2011 YILI Faaliyet Raporu

Tam metin

(1)

2011 YILI Faaliyet Raporu

164

DOĞAL AFETLER KOMİTESİ

Odamız tarafından 2010-2013 Çalışma Döneminde görev talep eden Oda üyelerimiz arasından Doğal Afetler Ko- mitemize, Oda Yönetim Kurulu tarafından atamalar yapılmıştır. Komitelerimiz ilk toplantılarını gerçekleştirmişler ve aşağıdaki şekilde görev dağılımları karar altına alınmıştır.

Doğal Afetler komitemiz 1 Başkan, 1 Başkan yardımcısı 1 sek- reter ve 12 üye olmak üzere 15 kişiden oluşmaktadır.

Komitemizin amacı meslektaşlarımızı doğal afetler konusun- da bilgilendirmek ve eğitmektir.

Komite olarak sonucu doğal afetlere kadar uzanabilecek Nük- leer santraller ile ilgili 26.03.2011 tarihinde NÜKLEER SANT- RELLERE KARŞI yapılan mitinge katılmak üzere Taksim Atatürk anıtının önünde buluşularak katılımcılar ile birlikte komitemizde tepkilerini göstermiş ve yapılan basın bildirimine son ana kadar katılarak katkılarımızı sunduk.

Bu faaliyette Çekilen resimlerimizin Ana Faaliyet raporumuza konulması hususunda ortak karar alındı.

Başka bir toplantımızda Başbakanın çılgın projesinin doğal afetler açısından etkisi hususunda bilgiler toplanarak değerlen- dirilmesi çalışmaları yapılmıştır.

24.10.2011 tarihinde Van ERCİŞ ‘te yaşanan deprem nede- niyle komite üyelerimiz 25.10.2011 tarihinde olağanüstü toplan- tıya çağrılmıştır. yapılan toplantıda Bölgede yaşayan meslektaş- larımızla irtibata geçilerek yardım yapılması hususunda ortak karar alındı.

GÖREVİ ADI SOYADI Başkan NEVZAT SEZGİN Başkan Yrd. SELVİ YEŞİLYURT Sekreter YEŞİM ÖZER

Üye NİLÜFER GÜLDEN

Üye SELİM UYSAL

Üye KADRİYE ÖNEN

Üye ÖMER KULAK

Üye AYDIN KOYUNCU

Üye RAMİS ÇEŞTEPE

Üye OLGUN TOKSOY

Üye OĞUZ ÖZER

Üye SADETTİN DEMİR

Üye YASİN ŞEN

Üye UMUT ROJDA ACAR

Üye SEÇİL DEMİR

(2)

2011 YILI Faaliyet Raporu 7

Doğal A fetler K omit esi

165

Van Oda başkanı YAKUP bey ile yapılan telefon görüşmesi neticesinde acil olarak beklenen yardımlar ve bizim ya- pabileceklerimiz konuşuldu , Başkan 26.10.2011 tarihinde yönetim kurulu ile toplantı yapacaklarını ve bu toplantıdan sonra acil ihtiyaçlarını belirleyerek bizden ve odamızdan hangi hususta destek ve yardım isteyeceklerini söylemişlerdir.

İSMMMO yönetimi ile ortaklaşa yapılan görüşmelerde gerekli hassasiyet gösterilmiş Van’daki meslektaşlarımıza TURMOB’ unda katkılarıyla yalnız bırakılmamış acil ihtiyaçlarına öncelik verilerek gerekli yardımlar yapılmıştır.

Komitemizin değişik tarihlerde yaptığı toplantılarda doğal afetler her yönüyle detaylı olarak incelenmiştir.

Mesleki olarak bizi ilgilendiren doğal afetlerin ekonomiye etkileri yönünden araştırma yapılmış, Türkiye ekonomisi- ne etkilerinin kısaca araştırması ile ilgili bilgiler araştırılarak aşağıda açıklanmıştır.

TÜRKİYE EKONOMİSİ TEHDİT ALTINDA

- Ekonomi çarkını çeviren ana faktörler de deprem riskiyle karşı karşıya. Endüstri alanlarının yarısı (yüzde 51) 1.

derece deprem bölgesi üzerinde bulunuyor. Yüzde 25’i 2. derece, yüzde 11’i 3. derece, yüzde 11’i 4. derece ve yüzde 2’si 5. derece deprem bölgesinde yer alıyor.

- Ülkenin su ve enerji kaynağını oluşturan barajların da yine yaklaşık yarısı (yüzde 46) 1. derece deprem bölgesi üzerinde bulunuyor. Barajların yüzde 23’ü 2. derecede, yüzde 14’ü 3. derece, yüzde 11’i 4. derece ve yüzde 6’sı da 5.

derece deprem tehditi altında.”

DEPREMLERİN MALİYETİ 19 MİLYAR DOLAR

Raporda, konuya ilişkin istatistiklere işaret edilerek, Türkiye’de 1 yıl içinde 7 şiddetinde depremin meydana gelme olasılığının yüzde 63 olduğu vurgulandı.

Rapora göre, 1900-2003 yılları arasındaki deprem bilançosu incelendiğinde hasar yaratan 182 depremde, 495 bin konutun yıkıldığı, 99 bin 389 insanın yaşamını yitirdiği görülüyor. Depremlerin bu süreçte neden olduğu mali kayıp ise yaklaşık 19 milyar dolar.

Bu verilere göre, depremler nedeniyle ortalama her yıl 965 insan ölüyor, 4 bin 800 konut yıkılıyor.

Raporda konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

“1990 ve 2000 yılları arasındaki 10 yıllık süre içinde Erzincan, Dinar, Çorum-Amasya, Ceyhan-Adana, Marmara Böl- gesi ve Düzce’de meydana gelen 6 büyük depremin neden olduğu kayıplar ülkemizin depremselliği ve bu depremlere ne kadar hazırlıksız yakalanmış olduğumuzun ifadesidir.

Bu 6 depremden toplam 17 milyon 487 bin kişi etkilenmiş ve neticesinde 942 bin kişi evsiz kalmıştır. 19 bin 135 kişi ölmüş ve 54 bin 597 kişi yaralanmıştır. Mali kayıp ise 15 milyar 130 milyon dolar düzeyindedir.”

İ.S.M.M.M.O Doğal Afetler Komitesi olarak meslek mensuplarımızı , önümüzdeki beklenen doğal afet (DEPREM)’i en az hasarla atlatabilmeleri yönünde bilinçlendirmek ve bilgilendirmek amacıyla çalışmalar yapmaya devam etmektedir.

Komitemizin yapmış olduğu çalışmalarda meslek mensuplarımızın deprem öncesi, deprem anında ve deprem son- rası yapılması gerekenler ile ilgili aşağıda detaylı olarak değindiğimiz eğitim amaçlı bilgiler derlenmiş, ayrıca AKUT ‘ tan aldığımız destek doğrultusunda meslektaşlarımızın depreme hazır olup olmadığını anlamak ve meslek mensupla- rımızın kendilerini sınamaları için test türünde bir çalışma yapılmış olup, gerek odamızın internet sayfasında gerekse dergimizde yayınlanması için üst yönetime sunulma çalışmalarının sonuna gelinmiştir.

Kısa bir süre önce İstanbul ve Tekirdağ çevresinde yaşanan sel felaketi ile ilgili komite üyelerimizce araştırma ya- pılmış ,selden hasar gören birkaç meslek mensubumuzun (Halkalı’da S.M.M.M. Hüseyin İpek’in ve komite başkanımız Nevzat SEZGİN ‘in ) Tekirdağ Kumbağ’ daki evlerinin selden hasar gördüğü bunlarında sigorta kapsamında olması ne-

(3)

2011 YILI Faaliyet Raporu

166

deniyle mağduriyetlerinin sigorta şirketleri tarafından karşılanacağından komite ve meslek odamız olarak herhangi bir yardım talep edilmediğinden herhangi bir girişimde bulunulmasına gerek görülmemiştir.

Komitemiz ve odamızca sevindirici olan meslek mensuplarımızdan sel felaketine uğramış olanlardan herhangi bi- rinde can kaybı ile ilgili bir bilgi gelmemiş, duyum alınmamıştır.

Komitemizin bundan sonraki çalışmalarında yarım kalan çalışmaların sonlandırılması için çaba sar- fedilecek ve İ.S.M.M.M.O. bünyesinde Doğal afetlerde kurtarma kadrosu oluşturulması yönünde çalış- malar yapılacaktır.

Doğal Afetler Komitesi 2011

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :