yararına Temyizi 319 Sonuç ... 323 Kaynakça... 329

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :