Antalya da doludizgin

Tam metin

(1)

30 Aral›k 2010 Perflembe

•Manisaspor Kulübü Yay›n Organ›d›r •Say›: 63•Para ‹le Sat›lmaz

www.manisaspor.org.tr

MAN‹SASPOR’UN GÜNCEL

HABERLER‹ ‹Ç‹N Z‹YARET ED‹N

3. SAYFADA

HAŞİM ELMALI

Elefltirel bakmak

6. SAYFADA

MUHARREM KAZER

TÜFAD Manisa faaliyetleri

L‹SANSLI ÜRÜN KULLAN TAKIMINA DESTEK OL

■ 2. SAYFADA

Ö¤renciler engelleri

kald›rd›

■ 2. SAYFADA

Bilardoda Özçiftçi flampiyon

■ 7. SAYFADA

Karaman’›n gençlere özel ilgisi

■ 7. SAYFADA

Murat Eflsiz milli tak›m

menajeri

■ 7. SAYFADA

Lidyaspor Y›lmaz’› 4-0 ma¤lup etti

■ 7. SAYFADA

Antalya’da doludizgin

Futbol tak›m›m›z 26 Aral›k Pazar günü topland›¤› Antalya’da ikinci yar›

haz›rl›klar›n› doludizgin sürdürüyor. Günde 3 antrenman yapan ekibi- mizde futbolcular›n kamp›n ilk günlerinde gösterdi¤i performans tek- nik heyeti oldukça memnun ediyor. Siyahbeyazl›lar buradaki haz›rl›k- lar›n› 9 Ocak Pazar gününe kadar sürdürecek. ■ 4. SAYFADA

TARZAN

Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman, fut- bolcular›n›n ilk yar›da sergiledi¤i perfor- manstan memnun oldu¤unu ama oyunsal ola- rak belli flablonlar›n oturmas› için bafllan- g›çta olduklar›n› söyledi. ■ 4. SAYFADA

KARAMAN:

Başlangıçtayız

‘ ’

ç›kmas› için son 1 gün. ■ 3. SAYFADA bilginin en büyük sermaye oldu¤unu söyledi. ■ 2. SAYFADA y›l› ve ligin ilk yar›s›n› de¤erlendirdik. ■ 5’TE

Manisaspor’un 2010-2011 sezonu birinci yar›s›n›n is- tatiksel bilgilerinin geçen hafta ManisaSpor Gazete- si’nde yay›nlanmas›n›n ar- d›ndan bu haftada Türki- ye’nin en iyi analist antre- nörleri aras›nda gösterilen Serkan Emre Sefa’n›n haz›r- lad›¤› ilk yar› grafiklerini de-

¤erli okuyucular›m›zla pay- lafl›yoruz. Bu detayl› grafik- lerde oyuncu rakamlar›ndan gol oranlar›na kadar hepsini görebileceksiniz. ■ 6’DA

Bizi kimler izliyor?

Sezonun en çok takip edilen tak›mlar› aras›nda ilk 7 içinde yer alan Manisaspor’u, internet üzerinden takip eden binlerce taraftar, bak›n sitemizde en çok hangi sayfalarla ilgileniyor. www.manisaspor.org.tr adresine giren ziyaretçiler neleri merak ediyor ve Manisaspor’a web üzerinden nas›l ulafl›yor? ■ 8’DE

‹flte ilk yar›n›n grafikleri

Altyap›’da haftan›n

sonuçlar› ve maçlar

(2)

Manisaspor Kulübü Derne¤i ad›na ‹mtiyaz Sahibi:

Kenan YARALI (Baflkan) Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü

Alparslan KAYA Haber Müdürü S. Numan ÇALIfiKAN

Katk›da Bulunanlar Cemile AYDIN

Haflim ELMALI • Muharrem KAZER Bilgi ‹fllem

Alican ‹NCE Yönetim Yeri 19 May›s Stadyumu

Halil Erdo¤an Caddesi 34, 45030 Manisa e-posta: bilgi@manisaspor.org.tr

Reklam Pazarlama: 236.231 4505 Bas›ld›¤› yer:

Star Medya Yay›nc›l›k A.fi. Gaziemir-‹zmir Tel: 232.251 7632 Haftal›k Yerel Süreli Yay›n Say›:63

Bask› Tarihi: 29 Aral›k 2010

B

aflkan›m›z Kenan Yaral›’n›n annesi ad›na yapt›rd›¤› 24 derslikli Neval Ya- ral› Milli Egemenlik ‹lkö¤retim Oku- lu’nun aç›l›fl töreni 23 Aral›k Perflembe gü- nü Baflbakan Yard›mc›s› ve Devlet Bakan›

Bülent Ar›nç, Manisa Valisi Celalettin Gü- venç, Saruhanl› Kaymakam› Kadir Sertel Otçu, Saruhanl› Belediye Baflkan› Dr. Hüse- yin Yaral›, ‹l Emniyet Müdürü Adem Ayde- mir, ‹l Milli E¤itim Müdürü Aziz Ersoy, Türkiye Futbol Federasyonu Baflkan› Mah- mut Özgener, TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve Manisa Ticaret Borsas› Baflkan› Arif Ko- flar, Manisa Organize Sanayi Bölgesi Yöne- tim Kurulu Baflkan› ve Manisaspor 2. Bafl- kan› Sait Cemal Türek, Manisaspor Yöne- tim Kurulu üyeleri ve vatandafllar kat›ld›.

Sayg› duruflu ve ‹stiklal Marfl›’n›n okunma- s›yla bafllayan törende okul ö¤rencileri halk oyunu gösterisi yapt›.

“Ne mutlu bu hay›rl› ifli yapan Yaral› ailesine”

Devlet Bakan› ve Baflbakan Yard›mc›s› Bü- lent Ar›nç, aç›l›flta yapt›¤› konuflmada, geçmiflte de çok güzel hay›rl› ifller yapan Yaral› ailesinin bugün de ilçeye güzel bir okul kazand›rd›¤›n› söyledi.

Ar›nç, 24 derslikli okulun maliyetinin 4 mil-

yon liray› aflt›¤›n› belirterek, yüzlerce çocu-

¤un bu okulda, rahat, bilgisayar donan›ml›, 25-30 kiflilik s›n›flarda e¤itim alaca¤›n› dile getirdi. Bülent Ar›nç, sözlerini flöyle sür- dürdü: "Geçmiflte okullar›m›z›n durumlar›- na bakt›¤›m›zda, s›ralar, s›n›flar, kara tahta- lar, imkans›zl›klar yafl›yorduk. Bugün çok flükür hem Manisa hem Türkiye olarak bü- yük bir e¤itim hamlesinin içindeyiz. Onlar- ca okul aç›ld›, yüzlerce derslik yapt›k, bin- lerce s›n›f meydana geldi. 72 milyonluk nü- fuzumuzun yar›s› 30 yafl›n›n alt›nda. 18 milyon civar›nda, e¤itim ça¤›nda ö¤renci var. Avrupa'n›n 4-5 ülkesinin nüfusunu toplasan›z bu kadar etmez. Bu genç yavru- lar›m›z, onlar›n a¤abeyleri, büyükleri, üni- versiteye kadar milyonlarca evlad›m›z var.

Bu bizim büyük bir servetimiz. Bu serveti- mizi nitelikli bir e¤itimle, iyi bir e¤itimle gelece¤e haz›rlamak istiyoruz. Anneler ba- balar için en büyük gaye, çocuklar›n›n iyi bir e¤itim almas›, okumas›, iyi yetiflmesi, memlekete, vatana faydal› hale gelmesi.

Annelerin babalar›n bu büyük hayalini en az›ndan Saruhanl›'n›n merkezindeki bu okulla taçland›rd›ysak ne mutlu bizlere. Ne mutlu hay›rl› ifli yapan Yaral› ailesine."

Türkiye'nin e¤itimde iyi bir noktada oldu-

¤unu, her ilde üniversite bulundu¤unu an-

latan Ar›nç, törene kat›lan baz› gençlerin ilçeye üniversite iste¤inin yans›tan pan- kartlar tafl›d›klar›na iflaret etti. Ar›nç, 20 ki- lometre uzakta Celal Bayar Üniversitesinin oldu¤unu, Saruhanl›'ya da bir fakülte aç›l- mas› için üniversite nezdinde gayret göste- rece¤ini ifade eden Bakan Ar›nç, flunlar›

söyledi: ''Hay›rl› bir ifl. Mükemmel bir okul yap›lm›fl. Yavrular›n›za hay›rl› olsun. Mani- sa'm›za, Türkiye'ye hay›rl› olsun. Bu okul- dan çok güzel hay›rl› evlatlar ve onlar›n da her birisi bir okula ismini verecek kadar cö- mert, kadirflinas olarak yetiflsin. Memleke- timizin hakimleri, savc›lar›, valileri, kayma- kamlar›, güzel ifl adamlar› bu okulumuzdan yetiflsin. Yavrular›m›z›n baht› aç›k olsun, zihinleri aç›k olsun. Yapt›¤›m›z her fley ev- latlar›m›z içindir. ‹lim ve bilgi en büyük sermayemizdir. Çocuklar›m›z buna sahip olursa kötülüklerden uzaklafl›r, yanl›fl ifller yapmazlar, memleketlerinin yüz aklar› olan evlatlar olarak yetiflirler."

Manisa Valisi Celalettin Güvenç’te konufl- mas›nda Yaral› ailesine teflekkür etti. E¤i- tim, sa¤l›k, spor, kültür çal›flmalar›n›n du- raksamadan sürdü¤ünü belirten Güvenç, çocuklar›n, gençlerin önünü açmaya çal›fl- t›klar›n›, ö¤rencilerin art›k sadece yurt içiy- le de¤il yurt d›fl›yla da rekabet etti¤ini, içi-

ne kapanma döneminin geride kald›¤›n›

belirtti.

Güvenç, Manisa'daki e¤itimde standartlar›

her geçen gün art›rd›klar›n›, 40-50 kiflilik s›n›flar› 25 kifliye düflürdüklerini ifade ede- rek, 2003 y›l› bafl›nda 5 olan anaokulu say›- s›n›n bugün 34'e, 712 olan ilkö¤retim okulu say›s›n›n 822'ye ç›kar›ld›¤›n› aktard›. Vali Güvenç, 8 y›lda 212 milyon liral›k yat›r›m yapt›klar›n› ve ildeki 9 bin derslikten 3 bini- nin son 8 y›lda yap›ld›¤›n› bildirdi.

“Okul yapmak hay›rlar›n en de¤erlisidir”

Baflkan›m›z Kenan Yaral› ise merhum an- nesinin ismini tafl›yan okulu yapt›rd›klar›

için çok mutlu olduklar›n›, burada bir fley- ler ö¤renerek memlekete hizmet edecek in- sanlar yetiflmesinden gururland›klar›n› vur- gulayarak, "Okul yapmak hay›rlar›n en de-

¤erlisidir." dedi.

Konuflmalar›n ard›ndan Bakan Bülent Ar›nç, Yaral› ailesi üyelerine plaket verdi ve beraberindekilerle okulun aç›l›fl kurdelesini kesip s›n›flar› dolaflt›. Ar›nç, anaokulu ö¤- rencilerine oyuncak, ilkö¤retim ö¤rencileri- ne ise kitap, difl macunu ve difl f›rças›

hediye etti.

Özçiftçi flampiyon oldu

ampiyon-2 Bilardo Salonu'nda gerçeklefltirilen 2011 Manisa Büyükler 3 Bant Bilardo ‹l Bi- rincili¤i tamamland›. Final maç›nda geçen y›l›n flampiyonu Kamil Do¤- ruöz'ü setlerde 2-1 yenmeyi bafla- ran Adnan Özçiftçi, ‹l Birincili¤i Kupas›'n› kazand›. Üçüncülü¤ü ise Özhan Parla elde etti. Dereceye gi- ren sporculara kupalar›n› Türkiye Bilardo Federasyonu Organizasyon Kurulu Baflkan› Rahmi Aksay verdi.

Müsakabalar›n çok çekiflmeli geçti-

¤ini ifade eden Bilardo ‹l Temsilcisi Musa Dirik, dereceye giren sporcu- lar› tebrik ederek, önümüzdeki haf- ta Gençler 3 Bant ‹l Birincili¤i’nin düzenlenece¤inin müjdesini verdi.

‹lim ve bilgi en büyük sermaye

Baflkan›m›z Kenan Yaral›’n›n annesi ad›na yapt›rd›¤› 24 derslikli Neval Yaral› Milli Egemenlik ‹lkö¤retim Okulu’nun aç›- l›fl töreni; siyasetçi, bürokrat ve spor adamlar›n› bir araya getirdi. Aç›l›flta bir konuflma yapan Baflbakan Yard›mc›s› ve Devlet Bakan› Bülent Ar›nç, Yaral› ailesini tebrik etti¤ini belirterek, ilim ve bilginin en büyük sermaye oldu¤unu söyledi.

Celal Bayar Üniversitesi Beden E¤iti- mi Spor Yüksek Okulu Ö¤rencileri topluma hizmet projeleri kapsam›nda

"Ayd›nl›k Bir Gelecek ‹çin Gelin Tüm Engelleri Birlikte Kald›ral›m" isimli proje haz›rlad›lar. Projenin amac›, zi- hinsel engelli ö¤rencilerin spor faali- yetlerini düzenlemek ve sosyalleflme- lerine katk›da bulunmak için ihtiyaçla- r› olan bilgisayar ba¤›fl›n› sa¤lamak.

Beden E¤itimi Ö¤retmenli¤i Bölü- mü’nde okuyan Mehmet Tan, O. Ali Ilgaz, Oktay Keskin, Serpil Çakmak, Mehmet Narfidan, Maruf Minaz, Er- dinç Solak ve Zafer Duman dört haf- tada hayata geçirdikleri proje ile ba-

¤›fl yapan hay›rseverlerin de deste¤i ile iki adet masa üstü bilgisayar› Ö¤- retmen fiukran Bilginer Araflt›rma Merkezi’ne hediye ettiler. Manisal›

hay›rsever Murat Mete’nin, Mete Net firmas› ad›na üstlendi¤i sponsor des- te¤i ile al›nan bilgisayarlar, araflt›rma Merkezi’ne ö¤renciler taraf›ndan gö- türüldü.

Ö¤retmen fiukran Bilginer Araflt›rma Merkezi Müdürü Hasan fiahin, Celal Bayar Üniversitesi ö¤rencilerine te- flekkür ederek "Üniversite ö¤rencileri- mizin haz›rlad›¤› sosyal sorumluluk

projesi kurumumuzun ihtiyac› olan bil- gisayarlar› bünyemize kazand›rd›. En- gelli ö¤renciler için yap›lan bu proje- nin bizde yaratt›¤› mutlulu¤u belirt- mek isterim. Tüm sivil toplum kuru- lufllar›n›n, bu tür toplumsal geliflime destek veren projelere destek verme- si en büyük iste¤imiz. Ba¤›fla katk›da bulunan üniversite ö¤rencisi arkadafl- lar›m›za teflekkür ediyoruz" dedi.

CBÜ’LÜ Ö⁄RENC‹LER ENGELLER‹ KALDIRDI

Celal Bayar Üniversitesi Beden E¤i-

timi Spor Yüksek Okulu Ö¤rencileri

taraf›ndan haz›rlanan "Ayd›nl›k Bir

Gelecek ‹çin Gelin Tüm Engelleri

Birlikte Kald›ral›m" isimli proje sa-

yesinde zihinsel engelli ö¤renciler

bilgisayarlar›na kavufltu.

(3)

Ceyhun ve Ak›n haberleri do¤ru de¤il...

Baz› bas›n yay›n kuru- lufllar›nda kulübümüzün Sivasspor’dan Ceyhun Erifl ve Ak›n Vardar ile ilgilendi¤i yönünde haberler yer almaktad›r.

Kulübümüz bu haber- lerde ad› geçen futbol- cular ile ilgilenmemifl ve herhangi bir transfer görüflmesinde bulun- mam›flt›r. Taraftar›m›z›n bu haberlere itibar etmemesini hat›rlat›r kamuoyuna duyururuz.

M

anisaspor Yönetim Kurulu üyesi Renan Çapra yapt›¤› aç›klamada kombine sat›fllar›n›n 2010’un son gününe kadar devam edece¤ini yeni y›lda kombine bilet sat›fl› olmayaca¤›n›

aç›klad›. Çapra "Manisaspor Kulübü Yönetim Kurulu olarak ald›¤›m›z karar ile kombine bilet sat›fllar›m›z› 31 Aral›k 2010 tarihinde sona erdirece¤iz.

Taraftarlar›m›za, gelip kombine biletlerini al›p tribünlerine sahip ç›kmalar›

ça¤r›s›nda bulunuyoruz. Stad›m›z›n

tamam›n› taraftarlar›m›za kombine bilet fleklinde satarak bilet sat›fl›n› mümkün oldu¤u kadar azaltma hedefimiz devam ediyor. Kombine biletleri, tüm kupa maçlar› ve ‹stanbul tak›mlar› ile yap›lan maçlarda geçerlidir. Tüm kamuoyu ve Manisasporlular›n kombine bilet alarak tribünlerine sahip ç›kmalar›n› bekliyoruz"

dedi. Kombine bilet sat›fl› devam etti¤ini belirten Çapra, kombine biletlerin Manisaspor Store Çarfl› fiubesi’nden temin edilebilece¤ini söyledi.

Kombineni

al, tribününe sahip ç›k

Ama bu yaklafl›m›n devam›n- da da, elefltirel bakt›klar› yer- lerde ve durumlarda çözüm önerilerini de beraberinde sunmak, ak›lc› ve tutarl› bir flekilde savunmak da gerekti- rir. Durum tespitinden çözüm önerisine do¤ru da yürünmeli- dir. Çok konuflmak çok yaz- mak akl›na gelen her fleyi te- melsiz ve anlams›z kelimelerle ifade etmek bize hakl›l›k ka- zand›rmaz.

Teknolojinin ve iletiflimin ol- dukça geniflledi¤i bu dönemde art›k herkes bir flekilde fikirle- rini gayet kolay ifade edebil- mektedir. Herkes kendi fikri- ni, görüflünü gayet kolay bir flekilde yaz›ya da dökebilmek- tedir. Bu sayede bilgiye eri- flim, fikrinin beyan etme yay- g›nlaflmakta fakat ayn› zaman- da beraberinde bilgi kirlili¤ini de yaratmaktad›r.

Manisaspor öznesi ile konufl- maya ve yazmaya devam ede- lim. Manisaspor hakk›nda ga- rip ifadelerden, ak›lc› elefltiri- lere kadar her fley rastlamak mümkün. ‹lkel insan›n ifade biçimi olan küfürlerden bah- setmeye gerek bile yok tabii ki. Manisaspor’un üç sezo- nunda hasbelkader sorumluluk tafl›m›fl biri olarak, sevindi¤im, üzüldü¤üm ve gülüp geçti¤im birçok yorum ile de karfl›lafl›- yorum tabii ki.

E¤er mevcut yap› üzerinde bir de¤erlendirme yapmak istiyor- sak, de¤erlendirmenin bafllan- g›ç noktas› tespit edilmelidir.

E¤er ki mevcut yap› ve iflleyifli bir yorum getirilecekse, tak›- m›n küme düfltü¤ü günden bu güne kadarki süreç göz önüne getirilerek de¤erlendirme yap- mak mecburiyetindeyiz. O an- daki mevcut flartlar ve durum- dan flimdiki duruma do¤ru ya- p›lmayan de¤erlendirmeler, söylenenler eksik kalaca¤› gibi pek de tutarl› olamayacakt›r.

Süper ligden düfltükten sonra 2.5 sene içinde ilk üç s›raya oynayacak bir ekip yaratmay›

istemek, tesisleflmeyi bitirmek, kurumsallaflma denilen yap›- lanmay› bu kadar süre içeri- sinde tamamlamak bunun

¤ildir. Kurumsallaflma k›sa, or- ta ve uzun vadeli bir süreç so- nunda oluflabilmektedir. E¤er ki kurumsallaflmadan bahse- deceksek isimler üzerinden konuflmak zaten bu kavram›n en bafl›ndan reddi manas›n›

da tafl›r.

Transfer yanl›fllar›n› konufl- mak istersek, ki en çok za- man alan ve sonuca ba¤lana- mayan mevzu budur. Do¤ru transfer nedir oran› ne kadar- d›r? Nas›l ölçülebilir? Futbol dünyas›n›n en çok tart›fl›lan konular›ndand›r. Skor baflar›- lar› transferi do¤rular m›?

Bunlar hep transfer politikala- r›n›n tart›fl›lan ve sonuca ba¤- lanamayan konular›d›r. Bir ta- k›m oluflturulurken ve buna ba¤l› olarak, transferler üze- rinden konuflurken, isim üze- rinden de¤il tak›m yap›s› ve katk› noktas›nda de¤erlendir- mek sonuca do¤ru yürümeyi kolaylaflt›r›r.

E¤er sadece karamsar (pesi- mist) yaklafl›rsak Türkiye ligle- rinin son gol kral›n›n transferi dahi yanl›fl transfer olarak de-

¤erlendirilebiliriz. Böyle bir transferine gerek olmad›¤›n›

söylemek de pek mümkün.

Özellikle Makukula transferin- de sadece tak›m ve flehir üze- rinde yaratt›¤› olumlu etkiyi düflünmek bile bize bu konu üzerinde bir yol gösterebilir.

Do¤ru ve yanl›fl transfer veya tak›m oluflturman›n sorumlu-

¤unu arar iken de genel bir transfer maliyet ve fayda üze- rinden, konuflman›n daha do¤ru bir bafllang›ç olaca¤›

düflüncesindeyim. Yoksa A do¤ru transfer B yanl›fl trans- fer diyerek genel transfer poli- tikas› d›fl›nda yorulabiliriz.

Baflar›s›zl›¤› veya baflar›y› bir tek kifliye bir tek olguya ba¤la- yarak ç›kar›mlarda bulunmak da ciddi bir fikir açmaz›d›r.

Hülasa bir kurum veya olguya bakacaksak genel anlamda hedeflerden, bafllang›ç nokta- s›ndan, gelinen noktaya ve yürünmekte olan yöne do¤ru bakarak incelemek tutarl›, ak›lc› ve sa¤l›kl› olacakt›r.

Kombine bilet fiyatlar› flöyle:

TR‹BÜN KOMB‹NE KART

VIP - A 900 TL

VIP - B 750 TL

VIP - C 500 TL

VIP - D 350 TL

KAPALI ALT B 305 TL KAPALI ALT A - C 205 TL

AÇIK 105 TL

SP‹L KALE ARKASI 55 TL

M

anisa 19 May›s Stad- yumu’nun saha ay- d›nlatmas›n›n güçlen- dirilmesi için çal›flmalar de- vam ediyor. Çal›flmalar sonra- s›nda saha ayd›nlatmalar› is- tenilen de¤erlere ulaflacak.

Sezon bafl›ndan bu yana oldu-

¤u gibi ikinci yar› öncesinde de 19 May›s Stadyumu’nda iyilefltirme çal›flmalar›na baflland›. ‹kinci yar› öncesinde 19 May›s Stadyumu’nun saha ayd›nlatmas›n›n güçlendiril- mesi için çal›flmalar devam ediyor. Asbaflkan Stat ve Te-

sisler Sorumlumuz Ersin Öztafl, çal›flmalar tamamland›¤›nda stat ›fl›klar›n›n FI- FA ve UEFA’n›n öngördü¤ü ve Lig Tv’nin de yay›n kalitesini daha da artt›ra- cak de¤erlere ulaflaca¤›n› belirterek, "Stattaki taraftar›m›zdan ekran bafl›ndaki izleyiciye kadar herkes evimizdeki maçlar› daha kaliteli izleyebilecek" dedi.

19 May›s Stadyumu daha da ayd›nl›k olacak

19

May›s Stadyumu aç›k tribü- nün üstünün kapat›lmas›

çal›flmalar› bütün h›z›yla de- vam ediyor. Temeli at›lan tribün çat›- s›n›n kolonlar› yükselmeye bafllad›.

6 Aral›k Pazartesi günü bafllayan pro-

jede temel atma ifllemi tamamlan›rken çat› direklerinin monte edilece¤i ko- lonlar için çal›flmalar devam ediyor.

Manisaspor Yat›r›m ve Projelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Efendio¤lu beton kolonlar›n tamam- lanmas›n›n ard›ndan üzerlerine çelik konstrüksiyon montaj›n›n bafllayaca-

¤›n› belirterek, "Aç›k tribünün kapat›l- mas› çal›flmalar› planlanan flekilde de- vam ediyor. Çal›flmalar tamamland›-

¤›nda çok güzel bir yap›n›n ortaya ç›kaca¤›na inan›yoruz. Çat› bitti¤inde taraftar›m›z çok daha iyi bir ortamda maç izleyecek" diye konufltu.

Aç›k tribünde çal›flmalar

bütün h›z›yla devam ediyor

(4)

Futbol tak›m›m›z 26 Aral›k Pazar günü topland›¤› Antalya’da ikinci yar› haz›rl›klar›n› doludizgin sürdürüyor.

Günde 3 antrenman yapan ekibimizde futbolcular›n kamp›n ilk günlerinde gösterdi¤i performans teknik heyeti oldukça memnun ediyor. Siyah-beyazl›lar buradaki haz›rl›klar›n› 9 Ocak Pazar gününe kadar sürdürecek.

M

anisaspor Spor Toto Süper Lig 2010- 2011 sezonu haz›rl›klar›na Antalya Titanic Beach & Resort Hotel’de de- vam ediyor. Siyah-beyazl›lar günde sabah 2 ve akflam 1 antrenman yaparak gerçeklefltir- dikleri çal›flmalarda Teknik Direktör Hikmet Karaman’›n yönetiminde hem güç depolu-

yorlar hem de taktiksel aç›dan kendilerini gelifltiriyorlar. Futbolcular›n her geçem gün daha da iyi hale gelmesi ve çal›flma arzusu ise teknik heyeti oldukça memnun ediyor.

Y›lbafl› iznine ç›kacaklar

Öte yandan ekibimiz 30 Aral›k Perflembe

günü sabah saatlerinde gerçeklefltirilecek laktat testinin ard›ndan y›lbafl› iznine ç›ka- cak ve 2 Ocak Pazar günü saat 17:00’de toplanarak haz›rl›klar›na kald›¤› yerden devam edecek. Ekimizde yabanc› futbol- cular›m›z ise 3-4 Ocak tarihlerinde tak›ma dahil olacaklar.

T

ak›m kaptan›m›z Burak Özsaraç Antalya kamp›nda yapt›¤› aç›kla- mada sezona iyi bafllamad›klar›n›

ama ilk yar›y› çok iyi yerde bitirdikleri- ni kaydetti. 13 maçta al›nan 22 puan›n kendisine göre çok iyi bir puan oldu¤u- nu belirten Burak, "‹kinci yar›da da ayn› performans› devam ettirmek isti- yoruz. Bunu baflaracak güçteyiz. Ta- k›m oturdu ve iyi oynamaya bafllad›.

Devre aras› kamp›n› iyi de¤erlendirip ikinci yar›y› daha verimli geçirmek isti- yoruz." diye konufltu.

“Kamp›, çok iyi de¤erlendirmeliyiz”

BURAK ÖZSARAÇ:

Tarzan

Antalya’da doludizgin

Tarzan

Antalya’da doludizgin

‘Başlangıçtayız’ ‘Başlangıçtayız’

Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman, futbolcular›n›n ilk yar›da sergiledi¤i performanstan memnun oldu¤unu ama oyunsal olarak belli flablonlar›n oturma- s› için bafllang›çta olduklar›n› söyledi.

K

araman devre aras› çal›flmalar›n›n bütün tak›mlara hay›rl› olmas›n›

diledi¤ini belirterek, "Çal›flmalar›- m›za bugün bafllad›k. Yabanc› futbolcu- lar›m›z aram›zda de¤il. Onlar lig bittik- ten sonra 3-4 gün antrenmana devam ettiler. 18-20 saatlik uçufllar› oldu¤u için 3-4 gün daha fazla izin verdik." dedi.

Tecrübeli teknik direktör gazetecilerin transfer çal›flmalar›yla ilgili sorular›yla ilgili flunlar› söyledi: "Baflkan›m›z Say›n Kenan Yaral› ile geçti¤imiz günlerde bir araya geldik ve yapm›fl oldu¤umuz gö- rüflmelerde tak›ma katl› sa¤layabilecek, tak›m karakterine uyum gösterebilecek oyuncular üzerinde konufltuk. Yeni y›l içerisinde de bu hamlelerimizi gerçek- lefltirece¤iz. Y›lbafl›na kadar verece¤i- miz kararlar transferleri belirleyecek. ‹lk yar› itibariyle orta saham›za çok yük bindi. Bekir son haftalarda orta saha için iyi bir alternatif ç›kt›. Özellikle orta saha bölgesinde alternatif oyuncular›- m›z›n say›s›n› ço¤alt›rsak di¤er oyun- cular›m›z›n da y›pranmas›n› önleriz. "

Altyap›dan Eray, Bülent, Samet ve Murat’› da kampa dahil ettiklerini belir- ten Karaman, "Onlar›n önümüzdeki ay- lar içinde çal›flmalar›n› göz önünde bu- lundurularak tak›ma intiba edece¤ini düflünüyorum." dedi.

Sözlerinin devam›nda futbolcular›n›n ilk yar›da sergiledi¤i performanstan mem- nun oldu¤unu ama oyunsal olarak belli flablonlar›n oturmas› için bafllang›çta olduklar›n› ifade eden Karaman: "Biz geliflme aflamas›nda bir tak›m›z.

Zamana ihtiyac›m›z var. Bu zaman› iyi de¤erlendirip, iyi ifller ç›kar›p, Türk fut- bolunda yerimizi almak istiyoruz." diye konufltu.

M

anisasporumuzun baflar›l› de- fans oyuncusu Ömer Aysan Bar›fl, devre aras›nda en iyi flekilde çal›flarak sezonun ikinci yar›- s›nda daha iyi yerlerde olacaklar›n›

söyledi.

Ömer yapt›¤› de¤erlendirmede ilk ya- r›ya ilk 4 haftada ma¤lup olarak s›k›n- t›l› bir bafllang›ç yapt›klar›n› belirterek,

"Dört haftan›n ard›ndan Hikmet hoca- m›z›n göreve gelmesiyle ç›k›fla geç-

tik. Bütün büyük tak›mlar› kendi evin- de yendik, içeride talihsizlik maçlar kaybettik. 4 maçta s›f›r puan› olan bir tak›m›n ilk yar›n›n sonuna bakt›¤›m›z- da 22 puan toplam›fl olmas›n› önemli bir baflar› olarak görüyorum."dedi.

Devre aras›nda en iyi flekilde de¤er- lendirdiklerini ifade eden Ömer, "‹kinci yar› hedefimiz daha yüksek tutmal›y›z.

Sezonun ikinci yar›s›nda çok daha iyi yerlerde olaca¤›z." diye konufltu.

Ömer Aysan

Bar›fl:

Ömer Aysan

Bar›fl:

lk kez geçen sezon FIFA tara- f›ndan uygulanmaya bafllan›- lan "Transfer Efllefltirme Siste- mi"nin kullan›lmas› ve Uluslarara- s› Transfer Sertifikalar›n›n (ITC) elektronik olarak düzenlenmesinin FI- FA talimat›na girmesi sonucu geçifl dönemi sona erdi. 2010-2011 sezonu ile birlikte bu uygulaman›n zorunlu hale gelmesi sonucu, Transfer Efllefl-

tirme Sistemi e¤itimi alarak siste- me dahil olmufl profesyonel ligler- de mücadele eden tüm kulüplerin uluslararas› profesyonel futbolcu transferlerini bu sistem üzerinden gerçeklefltirmeleri gerekecek. Sisteme dahil kulüplerin, Transfer Efllefltirme Sistemi kullan›lmadan uluslararas›

profesyonel futbolcu transferi yapma- lar› mümkün olmayacak.

TFF’den yap›lan aç›klamaya göre 2010-2011 Futbol Sezonu

‹kinci Transfer ve Tescil Dönemi 5 Ocak 2011 tarihinde bafl- layacak. Transfer dönemi 1 fiubat 2011'de sona erecek.

‹kinci transfer dönemi 5 Ocak'ta bafllayacak

“‹kinci yar› daha iyi

yerlerde olaca¤›z”

(5)

2007-2008 Sezonu’nda tam yetkiyle göreve ge- tirdi¤i Genel Menajerimiz Öner Karalar ile gö- revde bulundu¤u 3 y›l› ve ligin ilk yar›s›n› de-

¤erlendirdik.

Son 3 haftada rahatlad›k. Yeni umutlarla bafllanan sezonun ilk 4 haftas› 0 puan al›nmas› büyük bir hayal k›r›kl›¤› yarat- m›flt›. Bu süreci anlat›r m›s›n›z?

Asl›nda sezon bafl›nda iyi planlamayla güçlü bir ekip oluflturmufltuk. Bir sezon önceki kad- rodan sadece Güven Varol ve Mehmet Nas’›

kaybettik. Bu oyuncular›n yerine çok kaliteli isimler ald›k. Ne yaz›k ki, sadece iyi oyuncu- lardan oluflan bir topluluktu Manisaspor. Sezon öncesinde tak›m olmay›, baflaramad›k. Üst üs- te al›nan yenilgiler sonras›nda futbolcular öz- güvenini yitirdi. Kimse tak›m›n gerçek gücü- nün bu oldu¤unu düflünmüyordu. Fakat ortada düzeltilmesi gereken ifller vard›. Sonuçta 4 maç, s›f›r puan. Bu sonucu kimse beklemiyor- du. Zor, bir o kadar da s›k›nt›l› günlerdi. Hiçbir zaman ümitsizli¤e kap›lmad›k. ‹nsan olarak çok kaliteli ve bir o kadarda karakterleri sa¤- lam oyunculardan kurulu bir ekip oldu¤umuzu her zaman, her yerde ifade ettim. Tak›m›n ç›- k›fl yakalayaca¤›n› ve ligde istenen düzeye ge- lece¤inde flüphem yoktu.

Hikmet Karaman geldi¤inde ne oldu ve tak›m bir anda nas›l de¤iflti?

Öncelikle flunu mutlaka söylemeliyim ki, o kö- tü günlerde yönetim kurulumuz hep tak›m›n yan›nda oldu. Tak›ma moral vermek için elin- den geleni yapt›. Bu özveriyi görmezden gele- meyiz. Baflkan›m›z Kenan Yaral› ve Yönetim Kurulumuz çok profesyonel hamlelerle Mani- saspor’un bulundu¤u durumdan kurtulmas›

için kendi paylar›na düfleni fazlas›yla yapt›lar.

Hikmet Hoca’n›n ne yapt›¤›na gelince; Hikmet Karaman, parçalar› birlefltirdi ve bir bütün ya- ratt›. Tak›m ayn›, oyuncu ayn›, bir haftada ye- tenek takviyesi de yapmad›k. Elimizdeki de-

¤erleri tak›m yapmas› için Hikmet Hoca’yla anlaflt›k.

Neden Hikmet Karaman?

Biz idari personel olarak, tak›mda ifllerin iyi gitmesini sa¤layacak kifli ve kurumlar aras›nda ba¤lant›y› kurup, kulübümüzün bütçe politika- s›n› da göz önünde bulundurarak en do¤ru ki- flilerin bünyemizde yer almas›n› sa¤lamak zo- runday›z. Tak›m›m›z›n 4 haftal›k durumunu si- zinle masaya yat›ral›m. Bir maç öncelikle so- yunma odas›nda kazan›l›r. Maçtan önce gözle- rinde kazanma h›rs› olmayan oyuncu sahada savaflmaz. Bir tak›m› tak›m yapan ortak h›rs, istek, motivasyon ve özgüvendir. Tak›m›n bafl›

ise teknik direktördür. Bize h›rsl›, hedefi olan, do¤ru hamle yapabilen ve farkl› özellikteki oyuncular› ayn› tak›m içinde nas›l kullanaca¤›- n›, kurdu¤u taktiklerle belirleyen bir hoca la- z›md›. Bu anlamda Türkiye’de ki en do¤ru isim bizim için Hikmet Karaman’d› .

O dönem, Hikmet Hocan›n da baflar›s›z olabilece¤i ihtimali akl›n›za geldi mi?

Tek kelime ile hay›r. Çok kötü bir dönem için- deydik ama tak›m içinde umudunu korumak zorunda olan ilk isimlerin bafl›nda biz geliyo- ruz. Genel Menajer olarak umut kesme, moral bozma, vazgeçme gibi bir durum bizim için lüks. Bunlar› söylemem ne kadar do¤ru bilmi- yorum, ancak Trabzonspor maç› öncesinde ta- k›m›n, futbolcular›n ve ekibin içindeki duruma bak›p fikrimi ortaya koydu¤umda baflar›s›z ol- ma durumunda, her hakk›mdan vazgeçece¤i- min, her sonuca katlanaca¤›m›n teminat›n› ve- rerek Hikmet Karaman yönünde oyumu kullan- d›m. Bu tak›ma Hikmet Karaman gibi h›rsl› ve sürekli kendisini gelifltiren, sürekli yeniliklere aç›k olan birinin can verece¤inden ad›m kadar emindim. Bana göre Hikmet Karaman Türk futbolunun en önemli de¤erlerinden biri. Hik- met Hoca ile çal›flmak çok güzel bir duygu.

Galibiyet sonras› süreç nas›l geliflti?

Hikmet Hocam›z’›n gelmesi ile inan›lmaz bir tempo yakaland›. Ard arda al›nan galibiyetlerle tak›m›n ve flehrin özgüvenini geri kazanmas›, tak›m›n flehre giderek taraftardan yüz yüze destek istemesi çok ayr› bir hava yakalatt›. ‹lk galibiyetimiz Trabzonspor maç› bizim için deplasmanda oynanacak en zor maçlardan bi- riydi. Bir önceki maç Trabzon, 6-1’lik Sivas ga- libiyetine imza atm›fl, kendi evinde full çeken bir stadyumda oynuyor. D›flar›dan bak›nca bi- zim ad›m›za mümkün olmayacak bir galibiyet.

Ancak o maç soyunma odas›nda Hikmet Hoca ile konufltuk. Hocam bu maç› kazanaca¤›z de- dim "‹nflallah kazanaca¤›z" dedi.

Tak›m›n kazanaca¤›n› daha soyunma odas›nda nas›l anlad›n›z?

Senelerdir gazeteci, personel, medya sorumlu- su ve flimdi de Genel Menajer olarak tak›m›

y›llarca takip ettim. Futbolcularla maç öncesi ve sonras› konufltum, birarada bulundum. Bir maçta galip gelecek tak›m soyunma odas›nda belli oluyor. Oyuncunun gözündeki ›fl›k bile o maç nas›l oynayaca¤›n› savafl›p savaflmayaca-

¤›n› anlat›yor.

demde yer alan 7’inci, popülerli¤ini en çok art›ran 3 tak›m aras›na girdi. Bunu nas›l de¤erlendireceksiniz?

Manisaspor önemli bir marka oldu. Bugün sü- per ligde forma giyen birçok futbolcu Manisas- por’da futbol oynamak istiyor. Bunlar›n önemli nedenleri var. Manisa’n›n güzel ve yaflanabilir bir flehir olmas›, iklimi, sunulan imkanlar, ‹z- mir’e yak›n olmas› her ne kadar tercih nedeni olsa da, futbolcu önce paras›n› rahat al›p al- mayaca¤›na bak›yor. Biz Manisaspor olarak futbolcular›m›z›n paralar›n› zaman›nda vermek için elimizden geleni yap›yoruz ve ayr›lan hiç- bir oyuncumuzun kulüpte paras› kalm›yor.

Bunlar›n hepsi Manisaspor’un marka kimli¤ine katk›da bulunuyor. Manisaspor, kendi gazete-

si, internet sitesi, fan sayfalar›, çok yeni kurul- mufl olsa da uluslararas› platformda iddial› bir bisiklet tak›m›, altyap›s› ile birlikte yaklafl›k yüz kiflilik idari personeli olan önemli bir ku- rum. Tesisleri, stad›, misafir tribün ve soyun- ma odalar› ile bir çok kiflinin yer almak isteye- ce¤i bir kulüp olduk.

Sezonun en çok konuflulan Makukula transferi ile büyük bir baflar›ya imza at›ld›. Bu sürecini anlat›r m›s›n›z?

Geçen y›l çekti¤imiz gol s›k›nt›ns›n ard›ndan bir golcü transferi flart olmufltu. Hem taraftar›n beklentisine hem de tak›m›n ihtiyac›na cevap verecek nitelikte bir oyuncuya ihtiyac›m›z var- d›. Makukula, Befliktafl ve Trabzonspor’un da aralar›nda oldu¤u birçok tak›m›n transfer liste- sinde vard›. Ayr›ca Makukula’n›n yurt d›fl›nda baflka tak›mlar taraf›ndan da istendi¤ini bili- yorduk. Türkiye’de gol kral› olmufl bir ismi, transfer etmek kolay bir ifl de¤il. ‹lk görüflme- lerde Bencifa Kulübü bize olumsuz yan›t verdi.

Ancak biz sürekli kulübü Benfica ve oyuncu- nun menajerleriyle görüfltük. Manisaspor’u an- latt›k. Vestel döneminde hangi isimlerin bu ta- k›mda yer ald›¤›n›, nas›l bir kurumsal yap›ya sahip oldu¤umuzu anlatt›k. Bunlar› yaparken de çok samimi davrand›k. Mütevaz› bir bütçe- miz oldu¤unu ve gücümüzün neye yetece¤ini söyledik. Baflkan›m›z bu konuda tam destek verdi. Kiflisel giriflimlerde ve özverilerde bulun- du. Transferin bitmesine belki saatler kala te- lefonum çald›. Portekiz’den arand›¤›m› görün- ce tercüman›m›z Barbaros Gözneli ile birlikte gerekli iletiflimi kurduk ve tek bir banka temi- nat› göstermeden, Makukula’y› tak›m›za ka- zand›rd›k. Bu transferde Benfica Sportif Direk- törü Rui Costa bizlere çok destek oldu.

1 SAATTE TAMI TAMINA 100 TEBR‹K MESAJI

Bir golcü d›fl›nda Makukula’n›n Manisas- por’da bulunmas› kulübe ne kazand›rd›?

Makukula gibi Portekiz milli tak›m›nda forma giyen Avrupa’da boy göstermifl kiflisel iletiflimi ve çevresi güçlü oyuncular her zaman çekici güçtür. Bir kulübün en büyük reklam› oyuncu- sudur. Üst düzey her hangi futbolcunun tak›- m›m›zdan gelen bir transfer teklifini kabul et- mesi için, Makukula ismi önemli bir etkendir.

Makukula transferinin aç›klanmas›n›n ard›ndan bir saat içinde telefonuma yüze yak›n tebrik mesaj› geldi. Bu mesajlar aras›nda bu transferi nas›l gerçeklefltirdi¤imizi soranlarda vard›. Bi- zim için önemli olan ise Manisaspor için fay- dal› bir ifli baflarm›fl olmakt›.

Emek verip de baflar›yla sonuca ulaflt›ra- mad›¤›n›z bir transfer giriflimi oldu mu?

Bunu üzülerek söylüyorum ki oldu. fiu an Ga- ziantepspor’da forma giyen Orhan Gülle’nin çok u¤raflmam›za ra¤men transferini mutlu sonla tamamlayamamam›z beni en çok üzen

olayd›. Geçen y›l iki maç›n› izledi¤im Orhan’›n tak›m›m›za çok faydal› olaca¤›n› düflündüm ve profesyonel olmad›¤› için sadece yetifltiricilik bedeli ve oldukça uygun bir fiyatla transfer edecekken, futbolcunun Kayserispor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas ile bir görüflme yap- t›¤›n› ö¤rendik. Baflkan›m›z Kenan Yaral› ile ‹s- tanbul’a gidip futbolcunun kendisi, menajeri

Teklifimizin kendisini onurland›rd›¤›n› ancak Tolunay Kafkas’a söz verdi¤i için bu teklifi ka- bul edemeyece¤ini söyleyerek teflekkür etti.

Bize yapacak bir fley kalmad›. Ancak iletiflimi- mizi koparmamaya özen gösterdi¤imiz oyun- culardan biri.

Transferler ve futbolcularla iletiflim kur- makta kiflisel iliflkilerin önemi nedir?

Kiflisel iletiflimin önemi yüzde yüz. Futbolun saha içinde oldu¤u kadar birde saha d›fl› yönü var. Bunlar birbiri ile do¤rudan ilgili durumlar.

E¤er bir futbolcu mutlu de¤ilse iletifliminiz ba- flar›s›zsa, sizinle huzurlu de¤ilse, baflar›l› ola- mazs›n›z. Bu iki kere iki dört kadar basit. Hem transfer döneminde hem sezon boyunca fut- bolcular›n yönetim kurulu ve di¤er birimlerle iletiflimini kurmak için sürekli olarak kiflisel ile- tiflim yöntemlerini kullanman›z gerekiyor. Her an›, her havay› okumak, oyuncunun gözünden ne istedi¤ini bilmek ve olas› sorunlar oluflma- dan önce bunu önlemek zorundas›n›z. Art›k kendinizi psikolog olarak m›, sosyolog olarak m› yoksa iletiflim uzman› olarak m› gelifltirirsi- niz bu kiflisel seçiminiz, ancak çok do¤ru ad›mlar atman›z› gerektiren bir konumda oldu-

¤unuz kesin.

‹lk yar›y› 22 puan ile noktalad›k. Sezo- nun ikinci yar›s› için hedef ne?

Tak›m›m›z› korumaya ve mevcut ekibe küçük takviyeler yaparak yola devam etmeyi düflünü- yoruz. Kaliteli oyunculardan kurulu bir ekibiz.

Bir iki oyuncu takviyesi ile ikinci yar›da en az ilk on içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz.

Manisaspor’un yap›lanmas› ile ilgili son olarak neler söyleyeceksiniz?

Manisaspor her gün büyüyen bir tak›m. Ancak bu kulübün ayakta durmas› için öncelikle sü- per ligde kalmas› gerekiyor. Son alt› y›l›n befli- ni süper ligde geçirdi¤i için bu tak›m bu gün- lere geldi. Süper ligdeki varl›¤›m›z› sürdürme- dikten sonra yapt›¤›m›z yat›r›mlar›n, geliflim ve altyap› hamlelerinin meyve vermesini bekle- mek uzun vadeli ifller. Tafl›ma suyla de¤irmen dönmez. Altyap›dan iyi futbolcu yetifltirmeli ve satmal›y›z. Ayn› zamanda ligde iyi bir konum- da olmam›z› sa¤layacak baflar›l› futbolcular› ta- k›ma kazand›rmal›y›z. Bu yap›lanmada, tarafta- ra, baflkan›m›za, yönetim kurulumuza, flehir halk›na, herkese görev düflüyor. 1987 y›l›ndan beri Manisaspor’un maçlar›n› izliyorum.

1997’den beri gazeteci, personel ve flimdi de idareci konumunda Manisaspor’un ald›¤› her nefese bire bir flahit oldum. Tak›m›n küme düfltü¤ü y›l, sponsorlu¤un sona erdi¤i dönem neler yafland›¤›n› hepsini çok iyi biliyorum. Ye- niden aya¤a kalmak için A’dan Z’ye her birim- le çok emek verdik. Son yönetim kurulumuz bu kulübe geçmiflten de ald›klar› miras› de¤er- lendirerek çok fley kazand›rd›. Daha önceki baflkanlar›m›z ve yöneticilerimizde Manisas- por’un bugünlere gelmesinde baflrol oynad›lar.

Bundan sonra da, tak›m›m›z›n ligde en iyi fle- kilde yer almas› için, elimizden geleni sonuna kadar yapmaya ve herkesin bu yükseliflte gö- revini yerine getirmesi için çal›flmaya devam edece¤iz. Bu günlerde emekleri olan öncelikle futbolcular›m›za, teknik heyetimize, yönetim kurulumuza, personelimize ve de¤iflmez 12.

adam›m›za emekleri ve katk›lar› için teflekkür ediyorum.

T A R A F T A R I M I Z N E D ‹ Y O R ?

■ Tuna Kurtulan

“Taraftarlar da tak›m olmal›”

Son dönemde al›nan sonuçlar ikinci yar› için kendimize olan güveni ar- t›rd›. Biz iyi bir tak›m oldu¤umuzu ispatlad›k. ‹kinci yar› her fley çok daha iyi olacak. Bu y›l ligi ilk on içerisinde bitirece¤imize yürekten inan›yorum. Yi¤it ‹ncedemir’i çok be¤eniyor ve oynad›¤› futbolun sa- dece Manisaspor’a de¤il Türk fut- boluna da önemli katk›s› olaca¤›na inan›yorum. Tak›m olarak bir bütün yakalad›k. ‹nflallah taraftar olarak ta bir tak›m oluflturmam›z gerekiyor.

■ Emre Demir

“‹lker çok iyi bir kaleci”

Kalecimiz ‹lker’i çok be¤eniyo- rum. Bazen elefltirilere maruz kalsa da, tak›m›m›z›n bu günkü baflar›s›nda ‹lker Avcubay’›n bü- yük rolü vard›r. Bu nedenle tak›- m› bir bütün olarak görmek laz›m kimse tek bafl›na bir baflar›n›n sa- hibi de¤ildir. Hikmet Hoca’ya te- flekkür ediyor baflar›lar›n›n deva- m›n› diliyoruz.

■ Murat Temurtafl

“‹kinci yar›da basit puanlar kaybetmeyelim”

Manisaspor baflar›l› bir ilk yar›y›

geride b›rakt›. ‹kinci yar› ayn› istik- rar ve baflar›y› sürdürmesini istiyo- rum . Baflar›l› bir kamp dönemimim ard›ndan tak›m›m›z›n ikinci yar›ya f›rt›na gibi girece¤ine inan›yorum.

Manisaspor olarak ikinci yar› basit puan kay›plar› yaflamak istemiyo- ruz.

■ Nesimi U¤urlu

“Tak›m kentimize ekonomik katk›

da yap›yor”

Manisaspor sadece futbol de¤il ekono- mik olarak da bu flehre katk›s› olan bu flehrin önemli de¤erlerinden biridir. Ta- k›m›m›z›n süper ligde kalmas› her aç›- dan Manisal›lara katk›da bulunur. Ma- nisa’n›n reklam› ve tan›t›m›n›n yap›l- mas› bir yana Manisaspor büyüdükçe, taraftar sat›fl ma¤azas›yla, altyap›s›yla büyük bir istihdam alan›. Tak›m›m›z›n her zaman baflar›l› olup büyümeye devam etmesini isteriz.

■ Muhammet Boz

“Makukula çok katk› yapacak”

Lige kötü bafllamam›za ra¤men ya- p›lan yerinde transferler sayesinde ligi iyi bir konumda bitirdi¤imize inan›yorum. Son maçta izledi¤im kadar›yla Bekir Y›lmaz çok iyi bir orta saha oyuncusu oldu¤unu att›¤›

paslarla herkese gösterdi. Son dö- nemde Makukula hakk›nda bas›nda ç›kan baz› haberleri de çok komik buluyorum. Makukula bu tak›ma daha çok fley katacak. Uyum soru- nu yaflad›¤› halde Dica bile Mani- sa’da 5 ay kald›. Gol atan Makuku- la’y› neden gönderelim ki?

futbolcu yetifltirmeli ve satmal›y›z. Ayn› zamanda

ligde iyi bir konumda olmam›z› sa¤layacak

baflar›l› futbolcular›

tak›ma kazand›rmal›y›z.

Bu yap›lanmada, taraftara, baflkan›m›za,

yönetim kurulumuza,

flehir halk›na,

herkese görev düflüyor.”

(6)

MUHARREM KAZER

muharrem_kazer@hotmail.com

TÜFAD Manisa faaliyetleri

M

anisa TÜFAD Derne¤i Baflkan› Tekin Tatl›c›- o¤lu ve yönetim Kurulu Üyeleri ile Manisa’daki faali- yetlerine devam ediyor. Geçen hafta içinde Türkiye Milli Tak›- m› U 13 seçmelerini yapan yönetim kurulu daha sonra Va- li Celaleddin Güvenç’i ziyaret etti. Yönetim kurulu ziyaretleri- ne, CBÜ BESYO Müdürü olan Prof. Dr. Niyazi Eniseler ile devam etti. Bu zi-

yaretlere yönetim kurulu üyesi ola- rak kendim de kat›ld›m. Niyazi Hocam gerçek- ten Manisa’da spor ile ilgili ola-

rak her konuda yo¤unlaflan ve kafa yoran bir insan. Hay›rl›

olsun ziyaretinde sohbet soh- beti açt›. En önemli sorun olan tesisleflme ve Manisa’da tesis yetersizli¤i ve antrenörlerin UEFA kriterlerine uyumu da konufluldu. Bunun yan›nda Ni- yazi Hocam›n futboldaki ilk antrenörünün Tekin Tatl›c›o¤lu oldu¤unu da burada ö¤renmifl oldum. Bu ziyaretle ilgili olarak ta hocam›n memnuniyeti de sohbeti koyulaflt›rd› ve burada yaklafl›k bir saat kald›k. Ard›n- dan da ‹limizi Bal Ligi’nde temsil eden Donat›mspor’un idman›n› ziyaret ettik. Duayen Hocam Metin Taflk›n’›n tak›m›

zor bir süreçten geçiyor. Ama bunun da geçici oldu¤una ina- n›yorum. Burada sporculara baklava ikram›nda bulunuldu ve baflar›lar dilendi ve hat›ra foto¤raf› çekildik.

Bunlar›n d›fl›nda yaklafl›k bir ay önce dernek olarak ek bir dük- kan daha al›n›p Manisa TÜ-

FAD’a kazand›r›l- d›. Bu faaliyetler ile de 2010 y›l›

sona eriyordu.

S›rada da Tekin Hocam›za ›srarla bahsetti¤imiz in- ternet sitesi ile teknolojik yenilenmemiz ilk fa- aliyetlerden biri olaca¤› sözünü de alm›fl olduk.

Gerçekten Manisa TÜFAD bi- nas› yetersizdi. Bu ek bina ile arkadafllar›m›z›n bir araya gele- ce¤i ve bir çay içece¤i bir ufak mekan yarat›lm›fl oldu. Bu kü- çümsenecek bir fley de¤il. Tür- kiye genelinde kendi binas›na sahip olan ender derneklerden biriyiz. Bunun yan›nda yeni bi- na ile de rahatlam›fl ve nefes alm›fl olaca¤›z. Tüm Manisa’ya ve antrenör camiam›za hay›rl›- s› olsun. Art›k antrenör arka- dafllar›m›z›n da nefes alabilece-

¤i bir yeri var diyebilmek de çok güzel. Bunlar›n yan›nda antrenörler derne¤i olarak kent gündemini takip etmek ve kentle de ortak yaflamak çok çok önemli. Bu noktada futbol konusunda da ülke ve dünya geliflmelerini takip etmek için de daha yo¤un çal›flmak ta ge- rekli.

Hepinize ‹yi Günler.

■fiöhretler Manisa’da bulufltu

■ Ersan ve fiener manisaspor’a geldi.

■ Momha kadroya kat›ld›

■ Manisaspor ‹drari binas› Manisa 19 May›s Stad›’na tafl›nd›.

■ Reha kapsal Dönemi Bafllad›.

■ "Manisa Uyuma Tak›m›na sahip ç›k" slogan› ile Manisa kenetlendi

■ 169 gün sonra Diyarbak›r maç› ile yani y›l›n ilk galibiyeti al›nd›.

■ Oumar ölümden döndü.

■ GS‹M Müdürü Süleyman fiahin gö- reve bafllad›

■ Tak›m›m›z FB ile yar› final oynad›.

■ Manisasporlu Futbolcular Derne¤i aç›ld›

■ Diyarbak›r maç›ndan sonra ilk defa

deplasmandaki Kayserispor galibiyeti ile ligdeki yerini garantiledi.

■ Akhisar Belediye Gençlikspor Bank Asya 1. Ligi’ne yükseldi.

■ Nike Hal› Saha Ligi düzenlendi ku- palar sahiplerini buldu.

■ Manisasporumuzun tak›m kaptan›

Güven Varol, Futbol Plus Dergisi tara- f›ndan y›l›n en centilmen futbolcusu seçildi.

■ Hüseyin Tok Ümit Milli Tak›m’a davet edildi.

■ 19 May›s Stadyumu bak›ma al›nd›

■ Oumar milli tak›ma gitti.

■ Semavi Özgür tak›m›m›za kat›ld›.

■ Manisaspor'un yönetimi Anemon Otel’de yap›lan kongreyle belirlendi.

■ Teknik Direktör Reha Kapsal ile yollar ayr›ld›. Sözleflmesi karfl›l›kl› ola- rak fesh edildi.

■ Ömer Aysan Bar›fl imzay› att›.

■ Manisaspor’da Hakan Kutlu dönemi bafllad›.

■ Tar›k Alm›fl Tesisleri Bak›ma al›nd›.

■ Gökhan Emreciksin Manisasporlu oldu.

■ Yeni sezon haz›rl›klar› bafllad›.

■ Tak›m›m›z Saruhan otel’de kampa girdi.

■ Ahmet ‹lhan Özek, Semavi Özgür,

Bekir Y›lmaz ve Kahe imza att›.

■ Kulüp personellerimizden Burak Evin’i talihsiz bir trafik kazas›nda kay- bettik.

■ 2010-2011 sezonu maç bileti sat›fl- lar› Biletix’e verildi.

■ Hollanda’da kamp çal›flmalar›m›z tamamland›.

■ Otobüsümüze kavufltuk.

■ Ahmet Kurflun’u kaybettik.

■ Murat Erdo¤an Manisasporlu oldu.

■ Ligin ilk dört maç›ndan Manisaspo- rumuz puan alamad›.

■ Hakan Kutlu ile yollar›m›z ayr›ld›.

■ Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman oldu.

■ Makukula Manisasporlu oldu.

■ 2010-2011 sezonunun ilk galibiyeti- ni Kupa fiampiyonu Trabzonspor’la yapt›¤›m›z 5. hafta maç›nda ald›k.

■ Manisaspor Store Çarfl› ve Stat flubeleri aç›ld›.

■ Galatasaray ve Befliktafl’› deplas- manda Sivasspor, Kas›mpafla’y›

evimizde yendik.

■ Sezonun ilk yar›s›n› ve 2010 y›l›n›

22 puanla 12. s›rada tamamlad›k.

Manisaspor’un 2010-2011 sezonu birinci yar›s›n›n istatiksel bilgile- rinin geçen hafta ManisaSpor Gazetesi’nde yay›nlanmas›n›n ard›n- dan bu haftada Türkiye’nin en iyi analist antrenörleri aras›nda gösterilen Serkan Emre Sefa’n›n haz›rlad›¤› ilk yar› grafiklerini de-

¤erli okuyucular›m›zla paylafl›yoruz. Bu detayl› grafiklerde oyuncu rakamlar›ndan gol oranlar›na kadar hepsini görebileceksiniz.

‹flte ilk yar› grafikleri

2010’da neler oldu

MAN‹SASPOR KULÜBÜ 2010-2011 SEZONU 1. DEVRE OYUNCU ‹STAT‹ST‹KLER‹

Yedi¤imiz goller Siyah-beyazl›lar 17 maçta en çok 60 ve 75. dakikalar aras›nda gol gördü.

Att›¤›m›z ve yedi¤imiz gollerin dakikalar›n›n tam detay›

Att›¤›m›z ve yedi¤imiz gollerin oluflum yerleri Manisaspor

sezonun ilk yar›s›nda en çok 30-60.

Ve 75-90.

dakikalar aras›nda rakip a¤lar›

havaland›rd›.

Siyah- beyazl›lar 17 maçta en çok 60 ve 75.

dakikalar

aras›nda

kalesinde

gol gördü.

(7)

T

eknik Direktörümüz Hikmet Karaman, Antalya kamp›

kadrosuna al›nan A2 Tak›m›m›zdan Eray Ataseven, Bülent Cevahir, Samet Samanc› ve

U17 Tak›m›m›zdan Murat Demir’e özel ilgi gösteriyor.

A2 Tak›m›m›zdan Eray Ataseven, Bülent Cevahir, Samet Samanc› ve U17 Tak›m›m›zdan Murat Demir,

Antalya kamp›nda Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman taraf›ndan ayr› bir ilgi görüyor.

Genç oyuncular ile devaml› iletiflim içinde olan Karaman; Eray, Bülent,

Samet ve Murat’› antrenmanlarda en yak›n flekilde takip ederek neler yapmalar› konusunda bilgiler veriy- or ve kendilerini gelifltirme

konusunda destek sa¤l›yor. Genç

futbolcular ise hocalar›n›n her dedi¤ini yerine getirmeye çal›flarak kendilerine verilen flans› en iyi flekilde de¤erlendirmeyi hedefliyor- lar.

Mesir Karate ‹htisas Spor Kulübü Antrenörü Murat Eflsiz, Türkiye Ka- rate Federasyonu taraf›ndan Milli Tak›mlar›n›n menajerlik görevine getirildi. Eflsiz, menajerlik görevinin turnuvalarda keflfedilememifl, yete- ne¤i olan fakat e¤itim konusunda eksiz kalm›fl karatecileri keflfetmek oldu¤unu söyledi

T

ürkiye Karate Federasyonu’nda milli tak›m antrenörlü¤ü de yapan Eflsiz, federasyon taraf›ndan Milli Tak›m menajerlik görevine atand›. Karate camias›nda Manisa’dan böyle bir göreve atanan ilk kifli olan tecrübeli antrenör, bu görevi lay›k›yla yerine gitmek için elinden geleni yapaca¤›n› söyledi. Eflsiz, görevinin tur- nuvalarda keflfedilememifl yetene¤i olan fakat e¤itim konusunda eksiz kalm›fl karatecileri kefl- fetmek oldu¤unu aç›klad›. Bu sporcular› milli ta- k›m aday kadrolar›na ya da kamplara ça¤›rarak, sporcular›n kendilerini gösterebilmeleri ve gelifl- tirebilmeleri için flans tan›y›p onlar› Türk karate- sine kazand›rmaya çal›flaca¤›n› anlatan baflar›l›

antrenör, bu görevin kendisi için çok gurur veri- ci oldu¤unu ifade etti.

Manisal› karateci için flans

Bu görevin Manisa için de çok önemli oldu¤unu vurgulayan Eflsiz, "Bana verilen görev ilimizdeki karateciler için de önemli bir flans. Manisa’daki sporcular›n hakk›n› daha iyi savunaca¤›m. Art›k Manisa’da yetenekli, baflar›l› karateciler Milli Tak›m aday kadrolar›na ve kamplara daha fazla ça¤›r›lacaklar. Manisa’da karatenin geliflmesi için daha etkin olaca¤›z. ‹nflallah bu görev hem Manisa için hem de Türk karatesi için hay›rl›

olur." diye konufltu. Murat Efliz, bu görevi Hikmet fiaha ve U¤ur Sezginer ile birlikte yürütecek.

1966 Manisa Salihli do¤umlu Murat Eflsiz, kara- teye 1982 y›l›nda Sensei Ali Koca’n›n yan›nda sporcu olarak bafllad› ve fluan Siyah Kemer 5.

Dan 3. Kademe Antrenör olup uluslararas› ha- kemlik yapmaya devam ediyor. Eflsiz ayr›ca 2005 y›l›nda ‹stanbul’da kurulan Ferdi Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunun da kurucu üyesi ve yönetim kurulu üyesi ve örgütleme sekreteri olarak görev yapmakta olup 2006 y›l›nda Manisa’da kurulan Manisa Ferdi Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunda kurucusu ve genel sekreterli¤i görevi yürütüyor.

Altyap›da haftan›n sonuçlar›

ve oynanacak maçlar

Gençlik Gelifltirme U-18, Coca Cola Akademi U-14, U-15, U- 16, U-17 Ligleri ekiplerimiz ligin bu hafta ald›klar› sonuçlar ve gelecek maç program› flöyle:

Gençlik Gelifltirme U-18 Ligi 15. hafta Karfl›yaka-Manisaspor: 1-0

Coca Cola Akademi Ligleri 13.hafta U14 Manisaspor-Bucaspor: 1-0 U15 Manisaspor-Bucaspor: 2-1

U16 Manisaspor-Nazilli Belediyespor: 3-2 U17 Manisaspor-Nazilli Belediyespor: 2-1

• 5 Ocak Çarflamba

Gençlik Gelifltirme U-18 Ligi 16. hafta Manisaspor-Turgutluspor Atatürk Spor Kompleksi 14:00 Coca Cola Akademi Ligleri 14. hafta U14 Akhisar Belediyesp-Manisaspor Karabulut Sahas› 12:00 U15 Akhisar Belediyesp.-Manisaspor Karabulut Sahas› 13:45

• 2 Ocak Pazar

U16 Akhisar Belediyespor-Manisaspor Karabulut Sahas› saat 12:00

U17 Akhisar Belediyespor-Manisaspor Karabulut Sahas› saat 14:00

Karaman’dan gençlere özel ilgi Karaman’dan gençlere özel ilgi

2009 y›l›nda faaliyete geçen ve Salihli de bulunan Manisaspor Futbol okulu ö¤rencilerinin yer ald›¤› Sa- lihli Lidyaspor Kulübü oynad›¤› U-17 yafl grubundaki ilk müsabakas›nda Y›lmaz Belediyesporu 4-0 ma¤lup etmeyi baflard›.

Salihli Y›lmaz Belediyesi futbol Sahas›’nda oynanan müsabakaya pilot tak›m›m›z Lidyaspor: Mert, Alper, Azim, Cihan, O¤uzhan, Ethem, U¤urcan, Aykut, Yu- nus, Mustafa ve fiahin on biri ile bafllad›.

Maç›n 5. dakikas›nda fiahin ile öne geçen Lidyaspor, ikinci yar›ya da Ethem,( 46. Dk) Mustafa (65 dk) ve 75. dakikada yine fiahin’le skoru 4-0 yapt›. 3 asist yapan U¤urcan ve birde penalt› Kurtaran kaleci Mert maç›n dikkat çeken isimleri oldular.

B‹R KARDEfiL‹K ÖYKÜSÜ

Salihli Lidyaspor 6 ay önce kuruldu. Sporcular›n›, Manisaspor futbol okulundan temin eden kulübün renkleri de Manisasporumuz ile ayn›. Kulüp Baflkan- l›¤›n› Nilüfer Türeyen Köse’nin yapt›¤› Lidyaspor’un antrenörlü¤ünü ise efli Koray Köse üstlenmifl.

Koray Köse ayn› zamanda Salihli’de bulunan Mani-

saspor Futbol Okulu koordinatörü. ‹lk kez 2009 y›l›

haziran ay›nda bafllayan futbol okulu çal›flmalar›na 60 ö¤renci ile bafllad› ancak giderek büyüdü ve flu an yaz dönemi itibar›yla 120 ö¤renciye kadar ulaflt›.

Y›l›n 12 ay› devam eden futbol okulu haftada 3 saat antrenman yaparak futbolcu yetifltiriyor.

Manisaspor Okulu’nda yetiflen gençlere mücadele ruhu kazand›rmak amac› ile kurulan Lidyaspor’un te- mel amac› Manisaspor’a oyuncu yetifltirmek. Antre- nör Koray Köse altyap›n›n ne kadar önemli ve ge- rekli oldu¤unun yeni anlafl›ld›¤›n› ve ilerde futbolcu olmak isteyen gençlere kap›lar›n›n aç›k oldu¤unu söyledi.

Koray Köse yapt›¤› aç›klamada "Futbolcu olmak gö-

ründü¤ü kadar kolay de¤il önemli olan Futbolcu olundu¤u zamanki karakter davran›fl ve ahlakt›r. Alt yap›s› olmayan oyuncular daha fazla zorlanmakta fi- ziksel ve mental olarak kendilerini futbola vereme- mektedirler.

Burada futbol okulunda verdi¤imiz e¤itimin bir parças›

da futbolcu olma ahlak›d›r. Rakibe, hakeme, seyirciye, tak›m arkadafl›na sayg›l› olmay› ö¤retmeye çal›fl›yoruz ve tabi ki Manisaspor’u sevdirmeye.

YEN‹ KATILIMLAR

Aç›ld›¤›m›z›n üzerinden 1 y›l geçmesine karfl›n Mani- saspora Kemal Can Özdo¤an adl› sporcumuzu kazan- d›rm›fl bulunmaktay›z. Tabii bu burada kalmayacak ye-

ni kat›l›mlarda olacakt›r. Yeter ki sab›rla çal›flmak ve en iyi flekilde e¤itilmek gerekir. Zaman zaman kulübü- müzün bizlere tahsis etti¤i biletlerle maçlara gelme imkan› buluyoruz. Bu ayn› zamanda bir sosyal faaliyet olarak ele al›nmakta ve en iyi flekilde aileleri de bu- nun içine sokmaktay›z. Dolay›s›yla bu kulübümüz Ma- nisaspor içinde anlam kazanmakta bölgeye hitap et- mektedir. Sonuçta ilimizdeki Spor Toto Süper lig tak›- m›m›z Manisaspor ile karfl›l›kl› iyi iliflkilerimiz devam ettirme ve birbirimizi destekleme amac›nday›z.

Bu anlamda bizlere destek sa¤layan tüm Manisaspor yönetimi ve idarecilerine teflekkür ediyorum. Mani- saspor ve kardefl kulüp Salihli Lidyaspor karfl›l›kl›

destek ve çal›flma ile daha iyi yerlere gelecektir."

Küçük kardeş rakip tanımıyor

Salihli Lidyaspor, Y›lmaz

Belediyespor’u 4-0 yendi

(8)

personellerine seminer verildi

30 Aral›k 2010 Perflembe

S

iyah-beyazl›larda geçen se- zon devre aras›nda Bucas- por’dan tak›ma dahil edilen ve ikinci yar› için tekrar Bucas- por’a kiral›k verilen Bekir Y›lmaz 2010-2011 sezonunda formas›n›

giymeye bafllad›¤› Manisaspor’da gelece¤in y›ld›z futbolcular› ara- s›nda gösteriliyor. Özellikle ilk ya- r›n›n son haftas›nda ilk onbirde forma flans› buldu¤u ‹stanbul Bü- yükflehir Belediyespor karfl›s›nda sergiledi¤i performans ile ses ge- tiren baflar›l› oyuncu Antalya’da önemli aç›klamalarda bulundu.

"Hikmet Hoca’n›n gelifli tak›m›

kendine getirdi"

Manisaspor’un bu sezon süper ligde geçmiflinde ilk yar› olarak en iyi ikinci dönemini yaflad›¤›n›

hat›rlatan Bekir, "13 haftada top- lad›¤›m›z 22 puan son derece ba- flar›l›. Hikmet Hoca’n›n gelifli ta- k›m› kendine getirdi. Buralara ge- lene kadar herkes özveri gösterdi.

Hocalar›m›z›n direktifleri iyi uy- gulayarak buralara geldik." dedi.

"S›ram›n gelece¤ini biliyordum"

Genç futbolcu sözlerinin deva- m›nda her zaman kendisini haz›r tutmak zorunda oldu¤unu belirte- rek, "Çal›flmay› b›rakma gibi lük- sümüz yok. Çal›flmaya devam ettim ve çal›flmam›n sonucunda

tekrardan forma giydim. S›ran›n bana gelece¤ini biliyordum. Her an haz›r olmak durumunday›z.

Hocam›n verdi¤i görevi en iyi fle- kilde yapmak için elimden gelen her fleyi yapt›m ve yapmaya de- vam edece¤im." diye konufltu.

‹yi bir ikinci yar› geçirmek istiyor- larsa Antalya kamp›n› en iyi fle- kilde de¤erlendirmeleri gerekti¤i- ni vurgulayan Bekir, "Sezonun ikinci yar›s› daha zor geçecek.

‹flimizi di¤er tak›mlardan daha fazla ciddiye alarak, di¤er tak›m- lardan bir ad›m daha öne geçebi- liriz.

Sözlerinin sonunda ‹kinci yar› ki- flisel hedefinin formay› al›p bir daha vermemek oldu¤unu kayde- den Bekir, "Bunun için çal›fl›yo- rum. Manisaspor’da isim yapmak ve bu kulübe lay›k olmak is- tiyorum." dedi.

Manisasporumuzun genç orta saha oyuncusu Bekir Y›lmaz devre aras›n› iyi de¤erlendirmek istedi¤ini belirterek, "Hedefim formay›

al›p bir daha vermemek."

dedi.

"Hedefim

formay› al›p bir daha

vermemek"

"Hedefim

formay› al›p bir daha

vermemek"

BEK‹R YILMAZ

Sezonun en çok takip edilen tak›mlar›

aras›nda ilk 7 içinde yer alan Manisas- por’u, internet üzerinden takip eden bin- lerce taraftar, bak›n sitemizde en çok hangi sayfalarla ilgileniyor. www.mani- saspor.org.tr adresine giren ziyaretçiler kimleri merak ediyor ve Manisaspor’a web’ten nas›l ulafl›yor?

Manisaspor Kulübün resmi internet üze- rinden yapt›¤›m›z araflt›rmalarda sitemizi ziyaret eden taraftarlar›m›z›n hangi ülke- lerden bize ulaflt›klar›n›, en çok hangi sayfalarda dolaflt›klar›n› ve Manisaspor’u net üzerinde hangi sözcüklerle arad›kla- r›n› belirledik. Google Analitix’ten elde

etti¤imiz verilere göre, 14 A¤ustos- 14 Aral›k 2010 tarihleri aras›nda arama mo- torlar›na en çok yaz›lan kelimeler kulla- n›lma oranlar›na göre s›ras›yla flöyle:

Manisaspor Store, Eray Ataseven, Mani- saspor Gazetesi, Aytaç Menderes, Mani- saspor Kombine biletleri, manisas- por.org, Manisaspor altyap›, Manisaspor org tr, Manisaspor transferleri ve Gökay Özdemir ilk 10’u oluflturuyor.

En çok merak edilenler

Arama motorlar›n› kullanarak sitemizi zi- yaret eden 99 bin 680 kifliden, 63 bin 565’i futbolcular›, 15 bin 504’ü teknik kadroyu 13 bin 685 kifli A2 futbolcular›-

n›, 8 bin 436’s› fikstürü, 6 bin 798’i U-18 tak›m› futbolcular›n›, 5 bin 854’ü puan durumunu, 5070 kifli U-15, 5030 kifli Ma- nisa 19 May›s Stad›’n›, 5025 kifli Site içi haberleri ve 4963 kifli U-16 futbolcular›- n›n bilgilerini incelemek üzere sitemize ba¤lanm›fl.

Yurt d›fl›ndan ar›yorlar

Sitemizde ortalama olarak 3 ile 5 dakika aras›nda vakit geçiren ziyaretçilerin 91 bin 551’i Türkiye, 50352’si Almanya, 625’i Fransa, 5252’si Portekiz, 485’i Hol- landa, 477’si ‹sviçre, 363’ü ‹ngiltere, 330’u Amerika ve 289’u da Avustur- ya’dan Manisaspor’u takip ettiler.

kimler izliyor?

www.manisaspor.org.tr

HANG‹ ÜLKELER? EN ÇOK ARANANLAR NEREYE G‹R‹YORLAR?

Baflkan› fienes Erzik, TFF Baflkanvekilleri Lutfi Ar›bo¤an ve Servet Yard›mc›

ile Genel Sekreter Vekili Ali Parlak kat›l›rken, TFF'nin Sa¤l›k Ekiplerinin Yap›lanmalar› ve ‹flleyiflleri Talimat› gere¤ince kulüplerde çal›flan 700'ü aflk›n doktor, fizyoterapist ve masör yer ald›.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :