• Sonuç bulunamadı

Toplumsal boyutlarıyla Osmanlı Devleti‟nde Heterodoks Ermeniler [XIX. Yüzyıl]

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Share "Toplumsal boyutlarıyla Osmanlı Devleti‟nde Heterodoks Ermeniler [XIX. Yüzyıl]"

Copied!
1
0
0

Yükleniyor.... (view fulltext now)

Tam metin

(1)

Öz:Ermeni toplumundaki Katolikleşme süreci, Ermenilerin XII. yüzyılın başlarında Roma Katolik Kilisesi ile Haçlı Seferleri sırasında karşılaşmaları ile başlamıştır. Protestanlaşma ise XIX. yüzyılda Amerikan Misyoner Meclisi‘nin İstanbul‘daki çalışmalarından sonra gündeme gelmiştir. İstanbul‘un 1453‘te Osmanlılar tarafı ndan fethedilmesiyle Türkler, Ortodoks Ermenilerle birlikte yaşamaya başlamış, 1461‘de Fatih Sultan Mehmed tarafından İstanbul Ermeni Patrikhanesi‘nin kurulmasından sonra devletin dînî sistemi gereği, kiliseler arasında denge kuru lmuştur. Ancak özellikle XIX. yüzyılda Batılı devletlerin de etkisiyle Ortodoks E rmeni Kilisesi, heterodoks gruplara ayrıla rak çözümlenmesi gereken bir mesele haline gelmiştir.

Referanslar

Benzer Belgeler

30 Benzer şekilde 1665 yılında Vasvar Antlaşması nedeniyle gerçekleştirilen elçi mübadelesinde Osmanlı Elçisi Kara Mehmed Paşa için İstolni Belgrad Beylerbeyi Hacı

Osmanlı’da Ekonomik Sistem ve Siyasal Yapı Arasındaki

Our results suggest that current environmental levels of TBT andother metals are associated with a significant potential threat to human health for fishermen resident in coastal

Belleten C.. li ğini tehdit etmekte idiler. Tahta çı kışında isyan etmiş yeniçerileri şiddetle cezaland ırarak birçoklannı saray yönetiminden uzaklaşbran Fatih, yerleri-

at the Crossroads of al-Qasim”, New York University Department of Middle Eastern and Islamic Studies, Basılmamış Doktora Tezi, 2015. WAALKES Scott Thomas,

SSCB döneminde alfabe sayasinde kendi kimliklerini korumada ve SSCB dışındaki Ermenilerle irtib~t sağlamada önemli bir etken olan Ermeni alfabesi, SSCB'nin

kullanılan Ermeniye adı, Ermeni nüfusun yaşadığı yerlerden çok daha geniş bir coğrafya ile ilgilidir. Öyle ki bu ad, İslam tarihi kaynaldarında, Güney Kafkasya'nın

Olağan kanun yollarından itiraz 12 Alman hukukunda 13 , karar ve tasarruflara karşı (AlmCMK § 304) yapılan, bunların fiilî ve hukukî sorun- ların denetlenmesini (AlmCMK §

Dinî tehdit dilinin (inzar) bireyler üzerinde etkili olduğu bilinen bir durumdur. Dikkat edilirse önceki aşamada topluluk, “Allah’a nasıl inanılır?” sorusu etrafında

terilmesi zorunlu olduğundan, bu unsurlardan birkaçının sözleşmede yer alma- ması hâlinde bu eksikliğin rehin hakkının kurulmasını engelleyip engellemeyece-

Bunların yanı sıra Gelibolu Kalesi mustahfızlarının tasarruf ettikleri timâr birimlerindeki köy ve çiftliklerde bulunan yayaların büyük bir kısmı da kale

Aynı şekilde Heterodoks İslâm anlayışı egemen kültür tarafından “anomi”, “sosyal çözülme” ve “sosyal çatışma” gibi bir dizi toplumsal sorunun ortaya çıkmasına

Şubat 1308 (11 Mart 1893) tarihinde Sivas Amerikan konsolos vekili, Merzifon'daki Amerikan konsolosuna göndermiş olduğu gizli mektupta Gümrük köyü Protestan vaizi Mardiberus

%50 ve %75 Eğitim Ücreti Bursları: Bu burs türü, MYO ve lisans öğrencileri için maksimum eğitim süreci, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için normal

demek ki işe okuldan başlamalıyız" diyerek Ermeniler için izlemeleri gereken yöntemi belirtmiştir 19 • Misyonerler ilk olarak Ermeni okullarınm iyileştirilmesi

1. Osmanlı Devleti’nde azınlık isyanlarının yaşandığı XIX. yüzyılda, hürriyet, eşitlik ve adalet gibi fikirleri savunan Jön Türkler bu isyanları önleyebilmek için

Analiz sonuçları incelendiğinde, yaş değişkeni açısından araştırmaya katılan seçmenlerin, ağızdan ağıza iletişimin her bir alt boyutuna yönelik ifadelere

Olaylardaki hızlanma ve dönemde yaşanılan hareketlilik romanın diline zarffiiller yardımıyla, özellikle de –(ı)p zarffiiliyle verilmiştir. Bu özellik, esasında

In the fifth problem statement, it was investigated whether the writing education carried out in accordance with the planned writing education has an effect on

Esenboğa katliamının suçlularından, ASALA üyesi Ermeni terörist Levon Ekmekçıyan’ın idam edilmesini protesto etmek isteyen bir grup Ermeni, aralarına karışan

Ama Günefl enerjisiyle çal›flan oto- mobillerin yavafllamak için normal otomobillere göre daha az güce ihtiyac› oldu¤u için frenler daha küçük. Bunlardan baflka bisiklet

Düzeylerine İlişkin Öğrencilerin Görüşlerinin Bağımsız Gruplar t Testi Sonuçları Faktörler Kız (n=219; %52.4) Erkek (n=199; %47.6) t ve p Değerleri Levene Testi X SS

Üstad Recaizade Ekrem'in, T evfik Tik- relin, İsmail Saf anın, Cenabın, Ma'htnud Kemalin Hüseyin Cahidin İstanbul sansüründen geçmiyen bazı yazıları için de