Ansvarsfrihet för år 2018 avseende Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet (RKM)

Tam metin

(1)

ÄRENDE TILL SAMMANTRÄDESDATUM

Regionfullmäktige 2019-11-19 Sida 1 (2)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

Region Norrbotten; Landstingsgemensamt; Avdelningen för regional utveckling ARBGRP514-182976327-514 0.8

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Anna Lindberg Lena Lövgren

Ansvarsfrihet för år 2018 avseende Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet (RKM)

Dnr 03291-2019

Förslag till beslut

Regionfullmäktige föreslås besluta att:

1. Bevilja direktionen samt de enskilda ledamöterna för Kommunalförbun- det Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet

2. Årsredovisningarna läggs till handlingarna

Yttrande till beslutsförslaget

Revisorerna, utsedda av regionfullmäktige, tillstyrker enligt revisionsberät- telsen för år 2018 att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direk- tonen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Sammanfattning

Ansvarsfrihet för Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyn- dighet ska enligt förbundsordningen beslutas av varje medlems fullmäktige.

Ärendet

Enligt förbundsordningen §13 ska förbundets revisorer granska verksamhet- en och lämna en revisionsberättelse till varje medlems fullmäktige som be- slutar om ansvarsfrihet. Enligt samma paragraf är det direktionen som god- känner årsredovisningen och översänder den till revisorerna för granskning.

Vid direktionsmötet 11 juni 2019 godkändes årsredovisningen av förbunds- direktionen och den 3 juli 2019 skickade Kommunalförbundet Norrbottens läns kollektivtrafikmyndighet revisionsberättelse, gransknings- och revis- ionsrapporter samt årsredovisningar för verksamhetsåret 2018 till fullmäk- tige i Norrbottens 14 kommuner samt fullmäktige i Region Norrbotten.

Revisorerna underlag för revisionell bedömning samt förslag till utveckl- ingsområden redovisas i bifogade granskningsrapporter.

Bilagor:

1. Revisionsberättelse RKM 2018

2. Granskningsrapport Länstrafiken i Norrbotten AB 2018 3. Granskningsrapport Bussgods i Norrbotten AB 2018 4. Granskningsrapport Serviceresor i Norr AB 2018 5. Granskningsrapport Norrtåg AB 2018

6. Revisionsrapport; Granskning av årsredovisning 2018 7. Revisionsrapport, Granskning av avtalshantering 2018 8. Revisionsrapport, Grundläggande granskning 2018

(2)

Sida 2 (2)

ANSVARIG AVDELNING DOKUMENT-ID VERSION

Region Norrbotten; Landstingsgemensamt; Avdelningen för regional utveckling ARBGRP514-182976327-514 0.8

ANSVARIG CHEF HANDLÄGGARE

Anna Lindberg Lena Lövgren

9. Årsredovisning RKM 2018

10. Årsredovisning Länstrafiken i Norrbotten AB 2018 11. Årsredovisning Bussgods i Norrbotten AB 2018 12. Årsredovisning Serviceresor i Norrbotten AB 2018 13. Årsredovisning Norrtåg AB 2018

Protokollsutdrag skickas till:

Regional utvecklingsdirektör info@rkmbd.se

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :