SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI

Tam metin

(1)

Adres: MithatpaĢa Cd. No:7 Pk: 06437 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat: Cevdet CEYLAN Sig.Emk.ĠĢl.Dai.BĢk.V.

Tel: 0312 432 10 63 Faks: 0312 432 10 62 e-posta: tahsis@sgk.gov.tr Elektronik Ağ: www.sgk.gov.tr 1/7 T.C.

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

Sayı : B.13.2.SGK.0.10.01.00/704 12/10/2011 Konu : 2011/58 Sayılı Genelgede DeğiĢiklik Yapılması

GENELGE 2011 / 64

Bilindiği üzere, BaĢkanlık Makamının 29/12/2010 tarihli Olur’una istinaden, 2008/Ekim ayından itibaren tahsis mevzuatı ile ilgili genelgeler, genel yazılar ve e-tahsis iletileri birleĢtirilerek “Kanuna Göre 4/1-(a) ve 4/1-(b) Kapsamındaki Sigortalıların Tahsis ĠĢlemleri”

adlı, 22/07/2011 tarihli ve 2011-58 sayılı Genelge yayımlanmıĢtır.

Söz konusu Genelge ile eklerinin incelenmesinde maddi veya mevzuat içerikli hatalar tespit edilmiĢ olup, hem söz konusu hataların giderilmesi hem de 2011-58 Genelgede açıklığa kavuĢturulması gereken konular aĢağıda açıklanmıĢtır.

1. 22/07/2011 tarihli ve 2011-58 sayılı Genelge metninde yapılan düzeltmeler 2011-58 sayılı Genelgenin;

1.1. “Tahsis Mevzuatına ĠliĢkin Hükümler Temel Tahsis Kavramları” baĢlıklı birinci kısmının “2.2.2. 5434 sayılı Kanunun mülga 32 nci maddesine göre fiili hizmet süresi zammı”

alt baĢlığında yer alan,

“Kanunun yürürlük tarihinden önceki süreler için 5434 sayılı Kanunun mülga 32 nci maddesi uyarınca verilen fiili hizmet süresi zammının 1/4 ü prim ödeme gün sayılarına eklenecektir.” cümlesi,

“Kanunun yürürlük tarihinden önceki süreler için 5434 sayılı Kanunun mülga 32 nci maddesi uyarınca verilen fiili hizmet süresi zammı prim ödeme gün sayılarına eklenecektir.”

Ģeklinde düzeltilmiĢtir.

1.2. “Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarından Sağlanan Yardımlar” baĢlıklı ikinci kısmının “YaĢlılık Sigortası” baĢlıklı üçüncü bölümünün, “2.2.2.3. Sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlananlar” alt baĢlığında yer alan;

“ - 6/8/2003 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olanlardan sakatlık derecesi;

Birinci derecede sakatlığı (% 40 - % 59 arasında) olanlara en az 15 yıl sigortalılık süresi ve en az 3600 gün,

Ġkinci derecede sakatlığı (% 60 - % 79 arasında) olanlara en az 18 yıl sigortalılık süresi ve en az 4000 gün,

Üçüncü derecede sakatlığı (% 80 - % 100 arasında) olanlara en az 20 yıl sigortalılık süresi ve en az 4400 gün,

Ģartlarıyla yaĢlılık aylığı bağlanacaktır.” ifadesindeki;

“(% 40 - % 59 arasında)” ibaresi, “(% 80 - % 100 arasında)”; “(% 80 - % 100 arasında)”

ibaresi, “(% 40 - % 59 arasında)” Ģeklinde düzeltilmiĢtir.

(2)

Adres: MithatpaĢa Cd. No:7 Pk: 06437 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat: Cevdet CEYLAN Sig.Emk.ĠĢl.Dai.BĢk.V.

Tel: 0312 432 10 63 Faks: 0312 432 10 62 e-posta: tahsis@sgk.gov.tr Elektronik Ağ: www.sgk.gov.tr 2/7 Yine aynı bölümde yer alan “3. YaĢlılık aylığı baĢvurusu” bölümünün üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere, “Malullük sigortasından malullük aylığı talebinde bulunup, ilk defa sigortalı çalıĢmaya baĢladığı tarihte malul olması nedeniyle tarafına malullük aylığı bağlanamayan sigortalılardan yeni bir tahsis talep belgesi alınmaksızın aynı talep belgesi yaĢlılık sigortası için de geçerli sayılacaktır.” cümlesi eklenmiĢtir.

1.3. “Ortak Hükümler” baĢlıklı dördüncü kısmının “Tarım Sigortası” baĢlıklı onüçüncü bölümünün;

“2.2925 sayılı Kanun uygulamaları”, “2.1.Prim gün sayıları ve prim oranları” alt baĢlıklı bölümü ile,

“3. Kanunun Ek 5 inci maddesine tabi sigortalılar (Tarım iĢlerinde veya orman iĢlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalıĢanlar)”, “3.1. Haklarında uygulanan sigorta kolları, prim oranları ve prime esas kazançları” alt baĢlıklı bölümünde,

yer alan Örnek 1’deki “1/12/2008” ibaresi “1/1/2008” olarak değiĢtirilmiĢtir.

2. 22/07/2011 tarihli ve 2011-58 sayılı Genelge ekinde yapılan düzeltmeler

2.1. “BaĢka Birinin Sürekli Bakımına Muhtaç Durumdaki Sigortalıların Sürekli ĠĢ Göremezlik Geliri Hesabına Esas Alt Sınırları Yıllar Ġtibariyle Gösterir Tablo” baĢlıklı Ek-1’in baĢlığı “BaĢka Birinin Sürekli Bakımına Muhtaç Durumdaki Sigortalıların Sürekli ĠĢ Göremezlik Geliri Hesabına Esas Alt Sınır Gelirlerini Dönemler Ġtibariyle Gösterir Tablo” olarak değiĢtirilmiĢtir.

2.2. “2008/Ekim Ayı Sonrası Özürlülük Derecelerine ĠliĢkin Fark Aylıkları Gösterir Tablo” baĢlıklı Ek-5’in, 2011 yılına ait “süre” sütunundaki ikinci “01/01/2011-30/06/2011”

süresi ““01/07/2011-31/12/2011” olarak düzeltilmiĢtir.

2.3. “2008/ekim ayından sonra bağlanan 4/1-(a) ve 4/1-(b) kapsamında malullük ve ölüm aylıklarının mukayesesinde esas alınan en düĢük yaĢlılık aylığı miktarlarını gösterir tablo”

baĢlıklı Ek-7’nin Bağ-Kur baĢlıklı bölümündeki 1479 sayılı Kanun için “5510-4(a)” ifadesi

“5510-4/1-(b)”, 2926 sayılı Kanun için “5510-4(a) 1/4 alt bent” ifadesi 5510-4/1-(b) 4 numaralı alt bent” olarak düzeltilmiĢtir.

2.4. “2008/Ekim Ayına Kadar Ölen 4/1-(a) Sigortalılarının Hak Sahiplerine Bağlanan Asgari Aylık Miktarları” baĢlıklı Ek-8’e 2009 yılından günümüze kadar asgari aylıklar ilave edilmiĢ olup, yeniden düzenlenen Ek-8 Genelge ekinde gönderilmiĢtir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Fatih ACAR Kurum BaĢkan V.

(3)

Adres: MithatpaĢa Cd. No:7 Pk: 06437 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat: Cevdet CEYLAN Sig.Emk.ĠĢl.Dai.BĢk.V.

Tel: 0312 432 10 63 Faks: 0312 432 10 62 e-posta: tahsis@sgk.gov.tr Elektronik Ağ: www.sgk.gov.tr 3/7 EKLER DĠZĠNĠ:

Ek:1- BaĢka Birinin Sürekli Bakımına Muhtaç Durumdaki Sigortalıların Sürekli ĠĢ Göremezlik Geliri Hesabına Esas Alt Sınır Gelirlerini Dönemler Ġtibariyle Gösterir Tablo (Bir sayfa)

Ek:5- Özürlülük Derecelerine ĠliĢkin Fark Aylıkları Gösterir Tablo (Bir sayfa)

Ek:7- Malullük ve Ölüm Aylıklarının Mukayesesine Esas En DüĢük YaĢlılık Aylığı Miktarlarını Gösterir Tablo (Bir sayfa)

Ek:8- 2008/Ekim Ayından Önce Vefat Eden Sigortalıların Hak Sahiplerine Bağlanan Aylıkların Alt Sınırlarını Gösterir Tablo (Bir sayfa)

DAĞITIM:

Gereği: Bilgi:

Merkez ve TaĢra TeĢkilatına ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına

(4)

4/7 Ek-1

BAŞKA BİRİNİN SÜREKLİ BAKIMINA MUHTAÇ DURUMDAKİ SİGORTALILARIN SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ HESABINA ESAS ALT SINIR GELİRLERİNİ DÖNEMLER

İTİBARİYLE GÖSTERİR TABLO

2008 Yılı I. Dönem 20,28 x 30 x 0,85 = 517,14 TL II. Dönem 21,29 x 30 x 0,85 = 542, 895 TL

2009 Yılı I. Dönem 22,20 x 30 x 0,85 = 566,10 TL II. Dönem 23,10 x 30 x 0,85 = 589,05 TL

2010 Yılı I. Dönem 24,30 x 30 x 0,85 = 619,65 TL II. Dönem 25,35 x 30 x 0, 85 = 646,43 TL

2011 Yılı I. Dönem 26,55 x 30 x 0,85 = 677,25 TL II. Dönem 27,90 x 30 x 0,85 = 711,45 TL

(5)

5

Ek-5

2008/EKİM AYI SONRASI ÖZÜRLÜLÜK DERECELERİNE İLİŞKİN FARK AYLIKLARI GÖSTERİR TABLO

YILLAR SÜRE Özürlülük Derecesi %70 ve Üstü- A KODLU (% 300) Özürlülük Derecesi % 40-69 Arası Olanlar İle 18 Yaşından Küçük Olup, Özürlülük Derecesi %40 ve

üzeri olanlar-B KODLU (% 200)

2008 01/07/2008-31/12/2008 1615 x 0,051448 = 83,09 x % 300 = 249,27 1615 x 0,051448 = 83,09 x % 200 = 166,18

2009

01/01/2009-30/06/2009 1615 x 0,053505 = 86,41 x %300 = 259,23 1615 x 0,053505 = 86,41 x %200 = 172,82

01/07/2009-31/12/2009 1615 x 0,05592 = 90,31 x %300 = 270,93 1615 x 0,05592 = 90,31 x %200 = 180,62

2010

01/01/2010-30/06/2010 1615 x 0,057383 = 92,67 x % 300 = 278,01 1615 x 0,057383 = 92,67 x % 200 = 185,34

01/07/2010-31/12/2010 1615 x 0,059445 = 96,00 x % 300 = 288,00 1615 x 0,059445 = 96,00 x % 200 = 192,00

2011

01/01/2011-30/06/2011 1620 x 0,061954 = 100,37 x % 300 = 301,10 1620 x 0,061954 = 100,37 x % 200 = 200,73

01/07/2011-31/12/2011 1620 x 0,06446 = 104,43 x % 300 = 313,29 1620 x 0,06446 = 104,43 x % 200 = 208,86

5/7

(6)

6

Ek-7 2008/EKĠM AYINDAN SONRA BAĞLANAN 4/1-(a) ve 4/1-(b) KAPSAMINDA MALULLÜK VE

ÖLÜM AYLIKLARININ MUKAYESESĠNDE ESAS ALINAN EN DÜġÜK YAġLILIK AYLIĞI MĠKTARLARINI GÖSTERĠR TABLO

SSK BAĞ-KUR

506 2925 1479 2926

2007/ARALIK 521,81 415,46 353,00 258,00

5510

4/1-(a) 2925 5510

4/1-(b)

5510 4/1-(b) 4 numaralı alt bent

2008/ARALIK 570,57 392,24 428,05 282,98

2009/ARALIK 564,25 406,29 452,62 281,23

2010/ARALIK 615,94 456,34 523,00 353,46

Not: 2008/Ekim ayıbaşından sonra malullük sigortasından tahsis talebinde bulunan veya ölen 4/1-(a), 4/1-(b) ve tarım sigortalıları için 2007/Aralık ayında ödenen yaşlılık aylığı esas alınır.

6/7

(7)

7/7 Ek-8

2008 EKĠM AYINA KADAR ÖLEN 4/1-(a) SĠGORTALILARIN HAK SAHĠPLERĠNE BAĞLANAN ASGARĠ AYLIK MĠKTARLARI TARĠH

AYLIK TÜFE (%)

4/1-(a) sigortalılarının 2008/Ekim Ayına Kadar Ölen Sigortalıların Hak Sahiplerine Bağlanan Asgari Aylıkların Tüfe, SDÖ ve Oransal ArtıĢlarla Arttırılması

YIL AY ASGARĠ

ÖLÜM AYLIĞI Tek Haksahibi

(80%) EĢ (60%) Çocuk (30%) Anne Baba (%45) 1999 ARALIK 1,059 79.590.000 63.672.000 47.754.000 23.877.000 35.815.500 2000 OCAK 1,049 84.285.810 67.428.648 50.571.486 25.285.743 37.928.615 2000 ġUBAT 1,037 88.415.815 70.732.652 53.049.489 26.524.745 39.787.117 2000 MART 1,029 91.687.201 73.349.761 55.012.321 27.506.160 41.259.240 2000 NĠSAN 1,023 94.346.130 75.476.904 56.607.678 28.303.839 42.455.758 2000 MAYIS 1,022 96.516.091 77.212.873 57.909.655 28.954.827 43.432.240 2000 HAZĠRAN 1,007 98.639.445 78.911.556 59.183.667 29.591.834 44.387.750 2000 TEMMUZ 1,022 99.329.922 79.463.938 59.597.953 29.798.977 44.698.464 2000 AĞUSTOS 1,022 101.515.181 81.212.145 60.909.109 30.454.554 45.681.830 2000 EYLÜL 1,031 103.748.515 82.998.812 62.249.109 31.124.555 46.686.830 2000 EKĠM 1,031 106.964.719 85.571.775 64.178.831 32.089.416 48.134.122 2000 KASIM 1,037 110.280.626 88.224.501 66.168.376 33.084.188 49.626.280 2000 ARALIK 1,025 114.361.010 91.488.808 68.616.606 34.308.303 51.462.452 2001 OCAK 1,025 117.220.036 93.776.029 70.332.022 35.166.011 52.749.013 2001 ġUBAT 1,018 120.150.537 96.120.430 72.090.322 36.045.161 54.067.739 2001 MART 1,061 122.313.247 97.850.598 73.387.948 36.693.974 55.040.958 2001 NĠSAN 1,103 129.774.356 103.819.485 77.864.614 38.932.307 58.398.457 2001 MAYIS 1,051 143.141.115 114.512.892 85.884.669 42.942.335 64.413.498 2001 HAZĠRAN 1,031 150.441.312 120.353.050 90.264.787 45.132.394 67.698.586 2001 TEMMUZ 1,024 155.104.993 124.083.994 93.062.996 46.531.498 69.797.242 2001 AĞUSTOS 1,029 158.827.513 127.062.010 95.296.508 47.648.254 71.472.376 2001 EYLÜL 1,059 163.433.511 130.746.809 98.060.107 49.030.053 73.545.075 2001 EKĠM 1,061 173.076.089 138.460.871 103.845.653 51.922.827 77.884.234 2001 KASIM 1,042 183.633.731 146.906.985 110.180.239 55.090.119 82.635.173 2001 ARALIK 1,032 191.346.348 153.077.078 114.807.809 57.403.904 86.105.850 2002 OCAK 1,053 197.469.432 157.975.546 118.481.659 59.240.830 88.861.237 2002 ġUBAT 1,018 207.935.312 166.348.250 124.761.187 62.380.594 93.570.883 2002 MART 1,012 211.678.148 169.342.518 127.006.889 63.503.444 95.255.158 2002 NĠSAN 1,021 214.218.286 171.374.629 128.530.972 64.265.486 96.398.220 2002 MAYIS 1,006 218.716.871 174.973.497 131.230.123 65.615.061 98.422.583 2002 HAZĠRAN 1,006 220.029.173 176.023.338 132.017.504 66.008.752 99.013.118 2002 TEMMUZ 1,014 221.349.349 177.079.479 132.809.609 66.404.805 99.607.197 2002 AĞUSTOS 1,022 224.448.240 179.558.592 134.668.944 67.334.472 101.001.698 2002 EYLÜL 1,035 229.386.102 183.508.882 137.631.661 68.815.831 103.223.735 2002 EKĠM 1,033 237.414.616 189.931.693 142.448.770 71.224.385 106.836.566 2002 KASIM 1,029 245.249.299 196.199.439 147.149.579 73.574.790 110.362.173 2002 ARALIK 1,016 252.361.529 201.889.223 151.416.917 75.708.459 113.562.676 2003 OCAK 1,026 256.399.314 205.119.451 153.839.588 76.919.794 115.379.679 2003 ġUBAT 1,023 263.065.697 210.452.558 157.839.418 78.919.709 118.379.550 2003 MART 1,031 269.116.209 215.292.967 161.469.725 80.734.863 121.102.280 2003 NĠSAN 1,021 277.458.812 221.967.050 166.475.287 83.237.644 124.856.451 2003 MAYIS 1,016 283.285.448 226.628.358 169.971.269 84.985.634 127.478.436 2003 HAZĠRAN -0,2 287.818.016 230.254.413 172.690.810 86.345.405 129.518.091 2003 TEMMUZ -0,4 287.818.016 230.254.413 172.690.810 86.345.405 129.518.091 2003 AĞUSTOS 1,002 287.818.016 230.254.413 172.690.810 86.345.405 129.518.091 2003 EYLÜL 1,019 288.393.653 230.714.922 173.036.192 86.518.096 129.777.127 2003 EKĠM 1,014 293.873.132 235.098.506 176.323.879 88.161.940 132.242.893 2003 KASIM 1,016 297.987.356 238.389.885 178.792.414 89.396.207 134.094.293 2003 ARALIK 302.755.154 242.204.123 181.653.092 90.826.546 136.239.802 2004 OCAK 1,1 360.097.681 304.578.146 221.558.593 110.779.296 166.168.943 2004 TEMMUZ 1,1 396.107.449 335.035.960 243.714.452 121.857.226 182.785.838

2005 OCAK 1,06 419,87 355,14 258,33 129,17 193,75

2005 TEMMUZ 1,06 445,06 376,45 273,83 136,92 205,38

2006 OCAK 1,03 458,42 387,74 282,04 141,03 211,54

2006 TEMMUZ 1,043699 478,45 404,53 294,25 147,14 220,78

2007 OCAK 1,05 502,38 424,76 308,96 154,50 231,82

2007 TEMMUZ 1,0387 521,81 441,35 321,05 160,53 240,79

2008 OCAK 1,02 532,25 450,18 327,47 163,75 245,61

2008 TEMMUZ 1,072 570,57 482,59 351,05 175,53 263,29

2008 EKĠM 1,072 575,26 487,28 354,18 177,09 265,64

2009 OCAK 1,0384 597,35 505,99 367,78 183,89 275,84

2009 TEMMUZ 1,0183 608,28 515,25 374,51 187,26 280,89

2010 OCAK 60 TL 668,28 563,25 410,51 205,26 307,89

2010 TEMMUZ 1,0359 692,27 583,47 425,25 212,63 318,94

2011 OCAK 60 752,27 631,47 461,25 230,63 345,94

2011 TEMMUZ 1,04 782,36 656,73 479,70 239,86 359,78

Not: 1- Tabloda belirtilen asgari aylık tutarları 2008/Ekim öncesi ölen sigortalıların hak sahipleri için uygulanır.

2-Asgari aylıklar, 2003 yılında ödenen sosyal destek ödemesi ilave edilerek artırılmıĢtır.

3-2008/Ekim ayından itibaren aylıklara sonra sosyal yardım zammı ilave edilerek arttırılmıĢtır.

4-Hesaplanan aylıklara ek ödeme dahil edilmemiĢtir.

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :