MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ VERME ZORUNLULUĞU KALDIRILMIŞTIR.

Loading.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ VERME ZORUNLULUĞU KALDIRILMIŞTIR.

Değerli Üye miz, 17/01/2015

Bilindiği üzere 413 seri numaralı VUK Genel Tebliği ile ve Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin her yıl 01/Nisan-31/Mayıs tarihleri arasında verilmesi gereken

“MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ” verme zorunluluğu KALDIRILMIŞTIR.

Genel Tebliğin kaldırılması için başta Odamız ve Türmob çaba sarf etmiştir. Meslek mensuplarımız gereksiz bir bildirim yükümlülüğünden kurtulmuştur.

Zorunluluğu kaldırılmasına ilişkin 444 Seri numaralı VUK Genel Tebliği aşağıda bilginize sunulmuştur.

Saygılarımla, Dr.Yahya Arıkan Başkan

Sayı : 29239 RESMi GAZETE 17 Ocak 2015

Maliye Bakanlığından:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 413)’NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 444)

MADDE 1 – 20/1/2012 tarihli ve 28179 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 413) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :