Tam metin

(1)

Dipnot

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem

31.03.2022 31.12.2021

A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.753.615.803 3.176.936.733

1- Kasa 14 87.667 81.880

2- Alınan Çekler - -

3- Bankalar 14 1.619.203.568 2.072.401.405

4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 14 (22.966) (19.566)

5- Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları 14 1.134.347.534 1.104.473.014

6- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar - -

B- Finansal Varlıklar ile Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar 11 9.111.129.759 7.406.052.584

1- Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 11 7.127.774.997 5.250.458.724

2- Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar 11 1.533.720.356 1.471.518.019

3- Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar 11 449.634.406 684.075.841

4- Krediler - -

5- Krediler Karşılığı (-) - -

6- Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar - -

7- Şirket Hissesi - -

8- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - -

C- Esas Faaliyetlerden Alacaklar 12 4.399.598.112 3.678.157.660

1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar 12 3.532.848.393 2.927.089.501

2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) 2.21, 12 (33.949.630) (37.902.336)

3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar 12 524.093.016 438.511.322

4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - -

5- Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar 12 376.606.333 350.459.173

6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) - -

7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) - -

8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar - -

9- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar 12 599.953.969 550.992.622

10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) 12 (599.953.969) (550.992.622) D- İlişkili Taraflardan Alacaklar - -

1- Ortaklardan Alacaklar - -

2- İştiraklerden Alacaklar - -

3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar - -

4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar - -

5- Personelden Alacaklar - -

6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar - -

7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) - -

8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar - -

9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - -

E- Diğer Alacaklar 12 32.143.244 25.285.290

1- Finansal Kiralama Alacakları - -

2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) - -

3- Verilen Depozito ve Teminatlar 54.339 5.838

4- Diğer Çeşitli Alacaklar 32.088.905 25.279.452

5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) - -

6- Şüpheli Diğer Alacaklar - -

7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) - -

F- Gelecek Aylara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 1.113.950.608 938.194.675

1- Ertelenmiş Üretim Giderleri 17 1.093.479.348 789.879.797

2- Tahakkuk Etmiş Faiz Ve Kira Gelirleri - -

3- Gelir Tahakkukları 12 20.471.026 148.313.580

4- Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler 234 1.298

G- Diğer Cari Varlıklar 8.344.878 59.782.774

1- Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar 1.573.244 1.100.283

2- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar 19 - 58.682.491

3- Ertelenmiş Vergi Varlıkları - -

4- İş Avansları 4.2, 12 4.591.406 -

5- Personele Verilen Avanslar 2.180.228 -

6- Sayım Ve Tesellüm Noksanları - -

7- Diğer Çeşitli Cari Varlıklar - -

8- Diğer Cari Varlıklar Karşılığı (-) - -

I- Cari Varlıklar Toplamı 17.418.782.404 15.284.409.716

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar

(2)

Dipnot

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem

31.03.2022 31.12.2021

A- Esas Faaliyetlerden Alacaklar - -

1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar - -

2- Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - -

3- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar - -

4- Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-) - - 5- Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar - -

6- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) - -

7- Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-) - -

8- Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar - -

9-Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar - - 10- Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - - B- İlişkili Taraflardan Alacaklar - -

1- Ortaklardan Alacaklar - -

2- İştiraklerden Alacaklar - -

3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar - -

4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar - -

5- Personelden Alacaklar - -

6- Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar - -

7- İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-) - -

8- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar - -

9- İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-) - -

C- Diğer Alacaklar 12 324.555 324.555

1- Finansal Kiralama Alacakları - -

2- Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-) - -

3- Verilen Depozito ve Teminatlar 12 324.555 324.555

4- Diğer Çeşitli Alacaklar - -

5- Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu(-) - -

6- Şüpheli Diğer Alacaklar - -

7- Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-) - -

D- Finansal Varlıklar 9 1.105.100.000 1.032.000.000

1- Bağlı Menkul Kıymetler - -

2- İştirakler 9 1.105.100.000 1.032.000.000

3- İştirakler Sermaye Taahhütleri (-) - -

4- Bağlı Ortaklıklar - -

5- Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-) - -

6- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler - -

7- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-) - - 8- Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar - -

9- Diğer Finansal Varlıklar - -

10- Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - -

E- Maddi Varlıklar 6 220.625.081 208.647.960

1- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller 6, 7 85.580.000 85.580.000

2- Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-) - -

3- Kullanım Amaçlı Gayrımenkuller 6 21.679.240 21.679.240

4- Makine Ve Teçhizatlar 6 128.670.310 118.226.398

5- Demirbaş Ve Tesisatlar 6 18.733.510 18.759.085

6- Motorlu Taşıtlar 6 4.593.622 4.593.622

7- Diğer Maddi Varlıklar (Özel Maliyet Bedelleri Dahil) 6 33.844.711 33.256.305

8- Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar 6 78.652.455 70.374.913

9- Birikmiş Amortismanlar (-) 6 (151.128.767) (143.821.603)

10- Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar (Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil) - -

F- Maddi Olmayan Varlıklar 8 189.965.272 171.249.731

1- Haklar - -

2- Şerefiye 8 16.250.000 16.250.000

3- Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler - -

4- Araştırma Ve Geliştirme Giderleri - -

5- Diğer Maddi Olmayan Varlıklar 8 381.570.608 375.228.895

6- Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-) 8 (251.666.610) (232.559.221)

7- Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar 8 43.811.274 12.330.057

G-Gelecek Yıllara Ait Giderler Ve Gelir Tahakkukları 17 1.999.768 1.281.781

1- Ertelenmiş Üretim Giderleri 17 1.999.768 1.281.781

2- Gelir Tahakkukları - -

3- Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler - -

H-Diğer Cari Olmayan Varlıklar 21 104.531.175 77.664.337

1- Efektif Yabancı Para Hesapları - -

2- Döviz Hesapları - -

3- Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar - -

4- Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar - -

5- Ertelenmiş Vergi Varlıkları 21 104.531.175 77.664.337

6- Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar - -

7- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-) - -

8- Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-) - -

II- Cari Olmayan Varlıklar Toplamı 1.622.545.851 1.491.168.364

VARLIK TOPLAMI 19.041.328.255 16.775.578.080

VARLIKLAR II- Cari Olmayan Varlıklar

(3)

Dipnot

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem

31.03.2022 31.12.2021

A- Finansal Borçlar 6,20 294.098.989 330.828.171

1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar - -

2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar - -

3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) - - 4- Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri Ve Faizleri - - 5- Çıkarılmış Tahviller(Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri - -

6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar - -

7- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) - -

8- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 6,20 294.098.989 330.828.171

B- Esas Faaliyetlerden Borçlar 19 2.081.399.443 1.682.238.724

1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar 19 1.571.628.107 1.275.723.395

2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar 19 61.532.452 20.813.331

3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar 10, 19 7.675.676 7.358.088

4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar - -

5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar 19 448.716.131 390.301.209

6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu(-) 19 (8.152.923) (11.957.299)

C-İlişkili Taraflara Borçlar 19 795.312 427.587

1- Ortaklara Borçlar 36.840 36.840

2- İştiraklere Borçlar - -

3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar - --

4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar - --

5- Personele Borçlar 758.472 390.747

6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar - --

D- Diğer Borçlar 19 175.803.150 193.162.039

1- Alınan Depozito ve Teminatlar 17.053.388 16.342.036

2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar 55.428.321 68.451.361

3- Diğer Çeşitli Borçlar 105.229.170 110.930.836

4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) (1.907.729) (2.562.194)

E-Sigortacılık Teknik Karşılıkları 17 11.424.506.459 10.436.249.538

1- Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net 17 4.729.721.570 3.861.045.682

2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net 2.26, 17 348.978.611 261.212.834

3- Hayat Matematik Karşılığı - Net - -

4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net 4.1,17 6.345.806.278 6.313.991.022

5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net 17 - -

6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net - -

F- Ödenecek Vergi Ve Benzeri Diğer Yükümlülükler İle Karşılıkları 19 198.067.143 130.799.419

1- Ödenecek Vergi Ve Fonlar 99.128.691 122.007.675

2- Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri 17.688.408 8.791.744

3- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler - - 4- Ödenecek Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülükler - -

5- Dönem Karı Vergi Ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 35 144.004.302 177.204.407

6- Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-) 19 (62.754.258) (177.204.407)

7- Diğer Vergi Ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları -- --

G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar - -

1- Kıdem Tazminatı Karşılığı - -

2- Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı - -

3- Maliyet Giderleri Karşılığı - -

H- Gelecek Aylara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları 411.469.229 351.574.874

1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri 19 302.832.103 231.259.742

2- Gider Tahakkukları 23 108.307.528 120.279.017

3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler 329.598 36.115

I- Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 23 10.012.331 5.532.364

1- Ertelenmiş Vergi Yükümlüğü - -

2- Sayım Ve Tesellüm Fazlalıkları - -

3- Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler 23 10.012.331 5.532.364

III - Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı 14.596.152.056 13.130.812.716

YÜKÜMLÜLÜKLER III-KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

(4)

Dipnot

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem

31.03.2022 31.12.2021

A- Finansal Borçlar 6,20 61.886.098 55.443.145

1- Kredi Kuruluşlarına Borçlar - -

2- Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar - -

3- Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-) - -

4- Çıkarılmış Tahviller - -

5- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar - -

6- Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-) - -

7- Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler) 6,20 61.886.098 55.443.145

B- Esas Faaliyetlerden Borçlar - -

1- Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar - -

2- Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar - -

3- Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar - -

4- Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar - -

5- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar - -

6- Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-) - - C- İlişkili Taraflara Borçlar - -

1- Ortaklara Borçlar - -

2- İştiraklere Borçlar - -

3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar - -

4- Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar - -

5- Personele Borçlar - -

6- Diğer İlişkili Taraflara Borçlar - -

D- Diğer Borçlar - -

1- Alınan Depozito ve Teminatlar - -

2- Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar - -

3- Diğer Çeşitli Borçlar - -

4- Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-) - -

E- Sigortacılık Teknik Karşılıkları 17 372.835.854 342.575.543

1- Kazanılmamış Primler Karşılığı – Net 17 4.977.423 2.352.694

2- Devam Eden Riskler Karşılığı - Net - -

3- Hayat Matematik Karşılığı - Net - -

4- Muallak Hasar Ve Tazminat Karşılığı - Net - -

5- İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net - -

6- Diğer Teknik Karşılıklar - Net 17 367.858.431 340.222.849

F-Diğer Yükümlülükler Ve Karşılıkları - -

1- Ödenecek Diğer Yükümlülükler - -

2- Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler - -

3-Diğer Borç Ve Gider Karşılıkları - -

G- Diğer Risklere İlişkin Karşılıklar 23 64.384.260 43.194.480

1- Kıdem Tazminatı Karşılığı 23 64.384.260 43.194.480

2- Sosyal yardım sandığı Varlık Açıkları Karşılığı - - H-Gelecek Yıllara Ait Gelirler Ve Gider Tahakkukları - -

1- Ertelenmiş Komisyon Gelirleri - -

2- Gider Tahakkukları - -

3- Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler - -

I- Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 21 - -

1- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 21 - -

2- Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler - -

IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler Toplamı 499.106.212 441.213.168

YÜKÜMLÜLÜKLER IV- Uzun Vadeli Yükümlülükler

(5)

Dipnot

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem

31.03.2022 31.12.2021

A- Ödenmiş Sermaye 500.000.000 500.000.000

1- (Nominal) Sermaye 2.13, 15 500.000.000 500.000.000

2- Ödenmemiş Sermaye (-) - -

3- Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları - -

4- Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-) - -

5- Tescili Beklenen Sermaye - -

B- Sermaye Yedekleri 15 41.905.502 41.905.502

1- Hisse Senedi İhraç Primleri - -

2- Hisse Senedi İptal Karları - -

3- Sermayeye Eklenecek Satış Karları - -

4- Yabancı Para Çevirim Farkları - -

5- Diğer Sermaye Yedekleri 15 41.905.502 41.905.502

C- Kar Yedekleri 3.175.062.368 2.107.394.356

1- Yasal Yedekler 15 126.487.744 126.487.744

2- Statü Yedekleri 15 178.003.887 119.020.427

3- Olağanüstü Yedekler 15 1.236.427.049 814.673.206

4- Özel Fonlar (Yedekler) 15 101.099.688 60.000.000

5- Finansal Varlıkların Değerlemesi 15 1.498.244.206 952.413.185

6- Diğer Kar Yedekleri 15 34.799.794 34.799.794

D- Geçmiş Yıllar Karları 32.415.347 32.415.347

1- Geçmiş Yıllar Karları 32.415.347 32.415.347

E-Geçmiş Yıllar Zararları (-) - -

1- Geçmiş Yıllar Zararları - -

F-Dönem Net Karı 196.686.770 521.836.991

1- Dönem Net Karı 196.686.770 521.836.991

2- Dönem Net Zararı (-) - -

3- Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı 15 - -

Özsermaye Toplamı 3.946.069.987 3.203.552.196

YÜKÜMLÜLÜK TOPLAMI 19.041.328.255 16.775.578.080

V- Özsermaye

ÖZSERMAYE

(6)

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 01/01/2022-31/03/2022 01/01/2021-31/03/2021

A- Hayat Dışı Teknik Gelir 2.750.570.031 1.786.257.070

1- Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 1.914.211.228 1.305.490.821

1.1- Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 17 2.873.277.623 1.583.492.344

1.1.1- Brüt Yazılan Primler (+) 17 4.147.950.666 2.353.144.738

1.1.2 -Reasüröre Devredilen Primler (-) 10, 17 (1.219.244.721) (728.030.477)

1.1.3- SGK'ya Aktarılan Primler (-) 17 (55.428.322) (41.621.917)

1.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 17, 29 (871.300.618) (263.013.499)

1.2.1- Kazanılmamış Primler Karşılığı (-) 17 (1.186.573.961) (368.060.611)

1.2.2- Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+) 17 313.802.097 106.905.023

1.2.3- Kazanılmış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-) 1.471.246 (1.857.911)

1.3- Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)(+/-) 17,29 (87.765.777) (14.988.024)

1.3.1- Devam Eden Riskler Karşılığı (-) 17 (138.410.895) (47.487.596)

1.3.2- Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+) 17 50.645.118 32.499.572

2- Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri 780.375.711 444.245.497

3- Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 1.964.787 4.266.998

3.1- Brüt Diğer Teknik Gelirler (+) 1.964.787 4.266.998

3.2- Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (-) - -

4- Tahakkuk Eden Rucu ve Sovtaj Gelirleri (+) 54.018.305 32.253.754

B- Hayat Dışı Teknik Gider(-) (2.402.503.747) (1.535.958.800)

1- Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 17 (1.749.167.522) (1.176.864.551)

1.1- Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) 17, 29 (1.717.352.267) (919.705.340)

1.1.1- Brüt Ödenen Tazminatlar (-) 17 (2.079.375.326) (1.108.761.172)

1.1.2- Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+) 10, 17 362.023.059 189.055.832

1.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 17, 29 (31.815.255) (257.159.211)

1.2.1- Muallak Tazminatlar Karşılığı (-) 17 (388.437.642) (454.514.444)

1.2.2- Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+) 17 356.622.387 197.355.233

2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 17 - -

2.1- İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-) 17 - -

2.2- İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+) - -

3- Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) 17,29 (27.635.582) (13.314.151)

4- Faaliyet Giderleri (-) 32 (545.440.605) (310.660.952)

5- Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-) - -

5.1- Matematik Karşılıklar (-) - -

5.2- Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+) - -

6- Diğer Teknik Giderler 47 (80.260.038) (35.119.146)

6.1- Brüt Diğer Teknik Giderler (-) (82.513.569) (36.951.001)

6.2- Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+) 2.253.531 1.831.855

C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B) 348.066.284 250.298.270

- -

II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM - -

- -

C- Teknik Bölüm Dengesi- Hayat Dışı (A - B) 348.066.284 250.298.270

- - - -

J- Genel Teknik Bölüm Dengesi (C) 348.066.284 250.298.270

K- Yatırım Gelirleri 1.261.658.212 1.139.171.247

1- Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler 4.2 191.561.644 116.403.211

2-Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar 4.2 41.480.353 21.184.803

3- Finansal Yatırımların Değerlemesi 4.2 120.895.489 64.248.378

4- Kambiyo Karları 4.2 744.254.555 494.078.400

5- İştiraklerden Gelirler 4.2,9 88.000.000 72.000.000

6- Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler - --

7- Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler 876.162 791.404

8- Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler 4.2 74.590.009 370.465.051

9- Diğer Yatırımlar - --

10- Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri - --

L- Yatırım Giderleri (-) (1.290.720.730) (1.164.335.947)

1- Yatırım Yönetim Giderleri - Faiz Dahil (-) 4.2 (3.458.876) (6.520.672)

2- Yatırımlar Değer Azalışları (-) 4.2 (43.825.235) (27.928.525)

3- Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-) 4.2 (31.891.952) (8.932.947)

4- Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-) (780.375.711) (444.245.497)

5- Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-) 4.2 (331.318.272) (548.630.930)

6- Kambiyo Zararları (-) 4.2 (73.370.879) (108.641.944)

7- Amortisman Giderleri (-) 6, 8 (26.479.805) (19.435.432)

8- Diğer Yatırım Giderleri (-) - --

M- Diğer Faaliyetlerden ve Olağandışı Faaliyetlerden Gelir ve Karlar ile Gider ve Zararlar (+/-) 21.687.306 62.757.131

1- Karşılıklar Hesabı (+/-) 47 (74.724.802) (31.700.814)

2- Reeskont Hesabı (+/-) 47 (1.830.726) 4.880.110

3- Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-) - --

4- Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-) - --

5- Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-) 35 97.312.245 89.471.134

6- Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-) - --

7- Diğer Gelir ve Karlar 1.492.327 198.970

8- Diğer Gider ve Zararlar (-) (561.738) (92.269)

9- Önceki Yıl Gelir ve Karları - --

10- Önceki Yıl Gider ve Zararları(-) - --

N- Dönem Net Karı veya Zararı 196.686.770 165.636.222

1- Dönem Karı Ve Zararı 340.691.072 287.890.701

2- Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları(-) 35 (144.004.302) (122.254.479)

3- Dönem Net Kar veya Zararı 196.686.770 165.636.222

4- Enflasyon Düzeltme Hesabı - -

Dipnot

(7)

Dipnot Sermaye kendi hisse senetleri (-)

Varlıklarda Değer

Artışı Enflasyon

Düzeltmesi Farkları

Para Çevrim Farkları

Yasal Yedekler

Statü

Yedekleri Dağıtılmamış Karlar

Net Dönem Karı (veya zararı)

Geçmiş Yıllar

Kar - Zararları Toplam

I - Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2020) 500.000.000 - 921.262.318 - - 111.909.214 84.190.450 700.569.249 460.637.712 31.809.314 2.810.378.257

II - Muhasebe Politikasında Değişiklikler -- - -- - - -- -- -- -- -- -

III - Yeni Bakiye (I + II) (01/01/2021) 500.000.000 - 921.262.318 - - 111.909.214 84.190.450 700.569.249 460.637.712 31.809.314 2.810.378.257 A- Sermaye artırımı - - - - - - - - - - - 1- Nakit - - - - - - - - - - - 2- İç kaynaklardan - - - - - - - - - - - B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri - - - - - - - - - - - C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar - - - - - - - - 10.000.000 - 10.000.000 D- Varlıklarda Değer Artışı 11, 15 - - (27.675.007) - - - - - - - (27.675.007) E- Yabancı para çevrim farkları - - - - - - - - - - - F- Diğer kazanç ve kayıplar - - - - - - - - - - - G- Enflasyon düzeltme farkları - - - - - - - - - - - H- Dönem net karı (veya zararı) - - - - - - - - 165.636.222 - 165.636.222 I-Dağıtılan Temettü 2,23 - - - - - - - - (170.785.302) - (170.785.302) J-Yedeklere transfer 15 - - - - - 14.578.530 34.829.977 250.443.903 (299.852.410) - - IV- Dönem Sonu Bakiyesi (31/03/2021)

(III+ A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) 500.000.000 - 893.587.311 - - 126.487.744 119.020.427 951.013.152 165.636.222 31.809.314 2.787.554.170

Dipnot Sermaye

İşletmenin kendi hisse senetleri (-)

Varlıklarda Değer Artışı

Özsermay e Enflasyon Düzeltmesi Farkları

Yabancı Para Çevrim Farkları

Yasal Yedekler

Statü Yedekleri

Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış

Karlar

Net Dönem Karı (veya zararı)

Geçmiş Yıllar

Kar - Zararları Toplam

I - Önceki Dönem Sonu Bakiyesi (31/12/2021) 500.000.000 - 952.413.185 - - 126.487.744 119.020.427 951.378.502 521.836.991 32.415.347 3.203.552.196

II - Muhasebe Politikasında Değişiklikler -- - -- - - -- -- -- -- -- -

III - Yeni Bakiye (I + II) (01/01/2022) 500.000.000 - 952.413.185 - - 126.487.744 119.020.427 951.378.502 521.836.991 32.415.347 3.203.552.196 A- Sermaye artırımı - - - - - - - - - - - 1- Nakit - - - - - - - - - - - 2- İç kaynaklardan - - - - - - - - - - - B- İşletmenin aldığı kendi hisse senetleri - - - - - - - - - - - C- Gelir tablosunda yer almayan kazanç ve kayıplar - - - - - - - - - - - D- Varlıklarda Değer Artışı 11, 15 - - 545.831.021 - - - - - - - 545.831.021 E- Yabancı para çevrim farkları - - - - - - - - - - - F- Diğer kazanç ve kayıplar - - - - - - - - - - - G- Enflasyon düzeltme farkları - - - - - - - - - - - H- Dönem net karı (veya zararı) - - - - - - - - 196.686.770 - 196.686.770 I-Dağıtılan Temettü 2,23 - - - - - - - - - - - J-Yedeklere transfer 15 - - - - - - 58.983.460 462.853.531 (521.836.991) - - IV- Dönem Sonu Bakiyesi (31/03/2022)

(III+ A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) 500.000.000 - 1.498.244.206 - - 126.487.744 178.003.887 1.414.232.033 196.686.770 32.415.347 3.946.069.987

ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU (31/03/2022)

(8)

Dipnot

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Önceki Dönem 01/01/2022 - 31/03/2022 01/01/2021 - 31/03/2021 A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

1. Sigortacılık faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri 4.177.754.692 2.763.117.925

2. Reasürans faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri - --

3. Emeklilik faaliyetlerinden elde edilen nakit girişleri - --

4. Sigortacılık faaliyetleri nedeniyle yapılan nakit çıkışı (-) (3.926.479.593) (2.305.602.820)

5. Reasürans faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) (111.728.854) (76.093.028)

6. Emeklilik faaliyetleri nedeniyle nakit çıkışı (-) - --

7. Esas faaliyetler sonucu oluşan nakit (A1+A2+A3-A4-A5-A6) 139.546.245 381.422.077

8. Faiz ödemeleri (-) - --

9. Gelir vergisi ödemeleri (-) 19 (4.071.767) (3.637.018)

10. Diğer nakit girişleri 37.432.362 109.771.599

11. Diğer nakit çıkışları (-) (142.291.227) (77.699.821)

12. Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit 30.615.613 409.856.837

B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

1. Maddi varlıkların satışı 23.874 901.733

2. Maddi varlıkların iktisabı (-) 6, 8 (48.918.798) (29.385.817)

3. Mali varlık iktisabı (-) 11 (5.031.530.097) (2.489.753.101)

4. Mali varlıkların satışı 11 4.194.279.439 2.486.923.974

5. Alınan faizler 418.369.826 249.983.158

6. Alınan temettüler 88.000.000 72.000.000

7. Diğer nakit girişleri 321.507.908 24.303.207

8. Diğer nakit çıkışları (-) (416.425.574) (672.345.032)

9. Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit (474.693.422) (357.371.878)

C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

1. Hisse senedi ihracı -- --

2. Kredilerle ilgili nakit girişleri -- --

3. Finansal kiralama borçları ödemeleri (-) -- --

4. Ödenen temettüler (-) 2.23 -- (170.785.302)

5. Diğer nakit girişleri -- --

6. Diğer nakit çıkışları (-) -- --

7. Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit -- (170.785.302)

D. KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ 33.067.350 154.980.320

E. Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış (A12+B9+C7+D) (411.010.459) 36.679.977

F. Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu 14 2.869.151.980 2.434.711.661

G. Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu (E+F) 14 2.458.141.521 2.471.391.638

Şekil

Updating...

Referanslar

Updating...

Benzer konular :