MİKROHAVZA PLANI YAPIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ PROJE DİSPOZİSYONU

Tam metin

(1)

MİKROHAVZA PLANI YAPIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ PROJE DİSPOZİSYONU

1- Bir mikrohavzanın planlamasının yapılabilmesi için öncelikle Mikrohavzanın proje kriterlerine uygun olması ve söz konusu proje faaliyetlerinin Mikrohavza sakinleri tarafından kabul görmüş olması gerekir.

2- Köylüler ile birlikte çalışılmasına karar verilen mikrohavza’nın sınırları 1/25000 ölçekli paftalar üzerinde ve ilgili Orman Amenajman planının Bugünkü Arazi Kullanım Durumu Haritası üzerinde işaretlenmelidir.

3- Söz konusu haritalar alınarak öncelikle arazide Bugünkü Arazi Kullanım Durumu etüt edilmeli, Amenajman Planı haritası ile mevcut durum arasındaki farklılıklar haritaya işaretlenmelidir.

4- Arazide tüm doğal kaynaklar etüt edilerek yapılması planlanan işler taslak olarak her bir faaliyet için 1/25000 lik pafta(lara)ya işaretlenmelidir. Ayrıca köy sınırları da haritaya işaretlenmelidir.

5- Erozyon Kontrolü ve Toprak Muhafaza Ağaçlandırması düşünülen alanlarda yeterli miktarda toprak profili açılarak, eğim, toprak derinliği, tekstür ve strüktür gibi özellikler belirlenerek toprak haritası bu verilere göre hazırlanmalıdır.

6- Diğer haritalar 1/25000 ölçekli topoğrafik harita verilerine ve Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Arazi Kabiliyet Sınıfları Haritaları verilerine göre veya mevcut haritalar altlık olarak kullanılmak üzere güncel Arazi Kabiliyet Sınıfları Haritası düzenlenmelidir.

7- Doğal kaynak envanteri yapılırken orman, mera, sulu ve kuru tarım alanları, su kaynakları ve bu kaynakların özellikleriyle birlikte sosyo-ekonomik veriler de tespit edilmelidir.

8-Mikrohavza planı yazımı, düzenlenen haritalara ve toplanan verilere dayalı olarak gerçekleştirilmelidir. Bu itibarla ana metin bölümündeki bilgiler, ilgili tablolarla ve haritalarla uyumlu olmalıdır. Aynı bilgileri içeren tablolardaki veriler birbiriyle uyumlu olmalıdır.

Mikrohavzadaki Ormancılık Faaliyetleri bölme bazında izleneceğinden bu faaliyetlere ait tablolar bölme bazında hazırlanacaktır.

Mikrohavza Planı isimlendirilirken Mikrohavzada yer alan köyler arasında bir alınganlığa neden olmamak için, Mikrohavzada yer alan mansap kısmındaki ana dere baz alınarak mikrohavza ismi verilmelidir.

MİKROHAVZA PLANI

 Plan başlangıç kısmında içindekilerden önce Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesinin başlangıcı, uygulayıcı kurum ve tarafları, mali bütçesi, projenin amaçları, projenin faaliyetleri Merkezde ve Taşrada uygulayacak birimleri kısaca anlatılır.

Mikrohavza planı İçindekiler kısmı oluşturulur.

 Mikrohavzanın özet bilgilerini içeren kısım hazırlanır. Bu bölümde yapılan faaliyetlerin genel çerçevesi çizilerek, toplam planlanan harcama tutarı, kurumlar bazında Maliyet Tutarları ve planlanan harcama tutarı içerisindeki yüzde oranı yazılır.

 Mikrohavza planının uygulanacağı ilin Türkiye haritasındaki yeri ve mikro havzanın konumu;

uygulanacağı sahayı net olarak gösterecek şekilde il, ilçe ve köy(ler) bazında tek sayfada ayrı ayrı gösterilir.

 Mikrohavza Planı özet kısmında;

(2)

Ormancılık alt planı faaliyetleri; Faaliyet türleri, kategori ve bileşen numaraları, birim maliyetleri, IFAD , Devlet Bütçesi (DB), Faydalanıcı ve Diğer Paydaş kurumların bütçeleri toplam program ve toplam maliyetleri TL cinsinden yazılır.

Tarım alt planı faaliyetleri;

Faaliyet türleri, kategori ve bileşen numaraları, birim maliyetleri, IFAD, Devlet Bütçesi (DB), Faydalanıcı ve Diğer Paydaş kurumların bütçeleri toplam program ve toplam maliyetleri TL cinsinden yazılır.

Mera alt planı faaliyetleri;

Faaliyet türleri, kategori ve bileşen numaraları, birim maliyetleri, IFAD, Devlet Bütçesi (DB), Faydalanıcı ve Diğer Paydaş kurumların bütçeleri toplam program ve toplam maliyetleri TL cinsinden yazılır.

Sulama alt planı faaliyetleri;

Faaliyet türleri, kategori ve bileşen numaraları, birim maliyetleri, IFAD, Devlet Bütçesi (DB), Faydalanıcı ve Diğer Paydaş kurumların bütçeleri toplam program ve toplam maliyetleri TL cinsinden yazılır.

Enerji alt planı faaliyetleri;

Faaliyet türleri, kategori ve bileşen numaraları, birim maliyetleri, IFAD, Devlet Bütçesi (DB), Faydalanıcı ve Diğer Paydaş kurumların bütçeleri toplam program ve toplam maliyetleri TL cinsinden yazılır.

İlgili faaliyetler detaylı yatırım giderleri cetveli olarak ayrıca hazırlanır.

1- MİKROHAVZANIN ALANI KÖYLERİ VE NÜFUSLARI

Mikrohavzanın ait olduğu İl, İlçesi, Köyleri, Mikrohavza ismi ve ait olduğu ana su havzası yazılmalı, Mikrohavza içerisinde yer alan köyler ve toplam nüfusları, projeyi kabul edip etmedikleri belirtilmeli, proje uygulama yılları ve proje sahasının koordinatları yazılmalıdır.

2- MİKROHAVZANIN GENEL TANIMI

a- Mikrohavzanın ili ilçesi köyleri bağlı olduğu Orman Bölge Müdürlüğü, İşletme Müdürlüğü ve İşletme Şefliği belirtilmeli,

b- Mikrohavza içerisinde yer alan köyler ve toplam nüfusları belirtilmeli, c- Mikrohavzanın ulaşım ve yol durumu, il ve ilçelere uzaklıkları yazılmalı, d- Mikrohavzanın coğrafi konumu, coğrafi bölgesi ve sınırları yazılmalı,

e- Mikrohavzanın genel alanı, boyutları ve arazi kullanım durumları belirtilmeli,

f- Mikrohavzanın iklim özellikleri, hidrolojik durumu, jeolojik yapısı ve genel toprak özellikleri verilmelidir.

g- Kısaca Mikrohavzadaki doğal kaynakların durumunun özeti belirtilmeli,

h- Mikrohavzada yapılacak uygulamaların kısa bir özeti ve elde edilecek sonuçlar belirtilmeli, ı- Genel ekonomik durum ve sorunlar göç alma yada verme durumu belirtilmelidir.

3- MİKROHAVZANIN DOĞAL KAYNAK VARLIĞI VE BU KAYNAKLARIN GENEL DURUMU

a- Bu bölümde genel bir fikir vermek amacıyla Mikrohavzadaki doğal kaynak varlığı ile bu kaynakların aşınma kirlenme ve bozunma durumu ana hatlarıyla belirtilmelidir.

b- Mikrohavzadaki nüfusun genel yaşayışı, ekonomik faaliyetleri, bu faaliyetlerin doğal kaynaklar üzerine etkisi belirtilmelidir.

c- Mikrohavzadaki arazilerin topoğrafik yapıları, kullanım biçimlerine göre dağılımları belirtilmelidir.

(3)

d- Orman alanlarının dağılımları (ha) başlıca türler, kullanım biçimleri ve mevcut durumları bu kaynaklar üzerindeki baskının boyutları belirtilmelidir.

e- Mikrohavzadaki hayvan varlığı, (Köy bazında adet), hayvan barınaklarının durumu, mera

alanlarının dağılımı, mevcut durumu kullanım biçimi Orman içi Mera alanı (ha) ve aşınmışlık durumu yazılmalıdır.

f- Tarım alanlarının dağılımları, kullanım biçimleri ve verimlilikleri kuru ve sulu tarım alanları belirtilmeli, yanlış arazi kullanımı ve verimlilik kaybı gibi sorunlar varsa bunlardan bahsedilmelidir.

g- Su kaynaklarının varlığı, debileri ve kullanım durumları ile kirlilik varsa boyutlarından bahsedilmelidir.

4- MİKROHAVZANIN SEÇİLME NEDENLERİ

a- Proje amaçları ile ilişkilendirilerek Mikrohavzanın neden öncelikli olarak seçildiği, doğal kaynak bozulmasının nedenleri ile kırsal fakirliğin durumu kısaca özetlenir.

b- Mikrohavza köylüleri ile ilk temasın nasıl yapıldığı, proje konusu açıldığında köylülerin ilk tepkilerinin ve yaklaşımlarının nasıl olduğu kısaca açıklanır.

c- Köy toplantılarının sayısı, toplantılara katılan köylü sayısı ve tarihleri ile yapılan görüşmelerden kısaca söz edilir.

d- Mikrohavzada tahribata uğramış ancak iyileştirilebilir doğal kaynaklar belirlenir. Mikrohavzanın kırsal yapısı vurgulanır ve doğal kaynak aşınımının devam etmekte olup olmadığı belirtilir.

e- Buna bağlı olarak Mikrohavzada, projeden finanse edilecek doğal kaynak faaliyetleri öncelikli olmak üzere DAP, DSİ, GTHB İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ya da daha farklı bir kaynaktan finanse edilebilecek faaliyet alanlarının olup olmadığı belirtilir.

f- Hizmetlerin sunulabileceği yeterli nüfusun varlığı belirtilir..

g- Mikrohavzada yaşayan insanların kırsal fakirlikten etkilendiği belirtilir.

h- Mikrohavzada yaşayan insanların projenin uygulanmasında istekli olup olmadıkları SOR- SAP-ÇÖZ sonuçları dikkate alınarak belirlenir.

5 - MİKROHAVZANIN TOPOGRAFİK YAPISI VE İKLİM ÖZELLİKLERİ

5.1- Mikrohavzanın Arazi Kullanım Kabiliyet Sınıfı, Toprak Derinliği, Eğim ve Yükseklik Değerleri

a-Mikrohavzanın yükselti grupları (miktar ve yüzdeleri), belli tepe ve dereler belirtilmeli,

b-Mikrohavzanın eğim (miktar ve yüzdeleri) durumu, bakısı (miktar ve yüzdeleri), topoğrafik yapısı (dağlık, tepelik, kırıklı)belirtilmelidir.

c-Mikrohavzanın jeolojik yapısı ve toprak özellikleri (Açılan profiller ve yapılan toprak analizleri) yazılmalıdır.

d- Mikrohavzanın arazi kullanım kabiliyet sınıfları miktar ve yüzdeleri yazılmalıdır.

(4)

5.2- Mikrohavzanın Çok Yıllık İklim Değerleri

a- Mikrohavzanın iklim bölgesi, iklim değerlerini yansıtan Meteoroloji İstasyonu, iklim verileri yazılmalıdır.

b- Özellikle ortalama yağışın aylar itibarı ile dağılımı buna bağlı olarak vejetasyon dönemindeki iklim tipi belirtilmelidir.

c- Prof.Dr.Sırrı ERİNÇ’in Yağış Müessiriyet (Etkinlik) İndisi ve Mikrohavzanın bu indise göre iklim tipi ve vejetasyon tipi belirtilmelidir.

d- Özellikle vejetasyon dönemindeki iklim tipi dikkate alınarak, tarımsal faaliyetler, mera faaliyetleri ve ormancılıktaki toprak işlemesi, ekim- dikim ve bakım zamanının belirlenmesi, dikilecek fidan türleri ve özelliklerinin belirlenmesi (tüplü, çıplak köklü, yapraklı, ibreli) gerekmektedir.

6- MİKROHAVZADA GÜNCEL ARAZİ KULLANIMI 6-1 Orman Alanlarında Arazi Kullanım Durumu

a- Bu bölümde, verimli ve bozuk ormanların aşınma durumuna ilişkin genel bilgiler verilir. Orman kadastro durumu, Toprak Muhafaza ve Erozyon Kontrolü Amaçlı Ağaçlandırmalar ile Bozuk Orman Alanlarında ağaçlandırma yapılacak sahaların mülkiyet durumları ile bu sahaların Amenajman Planında bulunup bulunmadığı açıklanır ve ilgili çizelgeler doldurulur. Ayrıca ağaçlandırmalarda köylülerin talep ettiği gelir getirici türler belirtilir. Verimli ve bozuk ormanlardaki ağaç türlerinden bahsedilir.

b- Amenajman Planı ve kullanılacağı yıllar belirtilmelidir.

c- Bu plana göre orman alanlarının varlığı belirtilmelidir.

d- Arazide fiilen yapılan etütler neticesinde, plan verileri ile tespit edilen farklılıklar yazılmalıdır.

e- Orman kaynaklarındaki tahribat ve bu alanlardaki erozyonun şiddeti yazılmalıdır.

f- Mikrohavza alanında kadastro çalışmalarının yapılıp yapılmadığı (Tapu ve Orman) belirtilmelidir.

(Tapu sınırları ilgili haritalara aplike edilmelidir.)

g- Mevcut ağaç türleri, ekonomik özellikleri ve yeni ağaçlandırmalarda kullanılacak türler ile tercih sebepleri belirtilmelidir.

6.2.- Amenajman Planına Göre Arazi Kullanma Durumu

a- Veriler Bugünkü Arazi Kullanım Durumu Haritasına uygun doldurulmalı, köyler itibarı ile verimli orman, bozuk orman, orman toprağı sahası, meşe rehabilitasyon sahası, ağaçlandırılmış alan, yerleşim alanı, tarımsal alan, mera alanı, göl, bataklık, kayalık vb. alan ve bu alanların toplamı hektar bazında tablo olarak açıklayıcı şekilde verilmelidir.

b- Mikrohavzanın genel alanı bu tabloda dağıtılmış olmalı,

c- Buradaki veriler ana veriler olup başlangıçtaki metin bölümünde verilen bilgilerle uyumlu olmalı,

d- Bundan sonra gelecek olan orman ve tarım alanları ile ilgili tablolarda bu tabloya uygun olarak doldurulmalıdır.

(5)

6.2.1 Amenajman Planına Göre Saha Döküm Tablosu Durumu

Bölme bazında; verimli orman, bozuk orman, orman toprağı sahası, meşe rehabilitasyon sahası, ağaçlandırılmış alan, yerleşim alanı, tarımsal alan, mera alanı, göl, bataklık, kayalık vb alan ve bu alanların toplamı Hektar bazında verilmelidir.

uyumlu olmalıdır.

6.2.2- Güncel Duruma Göre Saha Döküm Tablosu Durumu (Tablo2)

Güncel durumda Bölme bazında; verimli orman, bozuk orman , orman toprağı sahası, meşe rehabilitasyon sahası ağaçlandırılmış alan, yerleşim alanı, tarımsal alan, mera alanı, göl bataklık kayalık vb alan, ve bu alanların toplamı Hektar bazında verilmelidir.

6.3- Güncel Duruma Göre Arazi Kullanımı

a- Köyler itibarı ile verimli orman, bozuk orman, orman toprağı sahası, meşe rehabilitasyon sahası, ağaçlandırılmış alan, yerleşim alanı, tarımsal alan, mera alanı, göl bataklık kayalık vb alan ve bu alanların toplamı Hektar bazında verilmelidir.

b- Mikrohavzadaki verimli orman miktarları tespit edilmeli,

c- Mikrohavzada teknik yönden çalışılamayacak alanların tespiti yapılmalı,

d- Mikrohavzada potansiyel alanlar, mera alanları, tarımsal alanlar, yerleşim alanları, ormancılık faaliyetlerinin yapılacağı alanlar belirlenerek genel alanda tabloda gösterilmelidir.

6.4- Mikrohavzadaki Erozyon, Çığ, Sel ve Taşkın Durumu

a - Mikrohavzada çalışma yapılacak alanların erozyon dereceleri ve şiddeti belirlenmeli (yok veya çok hafif, orta derecede, şiddetli, çok şiddetli, oyuntu erozyonu, kayma, heyelan) ve erozyon haritası yapılmalıdır. Erozyonun türü belirlenerek, toplam alan içerisindeki miktarları hektar bazında belirlenmelidir.

b- Mikrohavzadaki çığ alanları belirlenerek, bunun havza içerisindeki etkileri ortaya konulmalıdır.

c- Mikrohavzadaki sel ve taşkın alanları belirlenerek, havza içerisindeki etkileri ortaya konulmalıdır.

d- DSİ Genel Müdürlüğü Rasatlar Dairesinin Murat Nehri ve yan kollarına kurmuş olduğu dere akım ve sediment ölçüm istasyonlarına ait uzun yıllar verilerinin elde edilerek toprak kayıpları ve mevcut sediment durumu hakkında genel bilgiler verilmelidir.

6.5- Orman İçi, Orman Kenarı, Orman Üst Sınırı Meralarda Arazi Kullanım Durumu

a- Mikrohavzadaki orman içi, orman kenarı ve orman üst sınırı meralarının, yararlanan köyler itibarı ile dağılımı, yeterliliği yazılmalı,

b- Tescilli olup olmadığı, tescil için ne gibi bir çalışma yapıldığı meraların taşıma kapasiteleri botanik kompozisyonu, verimliliği belirtilmeli,

c- Mevcut durumu, otlatılan (büyükbaş ve küçükbaş) hayvan sayısı ve cinsi yazılmalı, d- Köylerdeki mera bitki örtüsünün niteliği, otlatma kapasitesi, meradan yararlanan büyük ve

küçükbaş hayvan sayısı tespit edilmelidir.

(6)

e - Meradaki mevcut tesisler(ihata, gölgelik, sıvat, kaşınma kazığı vb.) ve meranın mevcut yönetimi belirtilmeli,

f - Meraların kullanım durumu( köyler, kişiler ihtilaf olup olmadığı) yazılmalı,

g- Yem bitkisi üretimi olup olmadığı, yem bitkisi üretimi ile ahır hayvancılığının teşviki ve mera üzerindeki baskının azaltılması gibi etkenler yazılmalıdır.

h- Meraya ulaşım, yolların yeterliliği, kalitesi meraların köylere uzaklığı yazılmalıdır.

ı- Mikrohavza köylerinde yayla olup olmadığı belirlenmeli, j- Mevcut sorunlar ve çözüm önerileri kısaca yazılmalıdır.

6.6- Orman Dışı Mera Alanlarında Arazi Kullanma Durumu

a- Bu tabloda yer alan mera alanları Tablo 2’de mera olarak yer almalıdır. Bugünkü arazi kullanım durumu haritalarında da görülmelidir,

b- Meranın mevcut otlatma kapasitesi ve güncel olarak meradan yararlanan hayvan sayısı tespit edilmeli,

c- Bu tespitlerden hareketle tarım meralarının sorunları irdelenirken mevcut kapasitenin çok üstünde hayvan otlatıldığı ve bu nedenle aşırı tahribatın tespiti halinde çözüm önerileri belirtilmelidir.

6.7- Tarım Arazilerinin Kullanım Durumu

a-Tarım alanlarının büyüklüğü, arazilerin topografik yapısı belirtilmeli, b-Sulu, kuru ve marjinal tarım alanlarının miktarı belirtilmeli,

c- Üretimde kullanılan türler, üretim düzeni, pazar durumları belirtilmeli, d- Kimyasal ilaç ve gübre kullanım durumu

e- Toprak işleme teknikleri, yanlışlar, yapılması gerekenler, toprak işlemede kullanılan aletler belirtilmeli,

f- Toprak işlemede mekanizasyon ile üretim deseni yanlışlığından kaynaklanan toprak erozyonu belirtilmelidir.

6.8- Mikrohavza Köylerinde Hayvan Varlığı

a- Köylerdeki büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı tespit edilmeli,

b- Büyükbaş hayvanların cinsleri belirlenerek, cinslere göre günlük süt verimleri belirlenmeli, c- Köylerdeki arı kolonilerinin tespiti yapılıp, miktarı ve kapasitesi belirlenmeli,

d- Bir ailenin sahip olduğu en çok hayvan sayısı belirtilmelidir.

6.9- Mikrohavza Köylerinde Hayvan Sahibi Aile Sayısı ve Yem Bitkisi Üretimi

a- Köylerdeki hayvan sahibi aile sayısı, tür belirtilerek(büyükbaş/ küçükbaş) tabloya işlenmeli,

(7)

b- Yem bitkisi eken aile sayısı, dışardan ot ve yem satın alan aile sayısı belirlenmeli, c- Kuruda ve Suluda Yem bitkisi ekim alanları, hazırlanacak tabloda belirtilmelidir.

6.10- Mikrohavza Köylerinde Gelir Kaynakları

a- Köylerdeki toplam hane sayısı tespit edilerek oluşturulan tabloya işlenmeli,

b- Tarımsal faaliyetlerin ve tarım dışı faaliyetlerin aile gelirlerine katkı oranları % olarak belirtilerek yazılmalı,

c- Gelirinin %50 den fazlasını bitkisel üretim, hayvancılıktan sağlayan aile sayısı belirlenmeli veya her ikisinden de gelir sağlayan aile sayısı tespit edilmeli.

6.11- Mevcut Sulu ve Kuru Tarım Alanlarının Genel Durumu a- Sulu ve kuru tarım alanlarının miktarları belirlenip tabloya işlenmeli,

b- Sulu arazi sahibi aile sayısı belirlenmeli, 3 den az, 6 parçadan fazla araziye sahip aile sayısı, örtü altı sebzecilik yapan aile sayısı, örtü altı sebzecilik alanı (metre kare) tespit edilmelidir.

6.12- Tarım Alanlarında Mülkiyet Durumu ve Büyüklük Dağılımı a- Mikrohavza içerisindeki köylerin toplam tarım alanları belirlenmeli, b- Köylerdeki toprak sahibi olan ve olmayan aile sayısı belirlenmeli,

c- Arazi kiralayarak veya ortakçılık ile üretim yapan aile sayısı tespit edilmeli, d- Orman kadastrosu veya arazi kadastrosu olup olmadığı belirlenmelidir.

6.13- Tarımsal Girdi Satınalma Durumu

a- Köylerdeki aile sayısı tespit edilmeli, tohum satın alınması ile ilgili nedenler araştırılmalı, ihtiyacı karşılayıp karşılamadığı yüzde (% ) olarak belirtilerek tabloya yazılmalı,

b- Hangi tip gübre kullanıldığı, satın alınan gübre miktarının ihtiyacı karşılama oranı belirtilmelidir,

c- Pestisit kullanan aile sayısı belirlenerek, pestisit kullanma nedeni (hastalık, böcek, yabancı ot.) tabloya yazılmalıdır.

6.14- Tarımsal Makine, Alet ve Ekipman Durumu

Mikrohavza köylerinde yaşayan ailelerden traktör sahibi olan / kiralayan, toprak işleme tohum ekimi, gibi alet ekipman(Traktör pulluğu, Hayvan pulluğu, Mibzer, İlaçlama aleti Ot biçme, Patoz) sahibi aile sayısı belirlenerek tabloya yazılmalıdır.

6.15- Mikrohavza Köylerinde Fiziksel Alt Yapı

Mikrohavza köylerinden elektrik, su, yol, telefon, kanalizasyon, sağlık ocağı varlıkları tespit edilerek tabloya işlenmelidir.

6.16- Mikrohavza Köylerinde Eğitim / Öğretim Durumu

(8)

a- Mikrohavza köylerindeki toplam hane sayısı, yerleşik nüfus sayısı belirtilerek tabloya işlenir, b- Kadın ve erkek nüfusun okur /yazar oranları % olarak tabloya işlenir,

c- Mikrohavza köylerindeki İlkokul ve Ortaokullardaki öğrencilerin okula ulaşımları ile ilgili (taşımalı /taşımasız sistemden faydalanıp faydalanmadıkları ) ve okullardaki öğretmen eksiği olup olmadığı oluşturulan tabloda belirtilmelidir.

6.17- Meyve ve Sebze Üretimi

a- Mikrohavza köylerinde suluda ve kuruda en yaygın üretimi yapılan en yaygın 3 adet meyve cinsi belirtilerek, ağaç sayısı ve ağaç başına düşen verim miktarı belirtilir,

b- Mikrohavza köylerinde en yaygın üretimi yapılan sebze miktarı, toplam ekim alanı ve dekara düşen verim miktarı tabloda belirtilir.

6.18- Meyve Üretiminde Kullanılan Çeşitler ve Verimlilikleri

Mikrohavza köylerinde üretimi yapılan en yaygın sertifikalı 3 adet meyve çeşidi belirlenerek bu meyvelerin verimlilik düzeyleri tabloda belirtilmelidir.

6.19- Sebze Üretiminde Kullanılan Çeşitler ve Verimlilikleri

Mikrohavza köylerinde üretimi yapılan en yaygın sertifikalı 3 adet sebze çeşidi belirlenerek, bu cinslerin ortalama verim miktarları oluşturulacak tabloda belirtilmelidir.

6.20- Tarla Bitkisi Üretimi (En Yaygın 3 Tarla Bitkisi)

Mikrohavza köylerinde suluda ve kuruda üretimi yapılan en yaygın 3 adet tarla bitkisinin belirtilerek, toplam ekim alanları ve dekara ortalama verim miktarları oluşturulacak tabloda belirtilmelidir.

6.21- Tarla Bitkisi Üretiminde Kullanılan Çeşitler ve Verimlilikleri

Mikrohavza köylerinde üretimi en yaygın 3 adet tarla bitkisinin cinsleri belirlenerek, bu tarla bitkilerinin verimlilik (Kg/da) düzeyleri oluşturulacak tabloda belirtilmelidir.

6.22- Hayvansal Üretim

a- Mikrohavza köylerinde yapılan büyükbaş hayvancılık ile ilgili olarak köylerde yetiştirilen süt ineklerinin türlerine göre süt verim miktarları ile besi sığırlarındaki türlere göre et verim miktarları belirtilmeli,

b- Mikrohavza köylerinde üretimi yapılan küçük baş hayvanlardaki et ve süt verimi ile

c- Mikrohavza köylerinde 1(bir) kovandan elde edilen bal verimi (Kg/Kovan) oluşturulacak tabloda belirtilmelidir.

6.23- Pazarlama

a- Mikrohavza köylerinde ürettikleri malları pazara çıkaran aile sayısı ile pazarlanan en önemli 8 ürün belirtilmelidir.

b- Mikrohavza köylerinde üretilen ve pazarlanan ürünlerin, aileler içindeki tüketim ve pazarlanan miktarları kilogram(Kg) ve yüzde (%) belirtilerek oluşturulacak tabloda belirtilmelidir.

(9)

6.24- Su Kaynaklarının Kullanım Durumu

Mikrohavzadaki mevcut su kaynaklarının yer ve debileri açıklanmalıdır.

6.25- Mevcut Su Kaynaklarının Debisi Yararlanan Nüfus ve Tesis İhtiyacı a- Mikrohavzada yararlanılacak su kaynağının adı oluşturulacak tabloya yazılmalı,

b- Mikrohavzada yararlanılacak su kaynağının mevkii, debisi, yararlanacak çiftçi aile sayısı ve yararlanan nüfus sayısı belirtilmeli,

c- Mevcut su kaynağının üzerinde tesis olup olmadığı, su kaynağı üstünde kurulacak bir tesise ihtiyaç olup olmadığı, sulama tesisi kurulmadan önce sulanan alan miktarı, proje ile sulanacak ilave alan miktarı ve toplam sulanacak alan miktarı oluşturulacak tabloda belirtilmelidir.

6.27- Yapılacak Toprak Kanal Rehabilitasyonu Ve Sulama Tesislerinden Yararlanacak Aile İsimleri

Mikrohavza köylerinde yapılacak olan toprak kanal rehabilitasyonu ve sulama tesislerinden yararlanacak çiftçilerin adı ile kullanılan su kaynağının adı ve kaynaktan suyu ne şekilde kullanacaklarına ilişkin bilgiler açık bir şekilde oluşturulacak tabloya yazılmalıdır.

7- SORUNLARIN TARTIŞILMASI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

7.1- Yerel Halk Gözüyle Sorunlar ( SOR-SAP-ÇÖZ’de Belirlenen Öncelikler)

a- Mikrohavzada yaşayan insanların nasıl bilgilendirildikleri, ne gibi toplantılar yapıldığı, hangi tarihlerde toplantı düzenlendiği yazılmalı,

b- Her köyde yapılan toplantıya katılan kişilerin sayısı (kadın-erkek), toplantı sonucu ortaya çıkan istekler belirlenmeli,

c- Temas ve Odak gruplarının isim listeleri hazırlanmalıdır.

7-2 Teknik Eleman Gözüyle Sorunlar 7.2.1. Orman Alanlarına İlişkin Sorunlar

a- Orman alanlarında kaçak faydalanma olup olmadığı tespit edilmeli,

b- Mikrohavza köylerinde odunun yakacak olarak kullanılıp kullanılmadığı ve nasıl temin edildiği belirlenmeli,

c- Orman alanlarında kadastro olup olmadığı tespit edilmeli,

d- Orman alanlarından tarım amaçlı açma yapılıp, yapılmadığı belirlenmeli, e- Orman alanlarında otlatma olup olmadığı, varsa boyutları tespit edilmelidir.

f- Orman alanlarında biyotik ve abiyotik zararlıların boyutları tespit edilmelidir.

(10)

7.2.2. Mera Alanlarına İlişkin Sorunlar

a- Bu bölümde orman içi ve orman dışı meraların sorunları ayrı ayrı belirtilir. Kaç köy tarafından kullanıldığı, köylerin ortak kullanımından doğan sorunlar, varsa sınır anlaşmazlıklarının durumu, hayvan baskısının boyutları, otlatma planlamasının durumu, bitki örtüsünün tahribat durumu (tür kaybı), alt yapı ve kadastro sorunlarından bahsedilir.

b- Mikrohavza köylerinde toplam ne kadar orman içi ve orman dışı mera bulunduğu, bu alanların ne kadarında yönetim ve ıslah planlaması yapılacağı belirlenmeli,

c- Mera dışında hayvanların nerelerde ve ne şekilde otlatıldığı belirlenmeli,

d- Köylerde ne kadar hayvan bulunduğu, hayvan varlığının meraları ve diğer alanları nasıl etkilediği tespit edilmeli,

e- Meralardan nasıl yararlanıldığı (kışlık, yazlık) otlatma zamanı ve süresi belirlenmeli, f- Meralara ulaşımın nasıl sağlandığı, merada alt ve üst yapı durumunun ne olduğu, g- Meraları kullanmada ihtilaf bulunup bulunmadığı tespit edilmeli,

h- Meraların tescilli olup olmadığı, mera yönetim ve ıslahı çalışmalarına köylülerin yaklaşımı belirlenmelidir.

ı) Mikrohavza köylerinde yayla olup olmadığı ve yayladaki faaliyetler tespit edilmelidir.

7.2.3-Tarım Alanlarına İlişkin Sorunlar

a- Tarım alanlarının miktarı, sulu, kuru, marjinal, durumu,

b- Toprak verimliliğini azaltan nedenler (yanlış kullanım, yanlış işleme vs.), c- Toprak ve su kirliliği,

d- Bitkisel üretim sorunları,

e- Nadas uygulaması olup olmadığı, f- Hayvansal üretim sorunları,

g- Tarım alanlarındaki biyotik ve abiyotik zararlılar tespit edilmelidir.

7.2.4- Su Kaynaklarına İlişkin Sorunlar

Mikrohavza köylerinde su kaynaklarının kullanımına ilişkin sorunlar ve çiftçi talepleri(sulama kanalı veya sulama havuzu) köylerde gerçekleştirilecek SOR-SAP-ÇÖZ çalışmalarından sonra detaylı bir şekilde düzenlenecek raporda belirtilmelidir.

7.2.5. Geçim Koşullarına Yönelik Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerileri

a- Köylerde istihdam var mıdır, alanları nelerdir, dışarıya çalışmaya gidiliyor mu?

b- Köydeki nüfusun yaş dağılımı nasıldır?

(11)

c- Köydeki gelir kaynakları nelerdir?

d- Köy dışında gelir kaynakları var mıdır?

e- Köyde yetiştirilen ürünler nasıl pazarlanıyor?

f - Köyde tarım arazisi ve hayvanı bulunmayan kaç aile var? Bunlar geçimlerini nasıl sağlıyor?

g- Toplam ailelerin ne kadarı sürekli köyde oturduğu belirlenmelidir.

8 - PLANLANAN FAALİYETLERİN DAĞILIMI, ANALİZLERİ VE HEDEFLERİ

Bu bölümde planlanan faaliyetlerin sorunların çözümüne yönelik gerçekçi, bilimsel ilkelere dayalı ve ekonomik olmasına dikkat edilmelidir.

8.1- Ormancılık Faaliyetlerinin Arazi Kabiliyet Sınıfı, Toprak Derinliği, Yükseklik ve Eğim Durumlarının Kritiği

a- İlgili haritalardan söz konusu alanların dökümü çıkarılacak,

b- Yapılacak ormancılık çalışmaları açısından toprak derinliği, eğim ve yükseklik değerlerine göre gerekli yorumlar yapılacaktır (Ne tür toprak işlemesi yapılacağı, hangi tür fidanların kullanılacağı gibi).Toprak işleme metodu ve uygun tür seçimi proje başarısında çok büyük öneme sahip olduğundan çok dikkatli olunmalıdır. Toprak tahlil değerlerinde ağaçlandırmayı engelleyebilecek değerler (pH çok yüksek veya düşük, kireç içerik değeri çok yüksek veya çok düşük vb. ) dikkatle kontrol edilmelidir.

c- Toprak Muhafaza ve Erozyon Kontrolü Ağaçlandırması kapsamında, hazırlanmış olan toprak derinliği haritası için arazideki toprak profil noktalarının sayısı, kaç noktada profil açıldığı profildeki toprak derinliği yazılacaktır. Arazi kabiliyet sınıfı çizelgesi ile arazinin fiili durumu karşılaştırılacak varsa farklılıklar açıklanacaktır.

8.2- Yapılacak Ormancılık Çalışmaları İçin Arazi Kabiliyet Sınıfı Analizleri

Mikrohavzalarda gerçekleştirilecek ormancılık faaliyetleri belirlenerek, sahaların arazi kabiliyet sınıfları oluşturulacak tabloda belirtilmelidir.

8.3- Yapılacak Ormancılık Çalışmaları İçin Eğim Analizleri

Mikrohavzalarda gerçekleştirilecek ormancılık faaliyetleri belirlenerek, bu sahaların eğim analizleri yapılarak oluşturulacak tabloda belirtilmelidir.

8.4- Yapılacak Ormancılık Çalışmaları İçin Toprak Derinlik Analizleri

Mikrohavzalarda gerçekleştirilecek ormancılık faaliyetleri belirlenerek, bu sahaların toprak derinlik analizleri tespit edilerek oluşturulacak tabloya işlenmelidir.

8.5- Yapılacak Ormancılık Çalışmaları İçin Yükseklik Analizleri

Mikrohavzalarda gerçekleştirilecek ormancılık faaliyetleri belirlenerek, bu faaliyetlerin yapılacağı sahaların yükseklikleri ve kapladığı alanlar belirtilerek, oluşturulacak tabloda belirtilmelidir.

8.5.1- Jeoloji ve Toprak Durumu

(12)

Mikrohavzada yapılacak ormancılık çalışmaları için bölme bazında toprağın ana kayası ve toprak türünün, Mutlak toprak derinliğinin, alanının, ortalama yüksekliğinin, meyil grubunun ve bakısının belirtildiği tablo doldurulmalıdır.

8.5.2- Bölmelere Göre Yapılacak Çalışmalar

Mikrohavzada ormancılık çalışmaları yapılacak bölmelerin köy adının, numarasının, meşçere tipinin, alanının, faaliyetlerin (Toprak muhafaza ve erozyon kontrolü ağaçlandırması, Bozuk orman ağaçlandırması, bozuk meşe rehabilitasyonu vb.) belirtildiği tablo doldurulur.

8.5.2.1- Toprak Muhafaza ve Erozyon Kontrolü Çalışmaları Bölmelerin içinde oldukları köy isimleri,

a)İş gücü ile yapılacak Toprak muhafaza ve erozyon kontrolü ağaçlandırması, alanı, poz no.su;

b) Makine ile yapılacak toprak muhafaza ağaçlandırması, alanı, Poz no.su belirtilerek tablo doldurulur.

8.5.2.2- Bozuk Ormanların Ağaçlandırması

Çalışma yapılacak bölmeler; köyleri, alanları, iş gücü ve makine ile çalışılacak sahaların alanları ve poz no.lar belirtilecektir.

8.5.2.3- Meşe Rehabilitasyonu

Çalışma yapılacak bölmeler; köyleri, alanları, iş gücü ve makine ile çalışılacak sahaların alanları ve poz no.lar (canlandırma kesimi, tohum ekimi vb.) belirtilecektir.

8.6- Yapılacak Ormancılık Çalışmaları İçin Fidan Miktarı

a- Mikrohavzalarda gerçekleştirilecek ormancılık faaliyetleri belirlenerek, ihtiyaç duyulan fidanların dikileceği alan belirlenir, fidan türleri, yaşı, aralık mesafeler, dikilecek fidan miktarları, tamamlama için dikilecek fidan miktarları ve toplamları alınarak oluşturulacak tabloda belirtilmelidir.

b- Mikrohavzalarda tesis edilecek ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve rehabilitasyon sahalarında kullanılacak fidanların proje kapsamında alım garantili sözleşmeli fidan üreticilerinden temin edilmesine öncelik verilmeli, köy ve şahıs bazında tespit yapılarak kayıt altına alınmalıdır.

c- Mikrohavza bölgesinde özellikle ceviz, badem gibi meyveli türlere ait fidan ihtiyacının yerel kaynaklardan temin edilmesine öncelik verilmelidir.

8.7- Yapılacak Ormancılık Çalışmaları İçin Tohum Miktarı

Mikrohavzalarda gerçekleştirilecek ormancılık faaliyetleri belirlendikten sonra, ihtiyaç duyulan ve ilk tesiste –tamamlamada kullanılacak tohum miktarları (Kg/Ha) ve ekim alanları her tohum için ayrı ayrı belirlenerek oluşturulacak tabloda belirtilmelidir.

8.8- Köylere Göre Ormancılık Faaliyetlerinin Dağılımı

Mikrohavza köylerinde gerçekleştirilecek ormancılık faaliyetleri belirlenerek, her köy için yapılacak faaliyetin adı ve programı oluşturulacak tabloda belirtilmelidir.

8.9- Ormancılık Faaliyetleri Tesis Termin Planı

Mikrohavzalarda gerçekleştirilecek ormancılık faaliyetlerinin yıl içinde hangi mevsim ve aylarda gerçekleştirileceğine ait planlar oluşturulacak tabloda belirtilmelidir.

8.10- Köylere Göre Diğer Kurumların Faaliyet ve Maliyetleri

(13)

Mikrohavza köylerinde, kurumlar tarafından (DAP, İl Özel İdaresi, DSİ, İGTHM) gerçekleştirilecek sulama kanallarının yapımı ve suyun dağıtımına ilişkin faaliyetler ve maliyetler hesabı yapılarak, sulama programı da oluşturulacak tabloda belirtilmelidir.

Sulama projeleri, Mikrohavza Planlama Ekipleri tarafından Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), proje dispozisyonuna uygun olarak DSİ taşra projelendirme birimi teknik elemanları kontrolünde, uygulama projesi formatında geliştirilecektir. Gerekirse sulama projeleri DSİ’nin yetki verdiği proje bürolarına hazırlattırılacaktır.

8.11- Su Kaynaklarına Yapılacak Tesislerin Maliyeti

Mikrohavzalarda su kaynakları üzerinde kurulacak tesislerde kullanılacak malzemelerin miktarları, birimleri, birim fiyatları (TL) ile toplam tutarları (TL) hesaplanarak oluşturulacak tabloda belirtilmelidir.

8.12- Mikrohavza Bazında Tarımda, Köylülerin Yaşam Koşullarının İyileştirilmesi Faaliyetlerinin, Projesiz Durumda Fayda Masraf Analizi

Suluda ve kuruda üretimi yapılan tarımsal ürünlerin tespiti yapılarak, dekardaki verimleri birim kilogram fiyatları, dekardan elde edilen brüt gelir, dekarda yapılan masraf, dekar başına elde edilen net gelir, ekiliş oranları yüzde (%), ortalama net gelir her tarımsal ürüne göre hesaplanarak oluşturulacak tabloda belirtilmelidir.

8.13- Mikrohavza Bazında Tarımda, Köylülerin Yaşam Koşullarının İyileştirilmesi Faaliyetlerinin, Projeli Durumda Fayda Masraf Analizi

8.12. maddede açıklanan analiz hesapları projeli üretim yapılacak tarımsal ürünler için de aynı yolla hesaplanarak oluşturulacak tabloda belirtilmelidir.

8.14- Tarımsal Faaliyetlerde Gübre Kullanım Hedefi (Saf Madde)

Mikrohavzalarda üretimi yapılacak tarımsal ürünlerin tespiti yapıldıktan sonra kullanılacak ticari gübrelerden yıl içerisinde ve 3 yıl boyunca tüketilecek Azot, Fosfor, Potasyum miktarları ve toplam gübre ihtiyacı belirlenmeli, oluşturulacak tabloya yazılmalıdır.

8.15- Fidan, Fide ve Tohumluk Hedefi

Mikrohavzalarda üretimi yapılacak tarımsal ürünlerin üretiminde kullanılacak fide, fidan ve tohum miktarları her yıl için ayrı ayrı hesaplanarak 3 yıllık ihtiyaç duyulan miktar toplamı

oluşturulacak tabloda belirtilmelidir.

8.16- Yıllara Göre Ürün Bazında Tarımsal Faaliyet Hedefi

Mikrohavzalarda üretimi yapılan ve 3 yıl boyunca üretilecek tarımsal ürünlerin belirlenerek, her ürün için 3 yıllık tahmini hedefler ve elde edilecek ürün miktarları oluşturulacak tabloda

belirtilmelidir.

8.17- Tarımsal Yatırım Planı

Mikrohavzalarda 3yıl süresince gerçekleştirilecek tarımsal faaliyetlerin belirlenerek, 3 yıl boyunca yapılacak çalışmaların (her yıl için ayrı) ,birim maliyetleri, yıllar itibari ile maliyetleri ve toplam maliyetleri hesaplanarak oluşturulacak tabloda belirtilir.

8.18- Tarımsal Faaliyetlerin Tesis Termin Planı

(14)

Mikrohavzalarda gerçekleştirilecek tarımsal faaliyetlerin yıl içerisinde hangi aylarda ve mevsimlerde yapılacağına ilişkin planlar oluşturulacak tabloda belirtilmelidir.

8.19- Köylere Göre Faaliyetlerin Dağılımı

Mikrohavza köylerinde gerçekleştirilecek tarımsal faaliyetlerin, her köy için ayrı ayrı belirlenerek, faaliyetin yapılacağı alanlar hesaplanarak oluşturulacak tabloda belirtilir.

9- PLANLANAN FAALİYETLER ve MALİYETLER

9.1- Doğal Kaynakların Korunması, Rehabilitasyonu ve Sürdürülebilir Yönetimi

Mikrohavzada bozulan doğal dengenin (toprak, su, bitki örtüsü) yeniden tesisi için düşünülen önlemler her iş grubu olarak Bileşen numarası, Kategori numarası, Faaliyet adı, Birimi, Toplam Program, Birim Maliyet, Toplam Maliyet açıklanmalıdır

- Toprak Muhafaza ve Erozyon Kontrolü Amaçlı Ağaçlandırma -Erozyon Kontrolü Ön Yatırımları

- Bozuk Ormanların Ağaçlandırması -Meşe Rehabilitasyonu

- Mera Rehabilitasyonu

-Odun Dışı Orman Ürünleri Etüdü ve Sürdürülebilir Kullanımı Faaliyetleri gerçekleştirilecektir.

9.2- Köylülerin Yaşam Koşullarının İyileştirilmesi

- Mikrohavzada doğal denge yeniden tesis edilirken, alınacak önlemlerden etkilenen katılımcıların yaşam koşullarını iyileştirecek faaliyetlerin neler olduğu, faaliyetlerin sağlayacağı gelir artışının etki süresi ve miktarlarının ne olacağı açıklanır. Mikrohavzanın potansiyel durumuna göre faaliyet seçeneği değişecektir.

- Küçük Ölçekli Sulama Yapılarının Geliştirilmesi

-Hayvancılığın Geliştirilmesi: Yem bitkisi üretimi, ahır koşullarının iyileştirilmesi gibi faaliyetler gerçekleştirilecektir.

- Tarımın Geliştirilmesi: Meyve bahçelerinin iyileştirilmesi, seracılığın teşvik edilmesi, demonstratif çiftlik uygulaması faaliyetlerini kapsar. Seracılık faaliyeti kapsamında sera örtü ve tesisi gerçekleştirilmekte diğer giderler yararlanıcı tarafından karşılanmaktadır.

-Odun Tüketiminde Tasarruf Sağlayan Uygulamalar: Bu faaliyet kapsamında köylerde güneş enerjili ısıtma sistemleri, ısı verimli soba ve hane izolasyonu sistemleri kurulacaktır.

10 - TOPLAM MALİYET TUTARLARI

Maliyetlerin Faaliyetlere Dağılımı: Maliyetlerin faaliyetlere dağılımı yapılacaktır.

11. Mikrohavza Planlarının yapımında, arazi çalışmaları, büro çalışmaları, haritalama ve rapor

yazımında 2014 Yılı Etüt Proje Teknik Şartnamesi Usul ve Esaslarına uyulmalıdır.

(15)

12. Mikrohavza Köylerinde Sor-Sap- Çöz sürecinde tespit edilen geçim kaynaklarının

iyileştirilmesine yönelik yatırımlardan yararlanacak faydalanıcı listeleri, Mikrohavza Planlama Ekibi ile Proje İl Ekipleri ve İlgili Orman İşletme Müdürlüğü Teknik Elemanları ile birlikte oluşturulacaktır. Faydalanıcı belirleme kriterleri idare tarafından verilecektir.

13. Orman, Tarım, Mera, Sulama, Enerji alt planlarının oluşturulmasına yönelik elde edilecek

verilerin toplandığı ve değerlendirildiği cetvel ve teknik formlar uygulamada birliği sağlamak açısından idare tarafından düzenlenecek olup ortak format kullanılacaktır.

14. Mikrohavza plan taslakları, faydalanıcı listeleri, yatırım giderleri cetvelleri, faaliyet

haritaları ile birlikte plan tesliminden önce 10 gün süre ile mikrohavza köylerinde ilan edilmelidir. İlanlar ilgili Orman İşletme Müdürlüğü tarafından tutanakla yapılmalı ve tutanakla ilandan indirilmelidir.

EKLER:

Haritalar, Coğrafi Bilgi Sistemi formatında

ArcGIS ortamında Orman Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma Daire Başkanlığının ABS (Ağaçlandırma Bilgi Sistemi) ortamına uygun şekilde

1/25.000 ölçekli olarak, Mikro Havza Planı Yapım Klavuzu esaslarına göre yapılacaktır. Bu bağlamda tüm haritalar koordinat sistemlerine göre coğrafi referanslandırılarak, UTM projeksiyon sisteminde 1/25000 ölçekte 6 derecelik sistemde, ED50 Datumunda uygun ZONE ve DOM değerleri ile tanımlanacak ve üretilecektir.

Haritalar; 1/25.000 ölçekli olarak, dijital formatta amenajman haritaları altlık olacak biçimde; bölme sınırları, meşçere tipleri, köy sınırları ve iç taksimat şebekelerini oluşturan servis yolları yangın emniyet şeritleri, dereler, eşyükselti eğrileri belirtilerek bölme numaraları ve sınırları işlenmiş halde hazırlanmalıdır.

1-Meyil (Eğim Grupları) Haritası: Mikrohavzada %0-12 arası , %12-20 arası, %20-40 arası, %40- 60 arası, %60 ve üzeri meyil gruplarının dağılımı değişik renklerle haritaya işlenmelidir. Eşyükselti eğrileri, dağlar ve tepe noktaları belirtilerek yükseklikleri haritada gösterilmelidir. Bölmelerin numaraları ve sınırları, kuru ve sulu dereler, yerleşim yerlerinin sınırları haritada gösterilmelidir.

Toprak yol, stabilize yol, asfalt yol, şehirlerarası yol, göl veya gölet, demir yolu, varsa özel işaretlerle haritaya işlenmelidir

2-Bakı Haritası:

Mikrohavzada bakı (D, B, K, G, KD, KB, GD, GB ) gruplarının dağılımı değişik renklerle haritaya işlenmelidir. Eşyükselti eğrileri, dağlar ve tepe noktaları belirtilerek yükseklikleri haritada gösterilmelidir. Bölmelerin numaraları ve sınırları, kuru ve sulu dereler, yerleşim yerlerinin sınırları haritada gösterilmelidir. Toprak yol, stabilize yol, asfalt yol, şehirlerarası yol, göl veya gölet, demir yolu, varsa özel işaretlerle haritaya işlenmelidir

3- Yükseklik Grupları Haritası: Mikrohavza içerisinde 250-500m, 500-750m, 750-1000m, 1000- 1250m, 1250-1500m, 1500-1750m, 1750-2000m yükseklik grupları ve kaç hektar sahayı kapsadığı belirtilerek, değişik renklerde harita üzerinde gösterilir. Bölme numara ve sınırları, tepeler isimleriyle haritada gösterilmelidir. Kuru dereler, sulu dereler, mevcut sulama tesisleri, göl veya gölet, köy sınırları, toprak yol, stabilize yol, asfalt yol, şehirlerarası yol, demir yolu, iskan alanları mevcutsa özel işaretlerle haritaya işlenmelidir.

4-- Arazi Kullanım Kabiliyet Sınıfı Haritası: Mikrohavzada I. Sınıf, II. Sınıf, III. Sınıf, IV. Sınıf, V. Sınıf, VI.Sınıf, VII. Sınıf, VIII.Sınıf arazi kullanım kabiliyet gruplarının dağılımı ve kaç hektar sahayı kapsadığı belirtilerek değişik renklerde harita üzerinde gösterilmelidir. Bölmelerin numaraları ve sınırları, kuru ve sulu dereler, yerleşim yerlerinin sınırları haritada belirtilmelidir. Toprak yol, stabilize yol, asfalt yol, şehirlerarası yol, göl veya gölet, demir yolu varsa, özel işaretlerle haritaya

(16)

işlenmelidir. Mikrohavzanın topoğrafik yapısının daha iyi anlaşılabilmesi için eşyükselti eğrileri de haritaya işlenmelidir.

5-Bugünkü Arazi Kullanma Durumu Haritası: Mikrohavzada mevcut durumda Verimli orman alanlarının, Bozuk orman alanlarının, Orman Toprağı alanlarının, Tarım alanlarının, dağılımı ve kaç hektar yer kapladığı değişik renklerle harita üzerinde gösterilmelidir. Bölmelerin numaraları ve sınırları, kuru ve sulu dereler, yerleşim yerlerinin sınırları haritada belirtilmelidir. Toprak yol, stabilize yol, asfalt yol, şehirlerarası yol,göl veya gölet, demir yolu varsa , özel işaretlerle haritaya işlenmelidir.

6-Erozyon Haritası: Mikrohavza içerisinde; 1-Yok veya hafif şiddette yüzey erozyonu, 2-Orta şiddetli yüzey erozyonu 3-Şiddetli yüzey erozyonu 4-Çok şiddetli yüzey erozyonu gibi yüzey erozyonlarının çeşidini ve kaç hektar sahayı kapsadığı ayrıca kayalık alanların dağılımı ve kaç hektar yer kapladığı haritada değişik renklerle gösterilmelidir. Bölme numaraları ve sınırları ile tepeler haritaya işlenmelidir. Kuru dereler, sulu dereler, mevcut sulama tesisleri, göl veya gölet, köy sınırları, toprak yol, stabilize yol, asfalt yol, şehirlerarası yol, demir yolu, iskan alanları mevcutsa özel işaretlerle haritaya işlenmelidir.

7-Toprak Haritası: Arazide açılan toprak profillerinden elde edilen bilgilerden faydalanılarak, mikrohavzanın toprak derinlik grupları ve kaç hektar sahayı kapsadığı belirlenerek değişik renklerle haritada gösterilir. Bölme numaraları ve sınırları, profil noktaları ve tepeler haritaya işlenir.

Mikrohavzanın topoğrafik yapısının daha iyi anlaşılabilmesi için eşyükselti eğrileri de haritaya işlenmelidir. Kuru dereler, sulu dereler, göl veya gölet, mevcut sulama tesisleri, köy sınırları, toprak yol, stabilize yol, asfalt yol, şehirlerarası yol, demir yolu, iskan alanları mevcutsa özel işaretlerle haritaya işlenmelidir. Toprak haritasında arazide açılan toprak profil noktaları ve numaraları gösterilmelidir.

8-Ekim Dikim Haritası: Mikrohavzada yapılması planlanmış faaliyetlerin, ağaçlandırma, toprak muhafaza amaçlı erozyon kontrol çalışmaları, erozyon kontrolü faaliyetleri, rehabilitasyon faaliyetleri kapsamında dikilecek ve ekilecek türleri gösterecek şekilde1/25000 ölçekli harita üzerinde her tür için farklı renklerde (Proje yapımcısının tercihine göre) işlenecektir. Kullanılan türlere ait ekim dikim alanları ayrı ayrı tabakalandırılacaktır. Lejant kısmında türlere ait alansal dağılımlar yazılacaktır

9-Poz Numaraları Haritası: Mikrohavzada yapılması planlanmış faaliyetlerin, ağaçlandırma, toprak muhafaza amaçlı erozyon kontrol çalışmaları, erozyon kontrolü faaliyetleri, rehabilitasyon faaliyetleri kapsamında poz numaralarını gösterecek şekilde1/25000 ölçekli harita üzerinde her poz için farklı renklerde (Proje yapımcısının tercihine göre) işlenecektir. Kullanılan pozlara ait çalışma alanları ayrı ayrı tabakalandırılacaktır. Lejant kısmında pozlara ait alansal dağılımlar yazılacaktır.

10-Yapılacak İşler Haritası: Mikrohavzada yapılması planlanmış faaliyetlerin, Ağaçlandırma, Toprak Muhafaza Amaçlı Erozyon Kontrol Çalışmaları, Erozyon kontrolü faaliyetleri, Rehabilitasyon faaliyetleri kapsamında her faaliyet ayrı ayrı tabakalandırılacak ve renklerle sembolize edilecektir.

Faaliyet alanlarında ki makinalı çalışma, işçi gücü ile çalışma, ekim, dikim tel ihata, erozyon kontrol tesislerini, gösterecek şekilde1/25000 ölçekli harita üzerinde işlenecektir. Bozulmaya uğramış ormanların rehabilitasyonu, mera rehabilitasyonu, çığ kontrol çalışmaları, yapılacak sulama tesisi, yapılacak yollar, yapılacak havuz, faaliyetlerinin belirli renklerle ve işaretlerle harita üzerinde gösterilmesi gereklidir. Yapılacak işler haritasında, bölmelerin numaraları ve sınırları, kuru ve sulu dereler, yerleşim yerlerinin sınırları belirtilmelidir. Mikrohavzanın topoğrafik yapısının daha iyi anlaşılabilmesi için eşyükselti eğrileri de haritaya işlenmelidir.

11--Yapılan İşler Haritası: Mikrohavzada yapılması planlanmış faaliyetlerin gerçekleştirileceği alanlar boş bırakılacak, her yıl sonunda gerçekleştirilen faaliyet ve tesisler yapılacak işler haritası lejantına ve özel işaretlerine uygun olacak biçimde boyanacak ya da özel işaretlerle belirtilecektir.

(17)

12-MH´dan Çeşitli Görüntüler: Özellikle çalışmaların yapılacağı bölmelerin önceden görüntülerinin alınması, daha sonradan yapılacak faaliyet ve tesislerin havzayı nasıl olumlu yönde değiştirdiğini belgeleyebilecek türden yeterli sayıda fotoğrafın çekilmesi gereklidir.

13--Mikrohavza Planı Eki: - Plan Hazırlandıktan sonra, planın hazırlanması sırasında sor-sap-çöz toplantıları sırasında köylerde hazırlanan “Hane Halkı” ve “Köy Halkı” ortak problem ve sorunlarının

“İcmaline Ait Tutanaklar”, “Toprak Profil Özelliklerini Belirten Çizelgeler”, Fizyoğrafik ve genel toprak özelliklerini belirten çizelgeler, Bu toprak profillerinden alınan örneklerin incelendiği Laboratuvardan alınan “Toprak Örnekleri Analiz Raporu”, bölmelere göre yapılacak ormancılık faaliyetleri poz no ve hektarlarıyla birlikte, Kuru duvar eşik tesisi yapılacak yerler ve adetlerini belirtir çizelge, MHPE tarafından yapılacak olan sulama projeleri keşif özetleri, sulama kanalları metraj özetleri, “Köy Tanıtım Kartları” ve “Haritalar” hazırlanıp Mikrohavza Planı Eki olarak hazırlanmalıdır.

Mikro-havza Planı onaylandıktan sonra bez cilt ile ciltlenmiş halde sekiz (8) takım olarak teslim edilecektir. Ayrıca hazırlanan Mikro-havza Planı’na ilişkin harita, resim, metin ve diğer formattaki veriler elektronik ortamda sekiz (8) takım olarak CD veya DVD ye aktarılmak suretiyle) idareye teslim edilecektir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 48 inci maddesi ve bu maddeye açıklık getiren Kamu İhale Genel Tebliği’nin 64 üncü maddesi uyarınca; 5531 sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç işleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun’un 4’ üncü ve 5’ inci maddelerindeki MÜHENDİSLİK hizmetlerinin, DANIŞMANLIK HİZMETİ kapsamında olduğu,

4734 sayılı Kanun’un 48 inci maddesi 2 inci fıkrasına göre; yaklaşık maliyeti Kanunun 13 üncü maddesinin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının altında kalan danışmanlık hizmetlerinin “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği”ne göre satın alınması halinde dahi, bu hizmetin danışmanlık hizmeti niteliğinde olduğu göz önüne alınarak yalnızca DANIŞMANLIK HİZMET SUNUCULARINDAN satın alınmasının gerektiği,

Bu hizmetleri sunan danışmanlık hizmet sunucularının, Orman Mühendisleri Odası’nın mevzuatına göre yetkilendirilmiş oldukları dikkate alınarak; mesleki çıktılarda Oda kayıt belgesi ile Oda’nın vizesinin yapılıp yapılmadığının aranması, Oda kayıt belgesi alınmamış ve vizesi yapılmamış olan mesleki çıktılara ait işlem dosyalarının kabul edilmemesi gerektiği, Hususlarına dikkat edilmelidir.

.

.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :